AudioSonic CL-1491 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
alarmeparaconfirmarepercorraosmodoscomosesegue:Horas→
Minutos→Alarmeparadiadasemana→somdodespertar→
volumedorádioparadespertar.
Diferentesmodosdediadasemana:
15:Segundaasexta
17:Todaasemana
67:Sábadoedomingo
11:Umdiadasemana
Activar/desactivaroalarme
Primaemantenhaobotão"alarme1/2”premidoparaactivarou
desactivaroalarme.Assimqueoalarmesejaactivado,osímboloda
campainhairáserapresentadonovisor.
Funçãodesuspensão
Quandooalarmetocar,primaobotão"suspensão"parasuspendero
alarmeeactivarafunçãodesuspensão.Osinalsonoroouosomdo
rádiodefinidosparaoalarmeirãopararesoarãonovamenteapós9
minutos.
Pararoalarme
Primaobotão"ligar/desligar"paradesligarcompletamenteoalarme.
Mododerádio
Nota:CertifiquesedequeaantenaFMestátotalmentedesenroladae
esticadaparaobteramelhorrecepçãoFM.
Primaobotão"ligar/desligar"dorádioparaligaraunidade.
Utilizeobotão"sintonizar/+"paraseleccionaraestaçãoderádio
pretendida.
Definireencontraraspredefiniçõesderádio
Primaemantenhaobotão"memória"premido;"P01"irásurgir
intermitentenovisor.Utilizeobotão"sintonizar+/"paraseleccionara
estaçãopredefinidapretendida(P01P10).Primanovamenteobotão
"memória"paraguardarapredefinição.
Paraencontrarestaçõespredefinidas,primaobotão"memória"
repetidamenteparaseleccionaronúmerodaestaçãopredefinida.
Controlodaregulaçãodaintensidadedaluz
Nomododeespera,primaobotãode"regulaçãodaintensidadeda
luz"paradefinirobrilhodovisorLCD.
Funcionamentodafunçãodesuspensão
Enquantoouverádio,primaobotão"suspensão"paraentrarnomodo
desuspensão.Podeajustarotemporizadordesuspensãode90
minutosa15minutospremindoestebotãorepetidamente.Quandoo
temporizadordesuspensãoéseleccionado,aunidadedesligase
automaticamenteassimqueotempodefinidochegaaofim.
MododehoradeVerão(DST)
ParapaísescomhoradeVerão(umahoradediferençaentreahora
deVerãoeahoradeInverno),esterádiodespertadoroferecelhe
estaopçãoparaajustarparaahoradeVerão.Nomododeespera,
primaemantenhaobotão"DST"premidodurante2segundos.O
relógioavançaumahora.ParasairdomododahoradeVerão,repita
oprocedimentoanterior.
GARANTIA
Esteprodutopossuiumagarantiade24meses.Asuagarantiaé
válidaseutilizaroprodutodeacordocomasinstruçõesecoma
finalidadeparaaqualfoiconcebido.Alémdisso,acompraoriginal
(facturaourecibodacompra)deveráconteradatadacompra,o
nomedovendedoreonúmerodeartigodoproduto.
Paraobterascondiçõesdegarantiadetalhadas,consulteonosso
websitedeserviço:www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Esteaparelhonãodeveserdepositadonolixodomésticonofimda
suavidaútil,masdeveserentreguenumpontocentraldereciclagemde
aparelhosdomésticoseléctricoseelectrónicos.Estesímboloindicadono
aparelho,nomanualdeinstruçõesenaembalagemchamaasua
atençãoparaaimportânciadestaquestão.Osmateriaisutilizadosneste
aparelhopodemserreciclados.Aoreciclaraparelhosdomésticosusados,
estáacontribuirdeformasignificativaparaaprotecçãodonosso
ambiente.Soliciteàsautoridadeslocaisinformaçõesrelativasaospontos
derecolha.
Assistência
Encontratodasasinformaçõesepeçasdesubstituiçãoem
service.tristar.eu!
PLInstrukcjeużytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producentnieponosiodpowiedzialnościzauszkodzeniawprzypadku
nieprzestrzeganiainstrukcjibezpieczeństwa.
Wprzypadkuuszkodzeniakablazasilania,abyuniknąćzagrożenia,
musionbyćwymienionyprzezproducenta,jegoagentaserwisowego
lubosobyopodobnychkwalifikacjach.
Niewolnoprzesuwaćurządzenia,ciągnąćzaprzewódani
dopuszczaćdozaplątaniakabla.
Urządzenienależyumieścićnastabilnejiwypoziomowanej
powierzchni.
Abyuniknąćporażeniaprądemelektrycznym,nienależyzanurzać
przewodu,wtyczkianiurządzeniawwodziebądźwinnejcieczy.
OPISCZĘŚCI
1. WyświetlanieWł./Wył.
2. Wstecz/Miesiąc–Dzień/DST
3. Alarm1
4. Ciszej
5. Głośniej
6. Drzemka/Uśpienie/Ściemniacz
7. Obróto180°/wyświetlanietemperatury
8. Dalej/°C°F/rok
9. Alarm2
10. Ust.pamięci/Pamięć+
11. Wł./Wył.
PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEM
Włożyćkabelzasilaniasieciowegodogniazdaelektrycznego.To
urządzeniejestwyposażonewsystemrezerwowybaterii;wymaga
płaskiejbateriilitowejCR2032,3V(niedołączono).Włożyćbateriędo
komorybateriiidopilnować,abydodatnieiujemne(+oraz)bieguny
bateriistykałysięzodpowiednimistykaminapłyciewkomorzebaterii.
Wrazieprzerwywdostawieprąduzegarautomatycznieprzełączasię
nazasilaniebateryjne—zegaripamięćregulatoranieprzestają
działać.Powznowieniuzasilaniasieciowegozegarjestponownie
zasilanyprądemzmiennym.
UŻYTKOWANIE
Godzinaikalendarz
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„SET/MEM/M+”wtrybieoczekiwania,
abywpisaćtrybustawieniagodziny.Wceluwyregulowaniaustawień
należyużyćprzyciskówdostrajania.Nacisnąćprzycisk„SET/MEM/M
+”,abyzmienićcyklmodułuwsposóbnastępujący:Rok→data→
format12/24godz.→CzasrzeczywistyGodz.→Czasrzeczywisty
Min.
Ustawieniaalarmu
Nacisnąćprzycisk„alarm1/2”wtrybieoczekiwania,abywyświetlić
godzinęalarmu.Nacisnąć,następnienacisnąćponowniei
jednocześnieprzytrzymać(gdyczasalarmuwciążjestwyświetlany),
abywprowadzićtrybustawieniaalarmu.Użyćprzyciskówdostrajania,
abywyregulowaćustawienia,nacisnąćprzyciskustawieniaalarmu,
abyzatwierdzićlubzmienićcyklmodułuwsposóbnastępujący:
Godzina→Min.→alarmtygodniowy→sygnałalarmu→głośność
radiaustawionegojakoalarm.
Różnetrybyalarmutygodniowego:
15:Odponiedziałkudopiątku
17:Całytydzień
67:Sobotainiedziela
11:Jedendzieńtygodnia
Włączanie/wyłączaniealarmu
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„alarm1/2”,abywłączyćlubwyłączyć
alarm.Poustawieniualarmunawyświetlaczupojawisiędzwonek.
Funkcjadrzemki
Wtrakcie,gdyalarmemitujesygnałdźwiękowynacisnąćprzycisk
„drzemka”,abygowstrzymaćiaktywowaćfunkcjędrzemki;sygnał
dźwiękowylubalarmradiowyprzestaniebyćemitowany—ponowne
uruchomienienastąpipo9minutach.
Wyłączaniealarmu
Nacisnąćprzycisk„wł./wył”,abycałkowiciewyłączyćalarm.
Trybradia
Uwaga:Sprawdzić,czyantenaFMjestcałkowicieodwiniętairozwiniętaw
celuuzyskanianajlepszegoodbioruFM.
Nacisnąćprzycisk„wł./wył”naradioodbiorniku,abywłączyć
urządzenie.
Użyćprzycisku„dostrajanie/+”,abywyszukaćżądanąstację.
Ustawianieiwybieranieustawieńwstępnychradia
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„pamięć”;„P01”zaczniemigaćna
wyświetlaczu.Użyćprzycisku„dostrajanie/+”,abywyszukaćżądaną
wstępnieustawionąstację(P01P10).Abyzapisaćustawienie
wstępne,ponownienacisnąćprzycisk„pamięć”.
Wceluwybraniawstępnieustawionejstacjinaciskaćprzycisk
„pamięć”,ażzostaniewybranynumerstacji.
Regulacjaściemniacza
Wtrybieoczekiwanianacisnąćprzycisk„ściemniacz”,abyustawić
jasnośćwyświetlaczaLCD.
DziałaniefunkcjiSen
Wtrakciesłuchaniaradianacisnąćprzycisk„uśpij”,abyprzejśćdo
trybuuśpienia.Czasuśpieniamożnaustawićmiędzy90minuta15
minut,naciskająctenprzycisk.Powpisaniuczasuuśpienia
urządzenieautomatyczniezostaniewyłączoneowskazanejporze.
Trybczasuletniego(DST)
RadiozzegaremjestwyposażonewopcjęDST,któraprzestawia
czasletniwprzypadkukrajów,wktórychzmieniasięczasnaletni
(godzinaróżnicymiędzyczasemletnimazimowym).Wtrybie
oczekiwanianacisnąćiprzytrzymaćprzez2sekundyprzycisk„DST”.
Zegarzostajeprzestawionyogodzinędoprzodu.Powtórzyć
powyższeczynnościwceluwyłączeniatrybuDST.
GWARANCJA
Naproduktudzielanajest24miesięcznagwarancja.Gwarancjajest
ważna,jeśliproduktjestużywanyzgodniezinstrukcjamiorazwcelu,
dojakiegojestonprzeznaczony.Dodatkowonależyprzesłać
oryginalnepotwierdzeniezakupu(faktura,dowódsprzedażylub
paragon)wrazzdatązakupu,nazwąsprzedawcyoraznumerem
pozycji,określonymdlategoproduktu.
Szczegółowewarunkigwarancjipodanesąnanaszejstronie
serwisowej:www.service.tristar.eu
ŚRODOWISKO
Pozakończeniueksploatacjiurządzenianienależywyrzucaćgowrazz
odpadamidomowymi.Urządzenietopowinnozostaćzutylizowanew
centralnympunkcierecyklingudomowychurządzeńelektrycznychi
elektronicznych.Tensymbolznajdującysięnaurządzeniu,winstrukcjach
użytkowaniainaopakowaniuoznaczaważnekwestie,naktórenależy
zwrócićuwagę.Materiały,zktórychwytworzonotourządzenie,nadająsię
doprzetworzenia.Recyklingzużytychurządzeńgospodarstwadomowego
jestznaczącymwkłademużytkownikawochronęśrodowiska.Należy
skontaktowaćsięzwładzamilokalnymi,abyuzyskaćinformacje
dotyczącepunktówzbiórkiodpadów.
Wsparcie
Wszelkieinformacjeiczęścizamiennesądostępnenastronie
service.tristar.eu.
ITIstruzioniperl'uso
SICUREZZA
Ilproduttorenonèresponsabiledieventualidannielesioni
conseguentiallamancataosservanzadelleistruzionidisicurezza.
Seilcavodialimentazioneèdanneggiato,deveesseresostituitodal
produttore,daunaddettoall'assistenzaodapersonaleconqualifiche
analogheperevitarerischi.
Nonspostaremail'apparecchiotirandoloperilcavoecontrollareche
ilcavononpossarimanereimpigliato.
Collocarel'apparecchiosuunasuperficiestabileepiana.
Perproteggersidallescosseelettriche,nonimmergereilcavo,la
spinaol'apparecchionell'acquanéinqualsiasialtroliquido.
DESCRIZIONEDELLEPARTI
1. Proiezioneaccensione/spegnimento
2. Indietro/MeseGiorno/oralegale
3. Sveglia1
4. Volume
5. Volume+
6. Snooze/Sleep/Dimmer
7. Proiezionea180°/proiezionetemperatura
8. Avanti/°C°F/anno
9. Sveglia2
10. mp.mem./Memoria+
11. On/Off
PRIMADELPRIMOUTILIZZO
CollegareilcavodialimentazioneCAaunapresaCAdomestica.
L'unitàèdotatadiunsistemadibackupabatteriacherichiedeuna
batteriaallitioCR2032da3V(nonfornita).Inserirelabatteria
nell'appositovano,verificarecheipolipositivoenegativo(+e)della
batteriasianocollegatiaiterminalicorrispondentisullapiastranel
vanobatterie.Sesiverificaun'interruzionedell'alimentazioneCA,
l'orologiocommutaautomaticamentesull'alimentazioneabatteria,
pertantolamemoriadiorologioetimercontinuaafunzionare
regolarmente.Alripristinodell'alimentazioneCA,l'orologiocommuta
nuovamentesuquest'ultimafontedialimentazione.
USO
Oraecalendario
Tenerepremutoilpulsante"IMP./MEM/M+"inmodalitàstandbyper
entrareinmodalitàdiimpostazionedell'ora,utilizzareipulsantidi
regolazionepermodificarel'impostazione.Premereilpulsante"IMP./
MEM/M+"permodificareilciclocomedescrittodiseguito:Anno→
Data→Formato12/24H→Oraintemporeale→Min.intemporeale
Impostazionesveglia
Premereilpulsante"sveglia1/2"inmodalitàstandbypervisualizzare
l'orariodellasveglia.Premereilpulsante,premerlonuovamente
tenendolopremutodirettamente(quandol'oradellasvegliaèancora
visualizzata)perentrareinmodalitàimpostazionesveglia.Utilizzarei
pulsantidiregolazionepermodificareleimpostazioni,premereil
pulsantediimpostazionedellasvegliaperconfermareemodificareil
ciclodellemodalitànelmodoseguente:Ora→Min→Svegliagiorni
lavorativi→Suoneriasveglia→Volumeradiosveglia.
Modalitàdiverseperigiornilavorativi:
15:Dallunedìalvenerdì
17:Interasettimana
67:Sabatoedomenica
11:Ungiornoallasettimana
Attivazione/disattivazionedellasveglia
Tenerepremutoilpulsante"sveglia1/2"perattivareodisattivarela
sveglia.Quandolasvegliaèattiva,suldisplaycompareilsimbolodel
campanello.
FunzioneSnooze
Quandolasvegliasiattiva,premereilpulsante"snooze"per
sospenderel'allarmeeattivarelafunzioneSnooze,lasuoneriadella
svegliaolaradiosiinterromperàesiriattiveràdopo9minuti.
Arrestodellasuoneria
Premereiltastoon/offperinterromperecompletamentelasuoneria.
Modalitàradio
Nota:verificarechel'antennaFMsiacompletamentesvoltaedestesaper
averelamigliorericezioneFM.
Premereilpulsanteon/offdellaradioperattivarel'unità.
Utilizzareilpulsante"sintonia/+"perselezionarelastazioneradio
desiderata.
Impostareerichiamareleconfigurazionidellaradio
Tenerepremutoilpulsante"Memoria";suldisplaylampeggiail
messaggio"P01".Utilizzareilpulsante"sintonia+/"perselezionare
lastazioneradiopreconfigurata(P01P10).Premerenuovamenteil
pulsante"Memoria"perimpostarelaconfigurazione.
Perrichiamarelestazionipreconfigurate,premereripetutamenteil
pulsante"Memoria"eselezionareilnumerocorrispondente.
Controllodimmer
Inmodalitàstandby,premereilpulsante"dimmer"perimpostarela
luminositàdeldisplayLCD.
ModalitàSleep
Mentresiascoltalaradio,premereilpulsante"Sleep"perentrarein
modalitàSleep.Èpossibileregolareiltimercorrispondenteda90a15
minutipremendoripetutamentequestopulsante.Quandoè
selezionatoiltimersleep,l'unitàsidisattivaautomaticamenteall'ora
impostata.
Modalitàoralegale
Peripaesicheadottanol'oralegale(un'oradidifferenzafraorario
estivoeinvernale),questaradiosvegliaoffrel'opzioneoralegaleper
impostarel'oraestiva.Inmodalitàstandby,tenerepremutoper2
secondiilpulsante"DST"(oralegale).L'orologioavanzadiun'ora.Per
usciredallamodalitàoralegale,ripeterelasuddettaoperazione.
GARANZIA
Questoprodottoègarantitoper24mesi.Lagaranziaèvalidaseil
prodottovieneutilizzatoinaccordoalleistruzionieperloscopoperil
qualeèstatorealizzato.Inoltre,deveesserefornitalaprovadi
acquistooriginale(fattura,scontrinooricevuta)riportanteladatadi
acquisto,ilnomedelrivenditoreeilcodicedelprodotto.
Peridettaglidellecondizionidigaranzia,consultareilnostrositoweb:
www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Questoapparecchionondeveesserepostotrairifiutidomesticialla
finedelsuociclodivita,madeveesseresmaltitoinuncentrodi
riciclaggioperdispositivielettriciedelettronicidomestici.Questosimbolo
sull'apparecchio,ilmanualediistruzionielaconfezionemettonoin
evidenzaquestoproblemaimportante.Imaterialiusatiinquesto
apparecchiopossonoesserericiclati.Riciclandogliapparecchidomestici
puoicontribuireallaprotezionedelnostroambiente.Contattareleautorità
localiperinformazioniinmeritoaipuntidiraccolta.
Assistenza
Tutteleinformazionielepartidiricambiosonodisponibilisulsito
service.tristar.eu.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Omdessasäkerhetsanvisningarignoreraskaningetansvarutkrävas
avtillverkarenföreventuellaskadorsomuppkommer.
Omnätsladdenärskadadmåstedenbytasutavtillverkaren,dess
servicerepresentantellerliknandekvalificeradepersonerföratt
undvikafara.
Flyttaaldrigapparatengenomattdradenisladdenochsetillatt
sladdenintekantrasslainsig.
Apparatenmåsteplaceraspåenstabil,jämnyta.
Förattundvikaelektriskastötarskadualdrigsänkanedsladden,
kontaktenellerapparatenivattenellernågonannanvätska.
