König HAV-CR25GR Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation

Denna manual är också lämplig för

HAV-CR25 GR + OR + BL
MANUAL (p. 2 )
Digital Flip Clock Radio
ANLEITUNG (s. 6 )
Uhrenradio mit digitaler Fallblattanzeige
MODE D’EMPLOI (p. 11 )
Radio réveil numérique et flip
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 16 )
Digitale klok met half-omklapbare cijfers en
radio
MANUALE (p. 22 )
Radio con orologio digitale a palette
MANUAL DE USO (p. 27 )
Radio con reloj giratorio digital
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 32.)
Átfordulós digitális rádiós óra
KÄYTTÖOHJE (s. 37 )
Digitaalinen kalenterikelloradio
BRUKSANVISNING (s. 41 )
Digital flippklockradio
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 46 )
Digitální rádio s překlápěcími hodinami
MANUAL DE UTILIZARE (p. 51 )
Ceas cu plăcuţe & digital şi radio
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 56 )
Ψηφιακό Ρολόι Flip με Ραδιόφωνο
BRUGERVEJLEDNING (p. 61 )
Digital vippe clock radio
VEILEDNING (p. 66 )
Digital flippklokke-radio
42
(1) Flippklockskärm
(2) Digital LCD-klocka
(3) Skyddsremsor för frakten
(borttages innan klockan tas i bruk))
(1)
(2)
(3)
43
VIKTIGT: Var säker på att skyddsremsorna som förhindrar vändning har avlägsnats från
klockans undersida innan den tas i bruk.
Dessa remsor skyddar vändmekanismen under transport. Användning av klockan utan att ha
avlägsnat remsorna kommer att skada den.
1. Installation av batterierna
Din klocka har batteribackup som reservkraft vilket håller klockan igång under ett strömavbrott.
Reservströmkällan använder 4 x LR6 AA-batterier vilket håller klockan igång i ungefär 24 timmar utan
nätström.
1. Tryck ned frikopplingsknappen för batterilocket på enhetens undersida och öppna batterilocket.
2. Sätt i fyra (4 x LR6) AA-batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-) enligt markeringarna.
Använd inte uppladdningsbara batterier! Uppladdningsbara batterier urladdas efter ett par
månader och är ej lämpliga att använda som reservkraft.
3. Sätt tillbaka batterilocket.
2. När det är lämpligt att byta ut reservbatterierna
För att testa hur mycket ström som finns kvar i reservbatterierna, dra ur kontakten till AC/DC-adaptern
för att påbörja batteribackup. Om radions ljud är svagt eller förvrängt, byt ut batterierna. Om
flippklockan saktar ner och visar en annan tid än tiden som visas på den digitala klock-LCD:n, byt ut
batterierna. Observera: nattljusfunktionen fungerar inte och funktionen radioalarm kommer
automatiskt att ändras till summertonsalarm när det inte finns någon nätström tillkopplad.
3. Nätaggregat
Klockan drivs med en AC/DC-adapter. Sätt i AC/DC-adapterns DC-kontakt i inuttaget för DC-ström [10]
på produktens baksida och anslut till AC-strömförsörjningen.
4. Inställning och synkronisering av tiden
1. Flippklockan kontrolleras av digitalklockan med LCD-skärmen. För att ställa flippklockan är det
nödvändigt att synkronisera flippskärmen med tiden som visas på LCD-skärmen.
2. För att ställa in digitalklockan, tryck ned knappen Time (tid) [5] och håll den intryckt i 3 sekunder.
Timsiffrorna kommer att blinka. Justera timmen genom att trycka på knapparna ▲▼ [1]. Tryck på
knappen Time (tid) [5] för att ställa in timmen. Justera minuterna genom att trycka på knapparna
▲▼ [1]. Tryck på knappen Time (tid) [5] för att ställa klockan och starta den.
3. För att ställa flippklockan, använd justeringsratten för flippskärmen [15] på enhetens baksida för att
synkronisera tiden som visas på flippklockans skärm med digitalklockans tid. Vrid endast
justeringsratten för flippskärmen [15] i den riktning som anges. Om du vrider ratten i
motsatt riktning kommer detta att permanent skada klockmekanismen.
5. Inställning av alarmet
1. Tryck ned knappen Alarm [6] och håll den intryckt i 3 sekunder tills LCD-skärmen visar Alarm och
timsiffrorna blinkar. Justera timmen genom att trycka på knapparna ▲▼ [1]. Tryck på knappen
Alarm [6] för att ställa in timmen. Justera minuterna genom att trycka på knapparna ▲▼ [1]. Tryck
på knappen Alarm [6] för att ställa in minuterna. LCD-skärmen kommer att visa alarmikonen och
alarmtiden.
2. Om alarm har ställts in kommer LCD-skärmen att visa alarmtiden. Genom att trycka på knappen
Time (tid) [5] visas tiden på LCD-skärmen i 5 sekunder. Om alarm inte har ställts in kommer
LCD-skärmen att visa tiden.
3. Alarmet kan väcka dig med antingen radio eller summerton. Använd skjutreglaget för alarmläge [11]
på baksidan för att växla mellan summertonsalarm och radioalarm.
44
- För radioalarm: alarmvolymen sätts automatiskt till den volym som senast användes i
radioläge.
- För summertonsalarm: volymen bestäms enligt den förinställda volymnivån.
4. Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) om du vill skjuta upp väckningen med 10 minuter.
5. För radioalarm kommer radion att vara påslagen i 5 minuter.
- Tryck på knappen Alarm [6] för att slå av radion.
- Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) [3] för att skjuta upp väckning till radio i
10 minuter.
6. För summertonsalarm kommer summerljudet att ljuda i 1 minut.
-Tryck på knappen Alarm [6] för att slå av summertonen.
- Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) [3] för att skjuta upp väckning till summerton i
10 minuter.
- Om ingen knapp trycks ned inom 1 minut kommer alarmet att befinna sig i viloläge i 10 minuter
och därefter slås på igen.
6. Påslagning av nattlampan
Slå på nattlampan genom att vrida inställningsratten för bakgrundsljus [9] medurs till dess att önskad
ljusstyrka erhålles. När inställningsratten för bakgrundsljus har vridits moturs så långt det går slås
ljuset av. Tryck på knappen för ljus [7] för att växla nattljuset på/av.
7. Hur man använder radion
1. För att slå på radion, tryck på av/på-knappen Radio [4].
2. För att välja mellan FM/AM-radio, använd skjutreglaget [13] på enhetens baksida för att välja AM-
eller FM-band.
3. Välj en station genom att använda justeringsratten [8] och ställ in önskad frekvens.
4. Justera volymen genom att vrida på volymratten [2].
5. Tryck på radions på/av-knapp [4] igen för att slå av den.
8. Automatiskt frånkopplingsläge
När automatiskt frånkopplingsläge är inställt kommer radion att vara påslagen under den inställda
tiden och därefter automatiskt slås av. Tid för automatiskt frånkopplingsläge ställs in genom att
använda reglaget Sleep time (tid för automatisk frånkoppling) [12] på enhetens baksida. Alternativen
är 30, 60 eller 90 minuter. För att aktivera automatiskt frånkopplingsläge, slå först på radion genom att
använda knappen Radio [4]. Tryck därefter på knappen Snooze/Sleep
(repetitionsväckning/frånkoppling) [3] och håll den intryckt i 2 sekunder. Detta kommer att aktivera den
automatiska frånkopplingsfunktionen. LCD-skärmen kommer att visa antal minuter som återstår för
automatiskt frånkopplingsläge samt tid var tredje sekund. Om alarm har ställts in kommer
LCD-skärmen att visa tid som återstår för automatiskt frånkopplingsläge samt alarmtid. var tredje
sekund. Den automatiska frånkopplingsfunktionen kan avslutas genom att trycka på knappen
Snooze/Sleep (repetitionsväckning/frånkoppling) [3] och hålla den intryckt i 2 sekunder.
9. Automatisk synkronisering
I undantagsfall kan flippklockan eventuellt flytta fram två minutkort samtidigt eller misslyckas med att
flytta fram ett minutkort. Klockradion har inbyggd automatisk synkroniseringsfunktion för att korrigera
detta. Efter att den digitala klockan och flippklockan har synkroniserats manuellt (se ovan: Inställning
och synkronisering av tiden) kommer flippklockan automatiskt att synkroniseras med den digitala
klockan varje dygn (vid klockslaget 0.00). Om flippklockan går för långsamt kommer digitalklockan
automatiskt att flytta fram vändningarna/minuterna på flippskärmen (upp till fem vändningar/minuter).
Om flippklockan går för snabbt kommer digitalklockan automatiskt att skjuta upp förflyttning av
vändningar (upp till fem vändningar/minuter). Alarmfunktionen kontrolleras av digitalklockan och
45
påverkas inte av eventuell bristande överensstämmelse mellan flippklockans skärm och
digitalklockan.
Varningar vad gäller användning av batterier
- Batterier måste sättas i så att dess polariteter passar med enhetens polariteter såsom visas i
denna bruksanvisning. Försäkra dig om att polerna (+) och (-) placeras i rätt riktning.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer som till exempel alkaliska batterier,
standardbatterier (karbon-zink) eller uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium: Ni-Cd).
- Använd aldrig batterier som uppvisar tecken på elektrolytiskt läckage eller sprickor.
- Kasta aldrig använda batterier in i öppen eld eftersom detta kan medföra risk för explosion.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Kortslut aldrig batteriets poler.
- Plocka alltid ur använda batterier från flippklockradions väska..
- Ta ur batterierna från flippklockradion innan den kasseras i slutet av dess livslängd eller under
långa perioder då apparaten inte används.
- Försök inte att öppna batterierna.
- Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får ej utsättas för stark värme som till exempel
skarpt solsken, eld eller andra värmekällor.
- Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Försäkra dig om att batterifackets lock är ordentligt stängt.
Försiktighetsåtgärder
- Ersätt endast batterier av samma eller motsvarande typ.
- Kassera använda batterier enligt gällande föreskrifter.
VIKTIGT:
- När du byter ut använda batterier, följ tillämpliga bestämmelser vad gäller kassering. Lämna in
batterierna till lämplig insamlingsplats för miljövänligt omhändertagande.
- AC/DC-adaptern ska hållas lätt åtkomlig då den används.
Använd endast tillbehör som tillhandahålls eller har godkänts av tillverkaren.
Felsökning
Förbättring av mottagningen
Rotera enheten horisontellt för bästa möjliga mottagning. Placera inte enheten i närheten av elektriska
apparater som till exempel tv-apparater, dvd-spelare osv. för att undvika oönskade elektromagnetiska
störningar.
Ansvarsfriskrivning
Uppdateringar för hårdvarukomponenterna görs regelbundet. På grund av detta är det möjligt att vissa
instruktioner, specifikationer och bilder i denna bruksanvisning skiljer sig något åt vad gäller din
speciella situation. Alla artiklar i denna bruksanvisning är endast för illustration och behöver inte
nödvändigtvis vara tillämpliga i speciella situationer. Inga juridiska eller andra rättigheter kan erhållas
från beskrivningen i denna bruksanvisning.
Tekniska specifikationer
FM-frekvens: 87,5–108 MHz
AM-frekvens 526–1710 KHz
Klockformat: 24-timmars klockformat för EU/12-timmars klockformat för Nordamerika.
Alarmformat: 24-timmars klockformat för EU/12-timmars klockformat för Nordamerika.
Batterier: 4 x LR6/AA (ingår ej)
AC-källa: 100 V–240 V
Strömkälla: 6,8 V 1,5 A (AC/DC-adapter)
Energiförbrukning: 0,6 W
46
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
Digitální rádio s překlápěcími hodinami
OBSAH BALENÍ
1x rádio AM/FM s alarmem a překlápěcími hodinami
1x napájecí adaptér AC/DC
2x ochranný proužek proti překlápě
1x návod k obsluze
VLASTNOSTI
• Překlápěcí hodiny s alarmem s opakovaným buzením
• Rádio AM/FM
Buzení rádiem nebo bzučákem
• Funkce sleep
Záložní baterie na ochranu před výpadkem napájení
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

König HAV-CR25GR Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation
Denna manual är också lämplig för