AudioSonic CL-1497 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

EN
Instruction Manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE
Bedienungsanleitung
ES
Manual de instrucciones
PT
Manual de Instruções
IT
Istruzioni per l’uso
SV
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
CS
Návod na použití
SK
Návod na použitie
C l o c k r a d i o
PLL FM Radio - Projection
CL-1496
CL-1497
CL-1498
19 6 7 8
210 3 4 5
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Ju les Verneweg 87
5015 BH Tilbu rg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Within an equilateral triangle, is used to
indicate that a specific component shall be
replaced only by the component specified in
that documentation for safety reason.
LIGHTNING FLASH WITH
ARROWHEAD SYMBOL - within an
equilateral triangle, is intended to alert the
user to the presence of uninsulated
dangerous voltage within the products
enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to
persons.
The mains plug is used as the disconnect
device and it shall remain readily operable. To
completely disconnect the power input, the
Mains plug of the apparatus must be
disconnected from the mains Completely. The
mains plug should not be obstructed or should
be Easily accessed during intended use.
PARTS DESCRIPTION
1. Projection On/Off
2. Projection 180° flip
3. Clock adjust/ Memory/M+
4. Tune -/ Hours
5. Tune +/ Minutes
6. Alarm 1/ Volume down
7. Alarm 2/ Volume up
8. Radio On/Off
9. Snooze/ Sleep/ Dimmer
10. Projector/Angle/Sharpness Controller
BEFORE THE FIRST USE
• This unit is equipped with a battery backup system, which requires a
CR2032 lithium battery (not included). Place the battery in the battery
compartment and make sure that the + and – battery terminals
correspond with the symbols in the battery compartment. If an AC
power failure occurs, the clock will automatically switch to the battery
power and the internal clock memory will continue running (note that
the display is switched off and the radio won’t operate). When the AC
power resumes, the unit automatically switches back to the AC power
and will return to normal operation.
USE
SETTING THE TIME
• Press and hold the Clock Adjust button, the time will start to flash.
• Press the Hour button to increase the hour, press and hold the button
to increase it quicker.
• Press the Minutes button to increase the minutes, press and hold the
button to increase it quicker.
• Once the time is set correctly, press the Clock Adjust button.
SETTING THE ALARM
• Please ensure the radio is OFF.
• Press and hold the Alarm 1 or Alarm 2 button to set the Alarm. The
alarm time will flash on the display.
• Press the Hour button to increase the hour, press and hold the button
to increase it quicker.
• Press the Minutes button to increase the minutes, press and hold the
button to increase it quicker.
• To toggle between Buzzer and Radio alarm mode, press the Alarm 1/2
button again until the desired option is highlighted on the LED display.
SNOOZE FUNCTION
When the alarm rings, press down on top of the device to suspend the
alarm & to activate the snooze function, Beep or Radio alarm will stop
and will ring again after 9 minutes.
• If you want to disable the snooze function and stop the alarm
completely, press the ON/OFF Radio button. If you don't press any
button, the alarm will ring during 60 minutes and stop automatically.
LISTENING TO THE RADIO
• Press the Radio on/off button once to turn radio on.
• Set the volume to the dedesired level with the Volume + and Volume -
buttons.
• Use the "TUNE+" or "TUNE-" key to adjust the radio frequency.
• Press the Radio on/off button once to turn radio OFF.
• You can preset and store the frequency of 10 radio stations in the
memory.
• Set the radio to the desired station, and then press and hold the
MEMORY/M+ button and PO1 will flash on the screen.
• Press the MEMORY/M+ button to confirm setting to PO1 or wait 5
seconds for flashing to stop.
• Repeat the steps above to preset more radio stations.
• To recall a preset station, press the MEMORY/M+ button to toggle
through the current preset radio stations.
SLEEP TIMER OPERATION
• The sleep timer allows you to play music for a preset amount of time
ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people
who prefer to go to sleep to music.
• In radio mode, Press the Snooze/Sleep/Dimmer button. The display
will show 90 minutes, your clock radio will turn off in 90 minutes.
• To change the number of minutes for the Sleep timer, press the
Snooze/Sleep/Dimmer button until you see the desired number of
minutes. The sleep timer decreases in increments of 10.
• To cancel the sleep timer, press and the Snooze/Sleep/Dimmer button
then press again until you see OFF in the display.
DIMMER CONTROL
• In radio off mode, Tap the DIMMER button to set the brightness of the
LED display to high, medium or low according to your ambient light
conditions.
PROJECTION FUNCTION
• - This appliance is featured with a projection function and can be used in
either clock or radio mode. You can use this appliance to project time on
the ceiling or wall. Optimal projection distance ranges from ca. 90 to
270cm.
• Press the "Projection On/off" button to activate the projection. Adjust the
projection brightness/focus by turning the adjustment wheel under the
projection lens. Press the "180° Flip" button to flip the projected time.
• To deactivate projection function, simply press Projection ON/OFF
button. The projection lens goes off.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
GUARANTEE
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid
if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
• For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
UITROEPTEKEN - in een gelijkbenige
driehoek - wordt gebruikt om aan te geven dat
een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen
alleen mag worden vervangen door het
onderdeel dat in de documentatie is
gespecificeerd.
LICHTFLITS MET PIJLSYMBOOL - in
een gelijkbenige driehoek - wordt bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid van
ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de
productbehuizing die sterk genoeg is om een
risico van elektrische schok te vormen voor
personen.
Met de netstekker kunt u het apparaat
afkoppelen en deze moet dus gemakkelijk
bereikbaar blijven. Haal om het apparaat
volledig van de voeding af te koppelen de
netstekker volledig uit het stopcontact. De
netstekker mag niet worden belemmerd en
moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het
beoogde gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Projectie aan/uit
2. Projectie 180° draaien
3. Klok instellen/ Geheugen/M+
4. Afstemmen -/ Uur
5. Afstemmen +/ Minuten
6. Alarm 1/ Volume omlaag
7. Alarm 2/ Volume omhoog
8. Radio aan/uit
9. Sluimer / Slaap / Dimmer
10. Projector/Hoek/Scherpteregelaar
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Dit apparaat is uitgerust met een batterij-backup-systeem. Het apparaat
vereist een CR2032 lithiumbatterij (niet inbegrepen). Plaats de batterij in
het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijpolen (+/-)
overeenkomen met de symbolen in het batterijcompartiment. Indien een
stroomstoring optreedt, zal de klok automatisch overschakelen naar
batterijstroom en het interne klokgeheugen blijven functioneren (de
display wordt uitgeschakeld en de radio zal niet werken). Indien de
stroomstoring voorbij is, zal het apparaat automatisch overschakelen
naar netstroom en terugkeren naar normaal bedrijf.
GEBRUIK
DE TIJD INSTELLEN
• Houd de knop Klok instellen ingedrukt en de tijd knippert.
• Druk op de knop Uur om het uur te verhogen. Houd ingedrukt voor een
snelle verhoging van het uur.
• Druk op de knop Minuten om de minuten te verhogen. Houd ingedrukt
voor een snelle verhoging van de minuten.
• Eenmaal de tijd juist is ingesteld, druk op de knop Klok instellen.
HET ALARMEN INSTELLEN
• Zorg dat de radio UIT staat.
• Houd de knop Alarm 1 of Alarm 2 ingedrukt om het alarm in te stellen.
De alarmtijd knippert op het display.
• Druk op de knop Uur om het uur te verhogen. Houd ingedrukt voor een
snelle verhoging van het uur.
• Druk op de knop Minuten om de minuten te verhogen. Houd ingedrukt
voor een snelle verhoging van de minuten.
• Om tussen de zoemer- en radioalarmmodus te schakelen, druk
nogmaals op de knop Alarm 1/2 totdat de gewenste optie op het LED-
display is weergegeven.
SLUIMERFUNCTIE
Druk bij het afgaan van het alarm op de bovenzijde van het apparaat om
het alarm op te schorten en de sluimerfunctie te activeren. Het piep- of
radioalarm zal stoppen en na 9 minuten opnieuw afgaan.
• Druk om de sluimerfunctie uit te schakelen en het alarm volledig te
stoppen op de AAN/UIT draaiknop. Als u geen knop indrukt, zal de
wekker gedurende 60 minuten afgaan en daarna automatisch stoppen.
NAAR DE RADIO LUISTEREN
• Druk eenmaal op de knop Radio aan/uit om de radio aan te zetten.
• Zet met de knoppen Volume + en Volume - het volume op het gewenste
niveau.
• Gebruik de "TUNE+" of "TUNE-" toets om de radiofrequentie in te
stellen.
• Druk eenmaal op de knop Radio aan/uit om de radio uit te zetten.
• U kunt de frequentie van 10 radiostations in het geheugen opslaan.
• Stel de radio op het gewenste station in en houd de knop GEHEUGEN/M
+ ingedrukt totdat PO1 op het display knippert.
• Druk op de knop GEHEUGEN/M+ om de instelling op PO1 te bevestigen
of wacht 5 seconden totdat het knipperen stopt.
• Herhaal bovenstaande stappen om meerdere radiostations in het
geheugen op te slaan.
• Om een voorkeuzestation op te roepen, druk op de knop M+/
GEHEUGEN knop om de huidige voorkeuzestations te doorlopen.
WERKING VAN DE SLAAPTIMER
• De slaaptimer stelt u in staat om muziek af te spelen gedurende de tijd
die u van tevoren hebt ingesteld tussen 90 en 10 minuten. Het wordt
over het algemeen gebruikt voor personen die met muziek in slaap willen
vallen.
• In de radiomodus, druk op de knop Sluimer/Slaap/Dimmer. Het display
geeft 90 minuten weer om aan te geven dat uw wekkerradio over 90
minuten uitgeschakeld zal worden.
• Om het aantal minuten voor de slaaptimer te wijzigen, druk op de knop
Sluimer/Slaap/Dimmer totdat u het gewenste aantal minuten ziet. De
slaaptimer neemt af in stappen van 10 minuten.
• Om de slaaptimer te annuleren, druk herhaaldelijk op de knop Sluimer/
Slaap/Dimmer totdat UIT op het display verschijnt.
DE DIMMER REGELEN
• In de radio uit-modus, druk op de knop DIMMER om de helderheid van
het LED-display in te stellen op hoog, medium of laag overeenkomstig
het omgevingslicht.
PROJECTIEFUNCTIE
• - Dit apparaat is uitgerust met een projectiefunctie en kan zowel in de
klok- als radiomodus worden gebruikt. U kunt dit apparaat gebruiken om
de tijd op het plafond of de muur te projecteren. Het optimale
projectiebereik is tussen ca. 90 en 270 cm.
• Druk op de "Projectie aan/uit"-knop om de projectie te activeren. Draai
het instelwiel onder de projectielens om de helderheid/focus van de
projectie in te stellen. Druk op de "180° draaien"-knop om de
geprojecteerde tijd te draaien.
• Om de projectiefunctie uit te schakelen, druk op de knop Projectie AAN/
UIT. De projectielens stopt met werken.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
GARANTIE
• Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
• Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide .
POINT D'EXCLAMATION - Dans un
triangle équilatéral, il est utilisé pour indiquer
qu'un composant spécifique peut uniquement
être remplacé par le composant spécifié dans
cette documentation pour une raison de
sécurité.
ÉCLAIR AVEC SYMBOLE DE FLÈCHE -
Dans un triangle équilatéral, il est destiné à
avertir l'utilisateur de la présence de tension
dangereuse non-isolée à l'intérieur du boîtier du
produit qui peut être de magnitude suffisante
pour constituer un risque d'électrocution.
La prise secteur sert de dispositif de
déconnexion et doit demeurer en état de
fonctionnement. Pour être totalement
déconnectée de l'alimentation, la fiche secteur
de l'appareil doit être débranchée
complètement du secteur. La fiche secteur ne
doit pas être obstruée ou doit être facilement
accessible pendant l'utilisation prévue.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Projection On/Off
2. Projection rotation 180°
3. Réglage horloge /Mémoire /M+
4. Ajustement -/ Heures
5. Ajustement +/- Minutes
6. Alarme 1/ Volume bas
7. Alarme 2/ Volume haut
8. Radio On/Off
9. Rappel d'alarme /Veille /Atténuation
10. Projecteur /Angle /Contrôleur de netteté
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Cette unité bénéficie d'un système de batterie de secours nécessitant
une pile au lithium CR2032 (non fournie). Placez la pile dans son
compartiment et assurez-vous que les bornes + et – de la pile
correspondent aux symboles du compartiment de pile. En cas de
défaillance du secteur, l'horloge passe automatiquement sur
l'alimentation de secours et la mémoire d'horloge interne continue de
fonctionner (notez que l'affichage s'éteint et la radio ne fonctionne pas).
Dès que le courant est revenu, l'unité restaure automatiquement
l'alimentation secteur et reprend son fonctionnement normal.
UTILISATION
RÉGLAGE DE L'HEURE
• Appuyez sur la touche Réglage horloge sans la relâcher et l'heure
clignote.
• Appuyez sur le bouton Heure pour augmenter les heures. Appuyez sur le
bouton sans le relâcher pour aller plus vite.
• Appuyez sur le bouton Minutes pour augmenter les minutes. Appuyez
sur le bouton sans le relâcher pour aller plus vite.
• Une fois l'heure correcte réglée, appuyez sur le bouton Réglage horloge.
RÉGLAGE DE L'ALARME
• Assurez-vous que la radio est coupée.
• Appuyez sur le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 sans le relâcher pour régler
l'Alarme. L'heure de l'alarme clignote à l’écran.
• Appuyez sur le bouton Heure pour augmenter les heures. Appuyez sur le
bouton sans le relâcher pour aller plus vite.
• Appuyez sur le bouton Minutes pour augmenter les minutes. Appuyez
sur le bouton sans le relâcher pour aller plus vite.
• Pour alterner entre une alarme en mode buzzer ou radio, appuyez sur le
bouton Alarme 1/2 à nouveau pour surligner l'option voulue sur l'écran
LED.
FONCTION DE RAPPEL D'ALARME
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le haut de l'appareil pour suspendre
l'alarme et activer la fonction de rappel d'alarme. Le bip ou l'alarme radio
cesse et retentit à nouveau après 9 minutes.
• Pour désactiver la fonction de rappel d'alarme et couper complètement
l'alarme, appuyez sur le bouton Radio Marche/Arrêt. En l'absence de
pression sur un bouton, l'alarme sonne 60 minutes et se coupe
automatiquement.
ÉCOUTE DE LA RADIO
• Appuyez une fois sur le bouton Radio on/ off pour allumer la radio.
• Réglez le volume au niveau souhaité avec les boutons Volume + et
Volume -.
• Utilisez la touche "TUNE+" ou "TUNE-" pour régler la fréquence de radio.
• Appuyez une fois sur le bouton Radio on/ off pour éteindre la radio.
• Vous pouvez prérégler et stocker la fréquence de 10 stations de radio en
mémoire.
• Réglez la radio sur la station souhaitée. Ensuite, appuyez sur le bouton
MÉMOIRE /M+ et PO1 clignote à l'écran.
• Appuyez sur le bouton MÉMOIRE /M+ pour confirmer le réglage de PO1
ou attendez 5 secondes que le clignotement cesse.
• Répétez les étapes précédentes pour prérégler d'autres stations de
radio.
• Pour rappeler une station préréglée, appuyez sur le bouton MÉMOIRE /
M+ afin d'alterner entre les stations de radio actuellement préréglées.
FONCTIONNEMENT DU MINUTEUR DE VEILLE
• Avec le minuteur de veille, vous écoutez de la musique pendant un délai
préréglé entre 90 minutes et 10 minutes. Il est habituellement utilisé par
les personnes qui préfèrent s'endormir en musique.
• En mode radio, appuyez sur le bouton Rappel d'alarme /Veille /
Atténuation. L'écran indique 90 minutes. Votre radioréveil s'éteint dans
90 minutes.
• Pour changer le nombre de minutes du minuteur de veille, appuyez sur
le bouton Rappel d'alarme /Veille /Atténuation jusqu'à afficher le nombre
de minutes souhaité. Le minuteur de veille diminue par décréments de
10.
• Pour annuler le minuteur de veille, appuyez sur le bouton Rappel
d'alarme /Veille /Atténuation puis appuyez à nouveau jusqu'à ce que
OFF s'affiche.
COMMANDE D'ATTÉNUATION
• En mode radio off, touchez le bouton ATTÉNUATION pour régler la
luminosité de l'écran LED sur haute, moyenne ou faible selon vos
conditions d'éclairage ambiant.
FONCTION DE PROJECTION
• - Cet appareil propose une fonction de projection, utilisable en mode
horloge ou radio. Vous pouvez utiliser cet appareil pour projeter l'heure
au plafond ou sur un mur. La distance optimale de projection est de 90 à
270cm environ.
• Appuyez sur le bouton "Projection on/off" pour activer la projection.
Ajustez la luminosité/mise au point de la projection en tournant la molette
de réglage sous l'objectif de projection. Appuyez sur le bouton "Rotation
180°" pour inverser le temps de projection.
• Pour désactiver la fonction de projection, appuyez simplement sur le
bouton ON/OFF. L'objectif de projection s'éteint.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
• N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
GARANTIE
• Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
• Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Das AUSRUFUNGSZEICHEN im
gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass
bestimmte Komponenten aus
Sicherheitsgründen nur durch Komponenten
ersetzt werden dürfen, die in der Dokumentation
spezifiziert sind.
Der BLITZ MIT DEM PFEIL im
gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf
freiliegende gefährliche Spannung im Gehäuse
des Geräts hin, die hoch genug ist, einen
Stromschlag zu verursachen.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts
vom Stromnetz und muss jederzeit frei
zugänglich sein. Zum vollständigen Trennen
des Netzeingangs muss der Netzstecker des
Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
Der Netzstecker sollte nicht blockiert werden,
sondern muss beim bestimmungsgemäßen
Gebrauch jederzeit frei zugänglich sein.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Projektion ein/aus
2. Projektion 180° umdrehen
3. Uhreinstellung/ Speicher/M+
4. Senderwahl -/ Stunden
5. Senderwahl +/ Minuten
6. Alarm 1/ Lautstärke leiser
7. Alarm 2/ Lautstärke lauter
8. Radio ein/aus
9. Schlummer-/Einschlaf-/ Dimmer-Funktion
10. Projektions-/Winkel-/Schärfesteuerung
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
• Dieses Gerät verfügt über ein Batteriepufferungssystem; es benötigt eine
Lithium-Batterie des Typs CR2032 (nicht im Lieferumfang). Setzen Sie
die Batterie in das Batteriefach ein und vergewissern Sie sich, dass die +
und - Batterieanschlüsse mit den Symbolen im Batteriefach
übereinstimmen. Tritt ein Stromausfall ein, schaltet die Uhr automatisch
auf Batteriebetrieb um und der interne Uhrenspeicher läuft weiter
(beachten Sie, dass die Anzeige abgeschaltet wird und das Radio nicht
mehr funktioniert). Wenn die Stromversorgung wieder vorhanden ist,
schaltet das Gerät wieder automatisch auf die Stromversorgung um und
läuft normal weiter.
GEBRAUCH
EINSTELLUNG DER ZEIT
• Drücken und halten Sie die Uhreinstelltaste; die Zeit blinkt nun.
• Drücken Sie auf die Stundentaste, um die Stunden zu erhöhen. Drücken
und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
• Drücken Sie auf die Minutentaste, um die Minuten zu erhöhen. Drücken
und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
• Sobald die Zeit richtig eingestellt ist, drücken Sie auf die Uhreinstelltaste.
EINSTELLUNG DES ALARMS
• Stellen Sie bitte sicher, dass das Radio AUS ist.
• Drücken und halten Sie die Taste Alarm 1 oder Alarm 2, um den Alarm
einzustellen. Die Alarmzeit blinkt nun auf der Anzeige.
• Drücken Sie auf die Stundentaste, um die Stunden zu erhöhen. Drücken
und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
• Drücken Sie auf die Minutentaste, um die Minuten zu erhöhen. Drücken
und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
• Um zwischen dem Summer- und dem Radioalarm-Modus umzuschalten,
drücken Sie erneut auf die Taste Alarm 1/2, bis die gewünschte Option
auf der LED-Anzeige hervorgehoben ist.
SCHLUMMERFUNKTION
Sobald der Wecker ertönt, drücken Sie auf die Oberseite des Gerätes, um
die Weckfunktion auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und die
Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Weckton bzw. der Radiowecker
verstummt und ertönt nach 9 Minuten erneut.
• Wenn Sie die Schlummerfunktion deaktivieren möchten und den Alarm
ganz abschalten möchten, drücken Sie auf die Radio EIN/AUS-Taste.
Falls Sie auf keine Taste drücken, ertönt der Alarm 60 Minuten lang und
hört dann automatisch auf.
RADIO HÖREN
• Drücken Sie ein Mal auf die Taste Radio ein/aus, um das Radio
einzuschalten.
• Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärke + und Lautstärke - Tasten
wie gewünscht ein.
• Mit der Taste "TUNE+" oder "TUNE-" die Radiofrequenz einstellen.
• Drücken Sie ein Mal auf die Taste Radio ein/aus, um das Radio
AUSZUSCHALTEN.
• Sie können die Frequenz von 10 Radiostationen voreinstellen und
abspeichern.
• Stellen Sie das Radio auf die gewünschte Station und drücken und
halten Sie anschließend die MEMORY/M+ Taste; PO1 blinkt nun auf
dem Bildschirm.
• Drücken Sie auf die MEMORY/M+ Taste, um die Einstellung auf PO1 zu
bestätigen, oder warten Sie 5 Sekunden, bis das Blinken aufhört.
• Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um weitere
Radiostationen als Voreinstellung einzurichten.
• Um eine voreingestellte Station wieder aufzurufen, drücken Sie auf die
Taste MEMORY/M+, um die aktuell voreingestellten Radiostationen
weiterzuschalten.
EINSCHLAF-TIMER-BETRIEB
• Der Einschlaf-Timer ermöglicht es, für eine voreingestellte Zeit zwischen
90 und 10 Minuten, Musik wiederzugeben. Diese Funktion verwenden
normalerweise Personen, die gerne mit Musik einschlafen.
• Drücken Sie im Radiomodus auf die Schlummer-/Einschlaf-/Dimmer-
Taste. Auf der Anzeige erscheint 90 Minuten, und Ihr Radiowecker
schaltet sich in 90 Minuten ab.
• Um die Anzahl der Minuten für den Einschlaf-Timer zu ändern, drücken
Sie auf die Schlummer-/Einschlaf-/Dimmer-Taste, bis die gewünschte
Anzahl an Minuten zu sehen ist. Die Minuten des Einschlaf-Timers
werden in 10er Schritten verringert.
• Um den Einschlaf-Timer abzubrechen, drücken Sie auf die Schlummer-/
Einschlaf-/Dimmer-Taste. Drücken Sie anschließend erneut auf die
Taste, bis "OFF" (AUS) in der Anzeige erscheint.
DIMMERSTEUERUNG
• Tippen Sie im Radio-aus-Modus auf die DIMMER-Taste, um die
Helligkeit der LED-Anzeige entsprechend Ihrer
Umgebungslichtbedingungen auf hoch, mittel oder niedrig einzustellen.
PROJEKTIONSFUNKTION
• - Dieses Gerät verfügt über eine Projektionsfunktion, die entweder im
Uhren- oder im Radiomodus verwendet werden kann. Mit diesem Gerät
können Sie die Zeit an die Decke oder Wand projizieren. Der optimale
Projektionsabstand liegt zwischen ca. 90 und 270 cm.
• Drücken Sie auf die Taste "Projektion ein/aus", um die Projektion
einzuschalten. Stellen Sie die Projektionshelligkeit / den Brennpunkt ein,
indem Sie das Einstellrad unter der Projektionslinse drehen. Drücken
Sie auf die Taste "180° umdrehen", um die projizierte Zeit umzudrehen.
• Um die Projektionsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie einfach auf die
EIN/AUS-Projektionstaste. Die Projektionslinse erlischt.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
GARANTIE
• Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
• Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
SIGNO DE EXCLAMACION - dentro de
un triángulo equilátero, se utiliza para indicar
que un componente específico debe sustituirse
únicamente por el componente indicado en la
documentación por razones de seguridad.
SÍMBOLO DEL RAYO CON UNA
FLECHA - dentro de un triángulo equilátero,
indica al usuario que la caja del sistema puede
contener una tensión sin aislar de magnitud
suficiente para constituir un riesgo de descarga
eléctrica.
El enchufe de red se utiliza para desconectar el
dispositivo y debe poder accionarse fácilmente.
Para desconectar completamente la entrada de
alimentación, el enchufe de red del aparato
debe desconectarse de la red eléctrica. El
enchufe de red no deberá obstruirse o deberá
permanecer fácilmente accesible durante el
uso previsto.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Encendido/apagado de proyección
2. Giro de 180° de proyección
3. Ajuste de reloj/ Memoria/M+
4. Sintonizar -/ Horas
5. Sintonizar +/ Minutos
6. Alarma 1/ Bajar volumen
7. Alarma 2/ Subir volumen
8. Encendido/apagado de radio
9. Repetición de alarma/ reposo/ atenuación
10. Proyector/ángulo/controlador de nitidez
ANTES DEL PRIMER USO
• Esta unidad está equipada con un sistema de respaldo con pila. Es
necesaria una pila de litio CR2032 (no incluida). Coloque la pila en el
compartimento de las pilas y asegúrese de que los terminales de la pila
+ y – correspondan con los símbolos en el compartimento de las pilas.
Si se produce un fallo de alimentación de CA, el reloj pasará
automáticamente a alimentación por pila y la memoria interna del reloj
seguirá funcionando (tenga en cuenta que la pantalla se apaga y la
radio no funcionará). Cuando se reanude la alimentación de CA, la
unidad pasa automáticamente a alimentación de CA y vuelve al
funcionamiento normal.
USO
AJUSTE DE LA HORA
• Pulse y mantenga pulsado el botón Ajuste de reloj; la hora empezará a
parpadear.
• Pulse el botón Hora para aumentar la hora; pulse y mantenga pulsado
el botón para aumentarla más deprisa.
• Pulse el botón Minutos para aumentar los minutos; pulse y mantenga
pulsado el botón para aumentarlos más deprisa.
• Cuando se haya ajustado la hora correctamente, pulse el botón Ajuste
de reloj.
AJUSTE DE LA ALARMA
• Asegúrese de que la radio esté apagada.
• Pulse y mantenga pulsado el botón Alarma 1 o Alarma 2 para ajustar la
alarma. La hora de alarma parpadeará en el visor.
• Pulse el botón Hora para aumentar la hora; pulse y mantenga pulsado
el botón para aumentarla más deprisa.
• Pulse el botón Minutos para aumentar los minutos; pulse y mantenga
pulsado el botón para aumentarlos más deprisa.
• Para alternar entre el modo de alarma Timbre y Radio, pulse de nuevo
el botón de Alarma 1/2 hasta que la opción deseada esté resaltada en el
visor LED.
FUNCIÓN DE REPETICIÓN DE ALARMA
Cuando suene la alarma, presione la parte superior del dispositivo para
suspender la alarma y activar la función de repetición de alarma. La
alarma de pitido o radio se detendrá y volverá a sonar tras 9 minutos.
• Si desea desactivar la función de repetición de alarma y detener la
alarma totalmente, apriete el botón de encendido/apagado de radio. Si
no aprieta ningún botón, la alarma sonará durante 60 minutos y se
detendrá automáticamente.
ESCUCHAR LA RADIO
• Pulse el botón de encendido/apagado de radio una vez para encender
la radio.
• Ajuste el volumen al nivel deseado con los botones Volumen + y
Volumen -.
• Utilice la tecla "TUNE+" o "TUNE-" para sintonizar la frecuencia de
radio.
• Pulse el botón de encendido/apagado de radio una vez para apagar la
radio.
• Puede presintonizar y almacenar la frecuencia de 10 emisoras de radio
en la memoria.
• Ponga la emisora deseada en la radio y pulse y mantenga pulsado el
botón MEMORIA/M+ y PO1 parpadeará en el visor.
• Pulse el botón MEMORIA/M+ para confirmar el ajuste a PO1 o espere 5
segundos hasta que deje de parpadear.
• Repita los pasos anteriores para presintonizar más emisoras de radio.
• Para recuperar una emisora presintonizada, pulse el botón MEMORIA/M
+ para alternar por las emisoras de radio presintonizadas actualmente.
FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR DE REPOSO
• El temporizador de reposo le permite reproducir música durante una
duración de tiempo predeterminada desde 90 a 10 minutos. Esta
función normalmente la utilizan las personas que quieren dormirse con
música.
• En el modo de radio, pulse el botón Repetición de alarma/reposo/
atenuación. El visor mostrará 90 minutos, la radio reloj se apagará en 90
minutos.
• Para cambiar el número de minutos para el temporizador de reposo,
pulse el botón Repetición de alarma/reposo/atenuación hasta que
observe el número de minutos deseado. El temporizador de reposo
disminuye en incrementos de 10.
• Para cancelar el temporizador de reposo, pulse el botón Repetición de
alarma/reposo/atenuación y pulse de nuevo hasta que vea OFF en el
visor.
CONTROL DE ATENUACIÓN
• En el modo de radio apagada, toque el botón ATENUACIÓN para
ajustar el brillo del visor LED a alto, medio o bajo, en función de las
condiciones de luz ambiente.
FUNCIÓN DE PROYECCIÓN
• - Este aparato cuenta con una función de proyección y puede utilizarse
en el modo de reloj o de radio. Puede utilizar este aparato para
proyectar la hora en el techo o en la pared. La distancia de proyección
óptima está entre aproximadamente 90 y 270 cm.
• Apriete el botón de "encendido/apagado de proyección" para activar la
proyección. Ajuste el brillo/enfoque de la proyección girando la rueda de
ajuste debajo de la lente de proyección. Apriete el botón "Giro de 180°"
para girar la hora proyectada.
• Para desactivar la función de proyección, simplemente pulse el botón
Encendido/apagado de proyección. La lente de proyección se apaga.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
el aparato.
• No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
GARANTÍA
• Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida
si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
• Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
Para se proteger contra choques eléctricos,
não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho
em água ou qualquer outro líquido.
PONTO DE EXCLAMAÇÃO - dentro de
um triângulo equilateral, é utilizado para indicar
que um componente específico deve ser
substituído apenas pelo componente
especificado nessa documentação, por motivos
de segurança.
RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM
PONTA DE SETA - dentro de um triângulo
equilateral, destina-se a alertar o utilizador para
a presença de tensão perigosa não isolada no
compartimento dos produtos, que poderá ter
uma magnitude suficiente para constituir um
risco de choque eléctrico para as pessoas.
A ficha é utilizada como dispositivo de
desligamento, pelo que deve estar sempre
operacional. Para desligar totalmente a entrada
de alimentação, a ficha do aparelho deve estar
completamente desligada da tomada. A ficha
da unidade não deve ficar de forma alguma
obstruída, devendo estar sempre facilmente
acessível durante a respectiva utilização.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Ligar/Desligar Projeção
2. Volta de 180° da projeção
3. Ajustar relógio/ Memória/M+
4. Sintonizar -/Horas
5. Sintonizar +/ Minutos
6. Alarme 1/ Reduzir volume
7. Alarme 2/ Aumentar volume
8. Ligar/Desligar Rádio
9. Suspensão/Dormir/Regulação da Intensidade da Luz
10. Controlador do Projetor/Ângulo/Nitidez
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Esta unidade está equipada com um sistema de pilha de reserva, que
requer uma pilha de lítio CR2032 (não incluída). Coloque a pilha no
compartimento para a pilha e certifique-se que os terminais + e - da
pilha correspondem aos símbolos no compartimento da pilha. Se
ocorrer uma falha de energia CA, o relógio irá mudar automaticamente
para alimentação por pilhas e a memória do relógio interno irá continuar
a funcionar (note que o visor é desligado e o rádio não funcionará).
Quando a alimentação CA for retomada, a unidade muda
automaticamente para a alimentação CA e retoma o funcionamento
normal.
UTILIZAÇÃO
DEFINIR AS HORAS
• Mantenha premido o botão Ajustar Relógio; as horas começarão a
piscar.
• Prima o botão Horas para aumentar as horas e mantenha o botão
premido para avançar rapidamente os números.
• Prima o botão Minutos para aumentar os minutos e mantenha o botão
premido para avançar rapidamente os números.
• Uma vez definidas as horas, prima o botão Ajustar Relógio.
DEFINIR O ALARME
• Certifique-se de que o rádio está DESLIGADO.
• Mantenha premido o botão Alarme 1 ou Alarme 2 para definir o Alarme.
A hora de alarme irá piscar no visor.
• Prima o botão Horas para aumentar as horas e mantenha o botão
premido para avançar rapidamente os números.
• Prima o botão Minutos para aumentar os minutos e mantenha o botão
premido para avançar rapidamente os números.
• Para alternar entre o modo de alarme por sinal sonoro ou rádio, prima
novamente o botão Alarme 1/2 até que a opção pretendida seja
realçada no visor LED.
FUNÇÃO DE SUSPENSÃO
Quando o alarme tocar, pressione a parte superior do dispositivo para
suspender o alarme e activar a função de suspensão. O sinal sonoro ou o
som do rádio definidos para o alarme irão parar e soarão novamente
após 9 minutos.
• Se pretender desativar a função de suspensão e parar totalmente o
alarme, prima o botão ligar/desligar do rádio. Se não premir qualquer
botão, o alarme toca durante 60 minutos e para automaticamente.
OUVIR RÁDIO
• Prima o botão ligar/desligar Rádio uma vez para ligar o rádio.
• Defina o volume para o nível pretendido com os botões Volume + e
Volume -.
• Utilize o botão "TUNE+" (Sintonizar +) ou "TUNE-" (Sintonizar -) para
ajustar a frequência de rádio.
• Prima o botão ligar/desligar Rádio uma vez para DESLIGAR o rádio.
• Pode definir e memorizar a frequência de 10 estações de rádio na
memória.
• Selecione a estação pretendida do rádio e mantenha premido o botão
MEMÓRIA/M+ e PO1 ficará piscar no visor.
• Prima o botão MEMÓRIA/M+ para confirmar a definição PO1 ou
aguarde 5 segundos para que pare de piscar.
• Repita os passos acima para memorizar mais estações de rádio.
• Para encontrar uma estação memorizada, prima o botão MEMÓRIA/M+
para alternar entre as atuais estações de rádio memorizadas.
FUNCIONAMENTO DO TEMPORIZADOR DE DORMIR
• O temporizador de dormir permite-lhe reproduzir música durante um
período de tempo predefinido que varia de 90 a 10 minutos. É
normalmente utilizado por pessoas que preferem adormecer a ouvir
música.
• No modo de rádio, prima o botão Suspensão/Dormir/Regulação da
Intensidade da Luz. O visor irá apresentar 90 minutos, o seu rádio
despertador irá desligar-se em 90 minutos.
• Para alterar os minutos do temporizador de Dormir, prima o botão
Suspensão/Dormir/Regulação da Intensidade da Luz até visualizar os
minutos pretendidos. O temporizador de dormir diminui em incrementos
de 10 minutos.
• Para cancelar o temporizador de Dormir, prima e o botão Suspensão/
Dormir/Regulação da Intensidade da Luz , depois prima novamente até
visualizar DESLIGADO no visor.
CONTROLO DA REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DA LUZ
• No modo de rádio desligado, toque no botão REGULAÇÃO DA
INTENSIDADE DA LUZ para definir a luminosidade do visor LED para
alta, média ou baixa em função das condições da luz ambiente.
FUNÇÃO DE PROJEÇÃO
• - Este aparelho está equipado com uma função de projeção que pode
ser utilizada nos modos relógio ou rádio. Pode utilizar este aparelho
para projetar as horas no teto ou na parede. A distância de projeção
ideal varia de aproximadamente 90 a 270 cm.
• Prima o botão "Ligar/Desligar Projecção" para ligar a projecção. Ajuste o
brilho/focagem da projecção, rodando a roda selectora sob a lente de
projecção. Prima o botão "Volta de 180°" para virar o tempo projectado.
• Para desativar a função de projeção, basta premir o botão Ligar/
Desligar Projeção. A lente de projeção desliga-se.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
que danifica o dispositivo.
• Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
é adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
• Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida
se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou
recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do
vendedor e o número de artigo do produto.
• Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso
website de serviço: www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado
no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a protecção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição em
service.tristar.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
WYKRZYKNIK - wewnątrz trójkąta
równobocznego w celu wskazania, że
specyficzny komponent powinien być
wymieniony wyłącznie na komponent określony
w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ
- w obrębie trójkąta równobocznego, jest to
ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie
dotyczącym nieizolowanych przewodów w
obrębie obudowy produktu o napięciu
wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia
prądem.
W celu odłączenia urządzenia od sieci należy
użyć wtyczki sieciowej, odłączone urządzenie
pozostaje gotowe do pracy. Aby całkowicie
odłączyć dopływ zasilania, należy wyjąć
wtyczkę sieciową urządzenia z gniazda. Nie
należy blokować wtyczki sieciowej, do której
dostęp powinien być łatwy podczas
użytkowania.
OPIS CZĘŚCI
1. Wyświetlanie Wł./Wył.
2. Wyświetlanie: obrót o 180°
3. Ustawianie zegara/Pamięć/M+
4. Strojenie -/Godzina
5. Strojenie +/Minuty
6. Alarm 1 / Zmniejszanie głośności
7. Alarm 2 / Zwiększanie głośności
8. Radio wł./wył.
9. Drzemka/Uśpienie/Ściemniacz
10. Projektor/Kontroler kąta/ostrości
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Urządzenie jest wyposażone wrezerwowy układ zasilania, wktórym
stosowane są baterie litowe CR2032 (nie dołączono). Umieść baterię
wkomorze baterii iupewnij się, że oznaczenia + i- na biegunach baterii
odpowiadają symbolom umieszczonym wkomorze baterii. Jeżeli nastąpi
przerwa wdostawie energii elektrycznej, zegar zostanie automatycznie
przełączony wtryb zasilania zbaterii, azegar wewnętrzny ipamięć będą
kontynuować standardową pracę (należy zwrócić jednak uwagę, że
wyświetlacz jest wtedy wyłączony, aradio nie działa). Po przywróceniu
zasilania zsieci elektrycznej urządzenie zostanie automatycznie
przełączone wtryb zasilania zsieci elektrycznej itryb pracy
standardowej.
UŻYTKOWANIE
USTAWIANIE GODZINY
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ustawianie zegara”, by godzina zaczęła
migać.
• Naciśnij przycisk „Godzina”, aby zwiększyć jej wartość, naciśnij i
przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć ten proces.
• Naciśnij przycisk „Minuty”, aby zwiększyć ich wartość, naciśnij i
przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć ten proces.
• Gdy godzina zostanie już poprawnie ustawiona, naciśnij przycisk
„Ustawianie zegara”.
USTAWIANIE ALARMU
• Upewnij się, że radio jest wyłączone.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm 1 lub Alarm 2, aby ustawić alarm.
Na ekranie wyświetli się godzina alarmu.
• Naciśnij przycisk „Godzina”, aby zwiększyć jej wartość, naciśnij i
przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć ten proces.
• Naciśnij przycisk „Minuty”, aby zwiększyć ich wartość, naciśnij i
przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć ten proces.
• Aby przełączać między trybami alarmu: brzęczykiem i radiem, naciśnij
ponownie przycisk Alarm 1/2 do momentu podświetlenia wybranej opcji
na wyświetlaczu LED.
FUNKCJA DRZEMKI
W trakcie, gdy alarm emituje sygnał dźwiękowy nacisnąć górną część
urządzenia, aby go wstrzymać i aktywować funkcję drzemki; sygnał
dźwiękowy lub alarm radiowy przestanie być emitowany — ponowne
uruchomienie nastąpi po 9 minutach.
• Jeżeli chcesz wyłączyć funkcję drzemki icałkowicie wyłączyć budzik,
naciśnij PRZYCISK WŁ./WYŁ. URZĄDZENIA / WYŁ. BUDZIKA. Jeżeli
nie naciśniesz żadnego przycisku, budzik będzie dzwonił przez
60minut, anastępnie wyłączy się automatycznie.
SŁUCHANIE RADIA
• Naciśnij przycisk „wł./wył” na radioodbiorniku jeden raz, aby włączyć
radio.
• Aby ustawić pożądany poziom głośności, użyj PRZYCISKÓW
ZMNIEJSZANIA IZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI.
• Użyj przycisków "TUNE+" lub "TUNE-", aby dostroić do żądanej
częstotliwości radiowej.
• Naciśnij przycisk „wł./wył” na radioodbiorniku jeden raz, aby wyłączyć
radio.
• W pamięci można ustawić i przechowywać częstotliwości 10 stacji
radiowych.
• Ustaw radio na wybraną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk PAMIĘĆ/M+, aż na ekranie będzie migać symbol PO1.
• Naciśnij przycisk PAMIĘĆ/M+, aby potwierdzić ustawienie PO1 lub
poczekaj 5 sekund, aż miganie ustanie.
• Powtórz powyższe kroki, aby ustawić kolejne stacje radiowe.
• Aby przywołać ustawioną stację, naciśnij przycisk PAMIĘĆ/M+, aby
przełączać się między obecnie ustawionymi stacjami radiowymi.
DZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
• Wyłącznik czasowy umożliwia odtwarzanie muzyki przez ustawiony
wcześniej okres czasu: od 90 do 10 minut. Funkcja ta używana jest
często przez osoby, które lubią zasypiać przy muzyce.
• W trybie radia naciśnij przycisk Drzemka/Usypianie/Ściemniacz. Na
wyświetlaczu pojawi się „90 minut”, radio z zegarkiem wyłączy się za 90
minut.
• Aby zmienić liczbę minut dla wyłącznika czasowego, naciskaj przycisk
Drzemka/Usypianie/Ściemniacz do momentu, gdy wyświetlona zostanie
odpowiednia ilość minut. Wartość minut wyłącznika czasowego zmienia
się w odstępach co 10 minut.
• Aby anulować działanie wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk
Drzemka/Usypianie/Ściemniacz, a następnie naciśnij go ponownie, aż
na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłączenia „OFF”.
REGULACJA ŚCIEMNIACZA
• W trybie wyłączonego radia, naciśnij przycisk ŚCIEMNIACZ, aby
ustawić jasność wyświetlacza LED na wysoką lub niską zależnie od
warunków oświetlenia otoczenia.
FUNKCJA PROJEKCJI
• - Urządzenie posiada funkcję projekcji, z której można korzystać w trybie
zegara oraz radia. Urządzenie może służyć do projekcji godziny na
suficie lub ścianie. Optymalna odległość projekcji zawiera się w
przedziale od 90 do 270 cm.
• Nacisnąć przycisk „Wyświetlanie wł./wył”, aby włączyć wyświetlanie.
Dostosować jasność i ostrość wyświetlanego obrazu za pomocą
pokrętła regulacji pod soczewką. Nacisnąć przycisk „Obrót o 180°” aby
odwrócić wyświetlaną godzinę.
• Aby wyłączyć funkcję projekcji, wystarczy nacisnąć przycisk „Wł./wył.
projekcji”. Soczewka projekcyjna wyłączy się.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
• Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
GWARANCJA
• Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest
ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do
jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne
potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z
datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla
tego produktu.
• Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie
serwisowej: www.service.tristar.eu
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne są dostępne na stronie
service.tristar.eu.
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti alla mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del
triangolo è utilizzato per indicare che uno
specifico componente deve essere sostituito,
per ragioni di sicurezza, esclusivamente con
quello riportato nella documentazione.
IL SIMBOLO DEL FULMINE all'interno
del triangolo equilatero avvisa l'utente della
presenza di "tensioni pericolose" non isolate
all'interno dell'involucro del prodotto, di entità
tale da poter costituire un rischio di scossa
elettrica per le persone.
La spina di alimentazione di rete è utilizzata
come dispositivo di scollegamento, pertanto è
necessario che rimanga prontamente
azionabile. Affinché l'unità sia completamente
scollegata dall'alimentazione, è necessario
scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa
di rete. L'accesso alla spina di alimentazione di
rete dell'unità non deve essere ostacolato e
deve essere sempre agevole durante l'utilizzo
previsto.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Accensione/spegnimento proiezione
2. Proiezione a 180°
3. Regolazione orologio/ Memoria/M+
4. Sintonia -/ Ore
5. Sintonia +/ Minuti
6. Sveglia 1/ Volume giù
7. Sveglia 2/ Volume su
8. On/off radio
9. Snooze/ Sleep/ Dimmer
10. Comando Proiettore/Angolo/Nitidezza
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
• L'unità è dotata di un sistema di alimentazione di riserva a batteria che
richiede una batteria al litio CR2032 (non fornita). Collocare la batteria
nel vano batteria e verificare che i poli + e - corrispondano ai simboli
riportati all'interno del vano batteria. In caso di interruzione
dell'alimentazione CA, l'orologio passa automaticamente
sull'alimentazione a batteria e la memoria dell'orologio interno
continuerà a funzionare (il display è spento e la radio non funziona).
Quando l'alimentazione CA riprende a funzionare, l'unità torna
automaticamente a tale alimentazione e riprende a funzionare
normalmente.
USO
IMPOSTAZIONE DELL'ORA
• Tenere premuto il pulsante Regolazione orologio, l'ora inizia a
lampeggiare.
• Premere il pulsante delle ore per aumentare l'ora, tenere premuto il
pulsante per aumentarla più rapidamente.
• Premere il pulsante dei minuti per aumentare i minuti, tenere premuto il
pulsante per aumentarli più rapidamente.
• Una volta impostata correttamente l'ora, premere il pulsante
Regolazione orologio.
IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
• Verificare che la radio sia spenta.
• Tenere premuto il pulsante Sveglia 1 o Sveglia 2 per impostare la
sveglia. Sul display lampeggerà l'ora della sveglia.
• Premere il pulsante delle ore per aumentare l'ora, tenere premuto il
pulsante per aumentarla più rapidamente.
• Premere il pulsante dei minuti per aumentare i minuti, tenere premuto il
pulsante per aumentarli più rapidamente.
• Per scegliere tra le modalità di sveglia Suoneria e Radio, premere di
nuovo il pulsante Sveglia 1/2 fino a quando sul display LED non è
evidenziata l'opzione desiderata.
FUNZIONE SNOOZE
Quando la sveglia si attiva, premere la parte superiore del dispositivo per
sospendere l'allarme e attivare la funzione Snooze, la suoneria della
sveglia o la radio si interromperà e si riattiverà dopo 9 minuti.
• Se si desidera disabilitare la funzione Snooze e interrompere
completamente la sveglia, premere il pulsante accensione/spegnimento
radio. Se non viene premuto alcun pulsante, la sveglia suona per 60
minuti, quindi si interrompe automaticamente.
ASCOLTO DELLA RADIO
• Premere il pulsante on/off della radio una volta per accendere la radio.
• Impostare il volume sul livello desiderato con i pulsanti Volume + e
Volume -.
• Utilizzare il tasto "TUNE"+ o "TUNE-" per regolare la frequenza della
radio.
• Premere il pulsante on/off della radio una volta per spegnere la radio.
• In memoria è possibile programmare e memorizzare la frequenza di 10
stazioni radio.
• Sintonizzare la radio sulla stazione desiderata e tenere premuto il
pulsante MEMORIA/M+, sullo schermo lampeggia PO1.
• Premere il pulsante MEMORIA/M+ per confermare l'impostazione su
PO1 o attendere 5 secondi che smetta di lampeggiare.
• Ripetere i passaggi riportati sopra per programmare più stazioni radio.
• Per richiamare una stazione programmata, premere il pulsante
MEMORIA/M+ per scorrere le stazioni radio programmate correnti.
FUNZIONAMENTO DEL TIMER SLEEP
• Il timer sleep consente di riprodurre musica per un periodo di tempo
programmato che varia da 90 minuti a 10 minuti. È solitamente utilizzato
da persone che preferiscono addormentarsi con la musica.
• In modalità radio, premere il pulsante Snooze/Sleep/Dimmer. Il display
indica 90 minuti, la radiosveglia si spegnerà entro 90 minuti.
• Per cambiare i minuti del timer sleep, premere il pulsante Snooze/Sleep/
Dimmer fino a visualizzare il numero di minuti desiderato. Il timer sleep
si riduce in decrementi di 10.
• Per annullare il timer sleep, premere il pulsante Snooze/Sleep/Dimmer e
premerlo di nuovo fino a visualizzare OFF sul display.
CONTROLLO DIMMER
• In modalità radio disattivata, toccare il tasto DIMMER per regolare la
luminosità del display LED su alta, media o bassa, in base alle
condizioni di illuminazione dell'ambiente.
FUNZIONE PROIEZIONE
• - Questo apparecchio è dotato di una funzione di proiezione utilizzabile
in modalità orologio o radio. È possibile utilizzare questo apparecchio
per proiettare l'ora sul soffitto o sulla parete. La distanza di proiezione
ottimale va da 90 a 270 cm circa.
• Premere il pulsante "Accensione/spegnimento proiezione" per attivare la
proiezione. Regolare luminosità/focus della proiezione ruotando la
rotella di regolazione sotto l'obiettivo di proiezione. Premere il pulsante
"Proiezione a 180°" per ruotare l'ora proiettata.
• Per disattivare la funzione di proiezione, è sufficiente premere il pulsante
Accensione/spegnimento proiezione. L'obiettivo di proiezione si spegne.
PULIZIA E MANUTENZIONE
• Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
GARANZIA
• Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il
prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per
il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di
acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di
acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
• Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
service.tristar.eu.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
EN
Instruction Manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE
Bedienungsanleitung
ES
Manual de instrucciones
PT
Manual de Instruções
IT
Istruzioni per l’uso
SV
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
CS
Návod na použití
SK
Návod na použitie
C l o c k r a d i o
PLL FM Radio - Projection
CL-1496
CL-1497
CL-1498
19 6 7 8
210 3 4 5
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Ju les Verneweg 87
5015 BH Tilbu rg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla
in sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten
i vatten eller någon annan vätska.
UTROPSTECKEN - inom en liksidig
triangel, används för att indikera att en
specifik komponent skall ersättas endast av
den komponent som anges i dokumentationen
av säkerhetsskäl.
BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom
en liksidig triangel är avsedd att varna
användaren för närvaron av oisolerad farlig
spänning i nom produkthöljet som kan vara
tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar på människor.
Nätkontakten används som
frånkopplingsenhet och skall vara tillgänglig.
För att helt koppla bort apparaten från elnätet
ska väggkontakten i apparaten kopplas bort
helt från vägguttaget. Väggkontakt bör inte
blockeras eller bör vara lättåtkomlig under
avsedd användning.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Projektion på/av
2. Projektion 180° vridning
3. Klockinställning/ Minne/M+
4. Tune -/ Timmar
5. Tune +/ Minuter
6. Larm 1/ Volym ned
7. Larm 2/ Volym upp
8. Radio På/av
9. Slumra/Insomning/Dimmer
10. Projektor/Vinkel/Skärpa
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
• Enheten är utrustad med en batteribackup som kräver ett CR2032
litiumbatteri (medföljer inte). Placera batteriet i batterifacket och se till
att + och - polerna stämmer överens med symbolerna i batterifacket.
Om ett AC-strömfel inträffar, kommer klockan automatiskt att byta till
batteriet och den interna klockminnet kommer att fortsätta att köras
(observera att displayen är avstängd och att ej fungerar). När AC-
strömmen kommer tillbaka, byter enheten automatiskt tillbaka till AC-
ström och återgår då till normal drift.
ANVÄNDNING
STÄLLA IN TIDEN
• Tryck och håll inne Klockinställningsknappen, tiden börjar blinka.
• Tryck på Timme-knappen för att öka timmarna, tryck och håll inne
knappen för att öka snabbare.
• Tryck på Minut-knappen för att öka minuterna, tryck och håll inne
knappen för att öka snabbare.
• När tiden är rätt inställd, tryck på Klockinställningsknappen.
STÄLLA IN ALARMET
• Se till att radion är AV.
• Tryck och håll inne Alarm 1- eller Alarm 2-knappen för att ställa in
Alarmet. Alarmtiden kommer att blinka på displayen.
• Tryck på Timme-knappen för att öka timmarna, tryck och håll inne
knappen för att öka snabbare.
• Tryck på Minut-knappen för att öka minuterna, tryck och håll inne
knappen för att öka snabbare.
• För att växla mellan Ringklocka- och Radio-alarmläge, tryck på Alarm
1/2-knappen igen tills önskat läge är markert på LED-displayen.
SNOOZEFUNKTION
När larmet ringer, tryck på den övre delen av enheten för att pausa
larmet och aktivera slummerfunktionen. Pip- och radiolarm kommer att
tystna och ringer igen efter 9 minuter.
• Om du vill stänga av snooze-funktionen och stoppa alarmet helt och
hållet, tryck på AV/PÅ radio-knappen. Om du inte trycker på någon
knapp, kommer alarmet att ringa i 60 minuter och sedan stängas av
automatiskt.
LYSSNA PÅ RADIO
• Tryck på Radion på/av-knappen för att starta radion.
• Ställ in volymen till önskad nivå med Volym + och Volym -.
• Använd "TUNE +" eller "TUNE-" knappen för att justera
radiofrekvensen.
• Tryck på Radio på/av-knappen en gång för att stänga AV radion.
• Du kan ställa in och lagra frekvensen för 10 radiostationer i minnet.
• Ställ in radion på önskad station och tryck och håll sedan in MINNE/M
+-knappen, PO1 blinkar på skärmen.
• Tryck på MINNE/M+-knappen för att bekräfta inställning till PO1 eller
vänta 5 sekunder tills det slutar blinka.
• Repetera steget ovan för att spara fler radiostation.er
• För att återkalla en sparad station, tryck på MINNE/M+-knappen för att
bläddra mellan förinställda stationer.
ANVÄND SOVTIMER
• Sovtimern låter dig spela musik under en förinställd period från 90 till
10 minuter. Den använd ofta av folk som gillar att sova till musik.
• I radioläge, Tryck på Snooze/Sov/Dimmer-knappen. Displayen visar
90 minuter, din klockradio kommer att stängas av efter 90 minuter.
• För att ändra antalet minuter för Sovtimern, tryck på Snooze/Sleep/
Dimmer-knappen till du ser önskat antal minuter. Sovtimern ökar med
10 minuter per steg.
• För att stänga av Sovtimern, tryck på Snooze/Sov/Dimmer-knappen
och tryck på den igen tills du ser OFF på displayen.
DIMMERKONTROLL
• I radio av-läge, Tryck på DIMMER-knappen för att ställa in ljusstyrkan
på LED-displayen till hög, medium eller låg enligt dina omgivande
ljusförhållanden.
PROJEKTIONSFUNKTION
• - Denna apparat är utrustad med en projiceringsfunktion som kan
användas både i klock- och radioläge. Du kan använda denna apparat
för att projicera tid på väggen eller taket. Optimalt projiceringsavstånd
är mellan 90 till 270 c,m.
• Tryck på "Projektion på/av" knappen för att starta projektionen. Ställ in
projektionens ljusstyrka/fokus genom att vrida inställningshjulet under
projektionslinsen. Tryck på "180° vridning" knappen för att vrida den
projicerade tiden.
• För att stänga av projiceringsfunktionen, tryck på Projektion PÅ/AV-
knappen. Projektionslinsen släcks.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller
frätande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull då det kan skada
enheten.
• Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska.
Enheten är inte diskmaskinsäker.
GARANTI
• Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura,
kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens
namn och artikelnummer på produkten.
• För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats:
www.service.tristar.eu
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů není
výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
VYKŘIČNÍK - v rovnostranném
trojúhelníku má za cíl upozornit, že z
bezpečnostních důvodů má být konkrétní
komponenta vyměněna za specifikovanou
komponentu v této dokumentaci.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM
ŠIPKY - v rovnostranném trojúhelníku má za cíl
upozornit uživatele na přítomnost
neodizolovaného napětí v krytu přístroje, které
může být dostatečně velké na to, aby způsobilo
osobám zranění.
Zástrčka je používána k odpojení přístroje,
přesto však zůstane odpojený přístroj připraven
k provozu. Aby se přístroj zcela odpojil od
přívodu elektrické energie, je zapotřebí ho zcela
vypojit ze zásuvky. Elektrická zástrčka by
neměla být blokována a měl by k ní být snadný
přístup.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. ZAP/VYP projekce
2. Překlopení promítání o 180°
3. Nastavení hodin/Paměť/M+
4. Ladění -/Hodiny
5. Ladění +/Minuty
6. Buzení 1/ Ztlumení hlasitosti
7. Buzení 2/ Zvýšení hlasitosti
8. Zap/Vyp rádia
9. Odložené buzení/Spánek/Stmívač
10. Ovladač projekce/úhlu/zaostření
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Jednotka je vybavena záložní sadou baterií, přičemž vyžadují se
CR2032 lithiové baterie (nejsou součástí balení). Baterii vložte do
oddělení na baterie a zkontrolujte, zda konektory + a - baterie odpovídají
symbolům na oddělení na baterie. Pokud dojde k výpadku napájení,
hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterie a vnitřní paměť
hodin bude nadále běžet (všimněte si, že displej je zhasnutý a rádio
nebude fungovat). Po obnovení síťového napájení se jednotka
automaticky přepne zpět na síťové napájení a vrátí se k běžnému
provozu.
POUŽITÍ
NASTAVENÍ ČASU
• Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení hodin, čas začne blikat.
• Stisknutím tlačítka Hodiny zvýšíte hodiny, stisknutím a podržením
tlačítka bude zvyšování rychlejší.
• Stisknutím tlačítka Minuty zvýšíte minuty, stisknutím a podržením tlačítka
bude zvyšování rychlejší.
• Po nastavení správného času stiskněte tlačítko Nastavení hodin.
NASTAVENÍ BUDÍKU
• Zkontrolujte, zda je rádio VYPNUTO.
• Stiskněte a podržte tlačítko Budík 1 nebo Budík 2 a nastavte tak Budík.
Na displeji bude blikat čas buzení.
• Stisknutím tlačítka Hodiny zvýšíte hodiny, stisknutím a podržením
tlačítka bude zvyšování rychlejší.
• Stisknutím tlačítka Minuty zvýšíte minuty, stisknutím a podržením tlačítka
bude zvyšování rychlejší.
• Pro přepínání mezi buzením Budíkem nebo Rádiem, stiskněte znovu
tlačítko Budík1/2, dokud se na LED displeji nezobrazí příslušná volba.
FUNKCE „SNOOZE” (ODLOŽIT BUDÍK)
Když se rozezní buzení, stiskněte horní část zařízení na odložení buzení a
pro aktivaci funkce snooze. Pípání nebo buzení rádiem se přeřusí a znovu
se rozezní za 9 minut.
• Pokud chcete deaktivovat funkci odložení buzení a zcela zastavit budík,
stiskněte tlačítko ON/OFF přístroje. Pokud nestisknete žádné tlačítko,
budík bude znít po dobu 60 minut a pak se automaticky vypne.
POSLECH RÁDIA
• Pro zapnutí rádia stiskněte jednou hlavní vypínač.
• Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň stisknutím tlačítek hlasitosti
Volume + a Volume -.
• Použijte tlačítka "TUNE+" nebo "TUNE-" pro nastavení rádiových
frekvencí.
• Pro vypnutí rádia znovu stiskněte hlavní vypínač.
• Do paměti můžete přednastavit a uložit frekvenci 10 rozhlasových stanic.
• Rádio nastavte na požadovanou stanici a poté stiskněte a podržte
tlačítko PAMĚŤ/M+ a na displeji bude blikat PO1.
• Stisknutím tlačítka PAMĚŤ/M+ potvrdíte nastavení PO1 nebo vyčkejte 5
sekund, dokud blikání neustane.
• Výše uvedené kroky opakujte pro přednastavení dalších rozhlasových
stanic.
• Pro vyvolání přednastavené stanice, stisknutím tlačítka PAMĚŤ/M+
procházejte mezi aktuálními přednastavenými rozhlasovými stanicemi.
PROVOZ ČASOVAČE SPÁNKU
• Časovač spánku vám umožní přehrávat hudbu po předem nastavený
čas od 90 do 10 minut. Obvykle jej používají lidé, kteří rádi usínají při
hudbě.
• V režimu rádia stiskněte tlačítko Odložené buzení/Spánek/Stmívač. Na
displeji se zobrazí 90 minut, vaše rádio se vypne po 90 minutách.
• pro změnu počtu minut časovače spánku mačkejte tlačítko Odložené
buzení/Spánek/Stmívač, dokud se nezobrazí požadovaný počet minut.
Časovač spánku klesá v krocích po 10.
• Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko Odložené buzení/
Spánek/Stmívač a poté jej stiskněte znovu, dokud se na displeji
nezobrazí VYPNUTO.
OVLÁDÁNÍ STMÍVAČE
• Pokud je zařízení v režimu vypnutého rádia, klepnutím na tlačítko
STMÍVAČ nastavte jas displeje LED na vysoký, střední nebo nízký podle
světelných podmínek prostředí.
FUNKCE PROJEKCE
• - Toto zařízení je vybaveno funkcí projekce a lze ji využít buď v režimu
hodin, nebo rádia. Toto zařízení můžete používat k promítání času na
strop nebo stěnu. Optimální projekční vzdálenost je od 90 do 270 cm.
• Pro aktivaci promítání stiskněte tlačítko „Promítání zap./vyp.”. Nastavte
jas/zaostření promítání otočením kolečka pro nastavení pod čočkou pro
promítání. Stiskněte tlačítko „Překlopení 180°” pro převrácení
promítaného času.
• Pro vypnutí funkce projekce jednoduše stiskněte tlačítko ZAP/VYP
projekci. Projekční čočka zhasne.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
• Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
ZÁRUKA
• Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit
originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na
němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo
výrobku.
• Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na
service.tristar.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
VÝKRIČNÍK - v rovnostrannom
trojuholníku sa používa na označenie toho, že
špecifický komponent bude vymenený len za
komponent špecifikovaný v tomto dokumente z
bezpečnostných dôvodov.
SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM
HROT ŠÍPU - vo vnútri rovnostranného
trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa pri
prítomnosti neizolovaného nebezpečného
napätia v rámci produktových doplnkov, ktoré
môžu byť nedostatočného stupňa a dôležitosti
na založenie rizika elektrického šoku.
Prípojka hlavného prívodu el. energie sa
používa na odpojenie zariadenia, odpojené
zariadenie zostáva pripravené na prevádzku.
Aby ste úplne odpojili vstup el. energie, prípojka
hlavného prívodu el. energie prístroja sa musí
úplne odpojiť z hlavného prívodu el. energie.
Prípojka hlavného prívodu el. energie by mala
byť zablokovaná alebo by mala byť ľahko
prístupná počas určeného používania.
POPIS KOMPONENTOV
1. Hlavný vypínač projekcie
2. Preklopenie premietania o 180°
3. Nastavenie hodín/Pamäť/M+
4. Ladenie -/Hodiny
5. Ladenie +/Minúty
6. Budenie 1/ Stlmenie hlasitosti
7. Budenie 2/ Zvýšenie hlasitosti
8. Hlavný vypínač rádia
9. Krátky spánok/Spací režim/Stlmenie jasu
10. Ovládať Projektora/Uhlu/Ostrosti
PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Táto jednotka je vybavená záložným systémom batérií, vyžaduje
CR2032 lithiovú batériu (nie je súčasť balenia). Batériu vložte do
oddelenia na batérie a skontrolujte, či sú kontakty + a - batérie otočené
správne podľa symbolov na oddelení na batériu. V prípade výpadku
elektrického napájania sa hodiny automaticky prepnú na napájanie z
batérie a vnútorná pamäť hodín ďalej beží (všimnite si, že displej zhasne
a rádio nebude fungovať). Po obnovení elektrického napájania sa
jednotka automaticky prepne späť na napájanie zo siete a vráti sa k
bežnej prevádzke.
POUŽÍVANIE
NASTAVENIE ČASU
• Pokiaľ stlačíte a podržíte tlačidlo Nastavenia hodín, čas začne blikať.
• Stlačením tlačidla Hodiny zvýšite hodiny; stlačením a podržaním tlačidla
bude zmena rýchlejšia.
• Stlačením tlačidla Minúty zvýšite minúty; stlačením a podržaním tlačidla
bude zmena rýchlejšia.
• Po nastavení správneho času stlačte tlačidlo Nastavenia hodín.
NASTAVENIE BUDÍKA
• Skontrolujte, či je rádio VYPNUTÉ.
• Na nastavenie Budíka stlačte a podržte tlačidlo Budík 1 alebo Budík 2.
Na displeji bude blikať čas budenia.
• Stlačením tlačidla Hodiny zvýšite hodiny; stlačením a podržaním tlačidla
bude zmena rýchlejšia.
• Stlačením tlačidla Minúty zvýšite minúty; stlačením a podržaním tlačidla
bude zmena rýchlejšia.
• Na prepínanie medzi budením Zvonením a Rádiom znovu stlačte tlačidlo
Budík 1/2, dokiaľ sa na LED displeji nezobrazí požadovaná voľba.
FUNKCIA SNOOZE (ODLOŽENIA BUDÍKA)
Keď budík zvoní, stlačením hornú časť spotrebiča odložíte budenie a
aktivujete funkciu krátkeho spánku. Pípanie alebo budenie rozhlasom sa
vypne a rozoznie sa znovu za 9 minút.
• Ak chcete deaktivovať funkciu krátkeho spánku a celkom vypnúť budík,
stlačte tlačidlo Rádio ZAP./VYP. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík bude
zvoniť po dobu 60 minút a vypne sa automaticky.
POČÚVANIE RÁDIA
• Na zapnutie rádia stlačte raz hlavný vypínač rádia
• Hlasitosť nastavíte na požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel Hlasitosť +
a Hlasitosť -.
• Pre nastavenie rádiovej frekvencie použite tlačidlo "TUNE+" alebo
"TUNE-".
• Na VYPNUTIE rádia stlačte znovu hlavný vypínač rádia
• V pamäti môžete vopred nastaviť a uložiť frekvenciu 10 rozhlasových
staníc.
• Rádio nastavte na požadovanú stanicu a potom stlačte a podržte tlačidlo
PAMÄŤ/M+ a na displeji bude blikať PO1.
• Na potvrdenie nastavenia PO1 stlačte tlačidlo PAMÄŤ/M+ alebo vyčkajte
5 sekúnd, dokiaľ blikanie neprestane.
• Hore uvedené kroky opakujte pre ďalšie rozhlasové stanice.
• Na vyvolanie vopred nastavenej stanice stlačte tlačidlo PAMÄŤ/M+ a
prepínajte medzi aktuálne nastavenými rozhlasovými stanicami.
FUNGOVANIE ČASOVAČA SPACIEHO REŽIMU
• Časovač spacieho režimu vám umožní prehrávať hudbu po vopred
nastavený čas od 90 do 10 minút. Používajú ho zvyčajne ľudia, ktorí radi
zaspávajú s hudbou.
• V režime rádia stlačte tlačidlo Krátky spánok/Spací režim/Stlmenie jasu.
Na displeji sa zobrazí 90 minút, vaše rádio sa vypne za 90 minút.
• Na zmenu počtu minút pre časovač Spacieho režimu, stlačte tlačidlo
Krátky spánok/Spací režim/Stlmenie jasu, dokiaľ sa nezobrazí
požadovaný počet minút. Časovač spacieho režimu klesá v krokoch po
10.
• Na vypnutie časovača spacieho režimu stlačte tlačidlo Krátky spánok/
Spací režim/Stlmenie jasu a potom znovu, dokiaľ sa na displeji nezobrazí
VYPNUTÉ.
OVLÁDANIE STLMENIA JASU
• V režime vypnutia rádia klepnite na tlačidlo STLMENIA JASU a nastavte
tak jas LED displeja na vysoký, stredný či nízky podľa miestnych
podmienok.
FUNKCIA PROJEKCIE
• - Toto zariadenie je vybavené funkciou projekcie a dá sa použiť v režime
hodín alebo rádia. Toto zariadenie môžete používať na projekciu času na
plafón či stenu. Optimálna projekčná vzdialenosť sa pohybuje od 90 do
270 cm.
• Premietanie aktivujete stlačením tlačidla „Premietanie zap./vyp.”.
Otáčaním kolieskom pre nastavenie pod šošovkou premietania nastavte
jas/zaostrenie premietania. Stlačte tlačidlo „Preklopenie o 180°” pre
preklopenie premietaného času.
• Na vypnutie projekčnej funkcie jednoducho stlačte hlavný vypínač
Projekcie. Projekčná šošovka zhasne.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
• Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
ZÁRUKA
• Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol
vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru,
predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje
dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
• Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu
servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

AudioSonic CL-1497 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för