BESKRIVNINGAVDELAR
1. ProjektionTill/Från
2. Bakåt/MånadDag/Sommartid
3. Larm1
4. Vyframifrån
5. Volymned
6. Slumra/Insomning/Dimmer
7. Projektion180°vridning/projektionstemperatur
8. Framåt/°C°F/år
9. Larm2
10. Ställinminne/Minne+
11. Till/Från
FÖREFÖRSTAANVÄNDNING
Sättiströmkabeln(växelström)iettvanligtuttag(växelström).
Enhetenärutrustadmedenbatteribackupsomkräverettplatt3V
CR2032litiumbatteri(medföljerinte).Sättibatterietibatterifacket,
kontrolleraattplusochminuspolerna(+och)sittermoträtt
kontakteribatterifacket.Omströmmenförsvinnerkommerklockan
automatisktattbytatillbatteridrift,klockanochtimerminnetfortsätter
attfungera.Närstörmmenkommertillbakabyterklockantillbakatill
nätdrift.
ANVÄNDNING
Tidochkalender
Tryckpåochhållinknappen"SET/MEM/M+"istandbylägeföratt
bytatilltidinställningsläget,användinställningsknapparnaförattändra
inställningarna.Tryckpåknappen"SET/MEM/M+"förattväxlamellan
följandeolikalägen:År→datum→12/24timmarsformat→Timmar
→Minuter
Larminställning
Tryckpåknappen"alarm1/2"istandbylägeförattvisalarmtiden.
Tryck,tryckigenochhålldirektinigen(medanlarmtidenfortfarande
visas)förattväxlatilllarminställningsläget.Använd
inställningsknapparnaförattändrainställningarna,tryckpå
larminställningsknappenförattbekräftaochväxlatillföljandeläge:
Timme→Minut→Veckodagslarm→signal→radiovolymför
väckning.
Lägenförolikaveckodagar:
15:Måndagtillfredag
17:Helaveckan
67:Lördagochsöndag
11:Enveckodag
Aktivera/inaktiveralarmet
Tryckpåochhållinknappen"alarm1/2"förattaktiveraeller
inaktiveralarmet.Närlarmetaktiveratsvisasklocksymbolenpå
displayen.
Slummerfunktion
Närlarmetringer,tryckpåknappen"snooze"förattpausalarmetoch
aktiveraslummerfunktionen.Pipochradiolarmkommeratttystnaoch
ringerigenefter9minuter.
Stoppalarmet
Tryckpåknappen"till/från"förattstoppalarmethelt.
Radioläge
Obs:KontrolleraattFMantennenärfullständigtutrulladochutsträcktför
attfåbästamöjligaFMmottagning.
Tryckpåradions"on/off"knappförattstartaenheten.
Användknappen"tune/+"förattväljaradiostation.
Sparaochväljaradiostation
Tryckpåochhållinknappen"memory".Detkommerattblinka"P01"
pådisplayen.Användknappen"tune/+"förattväljadenönskade
förinställdaradiostationen(P01P10).Tryckpåknappen"memory"
igenförattställainförinställningen.
Förattväljaenförinställdradiostationtryckerdupåknappen
"memory"fleragånger.
Dimmerkontroll
Tryckpåknappen"dimmer"istandbylägeförattställainLCD
displayensljusstyrka.
Automatiskavstängning
Närdulyssnarpåradionkandutryckapåknappen"sleep"föratt
ändratilllägetförautomatiskavstängning.Dukanändra
avstängningstimernfrån90minutertill15minutergenomatttrycka
fleragångerpådennaknapp.Näravstängningstimernärvaldkommer
enhetenautomatisktattstängasavnärtidenärslut.
Lägeförsommartid(DST)
Förländermedsommartid(DST)(entimmesskillnadmellan
sommartidochvintertid)erbjuderdennaklockradioett
sommartidstillägg,förattställainsommartid.Trycknerochhåll
knappen"DST"i2sekunderistandbyläge.Tidenflyttasframen
timme.UpprepaovanståendeprocedurförattlämnaDSTläget.
GARANTI
Dennaproduktharengarantipå24månader.Dingarantiärgiltigom
produktenanvändsienlighetmedinstruktionernaochfördetändamål
somdentillverkades.Dessutomskallursprungsköpet(faktura,
kassakvittoellerkvitto)vidimerasmedinköpsdatum,återförsäljarens
namnochartikelnummerpåprodukten.
Fördetaljeradegarantivillkor,sevårservicewebbplats:
www.service.tristar.eu
OMGIVNING
Dennaapparatskaejslängasblandvanligthushållsavfallnärden
slutatfungera.Denskaslängasvidenåtervinningsstationförelektriskt
ochelektroniskthushållsavfall.Dennasymbolpåapparaten,
bruksanvisningenochförpackningengördiguppmärksampådetta.
