Denver CRP-515 Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual
MANUELL INSTÄLLNING AV TID OCH KALENDER
Ställa in tid och kalender
Tryck på klocka NÄRL. (15) i standby-läge och håll in knappen i
mer än 2 sekunder för att ange inställningsläge och tryck på klocka
RL. (15) för att ändra lägescykeln enligt följande:
Normal → År → Månad → Dag → 12/24 H-format → Aktuell timme
→ Aktuell min → Normal
Action (under datainställning):
- Tryck på knappen <</Fininställning - (3) för att justera data
bakåt.
- Tryck på knappen >>/Fininställning + (5) för att justera data
framåt.
- Håll in << eller >> i 2 sekunder för att aktivera automatisk
vidarebefordran.
- Använd klock NÄRL. (15) för att bekfta varje inställning.
ALARMINSTÄLLNING
Ställa in Alarm 1 och Alarm 2
I standby-läget trycker du på AL1 (17) eller AL 2 (16) en gång för att
förhandsgranska larmtiden. Larmtiden visas, tryck på knapparna
AL1/AL2 i 3 sekunder så börjar timmarna blinka. Tryck på knappen
AL1/AL2 (17/16) och fortsätt trycka i mer än 2 sekunder för att
ange larminställningsläge. När du är i inställningsläge trycker du
på larminställningsknappen (17/16) för att ändra lägescykeln enligt
följande:
Normal → AL 1 timme → AL 1 min → AL 1 vardagsalarm
→ AL 1 väckningssignal → AL 1 väckningsradio → AL 1
väckningsradiovolym → Normal.
Normal → AL 2 timme → AL 2 min → AL 2 vardagsalarm
→ AL 2 väckningssignal → AL 2 väckningsradio → AL 2
väckningsradiovolym → Normal.
Välj läge för alarmvardag enligt följande:
1-5: Måndag till fredag
1-7: Hela veckan
6-7: Lördag och söndag
1-1: En dag i veckan
SWE-2
DENVER CRP-515.indd 11 15�12�3� ��2:59
Action (under datainställning):
- Tryck på << / Fininställning - (3) för att justera data bakåt.
- Tryck på >> / Fininställning + (5) för att justera data framåt.
- Håll in << eller >> i 2 sekunder för att aktivera automatisk
vidarebefordran.
- Använd inställnignsknappen AL1/AL2 för att bekräfta varje
inställning.
LARM
Signalen eller radioalarmet hörs i 30 minuter. Om ingen knapp
trycks in slutar den automatiskt och väntar till samma tid följande
dag.
SNOOZE-FUNKTION
- När alarmet hörs trycker du på Snooze-knappen (4) för att skjuta
upp alarmet och aktivera snooze-funktionen, så stoppas
signalen eller radioalarmet. 9 minuter senare hörs alarmet igen.
Tryck på SNOOZE-knappen igen, så avbryts det igen och
ytterligare 9 minuter senare hörs alarmet igen och så vidare tills
nästa alarm ringer.
Obs: Intervalltiden för Snooze-funktionen är 9 minuter.
- Om du vill inaktivera SNOOZE-funktionen och stoppa alarmet
helt ska du trycka på knappen Radio PÅ / AV (7). Om du inte
trycker på någon knapp ringer alarmet under 30 minuter och
stoppas automatiskt.
- Ikonen för AL1 och AL2 blinkar så länge Snooze-funktionen är
aktiverad. När Snooze har inaktiverats slutar ikonen för AL1/AL2
att blinka och tänds på displayen.
FUNKTION FÖR DISPLAY-LJUS PÅ/AV
- Tryck på MEM. Ställ in/M+/display-ljus på-av /NAP (6) i 3
sekunder, LED-displayens indikator tänds och LED-displayen
släcks automatiskt efter 15 sekunderconds automatically.
Tryck på valfri knapp för att bibehålla LED-display i 15 sekunder.
- Tryck på MEM. Ställ in/M+/display-ljus auto på-av /VILA (6) i 3
sekunder, LED-displayens indikator släcks för att avbryta den
här funktionen.
SWE-3
DENVER CRP-515.indd 12 15�12�3� ��2:59
ÄNDRA BILDSKÄRMSINNELL AUTOMATISKT
I radio av-läge trycker du på VOLYM UPP/DISPLAY AUTO-
ÄNDRING PÅ/AV (2) och håller in knappen i 2 sekunder för att ange
tid för auto-ändrings-displayläge (“” visas på displayen).
År visas och du kan trycka igen för att visa månad/dag, så återgår
displayen för tid efter 5 sekunder och visar återigen samma info i
cykeln.
Tryck och håll in i 2 sekunder igen för att stänga av AUTO-
ÄNDRING AV DISPLAY-ge (« AV » visas på displayen).
RADIOLÄGE
Obs: Kontrollera att FM-antennen är helt utrullad och förlängd till
optimal FM-mottagning.
Tryck på knappen Radio PÅ / AV (7) för att slå på enheten.
Använd knappen Fininställning - (3) eller Fininställning + (5) för att
välja önskad radiokanal. Om du håller in Fininsllning – (3) eler
Fininställning + (5) i en sekund och sedan släpper söker enheten
automatiskt nästa sändningskanal.
Tryck på PÅ/AV knappen (7) för att snga av radion.
Förinställa en radiokanal
Tryck på knappen Radio PÅ / AV (7) för att slå på enheten.
Använd knappen Fininställning - (3) eller Fininställning + (5) för att
välja önskad radiokanal.
Tryck på MEM.SET/M+ (6); “P02” blinkar på displayen.
Tryck på ‘MEM.SET/M+’ (6) igen för att ange förinställning.
Upprepa steg 2 till 4 för att göra er förinställningar.
Enheten kan förinställa 10 kanaler totalt för FM.
När “P01-P10” blinkar, trycker du på Fininställning - (3) eller
Fininställning + (5) för att välja förinställningsnummer.
SWE-4
ÅRS-indikator NAD-indikator DAG-indikator
DENVER CRP-515.indd 13 15�12�3� ��2:59
Återkalla radiorinsllning
För att återkalla en förinslld station trycker du på knappen
MINNESINST/M+/VILA (6) för att välja önskat
förinställningsnummer.
VILOFUNKTION
När du lyssnar på radio kan du trycka på knappen SNOOZE / SÖMN
/ DIMMER (4) för att övergå i viloläge. Du kan justera vilotimern
från 90 minuter till 15 minuter genom att trycka era gånger i följd
på knappen SNOOZE / SÖMN / DIMMER (4). När vilotimern väljs
stängs enheten automatiskt av när tiden är slut.
VILOFUNKTION (nedräkningstimer)
I läget för radio av trycker du på MEM.SET/M+/NAP (6) för att öppna
VILO-läget så visas VILO-tiden 90 under 5 sekunder. Under tiden
kan du trycka på MEM.SET/M+/NAP (6) för att ange period från 90
min till 10 min.
När tiden är slut hörs larmsignalen i 30 min och stängs sedan av
automatiskt För att stoppa larmsignalen trycker du på knappen
Radio PÅ/AV (7).
Att trycka på MINNESINST/M+/VILA (6) hjälper inte under
larmågärden.
Tryck på Radio PÅ/AV (7) för att avbryta VILO-funktionen.
DIMMERKONTROLL
Dimmerreglaget (4) gör det möjligt för dig att ställa in ljusstyrkan på
LED-displayen på hög, medium och låg i 3 nivåer.
SOMMARTIDSLÄGE (DST)
För länder med sommartid (DST) (en timmes skillnad mellan
sommar- och vintertid), nns det möjlighet att ställa in klockradion
på DST-alternativet för att justera sommartiden.
I standby-läge håller du in >> / FININSTÄLLNING +/ DST i två
sekunder (5).
Klockan går framåt en timme. För att snga SOMMARTID-läget
upprepar du åtgärden ovan.
ÅTERSTÄLLNING
Om systemet inte svarar eller utnder ryckig sändning kanske du
har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning
som utlöses av den inbyggda mikrostyrningen för att stänga ned
SWE-5
DENVER CRP-515.indd 14 15�12�3� ��2:59
automatiskt. Om detta händer ska du koppla ur strömsladden och
ta ur reservbatteriet, vänta i minst 3 minuter och sedan installera
enheten igen som om det vore en ny enhet.
PROJEKTIONSENHET
- Fokuseringsinsllning: Justera projektionsklockans ljusstyrka/
fokus genom att vrida på ratten för insllning av ljusstyrka/fokus
så visas den projicerade tiden tydligt i innertaket eller väggen.
- Justera den projicerade riktningen.
- För att vända den projicerade bilden med 180° trycker du på
PROJEKTIONSTIDEN 180° VÄNDNING (14).
OBS: PROJICERAR TIDSBILDEN I INNERTAKET ELLER PÅ
VÄGGEN I ETT MÖRKT RUM.
MAXIMAL PROJEKTIONSDISTANS ÄR 3-9 FOT.
SPECIFIKATIONER
Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
Batterireserv: 3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingår ej
Strömförrjning: AC 230 V 50 Hz
SWE-6
DENVER CRP-515.indd 15 15�12�3� ��2:59
VARNING
1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på
apparaten.
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig
ventilation.
3. Strömbrytaren används för att frånkoppla enheten och brytaren
skall alltid vara lätt tillgänglig.
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka
ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar,
gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utttas för dropp eller stänk och inga
föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på
apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen.
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller
låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en
dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring,
torka den med milt rengöringsmedel och mjuk trasa.
9. Förk aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål
in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten.
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus,
eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när
batteri ska kastas.
12. Kasssera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i slutet
av dess livscykel; lämna in den till en årervinningscentral för
elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning kan
viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår miljö. Ta
kontakt med din kommunal adminstration vad gäller lokala regler
för auktoriserad återvinningsstation.
SWE-7
DENVER CRP-515.indd 16 15�12�3� ��2:59
SWE-8
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electrionics.com
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier
innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga
för hälsan och miln om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med
en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna
symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska
istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda
batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer
du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk
och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in
kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information nns att tillgå hos din kommuns tekniska
förvaltning.
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
DENVER CRP-515.indd 17 15�12�3� ��2:59
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Denver CRP-515 Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual