OK. OCR 150-PR Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

SV
79
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS NOGA
OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador genom
felaktig användning! Följ alla säkerhetsvarningar på apparaten
och i denna bruksanvisning.
Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. Skulle apparat
lämnas vidare till tredje part, måste denna bruksanvisning
inkluderas.
Inget ansvar kommer att accepteras för skada till följd av fel-
aktig användning eller icke-efterlevnad av dessa instruktioner.
Använd endast apparaten för dess avsedda
användningsområde. Apparaten är inte avsedd för
kommersiellt bruk. Denna apparat är endast avsedd för
inomhus och hushållsbruk.
Innan du ansluter apparaten till elnätet, kontrollera att nät-
spänningen och strömstyrkan överensstämmer med detal-
jerna för strömförsörjning som anges på apparatens typskylt.
Använd aldrig en skadad apparat! Koppla ur produkten från
eluttaget och kontakta din leverantör om den är skadad.
Risk för elektriska stötar! Försök inte att reparera apparaten
själv. I händelse av fel ska reparationer endast utföras av
kvalifi cerad personal.
För att undvika skador på nätkabeln; pressa, böj eller dra
den inte mot vassa kanter. Håll den borta från heta ytor och
öppna lågor.
Placera kabeln så att ingen oavsiktligt drar eller snubblar över
den. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
Varning! Vid rengöring eller drift, doppa inte elektriska
delar av apparaten i vatten eller andra vätskor. Håll aldrig
apparaten under rinnande vatten.
Använd inte apparaten med våta händer eller stående på ett
vått golv. Rör inte nätkontakten med våta händer.
Om apparaten skulle falla i vatten, dra ur kontakten först
innan du rör vattnet.
Apparaten får inte utsättas för droppande eller stänkande
vatten.
Öppna inte under några omständigheter apparatens hölje.
Stick inte in några främmande föremål i insidan av höljet.
Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. De kan presentera en säkerhetsrisk för
användaren och kan skada apparaten. Använd endast
originaldelar och tillbehör.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 79CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 79 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
80
SV
Placera inte tunga föremål ovanpå apparaten. Placera inte
föremål med öppna lågor, t.ex. stearinljus, bredvid apparaten.
Placera inte föremål fyllda med vatten, t.ex. vaser, i närheten
av apparaten.
Dra inte ut kontakten ur eluttaget med nätkabeln och linda
inte sladden runt apparaten.
Koppla ur nätkontakten från eluttaget när den inte används
och före rengöring.
Håll apparaten borta från alla heta ytor och öppna lågor.
Skydda apparaten mot värme och kyla, damm, direkt solljus,
fukt, droppande och stänkande vatten.
Anslut nätkontakten till ett lättillgängligt eluttag så att i
händelse av en nödsituation kan apparaten omedelbart
kopplas ur. Dra ut nätkontakten ur eluttaget för att helt
stänga av apparaten.
Elnätet används som frånkopplingsenhet, den urkopplade
enheten ska vara lätt att använda.
Utsätt inte batterierna för extrema temperaturer, som direkt
solljus eller eld. Placera inte apparaten på en värmekälla.
Läckande batterisyra kan orsaka skada.
Sätt alltid i batterierna korrekt med avseende på polaritet
(+ och -) markerade på batteriet och batterifacket.
Varning! Risk för explosion om batterierna byts felaktigt.
Ersätt batteriet endast med samma eller motsvarande typ.
Om batteriet skulle läcka, ta ur det från batterifacket med
en trasa. Gör dig av med batterierna enligt svenska regler.
Om batterisyra har läckt; undvika kontakt med hud, ögon
och slemhinnor. Skölj drabbade områdena omedelbart efter
kontakt med syran och tvätta med rikligt med rent vatten.
Besök en läkare.
Förtäring av batterier är dödligt. Förvara batterier utom
räckhåll för barn och husdjur. Be omedelbart om medicinsk
hjälp om ett batteri svalts.
Låt inte barn själva byta batterier utan en vuxens uppsikt.
Batterierna skall förvaras i välventilerade, torra och svala
miljöer.
Ta ur batteriet om du inte ska använda apparaten under en
längre tid.
Risk för explosion! Batteriet får inte laddas, återaktiveras på
annat sätt, plockas isär, eldas upp eller kortslutas.
Ett urladdat batteri bör omedelbart avlägsnas från
utrustningen och kasseras.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 80CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 80 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
SV
81
GRATULERAR
Tack för ditt köp av denna ok. produkt. Läs denna bruksanvisning
noggrant och spara den för framtida referens.
KOMPONENTER
75 64 108 9 111
12
13
14
3
16 151920 1718
2
21
1. AUTO • ON • OFF -knapp
2. Projektionsarm
3. Projektionslins
4. Justeringsring för skärpa
5. Knapp för PROJECTION
MODE
6. SNOOZE-knapp
7. ALARM-knapp
8. TIME-knapp
9. HOUR-knapp
10. MIN-knapp
11. SLEEP-knapp
12. BUZZ • OFF • VOL-
kontroll
13. AM • FM-omkopplare
14. TUNING -kontroll
15. Display
16. Frekvens-skala (AM / FM)
17. ALARM-indikator
18. LO • HI DIMMER dimmer-
omkopplare
19. Radioantenn
20. Nätkabel med kontakt
21. Batterifack
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 81CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 81 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
82
SV
DRIFT
12
Batteri back-up (för
klock inställning): Öppna
batterifacket. Sätt i ett
9 V batteri (ingår ej). Stäng
batterifacket.
Anslut stickkontakten till ett
lämpligt eluttag.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
34
Tidsinställning
1: Tryck och håll ned TIME.
2/3: Tryck på HOUR- och
MIN-knapparna för att ställa in
tiden.
Radio
1: AM • FM - Ställ in önskat
band
2: FM: Dra ut radioantennen.
3: TUNING - Ställ önskad
station (medan du kontrollerar
frekvensskalan.
4: VOL - Justera
volymen.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 82CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 82 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
SV
83
DRIFT
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
56
Larm inställning:
1:
Tryck och håll ned ALARM.
2/3:
Tryck på
HOUR
och
MIN
-knapparna för att ställa in
alarmtiden.
Vakna genom ljud:
Ställ kontrollen till
BUZZ
position.
Vakna via radio:
Ställ in önskad station. Justera
volymen med VOL.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM
TIME HOUR MIN
SLEEP
78
Aktivering ava larm:
1: Ställ kontrollen på AUTO
läge.
2: Larmindikationen tänds.
Pausa larmet tillfälligt: När
larmet går, tryck SNOOZE
för att stoppa det i 8 minuter.
Under tiden så blinkar
larmindikatorn.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 83CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 83 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
84
SV
DRIFT
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
910
Att stänga av alarmet:
När larmet går, tryck ALARM.
Larmet ljuder igen nästa dag.
För att helt stänga av larmet,
ställ kontrollen till läget
OFF
.
Viloläge:
Sätt på radion.
1: Tryck och håll ned SLEEP.
2: Tryck på HOUR- och MIN-
knapparna för att ställa in den
tid efter vilket radion stängs av
(0:01 till 1:59).
11 12
Påbörjning av
projiceringsläge:
Tryck PROJECTION MODE
för att växla projektion
mellan på eller av. Rotera
projektionsarmen till önskad
position på vägg eller tak.
Justering av skärpa:
Fokusera den projicerade tiden
genom att justera skärpan.
Dimmer: Ställ DIMMER till LO
eller HI.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 84CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 84 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
SV
85
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Innan rengöring eller underhåll, koppla ur apparaten från eluttaget
och ta ut batteriet.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor.
Torka av utsidan med en fuktig trasa.
Använd inte bensin, alkohol eller andra slipande
rengöringsmedel för att rengöra utsidan.
Torka försiktigt projektionslinsen med en mjuk, torr trasa.
Repa inte linsen.
SPECIFIKATIONER
Märkspänning: 230 - 240 V ~, 50 Hz / Märke ekt: 3 W
Skyddsklass: Klass II
Back-up batteri: 9 V batteri (ingår ej)
Projiceringsavstånd: ca. 3 m
Frekvensområde: FM 88-108 MHz / AM 530-1600 kHz
KASSERING
Den överkorsade soptunnans logotyp kräver separat
insamling av elektronisk utrustning (WEEE). Elektronisk
utrustning kan innehålla farliga och hälsovådliga ämnen.
Släng inte denna apparat som osorterat avfall. Lämna in
den till en uppsamlingsplats för återvinning av WEEE. På så sätt
hjälper du till att bevara resurser och skydda miljön. Kontakta din
återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 85CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 85 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
1 / 1

OK. OCR 150-PR Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för