Materialensomanvändsidennaapparatkanåtervinnas.Genomatt
återvinnahushållsapparatergörduenviktiginsatsförattskyddavårmiljö.
Frågadelokalamyndigheternavardetfinnsinsamlingsställen.
Support
Duhittaralltillgängliginformationochreservdelarpåservice.tristar.eu!
CSNávodkpoužití
BEZPEČNOST
Přiignorováníbezpečnostníchpokynůnenívýrobceodpovědnýza
případnápoškození.
Pokudjenapájecíkabelpoškozen,musíbýtvyměněnvýrobcem,jeho
servisnímzástupcemnebopodobněkvalifikovanouosobou,abyse
předešlomožnýmrizikům.
Nikdyspotřebičnepřenášejtetaženímzapřívodníšňůruaujistětese,
žesekabelnemůžezaseknout.
Spotřebičmusíbýtumístěnnastabilnímarovnémpovrchu.
Abysteseochránilipředelektrickýmvýbojem,neponořujtenapájecí
kabel,zástrčkučispotřebičdovodyčijinétekutiny.
POPISSOUČÁSTÍ
1. Promítánízap/vyp
2. Dozadu/měsícden/DST
3. Budík1
4. Sníženíhlasitosti
5. Zvýšeníhlasitosti
6. Funkce„snooze/sleep/jas”
7. Překlopitpromítánío180°/promítnoutteplotu
8. Vpřed/°C°F/rok
9. Budík2
10. TlačítkoNast.pam./Paměť+
11. TlačítkoZap./Vyp.
PŘEDPRVNÍMPOUŽITÍM
NapájecíkabelSPzasuňtedoběžnédomácízástrčkySP.Jednotka
jevybavenazáložnísadoubaterií,přičemžvyžadujíse3vCR2032
plochélithiovébaterie(nejsousoučástíbalení).Baterievložtedo
prostorunabaterieazkontrolujte,zdajsoukladnýazápornýterminál
(+a)bateriepřipojenykodpovídajícímterminálůmnadestičcev
prostorunabaterie.PokuddojdekvýpadkunapájeníSP,hodinyse
automatickypřepnounanapájenízbateriíapaměťhodinačasovače
dálběží.PoobnovenípřívoduSP,sehodinyznovupřepnouzpětna
SP.
POUŽITÍ
Časakalendář
Stiskněteapodržtetlačítko„SET/MEM/M+”vpohotovostnímrežimua
vstuptetakdorežimunastaveníčasu.Pronastavenípoužijtetlačítka
ladění.Tlačítko„SET/MEM/M+”stisknětepronásledujícícyklus
změnyrežimu:Rok→Datum→Formát12/24hod.→Reálnýčas
Hodiny→ReálnýčasMinuty
Nastaveníalarmu
Stisknětetlačítko„Alarm1/2”vpohotovostnímrežimuazobraztetak
časbuzení.Stiskněte,stiskněteznovuapřímopodržte(dosudse
ještězobrazuječasbuzení)avstuptetakdorežimunastaveníbuzení.
Prozměnunastavenípoužijtetlačítkaladěníanapotvrzenía
následujícícykluszměnyrežimustisknětetlačítkonastaveníbuzení:
Hodiny→Minuty→alarmvdenvtýdnu→tónbuzení→hlasitost
buzenírádiem.
Různérežimyprodnyvtýdnu:
15:pondělíažpátek
17:celýtýden
67:sobotaaneděle
11:jedendenvtýdnu
Zapnout/vypnoutbuzení
Prozapnutínebovypnutíbuzenístiskněteapodržtetlačítko„Buzení
1/2”.Pozapnutíbuzenísenadisplejizobrazísymbolzvonku.
Funkce„snooze”
Kdyžserozezníbuzení,stisknětetlačítko„snooze”naodložení
buzeníaproaktivacifunkcesnooze.Pípánínebobuzenírádiemse
přeřusíaznovuserozezníza9minut.
Vypnutíbudíku
Proúplnévypnutíbudíkustisknětetlačítko„zap/vyp”.
Režimrádia
Poznámka:Zkontrolujte,zdajeanténaFMzcelavysunutaaroztažena,
abyzajistilaconejlepšípříjemFM.
Prozapnutípřístrojestisknětetlačítko„zap/vyp”.
Provýběrpožadovanérozhlasovéstanicepoužijtetlačítko„Ladění/
+”
Nastaveníavyvolánípředvolebrádia
Stiskněteapodržtetlačítko„paměť”;nadisplejizačneblikatnápis
„P01”.Provýběrpožadovanérozhlasovéstanicepředvolbypoužijte
tlačítko„Ladění+/”(P01P10).Pronastavenípředvolbyznovu
stisknětetlačítko„paměť”.
Provyvolánístanicpředvoleb,opakovaněmačkejtetlačítko„paměť”a
vybertetakčíslopředvolby.
Nastaveníjasu
Vpohotovostnímrežimustisknětetlačítko„nastaveníjasu”anastavte
jasLCDdispleje.
Funkcesleep
Pokudposloucháterádio,stisknětetlačítko„sleep”avstuptetakdo
spánkovéhorežimu.Časovačspánkumůžetenastavitod90do15
minut,opakovanýmmačkánímtohototlačítka.Povýběručasovače
spánkusepouplynutídobysezařízenívypne.
Režimletníhočasu(DST)
Prozemě,kterépoužívajíletníčas(rozdíl1hodinameziletníma
zimnímčasem),tentorádiovýbudíknabízímožnostDSTpro
nastaveníletníhočasu.Vpohotovostnímrežimustiskněteapodržte
nadvěvteřinytlačítko„DST”.Hodinyseposunouojednuhodinu
dopředu.Proukončenírežimunastaveníletníhočasuopakujtevýše
uvedenýpostup.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobekje24měsíců.Zárukajeplatnátehdy,kdyžje
produktpoužívánproúčely,proněžbylvyroben.Navícjetřeba
předložitoriginálnídokladokoupi(fakturu,účtenkunebodoklado
koupi),naněmžjeuvedenodatumnákupu,jménoprodejcea
produktovéčíslovýrobku.
Propodrobnějšíinformaceozáruce,prosím,navštivtenašeservisní
internetovéstránky:www.service.tristar.eu
PROSTŘEDÍ
Tentospotřebičbynemělbýtpoukončeníživotnostivyhazovándo
domovníhoodpadu,alemusíbýtdovezennacentrálnísběrnémísto
krecyklacielektronikyadomácíchelektrickýchspotřebičů.Symbolna
spotřebiči,návodkobsluzeaobalvásnatentodůležitýproblém
upozorňuje.Materiálypoužitévtomtospotřebičijsourecyklovatelné.
Recyklacípoužitýchdomácíchspotřebičůvýznamněpřispějetekochraně
životníhoprostředí.Nainformacevztahujícísekesběrnémumístuse
zeptejtenamístnímobecnímúřadě.
Podpora
Všechnydostupnéinformaceanáhradnídílynaleznetena
service.tristar.eu!
SKPoužívateľskápríručka
BEZPEČNOSŤ
Vprípadeignorovaniatýchtobezpečnostnýchpokynovsavýrobca
vzdávaakejkoľvekzodpovednostizavzniknutúškodu.
Akjenapájacíkábelpoškodený,musíhovymeniťvýrobca,jeho
servisnýtechnikalebopodobnékvalifikovanéosoby,abysa
zamedzilonebezpečenstvu.
Spotrebičnikdynepremiestňujtezakábeladbajtenato,abysakábel
nestočil.
Spotrebičjetrebaumiestniťnastabilnú,rovnúplochu.
Napájacíkábel,zástrčkuanispotrebičneponárajtedovodyanido
žiadnejinejkvapaliny,abysapredišloúrazuelektrickýmprúdom.
POPISKOMPONENTOV
1. Premietaniezap/vyp
2. Späť/Mesiacdeň/DST
3. Budík1
4. Hlasitosťnižšie
5. Hlasitosťvyššie
6. Krátkyspánok/spiacirežim/Stlmeniejasu
7. Preklopeniepremietaniao180°/premietanieteploty
8. Dopredu/°C°F/rok
9. Budík2
10. Nast.pam./Pamäť+
11. Zap/Vyp
PREDPRVÝMPOUŽITÍM
NapájacíkábelSPzapojtedobežnejelektrickejzástrčkySP.Tento
spotrebičjevybavenýzáložnýmsystémombatérií,vyžaduje3V
CR2032plochúlithiovúbatériu(niejesúčasťbalenia).Batériuvložte
dopriestorunabatérie,adávajtepritompozor,abykladnýazáporný
(+a)pólbatériezapadlidopríslušnýchterminálovnadoske
priestorunabatérie.Pokiaľvypadneelektrickýprúd,hodinysa
automatickyprepnúnanapájaniezbatérieahodinyajčasovačďalej
bežia.Poobnovenídodávkyelektrickejenergiesahodinyprepnúspäť
nanapájanieSP.
POUŽÍVANIE
Časakalendár
Stlačteapodržtetlačidlo„NAST/PAM/P+”vpohotovostnomrežimea
vstúptetakdorežimunastaveniačasu.Naúpravunastaveniapoužite
tlačidláladenia.Nacyklickúzmenurežimuvnasledujúcomporadí
stlačtetlačidlo„NAST/PAM/P+”:Rok→dátum→Formát12/24hod.
→Hodinyreálnehočasu→Minútyreálnehočasu
Nastaveniebudíka
Nazobrazeniečasubudeniastlačtevpohotovostnomrežimetlačidlo
„budenie1/2”.Navstupdorežimunastaveniabudeniastlačte,znovu
stlačteaznovupriamodržte(dokiaľsaeštezobrazuječasbudenia).
Naúpravunastaveniapoužitetlačidláladenia,napotvrdenieana
cyklickúzmenurežimustlačtetlačidlonastaveniabudenia.Hodiny→
Minúty→budíkpredeňvtýždni→tónbudenia→hlasnosťrádiapri
budení.
Rôznerežimyprednivtýždni:
15:pondelokažpiatok
17:celýtýždeň
67:sobotaanedeľa
11:jedendeňvtýždni
Zapnúť/vypnúťbudenie
Nazapnutiečivypnutiebudeniastlačteapodržtetlačidlo„budenie
1/2”.Pozapnutíbudeniasanadisplejizobrazísymbolzvončeka.
Funkciakrátkehospánku
Keďbudíkzvoní,stlačenímtlačidla„krátkyspánok”odložítebudeniea
aktivujetefunkciukrátkehospánku.Pípaniealebobudenierozhlasom
savypnearozozniesaznovuza9minút.
Zastaveniebudenia
Naúplnezastaveniebudeniastlačtetlačidlo„zap/vyp”.
Režimrádia
Poznámka:Skontrolujte,čijeanténaFMúplnerozvinutáanatiahnutí,aby
bolzabezpečenýčonajlepšípríjemFM.
Zariadeniezapnitestlačenímtlačidla„zap/vyp”rádia.
Prevýberpožadovanejrozhlasovejstanicepoužitetlačidlo„ladenie/
+”.
Nastavenieavyvolaniepredvoliebrádia
Tlačteapodržtetlačidlo„pamäť”;nadisplejibudeblikať„P01”.Pre
výberpožadovanejstanicepredvoľby(P01P10)použitetlačidlo
„ladenie+/”.Nanastaveniepredvoľbyznovustlačtetlačidlo„pamäť”.
Navyvolaniepredvoliebstaníc,stláčajteopakovanetlačidlo„pamäť”a
vybertetakčíslopredvoľby.
Ovládaniestlmeniajasu
Vpohotovostnomrežimestlačtetlačidlo„stlmeniejasu”anastavtejas
LCSdispleja.
Režimspánok
Keďpočúvaterádio,stlačtetlačidlo„spánok”aprejditetakdo
spánkovéhorežimu.Časovačspánkovéhorežimumôžetenastaviťod
90do15minútopakovanýmstlačenímtohtotlačidla.Vprípade
výberučasovačaspánkusaspotrebičautomatickyvypnepouplynutí
nastavenéhočasu.
Režimletnéhočasu(DST)
Prekrajiny,ktorépoužívajúletnýčas(DST)(rozdieljednuhodinu
medziletnýmazimnýmčasom),tentorádiovýbudíkponúkavoľbu
DSTprenastavenieletnéhočasu.Vpohotovostnomrežimestlačtea
na2sekundypodržtetlačidlo„DST”.Hodinysaposunúojednu
hodinudopredu.PreukončenierežimuDSTopakujtevyššieuvedený
postup.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobokje24mesiacov.Vašazárukajeplatná,aksa
výrobokpoužívavsúladesinštrukciamianaúčely,naktorébol
vyrobený.Navyšejetrebapredložiťdokladopôvodnomnákupe
(faktúru,predajnýpokladničnýblokalebopotvrdenieonákupe),ktorý
obsahujedátumnákupu,menopredajcuačíslopoložkytohto
výrobku.
Kvôlidetailnýmapodrobnýmpodmienkamzáruky,pozriprosímnašu
servisnúwebovústránku:www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉPROSTREDIE
Tentospotrebičnesmiebyťnakonciživotnostilikvidovanýspolus
komunálnymodpadom,alemusísazlikvidovaťvrecyklačnomstredisku
určenompreelektrickéaelektronickéspotrebiče.Tentosymbolna
spotrebiči,vnávodenaobsluhuanaobaleupozorňujenatútodôležitú
skutočnosť.Materiálypoužitévtomtospotrebičijemožnérecyklovať.
Recyklácioupoužitýchdomácichspotrebičovvýraznoumierouprispievate
kochraneživotnéhoprostredia.Informácieozbernýchmiestachvám
poskytnúmiestneúrady.
Podpora
Všetkydostupnéinformácieanáhradnédielyasúčiastkynájdetena
service.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic CL-1491 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning