AudioSonic CL-1470 Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual
1 2 3 4
15
17
16
5 6
10111213
7
814
9
Instruction Manual
19
KONTROLLERNAS PLACERING
1. Larmavstängningsknapp
2. Tidsinställningsknapp
3. Larminställningsknapp
4. Snoozeknapp
5. Timinställningsknapp
6. Minutinställningsknapp
7. Sovknapp
8. Volym-/summerknapp
9. Stationsinställningsknapp
10. Klockdisplay
11. Autoindikator
12. Märketikett (enhetens botten)
13. Batteriutrymme
14. På/av/auto-knapp
15. Nätkabel
16. FM-antenn
17. Omkopplare för AM/FM-band
STRÖMANSLUTNING
Anslut nätkabeln (15) till ett vägguttag. Kontrollera att spänningen är korrekt
för säkerhetens skull och för att förhindra troliga skador på apparaten. Anslut
ett 9 V-batteri (medföljer ej) till batterianslutningen i batteriutrymmet (13). Det
upprätthåller klockfunktionen om strömtillförseln skulle avbrytas.
Observera: displayen visar inte tiden vid strömavbrott, men klockan håller rätt tid.
ANVÄNDA RADION
1. Skjut på/av/auto-knappen (14) till läget ON (på).
2. Ställ in omkopplaren för AM/FM-band (17) på önskat våglängdsområde.
3. Ställ in önskad station med stationsinställningsknappen (9).
4. Justera volymnivån med volym-/summerknappen (8).
5. För att få bättre FM-mottagning bör du rulla ut FM-antennen (16) i sin fulla längd.
6. Radion kan stängas av genom att du skjuter på/av/auto-knappen (14) till läget
”OFF” (av).
Inställning av tiden
• Tryck på tidsinställningsknappen (2) samtidigt med timinställningsknappen (5)
för inställning av timme eller samtidigt med minutinställningsknappen (6) för
inställning av minuter.
Inställning av larm
• Tryck på larminställningsknappen (3) samtidigt med timinställningsknappen (5)
för inställning av timme eller samtidigt med minutinställningsknappen (6) för
inställning av minuter.
• Välj typ av larm (radio eller summer) och skjut på/av/auto-knappen (14) till
auto-läget.
Radio: för att vakna till radio måste radion vara inställd på en station som sänder
på den inställda tiden med stationinställningsknappen (9) och volymen måste ha
ställts in till önskad nivå med volym-/summerknappen (8).
Summer: för att vakna till summer skjuter du volym-/summerknappen (8) till
minsta läget (i summerläget).
sV
Användare
Instruction Manual
20
Avbryta larmet (snoozefunktion)
Larmet kan avbrytas i nio minuter genom att du trycker på snoozeknappen (4).
Efter nio minuter går larmet (radio eller summer) igång igen.
Stänga av larmet
För att stänga av larmet trycker du på larmavstängningsknappen (1) en gång och då
återställs larmet till samma tid nästa dag. Skjuter du på/av/auto-knappen (14) till läget
”OFF” (av) stänger du av larmet och det återställs INTE till samma tid nästa dag.
Sovfunktion
1. Den här klockradion är utrustad med en ”insomningsfunktion” som stänger av
radion automatiskt efter en förinställd tidsperiod från 59 minuter till 1 minut.
2. Tryck på sovknappen (7) och displayen visar en insomningstid på 59 minuter.
Samtidigt går radion igång och är på i 59 minuter.
3. För att göra insomningstiden kortare trycker du på sovknappen (7) samtidigt med
minutinställningsknappen (6) tills din önskade insomningstid visas på displayen.
4. När den inställda insomningstiden har gått stängs radion av automatiskt.
För att stänga av den innan den förinställda tiden har gått trycker du på
snoozeknappen (4).
Somna till radio och vakna till radio
1. Ställ in önskad larmtid enligt anvisningarna i stycket Inställning av larm och
skjut på/av/auto-knappen (14) till läget auto.
2. Ställ in insomningstiden enligt anvisningarna i stycket Sovfunktion.
3. Radion stängs av efter insomningstidens slut och radiolarmet går på nästa dag
på den inställda tiden.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Frekvensområde: AM 525 – 1 610 kHz / FM 87,5 – 108 MHz
Batteridrivet reservsystem: 9 V-batteri (för klockan)
Strömkälla: AC 230 V – 50 Hz, 5 watt
VARNING
1. Placera inga flamkällor, som till exempel brinnande stearinljus, på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller andra hyllor utan ordentlig
ventilation.
3. Stickkontakten används som bortkopplingsverktyg, bortkopplingsverktyget ska
vara lätt tillgängligt.
4. Ventilationen får inte hindras av att ventilationsöppningarna täcks över med
föremål, som till exempel tidningar, dukar, gardiner och liknande.
5. Den får inte utsättas för droppar eller stänk och inga föremål med vätska i, som
till exempel vaser, får placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten får inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer,
fukt, vibrationer och inte heller placeras i dammiga miljöer.
8. Använd inte slipande rengöringsmedel, bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för att rengöra enhetens yta. Torka av enheten med en ren mjuk
trasa med milt rengöringsmedel utan slipmedel.
9. Försök aldrig sticka in metalltrådar, nålar eller andra liknande föremål i
ventilationshålen eller andra hål i enheten.
Kassera inte apparaten i de vanliga hushållssoporna. Denna produkt måste kasseras
enligt EU-direktiv 2002/96/EC-WEEE (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning).
Lämna in apparaten på en insamlingsplats. Iaktta de gällande bestämmelserna.
Kontakta din kommun om du har några frågor.
VARNING
• Risk för explosion om batteriet ersätts felaktigt.
• Ersätt endast med likadan eller motsvarande typ av batteri.
• Batterier får inte utsättas för stark värme som till exempel solljus, lågor
eller liknande.
• Tänk på miljöaspekten vid kassering av batterier.
Användare
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

AudioSonic CL-1470 Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual