AudioSonic HF-1251 Användarmanual

Kategori
Hemljuduppsättningar
Typ
Användarmanual
Primaatecla"Função"repetidamenteparaescolherafunçãode
rádio.
Primaasteclas"Sintonizar+"e"Sintonizar"paraprocurar
manualmente.
Primaatecla"Programa"paraguardaraestaçãoactual.Utilizea
tecla"MemóriaFM"paraescolheraposiçãodememóriapretendidae
confirmecomatecla"Programa".
Mantenhaasteclas"Sintonizar+"e"Sintonizar"premidasdurante
doissegundosparaprocurarautomaticamente.
FunçãodeCD
Primaatecla"Função"repetidamenteparaescolherafunçãodeCD.
AbraaportadoCD,coloqueumCDnoeixocentralcomaetiqueta
viradaparacima.FecheaportadoCD,primaatecla"Reproduzir/
Pausa"einiciarseáareproduçãodaprimeirafaixa.
Mododereprodução
Primaatecla"Mododereprodução"repetidamenteeomodode
reproduçãoirámudardaseguinteforma:repetirfaixaactual>
repetirtodasasfaixas>aleatório>normal.
Funçãoauxiliar
Primaatecla"Função"repetidamenteparaescolherafunção
AUXILIAR.
Ligueoseudispositivoexternoàunidadeutilizandoumcabodelinha
padrãode3,5mm.
Utilizeoscontrolosnativosnafontedeáudioexternaparainiciara
reproduçãodemúsica.
GARANTIA
Esteprodutopossuiumagarantiade24meses.Asuagarantiaé
válidaseutilizaroprodutodeacordocomasinstruçõesecoma
finalidadeparaaqualfoiconcebido.Alémdisso,acompraoriginal
(facturaourecibodacompra)deveráconteradatadacompra,o
nomedovendedoreonúmerodeartigodoproduto.
Paraobterascondiçõesdegarantiadetalhadas,consulteonosso
websitedeserviço:www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Esteaparelhonãodeveserdepositadonolixodomésticonofimda
suavidaútil,masdeveserentreguenumpontocentraldereciclagemde
aparelhosdomésticoseléctricoseelectrónicos.Estesímboloindicadono
aparelho,nomanualdeinstruçõesenaembalagemchamaasua
atençãoparaaimportânciadestaquestão.Osmateriaisutilizadosneste
aparelhopodemserreciclados.Aoreciclaraparelhosdomésticosusados,
estáacontribuirdeformasignificativaparaaprotecçãodonosso
ambiente.Soliciteàsautoridadeslocaisinformaçõesrelativasaospontos
derecolha.
Assistência
Encontratodasasinformaçõesepeçasdesubstituiçãoem
service.tristar.eu!
PLInstrukcjeużytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Abycałkowicieodłączyćpobórmocy,zasilaczAC/DCurządzenia
należyodłączyćodgniazdkaelektrycznego,ponieważurządzeniem
rozłączającymjestwłaśniezasilaczAC/DCurządzenia.
WYKRZYKNIKwewnątrztrójkątarównobocznegowcelu
wskazania,żespecyficznykomponentpowinienbyćwymieniony
wyłącznienakomponentokreślonywdokumentacjizprzyczyn
bezpieczeństwa.
SYMBOLBŁYSKAWICYZESTRZAŁKĄwobrębietrójkąta
równobocznego,jesttoostrzeżenieużytkownikao
niebezpieczeństwiedotyczącymnieizolowanychprzewodóww
obrębieobudowyproduktuonapięciuwystarczającym,abywywołać
ryzykoporażeniaprądem.
Obecneniewidocznepromieniowanielaseroweklasy1;należy
unikaćdługotrwałegopatrzenianalaser.
Wceluodłączeniaurządzeniaodsiecinależyużyćwtyczkisieciowej,
odłączoneurządzeniepozostajegotowedopracy.Abycałkowicie
odłączyćdopływzasilania,należywyjąćwtyczkęsieciowąurządzenia
zgniazda.Nienależyblokowaćwtyczkisieciowej,doktórejdostęp
powinienbyćłatwypodczasużytkowania.
OPISCZĘŚCI
1.Przyciskzasilania(Włączanie/
Tryboczekiwania)
7.PrzyciskOdtwarzanie/Pauza/
TrybFM
2.PrzyciskPowrót/Strojenie 8.PrzyciskNastępny/Strojenie+
3.PrzyciskFunkcja 9.PrzyciskGłośność+/
Ustawianiezegara
4.PrzyciskStop/PamięćFM/
Drzemka/Uśpienie
10.GniazdowejściaAux
5.PrzyciskTrybodtwarzania/
Program
11.Gniazdagłośników
6.PrzyciskGłośność/Alarm 12.Gniazdosłuchawek
PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEM
Urządzenieiakcesorianależywyjąćzpudełka.Zurządzenianależy
usunąćnaklejki,folięochronnąlubelementyplastikowe.
Urządzenieumieścićnaodpowiedniej,płaskiejpowierzchnii
zapewnićminimum10cmwolnejprzestrzeniwokółurządzenia.
Urządzenietoniejestprzystosowanedomontażuwszafcelubdo
użytkowanianawolnympowietrzu.
Zestawtenposiadawbudowanysystemoszczędzaniaenergii,który
automatycznieprzełączyzestaww"tryboczekiwania",gdywykryje,że
zestawniejestużywany.
Podłączkabelaudioioświetleniadoodpowiednichgniazdek
umieszczonychztyłuzestawu;upewnijsię,żezłotykabelaudio
włożonyjestdoczerwonegowejścia.
UŻYTKOWANIE
Ustawianiezegara
Sprawdź,czyurządzeniejestwstanieoczekiwania.
Naciśnijiprzytrzymajprzycisk„Ustawianiezegara”,ekranzaczyna
migać.Użyjprzycisku„Strojenie/+”,abywybraćżądaneustawienia,
anastępniepotwierdźprzyciskiem„Ustawianiezegara”.
Ustawieniealarmu
Sprawdź,czyurządzeniejestwstanieoczekiwania.
Naciśnijiprzytrzymajprzycisk„Alarm”,ekranzaczynamigać.Użyj
przycisku„Strojenie/+”,abywybraćżądaneustawienia,anastępnie
potwierdźprzyciskiem„Alarm”.
Uruchomieniealarmu.Sprawdź,czyurządzenieznajdujesięwtrybie
oczekiwania,naciskajprzycisk„Alarm”,abywybraćżądane
ustawieniealarmu.
Drzemka
Kiedyalarmjesturuchomiony.Możesznacisnąćprzycisk„Drzemka”,
abyopóźnićalarmokolejne9minut.
Funkcjauśpienia
Wdowolnejchwili,gdyurządzeniedziała,naciśnijiprzytrzymaj
przycisk„Uśpienie”przez2sekundy;kiedynaekraniepojawisię
symbolusypiania,naciskajprzycisk„Uśpienie”,abyustawićgodzinę
automatycznegowyłączenia.
Funkcjaradia
Naciskajprzycisk"Funkcja",abywybraćfunkcjęradia.
Naciśnijprzycisk"Strojenie+"i"Strojenie",abydostroićręcznie.
Naciśnijprzycisk„Program”,abyzapisaćaktualnąstację.Użyj
przycisku„PamięćFM”,abywybraćżądanąpozycjęzapisui
potwierdźprzyciskiem„Program”.
Naciśnijiprzytrzymajprzycisk"Strojenie+"i"Strojenie"przezdwie
sekundy,abydostroićautomatycznie.
FunkcjaCD
Naciskajprzycisk"Funkcja",abywybraćfunkcjęCD.
OtwórzklapkęCDiumieśćpłytęCDnatrzpieniuobrotowymetykietą
dogóry.ZamknijklapkęCD,naciśnijprzycisk„Odtwarzanie/Pauza”;
urządzenierozpocznieodtwarzaniepierwszegoutworu.
Trybodtwarzania
Naciskajprzycisk„Trybodtwarzania”,żebyzmienićtrybodtwarzania
wnastępującysposób:powtórzaktualnyutwór>powtórzwszystkie
utwory>odtwarzanielosowe>odtwarzaniestandardowe.
FunkcjaAUX
Naciskajprzycisk"Funkcja",abywybraćfunkcjęAUX.
Podłączurządzeniezewnętrzneprzypomocystandardowegokabla
3,5milimetrowego.
Użyjprzyciskówkontrolnychnazewnętrznymźródleaudio,aby
rozpocząćodtwarzaniemuzyki.
GWARANCJA
Naproduktudzielanajest24miesięcznagwarancja.Gwarancjajest
ważna,jeśliproduktjestużywanyzgodniezinstrukcjamiorazwcelu,
dojakiegojestonprzeznaczony.Dodatkowonależyprzesłać
oryginalnepotwierdzeniezakupu(faktura,dowódsprzedażylub
paragon)wrazzdatązakupu,nazwąsprzedawcyoraznumerem
pozycji,określonymdlategoproduktu.
Szczegółowewarunkigwarancjipodanesąnanaszejstronie
serwisowej:www.service.tristar.eu
ŚRODOWISKO
Pozakończeniueksploatacjiurządzenianienależywyrzucaćgowrazz
odpadamidomowymi.Urządzenietopowinnozostaćzutylizowanew
centralnympunkcierecyklingudomowychurządzeńelektrycznychi
elektronicznych.Tensymbolznajdującysięnaurządzeniu,winstrukcjach
użytkowaniainaopakowaniuoznaczaważnekwestie,naktórenależy
zwrócićuwagę.Materiały,zktórychwytworzonotourządzenie,nadająsię
doprzetworzenia.Recyklingzużytychurządzeńgospodarstwadomowego
jestznaczącymwkłademużytkownikawochronęśrodowiska.Należy
skontaktowaćsięzwładzamilokalnymi,abyuzyskaćinformacje
dotyczącepunktówzbiórkiodpadów.
Wsparcie
Wszelkieinformacjeiczęścizamiennesądostępnenastronie
service.tristar.eu.
ITIstruzioniperl'uso
SICUREZZA
Perscollegarecompletamentel’ingressodialimentazione,scollegare
l’adattatoreCA/CCdall’alimentazionedirete,inquantoildispositivo
scollegatoèl’adattatoreCC/CAdell’apparecchio.
ILPUNTOESCLAMATIVOall'internodeltriangoloèutilizzatoper
indicarecheunospecificocomponentedeveesseresostituito,per
ragionidisicurezza,esclusivamenteconquelloriportatonella
documentazione.
ILSIMBOLODELFULMINEall'internodeltriangoloequilatero
avvisal'utentedellapresenzadi"tensionipericolose"nonisolate
all'internodell'involucrodelprodotto,dientitàtaledapotercostituire
unrischiodiscossaelettricaperlepersone.
Presenzadiradiazionilaserinvisibilidiclasse1.Evitaredi
guardarealungoillaser.
Laspinadialimentazionedireteèutilizzatacomedispositivodi
scollegamento,pertantoènecessariocherimangaprontamente
azionabile.Affinchél'unitàsiacompletamentescollegata
dall'alimentazione,ènecessarioscollegarelaspinadell'apparecchio
dallapresadirete.L'accessoallaspinadialimentazionedirete
dell'unitànondeveessereostacolatoedeveesseresempreagevole
durantel'utilizzoprevisto.
DESCRIZIONEDELLEPARTI
1.Pulsantediaccensione(On/
Standby)
7.PulsanteRiproduzione/Pausa/
ModalitàFM
2.PulsantePrecedente/Sintonia 8.PulsanteSuccessivo/Sintonia+
3.PulsanteFunzione 9.PulsanteVolume+/Regolazione
orologio
4.PulsanteStop/Memorizza/
Snooze/Sleep
10.PresaingressoAux
5.PulsanteModalitàriproduzione/
Programma
11.Presealtoparlanti
6.PulsanteVolume/Sveglia 12.Presacuffie
PRIMADELPRIMOUTILIZZO
Estrarreapparecchioeaccessoridall'imballaggio.Rimuovereadesivi,
pellicolaprotettivaoplasticadall'apparecchio.
Posizionarel’apparecchiosuunasuperficiepianastabileeassicurare
unminimodi10cmdispazioliberointorno.Questoapparecchionon
èidoneoperl'installazioneinunarmadiettooperusoall'aperto.
Questaunitàdisponediunsistemadirisparmioenergeticointegrato
cheponeilsistemaautomaticamentein"modalitàstandby"quando
rilevachel'unitànonèutilizzata.
Collegareilcavodiaccensioneeaudiodeglialtoparlantinelleprese
designatesulretrodell'unità;accertarsidiinserireilcavoaudiodorato
nellapresarossa.
USO
Impostazioneorologio
Verificarechel'unitàsiainmodalitàstandby.
Tenerepremutoilpulsante"Regolazioneorologio",ildisplayiniziaa
lampeggiare.Utilizzareilpulsante"Sintonia/+"perimpostareilvalore
desideratoeconfermareconilpulsante"Regolazioneorologio".
Configurazionesveglia
Verificarechel'unitàsiainmodalitàstandby.
Tenerepremutoilpulsante"Sveglia",ildisplayiniziaalampeggiare.
Utilizzareilpulsante"Sintonia/+"perimpostareilvaloredesideratoe
confermareconilpulsante"Sveglia".
Comeattivarelasveglia.Verificarechel'unitàsiainmodalitàstand
by,premereilpulsante"Sveglia"ripetutamenteperselezionareil
valoredisvegliadesiderato.
Snooze
Quandolasvegliaèattiva.Èpossibilepremereilpulsante"Snooze"
perritardarelasvegliadiulteriori9minuti.
FunzioneSleep
Inqualunquemomento,conl'unitàinfunzione,tenerepremutoil
pulsante"Sleep"per2secondi,compareilsimboloSleep,premere
ripetutamenteilpulsante"Sleep"perimpostarel'orariodi
spegnimentoautomatico.
Funzioneradio
Premereripetutamenteilpulsante"Funzione"persceglierela
funzioneradio.
Premereilpulsante"Sintonia+"e"Sintonia"persintonizzare
manualmente.
Premereilpulsante"Programma"permemorizzarelastazione
corrente.Utilizzareilpulsante"MemorizzaFM"perselezionarela
posizioneinmemoriadesiderataeconfermareconilpulsante
"Programma".
Tenerepremutoilpulsante"Sintonia+"e"Sintonia"perduesecondi
peravviarelasintoniaautomatica.
FunzioneCD
Premereripetutamenteilpulsante"Funzione"persceglierela
funzioneCD.
AprireillettorediCD,inserireunCDsull'alberinocentralecon
l'etichettarivoltaversol'alto.ChiudereillettorediCD,premereil
pulsante"Riproduzione/Pausa"einizieràlariproduzionedelprimo
brano.
Modalitàriproduzione
Premereilpulsante"Modalitàriproduzione"ripetutamenteela
modalitàdiriproduzionecambieràcomedescrittodiseguito:
ripetizionebranocorrente>ripetizioneditutteletracce>casuale
>normale.
FunzioneAux
Premereripetutamenteilpulsante"Funzione"persceglierela
funzioneAUX.
Collegareildispositivoesternoall'unitàutilizzandouncavodiingresso
dilineaconjackda3,5mmstandard.
Usareicomandinativisullasorgenteaudioesternaperiniziarea
riprodurrelamusica.
GARANZIA
Questoprodottoègarantitoper24mesi.Lagaranziaèvalidaseil
prodottovieneutilizzatoinaccordoalleistruzionieperloscopoperil
qualeèstatorealizzato.Inoltre,deveesserefornitalaprovadi
acquistooriginale(fattura,scontrinooricevuta)riportanteladatadi
acquisto,ilnomedelrivenditoreeilcodicedelprodotto.
Peridettaglidellecondizionidigaranzia,consultareilnostrositoweb:
www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Questoapparecchionondeveesserepostotrairifiutidomesticialla
finedelsuociclodivita,madeveesseresmaltitoinuncentrodi
riciclaggioperdispositivielettriciedelettronicidomestici.Questosimbolo
sull'apparecchio,ilmanualediistruzionielaconfezionemettonoin
evidenzaquestoproblemaimportante.Imaterialiusatiinquesto
apparecchiopossonoesserericiclati.Riciclandogliapparecchidomestici
puoicontribuireallaprotezionedelnostroambiente.Contattareleautorità
localiperinformazioniinmeritoaipuntidiraccolta.
Assistenza
Tutteleinformazionielepartidiricambiosonodisponibilisulsito
service.tristar.eu.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Förattheltkopplafrånströmförsörjningen,börAC/DCadapternför
apparatenkopplasbortfrånelnätet,eftersomdenfrånkopplade
enhetenärAC/DCadapternförapparaten.
UTROPSTECKENinomenliksidigtriangel,användsföratt
indikeraattenspecifikkomponentskallersättasendastavden
komponentsomangesidokumentationenavsäkerhetsskäl.
BLIXTMEDPILSPETSSYMBOLinomenliksidigtriangelär
avseddattvarnaanvändarenförnärvaronavoisoleradfarligspänning
inomprodukthöljetsomkanvaratillräckligtstarkförattutgöraenrisk
förelektriskastötarpåmänniskor.
Klass1osynliglaserstrålning,undvikatttittalängepålasern.
Nätkontaktenanvändssomfrånkopplingsenhetochskallvara
tillgänglig.Förattheltkopplabortapparatenfrånelnätetska
väggkontakteniapparatenkopplasbortheltfrånvägguttaget.
Väggkontaktbörinteblockerasellerbörvaralättåtkomligunder
avseddanvändning.
BESKRIVNINGAVDELAR
1.Strömbrytare(På/Standby) 7.KnappSpela/Pausa/FMläge
2.KnappTillbaka/Inställning 8.KnappNästa/Inställning+
3.KnappFunktion 9.KnappVolym+/Inställningav
klocka
4.KnappStop/FMminne/Slumra/
Insomning
10.Auxingång
5.KnappSpelningsläge/Program 11.Högtalaruttag
6.KnappVolym/Larm 12.Hörlurskontakt
FÖREFÖRSTAANVÄNDNING
Tautapparatenochtillbehörenurlådan.Avlägsnaklistermärken,
skyddsfolieochplastfrånapparaten.
Placeraenhetenpåenplattytaochsetillattdetfinns10cmfritt
utrymmeruntenheten.Enhetenlämparsiginteförplaceringiettskåp
ellerföranvändningutomhus.
Dennaanläggningharettinbyggtenergisparsystemsomautomatiskt
kommerattställaindenpå"standbyläge"dådenmärkeratt
anläggningeninteanvänds.
Ansluthögtalarnasljudochljuskablarisinarespektiveuttagpå
enhetensbaksidaochsetillattduansluterdenguldfärgade
ljudkabelnidetrödauttaget.
ANVÄNDNING
Ställainklocka
Kontrolleraattenhetenäristandbyläge.
Tryckpåochhållinknappen"Inställningavklocka",displayenbörjar
blinka.Användknappen"Inställning/+"förattställainönskad
inställningochbekräftamedknappen"Inställningavklocka".
Ställainlarm
Kontrolleraattenhetenäristandbyläge.
Tryckpåochhållinknappen"Larm",displayenbörjarblinka.Använd
knappen"Inställning/+"förattställainönskadinställningoch
bekräftamedknappen"Larm".
Förattaktiveralarmet.Kontrolleraattenhetenäristandbyläge,tryck
fleragångerpåknappen"Larm"förattväljaönskadlarminställning.
Slumra
Närlarmetutlöses.Dukantryckapåknappen"Slumra"förattfördröja
larmetiytterligareniominuter.
Insomningsfunktion
Närsomhelstnärenhetenanvändskandutryckapåochhållain
knappen"Insomning"itvåsekunder.Sovsymbolenkommervisas.
Tryckpåknappen"Insomning"fleragångerförattställainden
automatiskaavstängningstiden.
Radiofunktion
Tryckpåknappen"Funktion"upprepadegångerförattvälja
radiofunktionen.
Tryckpåknapparna"Inställning+"och"Inställning"förattskanna
manuellt.
Tryckpåknappen"Program"förattlagraaktuellstation.Använd
knapparna"FMminne"förattväljaönskadminnespositionoch
bekräftamedknappen"Program".
Tryckochhållinknapparna"Inställning+"och"Inställning"itvå
sekunderförattskannaautomatiskt.
CDfunktion
Tryckpåknappen"Funktion"upprepadegångerförattväljaCD
funktionen.
ÖppnaCDluckan,placeraenCDpåmittaxelnmedsidanmed
etikettenuppåt.StängCDluckan,tryckpåknappen"Spela/Pausa"
ochdetförstaspåretbörjarspelasupp.
Uppspelningsläge
Tryckpåknappen"Spelningsläge"fleragångerochuppspelningsläget
ändrasenligtföljande:repeteraaktuelltspår>upprepaallaspår>
slumpvis>normalt.
Auxfunktion
Tryckpåknappen"Funktion"upprepadegångerförattväljaAUX
funktionen.
Anslutdenexternaenhetentillenhetenmedhjälpavenvanlig3,5
mmkabel.
Användreglagenpådenexternaljudkällanförattspelauppmusiken.
GARANTI
Dennaproduktharengarantipå24månader.Dingarantiärgiltigom
produktenanvändsienlighetmedinstruktionernaochfördetändamål
somdentillverkades.Dessutomskallursprungsköpet(faktura,
kassakvittoellerkvitto)vidimerasmedinköpsdatum,återförsäljarens
namnochartikelnummerpåprodukten.
Fördetaljeradegarantivillkor,sevårservicewebbplats:
www.service.tristar.eu
OMGIVNING
Dennaapparatskaejslängasblandvanligthushållsavfallnärden
slutatfungera.Denskaslängasvidenåtervinningsstationförelektriskt
ochelektroniskthushållsavfall.Dennasymbolpåapparaten,
bruksanvisningenochförpackningengördiguppmärksampådetta.
Materialensomanvändsidennaapparatkanåtervinnas.Genomatt
återvinnahushållsapparatergörduenviktiginsatsförattskyddavårmiljö.
Frågadelokalamyndigheternavardetfinnsinsamlingsställen.
Support
Duhittaralltillgängliginformationochreservdelarpåservice.tristar.eu!
CSNávodkpoužití
BEZPEČNOST
ProúplnéodpojenípříkonubymělbýtodpojenSP/JPadaptérz
elektrickésítě,jelikožSP/JPadaptérjeodpojovacízařízenípřístroje.
VYKŘIČNÍKvrovnostrannémtrojúhelníkumázacílupozornit,že
zbezpečnostníchdůvodůmábýtkonkrétníkomponentavyměněnaza
specifikovanoukomponentuvtétodokumentaci.
BLIKAJÍCÍBLESKSESYMBOLEMŠIPKYvrovnostranném
trojúhelníkumázacílupozornituživatelenapřítomnost
neodizolovanéhonapětívkrytupřístroje,kterémůžebýtdostatečně
velkénato,abyzpůsobiloosobámzranění.
VýskytneviditelnéholaserovéhozářeníTřídy1.Vyhnětese
dlouhémusledovánílaseru.
Zástrčkajepoužívánakodpojenípřístroje,přestovšakzůstane
odpojenýpřístrojpřipravenkprovozu.Abysepřístrojzcelaodpojilod
přívoduelektrickéenergie,jezapotřebíhozcelavypojitzezásuvky.
Elektrickázástrčkabynemělabýtblokovánaamělbykníbýtsnadný
přístup.
POPISSOUČÁSTÍ
1.Tlačítkonapájení(Zap/Standby) 7.TlačítkoPřehrát/Pauza/Režim
FM
2.TlačítkoZpět/Ladění 8.TlačítkoVpřed/Ladění+
3.TlačítkoFunkce 9.TlačítkoHlasitost+/Nast.hodin
4.TlačítkoStop/PaměťFM/
Snooze/Sleep
10.Zásuvkapřídavnéhozařízení
5.TlačítkoRežimpřehrávání/
Program
11.Zásuvkyreproduktorů
6.TlačítkoHlasitost/Budík 12.Zásuvkanasluchátka
PŘEDPRVNÍMPOUŽITÍM
Spotřebičapříslušenstvívyjmětezkrabice.Zespotřebičeodstraňte
nálepky,ochrannoufóliineboplast.
Umístětespotřebičnarovnýstabilnípovrchazajistěteminimálně10
cmvolnéhoprostorukolemspotřebiče.Tentospotřebičnenívhodný
proinstalacidoskříněneboprovenkovnípoužití.
Tentopřístrojmávestavěnýsystémúsporyenergie,který,když
detekuje,žepřístrojnenívprovozu,automatickyhopřepnedorežimu
"standby".
Připojteaudiokabelyakabelyosvětleníreproduktorůdo
odpovídajícíchzásuvekvzadunapřístroji,prosím,zajistěte,abyste
vložilizlatýaudiokabeldočervenézásuvky.
POUŽITÍ
Nastaveníhodin
Zkontrolujte,zdajejednotkavpohotovostnímrežimu.
Stiskněteapodržtetlačítko„Nast.hodin”.Displejzačneblikat.Na
nastavenípožadovanéhodnotypoužijtetlačítko„Ladění/+”auložení
potvrďtestlačenímtlačítka„Nast.hodin”.
Nastaveníbudíku
Zkontrolujte,zdajejednotkavpohotovostnímrežimu.
Stiskněteapodržtetlačítko„Budík”.Displejzačneblikat.Nanastavení
požadovanéhodnotypoužijtetlačítko„Ladění/+”auloženípotvrďte
stlačenímtlačítka„Budík”.
Zapnutíbudíku.Zkontrolujte,zdajejednotkavpohotovostnímrežimu.
Opakovanětisknětetlačítko„Budík”avybertepožadovanénastavení
budíku.
Snooze
Pokudjezapnutýbudík.Můžetestisknouttlačítko„Snooze”pro
oddálenídalšíhobuzeníodalších9minut.
Funkcesleep
Kdykolivběhemprovozujednotkystiskněteana2sekundypodržte
tlačítko„Sleep”.Zobrazísesymbolspánku.Opakovaněmačkejte
tlačítko„Sleep”,dokudnenastavítepožadovanýčasautomatického
vypnutí.
Funkcerádia
Opakovaněstisknětetlačítkoprovýběrfunkcerádia.
Stisknětetlačítka„Ladění+”a„Ladění”promanuálníprocházení.
Nauloženíaktuálnístanicestisknětetlačítko„Program”.Navýběr
požadovanéhočíslastanicepoužijtetlačítko„PaměťFM”auložení
potvrďtestisknutímtlačítka„Program”.
Stiskněteana2sekundypodržtetlačítka„Ladění+”a„Ladění”pro
automaticképrocházení.
FunkceCD
OpakovaněstisknětetlačítkoprovýběrfunkceCD.
OtevřetedvířkaCDaCDnasaďtenastředovýkolíkštítkemnahotu.
ZavřetedvířkaCD,stisknětetlačítko„Přehrát/Pauza”azačnese
přehrávatprvnístopa.
Režimpřehrávání
Opakovaněmačkejtetlačítko„Režimpřehrávání”arežimypřehrávání
sebudoustřídatvnásledujícímpořadí:zopakovataktuálnístopu>
zopakovatvšechnystopy>náhodně>normálně.
FunkceAUX
OpakovaněstisknětetlačítkoprovýběrfunkceAUX.
Připojtesvéexternízařízeníkjednotcepoužitímstandardního
linkovéhokabelu3,5mm.
Použijteovládánínaexternímaudiozdrojiprostartpřehráváníhudby.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobekje24měsíců.Zárukajeplatnátehdy,kdyžje
produktpoužívánproúčely,proněžbylvyroben.Navícjetřeba
předložitoriginálnídokladokoupi(fakturu,účtenkunebodoklado
koupi),naněmžjeuvedenodatumnákupu,jménoprodejcea
produktovéčíslovýrobku.
Propodrobnějšíinformaceozáruce,prosím,navštivtenašeservisní
internetovéstránky:www.service.tristar.eu
PROSTŘEDÍ
Tentospotřebičbynemělbýtpoukončeníživotnostivyhazovándo
domovníhoodpadu,alemusíbýtdovezennacentrálnísběrnémísto
krecyklacielektronikyadomácíchelektrickýchspotřebičů.Symbolna
spotřebiči,návodkobsluzeaobalvásnatentodůležitýproblém
upozorňuje.Materiálypoužitévtomtospotřebičijsourecyklovatelné.
Recyklacípoužitýchdomácíchspotřebičůvýznamněpřispějetekochraně
životníhoprostředí.Nainformacevztahujícísekesběrnémumístuse
zeptejtenamístnímobecnímúřadě.
Podpora
Všechnydostupnéinformaceanáhradnídílynaleznetena
service.tristar.eu!
SKPoužívateľskápríručka
BEZPEČNOSŤ
Abysteúplneodpojiliavyplivstupel.energie,AC/DCrozdvojka
prístrojabymalabyťodpojenázhlavnéhoprívoduel.energieakoje
odpojenézariadenieaprístrojzAC/DCrozdvojkyprístroja.
VÝKRIČNÍKvrovnostrannomtrojuholníkusapoužívana
označenietoho,žešpecifickýkomponentbudevymenenýlenza
komponentšpecifikovanývtomtodokumentezbezpečnostných
dôvodov.
SVIETIACIEBLIKANIESOSYMBOLOMHROTŠÍPUvovnútri
rovnostrannéhotrojuholníka,jeurčenénavýstrahuužívateľapri
prítomnostineizolovanéhonebezpečnéhonapätiavrámci
produktovýchdoplnkov,ktorémôžubyťnedostatočnéhostupňaa
dôležitostinazaloženierizikaelektrickéhošoku.
VýskytneviditeľnejlaserovejradiácieTriedy1.Vyhnitesadlhému
sledovaniulaseru.
Prípojkahlavnéhoprívoduel.energiesapoužívanaodpojenie
zariadenia,odpojenézariadeniezostávapripravenénaprevádzku.
Abysteúplneodpojilivstupel.energie,prípojkahlavnéhoprívoduel.
energieprístrojasamusíúplneodpojiťzhlavnéhoprívoduel.energie.
Prípojkahlavnéhoprívoduel.energiebymalabyťzablokovanáalebo
bymalabyťľahkoprístupnápočasurčenéhopoužívania.
POPISKOMPONENTOV
1.Hlavnývypínač(Zapnutie/
Pohotovostnýrežim)
7.TlačidloPrehrať/Pauza/Režim
FM
2.TlačidloNaspäť/Ladenia 8.TlačidloĎalší/Ladenia+
3.TlačidloFunkcia 9.TlačidloHlasnosť+/Nast.hodín
4.TlačidloStop/PamäťFM/Krátky
spánok/Spánok
10.VstupAuxprídavného
zariadenia
5.TlačidloRežimprehrávania/
Program
11.Zásuvkyreproduktorov
6.TlačidloHlasnosť/Budík 12.Zásuvkanaslúchadlá
PREDPRVÝMPOUŽITÍM
Spotrebičapríslušenstvovybertezobalu.Zospotrebičaodstráňte
nálepky,ochrannúfóliualeboplastovévrecko.
Zariadenieumiestnitenarovnústabilnúplochu,pričomdbajtenato,
abyokolozariadeniaostalvoľnýpriestorminimálne10cm.Tento
výrobokniejevhodnýpreinštaláciudoskrinečinapoužitievonku.
Tátozostavamázabudovanýsystémšetreniaenergie,ktorý
automatickyuvediezostavudo"pohotovostnéhorežimu",keďzistí,že
sazostavanepoužíva.
Pripojteaudiokábelakábelosvetleniareproduktorovvželaných
zásuvkáchnazadnejstranejednotky,prosím,uistitesa,abystevložili
zlatýaudiokábeldočervenejzásuvky.
POUŽÍVANIE
Nastaveniehodín
Skontrolujte,čijejednotkavpohotovostnomrežime.
Stlačteapodržtetlačidlo„Nast.hodín”adisplejzačneblikať.Tlačidlo
„Ladenia/+”použitenanastaveniepožadovanejhodnotya
nastaveniepotvrďtestlačenímtlačidla„Nast.hodín”.
Nastaveniebudíka
Skontrolujte,čijejednotkavpohotovostnomrežime.
Stlačteapodržtetlačidlo„Budík”adisplejzačneblikať.Tlačidlo
„Ladenia/+”použitenanastaveniepožadovanejhodnotya
nastaveniepotvrďtestlačenímtlačidla„Budík”.
Zapnutiebudíka.Skontrolujte,čijejednotkavpohotovostnomrežime,
opakovanestlačtetlačidlo„Budík”avybertepožadovanénastavenie
budíka.
Krátkyspánok
Pokiaľjezapnutýbudík.Môžetestlačiťtlačidlo„Krátkyspánok”a
odložiťbudenienaďalších9minút.
Funkciaspánok
Kedykoľvekvpriebehuprevádzkyjednotkystlačteapodržtetlačidlo
„Spánok”na2sekundy.Zobrazísasymbolspánku.Opakovane
stlačtetlačidlo„Spánok”anastavtetakčasautomatickéhovypnutia.
Funkciarádia
Stláčajteopakovanetlačidlo„Funkcia”prezvoleniefunkcierádia.
Stlačtetlačidlo„Ladenia+”a„Ladenia”premanuálnesnímanie.
Nauloženieaktuálnejstanicestlačtetlačidlo„Program”.Navýber
číslapožadovanejstanicepoužitetlačidlo„PamäťFM”auloženie
potvrďtestlačenímtlačidla„Program”.
Stlačteapodržtetlačidlo„Ladenia+”a„Ladenia”počasdvoch
sekúndpreautomatickésnímanie.
FunkciaCD
NavýberfunkcieCDopakovanestlačtetlačidlo„Funkcia”.
OtvortezáklopkuCD,vložteCDnastredovýnosníkštítkomobrátené
nahor.ZatvortedvierkaCD,stlačtetlačidlo„Prehrať/Pauza”azačne
saprehrávaťprvástopa.
Režimprehrávania
Opakovanestlačtetlačidlo„Režimprehrávania”arežimprehrávania
sazmenívnasledujúcomporadí:opakovaťaktuálnustopu>
opakovaťvšetkystopy>náhodne>normálne.
Auxfunkcia
Stláčajteopakovanetlačidlo„Funkcia”,abystezvolilifunkciuAUX.
Externézariadeniepripojtektomutozariadeniupomocou
štandardnéhokábla3,5mm.
Použitedomácemiestnekontrolkynaexternýaudiozdrojnazačatie
prehrávaniahudby.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobokje24mesiacov.Vašazárukajeplatná,aksa
výrobokpoužívavsúladesinštrukciamianaúčely,naktorébol
vyrobený.Navyšejetrebapredložiťdokladopôvodnomnákupe
(faktúru,predajnýpokladničnýblokalebopotvrdenieonákupe),ktorý
obsahujedátumnákupu,menopredajcuačíslopoložkytohto
výrobku.
Kvôlidetailnýmapodrobnýmpodmienkamzáruky,pozriprosímnašu
servisnúwebovústránku:www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉPROSTREDIE
Tentospotrebičnesmiebyťnakonciživotnostilikvidovanýspolus
komunálnymodpadom,alemusísazlikvidovaťvrecyklačnomstredisku
určenompreelektrickéaelektronickéspotrebiče.Tentosymbolna
spotrebiči,vnávodenaobsluhuanaobaleupozorňujenatútodôležitú
skutočnosť.Materiálypoužitévtomtospotrebičijemožnérecyklovať.
Recyklácioupoužitýchdomácichspotrebičovvýraznoumierouprispievate
kochraneživotnéhoprostredia.Informácieozbernýchmiestachvám
poskytnúmiestneúrady.
Podpora
Všetkydostupnéinformácieanáhradnédielyasúčiastkynájdetena
service.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic HF-1251 Användarmanual

Kategori
Hemljuduppsättningar
Typ
Användarmanual