AudioSonic CL-1475 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen střídavého proudu (AC) z
elektrické sítě, jelikož střídavého proudu (AC) je odpojovací zařízení přístroje.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z
bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za
specikovanou komponentu v této dokumentaci.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku
má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí
v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo
osobám zranění.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Snížení hlasitosti
2. Zvýšení hlasitosti
3. << / ladit - / rok- měsíc-den/ cíl
4. >> / ladit +
5. Nastavení budíku 1 zap / vyp
6. Nastavení budíku 2 zap / vyp
7. Nastavit / pam / m+
8. Oddálit / časovač / stmívač
9. Zap / vyp rádio / vyp buzení
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Připojení napájení
Napájecí šňůru střídavého proudu (AC) zapojte do elektrické zásuvky domácnosti
se střídavým proudem (AC). Tato jednotka je vybavena záložním bateriovým
systémem, vyžaduje plochou lithiovou 3V baterii CR2032 (není součástí dodávky).
Baterii vložte do prostoru pro baterii, ujistěte se, že kladný a záporný pól (+ a -)
baterie jsou připojeny k odpovídajícím koncovkám na desce prostoru pro baterii.
Pokud nastane výpadek napájení střídavým proudem, hodiny se automaticky
přepnou na napájení z baterie, hodiny i paměť budou nadále fungovat. Jakmile se
obnoví napájení střídavým proudem, hodiny se přepnou zpět na střídavý proud.
POUŽITÍ
Čas a kalendář
Stiskněte a přidržte tlačítko "Nastavit/PAM/M+" v pohotovostním režimu
vstupte do režimu nastavení času, po vstupu do režimu nastavení stiskněte
tlačítko "Nastavit/PAM/M+" a změňte režim dle následujícího cyklu: Rok
Měsíc Den 12/24 H formát Aktuální hodina Aktuální min.
Pomocí tlačítek "Ladit" nastavení upravte.
Nastavení buzení
Stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko "Budík 1/2" pro zobrazení času.
Opět stiskněte a přidržte tlačítko (je-li čas budíku stále zobrazen) a vstupte
do režimu nastavení budíku. Po vstupu do režimu nastavení stiskněte tlačítko
nastavení budíku a změňte režim dle následujícího cyklu: Hodina Min
týdenní budík tón buzení hlasitost buzení rádiem.
Režim různých dní v týdnu:
1-5: Pondělí až pátek
1-7: Celý týden
6-7: Sobota a neděle
1-1: Jeden den v týdnu
Pomocí tlačítek "Ladit" nastavení upravte.
Aktivace/ deaktivace budíku
Stiskem a přidržením tlačítka "budík 1/ 2” aktivujete nebo deaktivujete budík.
Jakmile je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol zvonku.
Funkce oddálení buzení
Jakmile zazvoní budík, stiskněte tlačítko "oddálit" a přerušte buzení, čímž také
aktivujete funkci oddálení buzení, buzení bzučákem nebo rádiem se zastaví a
začne opět až o 9 minut později.
Ukončení buzení
Stiskem tlačítka "zap/ vyp" buzení úplně zastavíte.
Režim rádia
Poznámka: Pro co možná nejlepší příjem se ujistěte, že je anténa FM úplně
vymotaná a napnuta.
Stiskem tlačítka "zap/ vyp" přístroj zapnete.
Pomocí tlačítek "ladění -/ +" zvolte požadovanou radiovou stanici.
Stiskem tlačítka "zap/ vyp" rádio vypnete.
Nastavení a vyvolání přednastavených stanic
Pomocí tlačítek "ladění -/ +" zvolte požadovanou radiovou stanici.
Stiskněte a přidržte tlačítko "paměť"; na displeji se rozbliká “P01”.
Pomocí tlačítek "ladění+/ -" zvolte požadovanou přednastavenou stanici
(P01-P10).
Opětovným stiskem tlačítka "paměť" nastavíte přednastavenou stanici.
Pro vyvolání přednastavené stanice stiskněte opakovaně tlačítko "paměť" a
zvolte číslo přednastavené stanice.
Činnost časovače
Posloucháte-li rádio, stiskem tlačítka "časovač" vstupte do režimu časovače.
Zde můžete opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavit časovač spánku od
90 po 15 minut. Jakmile zvolíte časovač spánku, přístroj se automaticky po
vypršení nastavené doby vypne.
Ovládání stmívání
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "stmívač" a nastavte jas LCD displeje.
Režim letního a zimního času (DST)
Pro země s letním a zimním časem (DST) (jednohodinový rozdíl mezi letním a
zimním časem) tyto hodiny podporují možnost nastavit letní čas volbou DST.
V pohotovostním režimu stiskněte na 2 sekundy tlačítko "DST". Hodiny
se posunou o jednu hodinu vpřed. Pro ukončení režimu DST opakujte
předchozí krok.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistìte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné
čisticí prostředky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotřebič
není vhodný k mytí v myčce.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
Tento výrobek je ve shodì se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními smìrnice R&TTE 1999/5/ES.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
För att helt koppla från strömförsörjningen, bör strömkabeln för
apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den frånkopplade
enheten är strömkabeln för apparaten.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att
en specik komponent skall ersättas endast av den komponent som
anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom
produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar på människor.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Volym ner
2. Volym upp
3. << / tune -/år- månad-dag/
sommartid (dst)
4. >> / tune +
5. Alarm 1 på/av-inställning
6. Alarm 2 på/av-inställning
7. Set/mem/m+
8. Snooze/sleep/dimmer
9. Radio på/av/alarm av
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Strömanslutning
Koppla in strömkabeln till ett eluttag. Enheten är utrustad med ett backup-sys-
tem med batteri, som använder ett 3 V platt litiumbatteri CR2032 (medföljer
ej). Sätt i batteriet i batterifacket, och se till att den positiva och negativa (+ och
-) batteripolen är ansluten till motsvarande pol på plattan i batterifacket. Om
strömavbrott inträar växlar klockan automatiskt till batteriströmförsörjning-
en, och klockan och timerns minne fortsätter att gå. När strömmen kommer
tillbaka växlar klockan tillbaka till nätströmmen igen.
ANVÄNDNING
Tid och kalender
Håll in "SET/MEM/M+"-knappen i standby-läge för att gå in i
tidsinställningsläge. I inställningsläget, tryck på "SET/MEM/M+"-knappen för
att växla läge enligt följande: År Månad Dag 12/24-timmarsformat
Aktuell tid, timme Aktuell tid, minut
Använd "Tune"-knapparna för att justera inställningarna.
Alarm-inställning
Tryck på "alarm 1/2"-knappen i standby-läge för att visa alarmtiden. Håll
in knappen (om alarmtiden fortfarande visas) igen för att gå in i alarm-in-
ställningsläge. Efter att ha gått in i inställningsläget, tryck på alarminställ-
nings-knappen för att växla läge enligt följande: Timme Minut
veckodagsalarm uppvakningston uppvakningens radiovolym.
Olika veckodagslägen:
1-5: Måndag till fredag
1-7: Hela veckan
6-7: Lördag och söndag
1-1: En dag i veckan
Använd "Tune"-knapparna för att justera inställningarna.
Aktivera/inaktivera alarmet
Håll in ”alarm 1/2”-knappen för att aktivera eller inaktivera alarmet. När alarmet
är aktiverat visas klocksymbolen på displayen.
Snooze-funktionen
När alarmet ringer, tryck på "snooze"-knappen för att pausa alarmet och aktivera
snooze-funktionen. Pipet eller radioalarmet stoppas och ringer igen efter 9 minuter.
Stoppa alarmet
Tryck på "på/av"-knappen för att stoppa alarmet helt.
Radioläge
Notera: Se till att FM-antennen är helt utrullad och utfälld för att få bästa
möjliga FM-mottagning.
Tryck på "Radio på/av"-knappen för slå på enheten.
Använd "tune -/+"-knappen för att välja önskad radiostation.
Tryck på "på/av"-knappen för stänga av radion.
Ställa in och hämta förinställda radiostationer
Använd "tune -/+"-knappen för att välja önskad radiostation.
Håll in "memory"-knappen; ”P01” blinkar på displayen.
Använd "tune+/-"-knappen för att välja önskad förinställd station (P01-P10)
Tryck på "memory"-knappen igen för att ställa in förinställningen.
För att hämta förinställda stationer, tryck på "memory"-knappen era
gånger för att välja förinställningens nummer.
Sleep-funktionen
När du lyssnar på radion, tryck på "sleep"-knappen för att gå in i sleep-läge. Du
kan justera sleep-timern från 90 minuter till 15 minuter genom att trycka på
denna knapp era gånger. När sleep-timern är vald stängs enheten av automa-
tiskt när tiden löper ut.
Dimmer-kontroll
I standby-läge, tryck på "dimmer"-knappen för att ställa in ljusstyrkan på
LCD-displayen.
Sommartidsläge (DST)
För länder med sommartid (en timmes skillnad mellan sommartid och
vintertid) har klockradion ett alternativ för att justera sommartiden.
I standby-läge, håll in "DST"-knappen i 2 sekunder. Klockan yttas fram en
timme. För att avsluta DST-läge, upprepa ovanstående åtgärd.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande
rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas
i diskmaskin.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
Produkten uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta
bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Per scollegare completamente l’ingresso di alimentazione, scollegare
l’adattatore CA/CC dall’alimentazione di rete, in quanto il dispositivo
scollegato è l’adattatore CC/CA dell’apparecchio.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per
indicare che uno specico componente deve essere sostituito,
per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella
documentazione.
IL SIMBOLO DEL FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della
presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro
del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa
elettrica per le persone.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Volume giù
2. Volume su
3. << / sint. - / anno- mese-giorno/ dst
4. >> / sint. +
5. Imposta allarme 1 on / o
6. Imposta allarme 2 on / o
7. Imposta / mem / m+
8. Snooze / sleep / dimmer
9. On / o radio / allarme o
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Connessione alimentazione
Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa di alimentazione CA dell'elettro-
domestico. Questa unità è dotata di sistema di backup della batteria che richiede
una batteria piatta al litio CR2032 da 3V (non inclusa).Inserire la batteria nel vano
batteria accertandosi che i morsetti della batteria (+ e -) siano collegati ai morset-
ti corrispondenti sulla piastra dello scomparto batteria. Se si verica un guasto
nell’alimentazione di corrente CA, l’orologio passerà in automatico all'alimenta-
zione a batteria, la memoria del timer e dell'orologio continuerà a funzionare.
Quando si ripristina l’alimentazione CA, l'orologio ritorna all'alimentazione CA.
UTILIZZO
Ora e calendario
Premere e tenere premuto il pulsante “SET/MEM/M+” in modalità standby
per entrare in modalità di impostazione ora, dopo essere entrato in modalità
impostazione, premere il pulsante “SET/MEM/M+” per modicare il ciclo
modalità come segue: Anno Mese Giorno formato 12/24 H Ora
tempo reale Min. tempo reale
Utilizzare i pulsanti “Sintonizza” per regolare le impostazioni.
Impostazione allarme
Premere il pulsante allarme ½” in modalità standby per visualizzare l’ora dell’al-
larme. Premere e tenere premuto direttamente (se l’ora della sveglia è ancora
visualizzata) di nuovo per entrare in modalità di impostazione allarme. Dopo
essere entrati in modalità impostazione, premere il pulsante di impostazione
allarme per modicare il ciclo modalità come segue: Ora Min Allarme
giorno settimana tonalità sveglia volume radio sveglia.
Diverse modalità giorno della settimana:
1-5: lunedì - venerdì
1-7: Tutta la settimana
6-7: sabato e domenica
1-1: Un giorno della settimana
Utilizzare i pulsanti “Sintonizza per regolare le impostazioni.
Abilita / disabilita sveglia
Premere e tenere premuto il pulsante “sveglia 1/ 2” per abilitare o disabilitare la sve-
glia. Dopo che la sveglia si è attivata, il simbolo del campanello appare sul display.
Funzione snooze
Quando la sveglia suona, premere il pulsante "snooze" per sospendere la
sveglia e per attivare lo snooze.
Fermare sveglia
Premere il pulsante on/o" per fermare completamente la sveglia.
Modalità radio
Nota: Assicurarsi che l’antenna FM sia completamente estesa e allungata per
avere la migliore ricezione FM.
Premere il pulsante radio on/o per accendere l’unità.
Utilizzare il pulsante “sintonizza -/+” per selezionare la stazione radio desiderata.
Premere il pulsante radio on/o per spegnere la radio.
Impostare e richiamare le preimpostazioni per la radio
Utilizzare il pulsante “sintonizza -/+” per selezionare la stazione radio desiderata.
Premere e tenere premuto il pulsante "memory”; “P01” lampeggerà sul display.
Utilizzare il pulsante “sintonizza -/+” per selezionare la stazione preimpostata
(P01-P10)
Premere di nuovo il pulsante “memory per impostare la regolazione preimpostata.
Per richiamare le stazioni preimpostate, premere il pulsante “memory
ripetutamente per selezionare il numero preimpostato.
Funzionamento modalità Sleep
Quando si ascolta la radio, premere il pulsante “sleep per entrare in modalità
sleep. È possibile regolare il timer dello sleep da 90 a 15 minuti premendo
questo pulsante ripetutamente. Quando il timer sleep è selezionato, l’unità si
spegnerà automaticamente quando scatta l'ora.
Comando dimmer
In modalità standby, premere il pulsante dimmer” per impostare la luminosità
del display LCD.
Modalità ora legale (DST)
Per i Paesi che applicano l'ora legale (DST) (un'ora di dierenza fra l'ora in estate e
quella in inverno), questa radiosveglia ore l'opzione DST per regolare l'ora legale.
In modalità standby premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante
“DST. Lorologio avanza di un'ora. Per uscire dalla modalità DST, ripetere
l’operazione sopra.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressive e abrasivi, pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il dispositivo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è
lavabile in lavastoviglie.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!
Questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposi-
zioni in materia della direttiva R&TTE 1999/5/CE.
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
Para desligar a entrada de electricidade, o cabo de alimentação de
CA do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o
dispositivo de desligamento é o cabo de alimentação de CA.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
PONTO DE EXCLAMAÇÃO - dentro de um triângulo equilateral,
é utilizado para indicar que um componente especíco deve
ser substituído apenas pelo componente especicado nessa
documentação, por motivos de segurança.
RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA - dentro de um
triângulo equilateral, destina-se a alertar o utilizador para a presença
de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos,
que poderá ter uma magnitude suciente para constituir um risco de
choque eléctrico para as pessoas.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Reduzir o volume
2. Aumentar o volume
3. << / sintonizar - / ano- mês-dia/ dst
4. >> / sintonizar +
5. Alarme 1 denir ligar / desligar
6. Alarme 2 denir ligar / desligar
7. Set / mem / m+
8. Snooze / sleep / regulador de
intensidade luminosa
9. Ligar / desligar rádio / desligar alarme
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Ligação eléctrica
Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada eléctrica de CA. Esta unidade está
equipada com um sistema de reserva de bateria, é necessária uma bateria de lítio de
3V CR2032 (não incluída). Introduza a bateria no compartimento das baterias, asse-
gurando-se de que os terminais positivo e negativo (+ e -) da bateria são xos nos
terminais correspondentes na chapa no compartimento da bateria. Se ocorrer uma
falha de alimentação de CA, o relógio muda automaticamente para o fornecimento
de energia da bateria, a memória de temporizador e de relógio continua a funcionar.
Quando a alimentação de CA for retomada, o relógio muda novamente para CA.
UTILIZAÇÃO
Hora e calendário
Prima e mantenha premido o botão "SET/MEM/M+" (DEFINIR/MEM/M+) no modo
de standby para introduzir o modo de regular hora, depois introduza o modo de
regulação, prima o botão "SET/MEM/M+" para alterar o ciclo de modo como se
segue: Ano Mês Dia Formato de 12/24 H Hora Real Minutos Reais.
Utilize os botões de "Tune" (sintonização) para regular as denições.
Regular o alarme
Prima o botão "alarm 1/2" no modo "standby" para mostrar a hora do alarme.
Prima e mantenha premido (se a hora do alarme ainda for visualizada) nova-
mente para introduzir o modo de regular o alarme. Depois introduza o modo
de regulação, prima o botão de regular alarme para alterar o ciclo de modo
como se segue: Hora Min Alarme dos dias da semana tom de desper-
tar volume do rádio de despertar.
Diferentes modos dos dias da semana:
1-5: Segunda a Sexta-feira
1-7: Toda a semana
6-7: Sábado e Domingo
1-1: Um dia da semana
Utilize os botões "Tune" (sintonizar) para regular as denições.
Activar/ desactivar o alarme
Prima e mantenha premido o botão "alarm 1/ 2” para activar ou desactivar o
alarme. Uma vez o alarme activado, o símbolo de sino aparecerá no visor.
Função de Snooze
Quando o alarme soar, prima o botão ""snooze" para suspender o alarme e
activar a função de snooze, o alarme de Bip ou de Rádio parará e soará nova-
mente após 9 minutos.
Parar o alarme
Prima o botão "on/ o" (ligar/ desligar) para parar completamente o alarme.
Modo de rádio
Nota: Assegure-se de que a antena de FM está completamente desenrolada
e estendida para ter a melhor recepção de FM.
Prima o botão "on/ o" (ligar/desligar) do Rádio para ligar a unidade.
Utilize o botão "tune -/ +" (sintonizar -/ +) para seleccionar a estação de
rádio desejada.
Prima o botão "on/ o" (ligar/desligar) para desligar o rádio.
Denir e chamar de novo as pré-denições de rádio
Utilize o botão "tune -/ +" (sintonizar -/ +) para seleccionar a estação de
rádio desejada.
Prima e mantenha premido o botão "memory" (memória); “P01” piscará no visor.
Utilize o botão "tune+/ -" (sintonizar +/ -) para seleccionar a estação pré-
denida desejada (P01-P10).
Prima o botão "memory" (memória) novamente para denir a pré-denição.
Para chamar de novo as estações pré-denidas, prima o botão "memory"
repetidamente para seleccionar o número pré-denido.
Operação de "repouso"
Quando ouvir rádio, prima o botão "sleep" (repouso) para entrar no modo de
"sleep". Pode regular o temporizador de "sleep" de 90 minutos a 15 minutos
premindo este botão repetidamente. Quando o temporizador de "sleep" for se-
leccionado, o aparelho desliga automaticamente quando o tempo tiver acabado.
Controlo do regulador de intensidade luminosa
No modo de "standby", prima o botão "dimmer" (regulador de intensidade
luminosa) para regular a intensidade luminosa do visor LCD.
Modo de horário de Verão (DST)
Para os países com horário de Verão (DST) (uma hora de diferença entre a
hora de Verão e a hora de Inverno), este rádio relógio oferece-lhe a opção de
DST para regular a hora de Verão.
No modo de "standby" prima e mantenha premido o botão "DST" durante
2 segundos. O relógio adianta uma hora. Para sair do modo DST, repita a
operação acima.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza
ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que
danicam o aparelho.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O
aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar
o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a qual foi criado.
Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a
data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos
domésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num
local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónic-
os. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está
a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambi-
ente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!
Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras
determinações importantes da R&TTE directiva 1999/5/CE.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, kabel zasilania AC urządzenia
należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem
rozłączającym jest właśnie kabel zasilania AC urządzenia.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
WYKRZYKNIK- wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania,
że specyczny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na
komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta
równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie
dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu
o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
OPIS CZĘŚCI
1. Przyciszanie
2. Przygłaśnianie
3. << / strojenie - / rok- miesiąc-dzień/
dst
4. >> / strojenie +
5. Alarm 1 ustawienia wł / wył
6. Alarm 2 ustawienia wł / wył
7. Ustaw / mem / m+
8. Drzemka / sen / ściemniacz
9. Radio wł / wył / alarm w
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Połączenie zasilania
Podłączyć kabel zasilania AC do gniazdka AC w domu. To urządzenie wyposażo-
ne jest w system baterii rezerwowej, wymaga baterii litowej 3V CR2032 (brak w
zestawie). Włożyć baterie do przedziału baterii, upewniając się, że dodatni oraz
ujemny biegun baterii (+ oraz -) zamocowane są na właściwych biegunach na
płytce przedziału baterii. Jeśli pojawia się awaria w dopływie AC, zegar automa-
tycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, a zegar i pamięć timera wciąż pracu-
ją. Kiedy zasilanie AC powraca zegar przełącza się ponownie na zasilanie AC.
UŻYTKOWANIE
Czas i kalendarz
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET/MEM/M+" w trybie czuwania, aby
wprowadzić tryb ustawień czasu, nacisnąć przycisk "SET/MEM/M+" aby
zmienić cykl trybów jak poniżej: Rok Miesiąc Dzień Format 12/24 H
Godzina w czasie rzeczywistym Min. w czasie rzeczywistym
Za pomocą przycisków "Strojenia" wyregulować ustawienia.
Ustawienia alarmu
Nacisnąć przycisk "alarm 1/2" w trybie czuwania, aby pokazać czas alarmu. Na-
cisnąć i przytrzymać bezpośrednio (jeśli czas alarmu wciąż się wyświetla) ponow-
nie, aby wprowadzić tryb ustawień alarmu. Po wprowadzeniu trybu ustawień,
nacisnąć przycisk ustawień alarmu, aby zmienić tryb cyklów jak poniżej: Godzina
Min Alarm w tygodniu dźwięk budzenia głośność radia budzenia.
Różne tryby tygodnia:
1-5: poniedziałek do piątku
1-7: Cały tydzień
6-7: Sobota i niedziela
1-1: Jeden dzień tygodnia
Za pomocą przycisków "Strojenia" wyregulować ustawienia.
Włączenie/wyłączanie alarmu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "alarm 1/ 2”, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
Po aktywacji alarmu, symbol dzwonka pojawi się na wyświetlaczu.
Funkcja drzemki
Kiedy alarm dzwoni nacisnąć przycisk "drzemki", aby zawiesić alarm i aktywo-
wać funkcję drzemki, dźwięk beep lub alarm radiowy zatrzyma się i ponownie
zadzwoni po 9 minutach.
Zatrzymanie alarmu
Nacisnąć przycisk "wł/wył", aby całkowicie zatrzymać alarm.
Tryb radia
Uwaga: Sprawdzić, czy antena FM jest całkowicie rozwinięta i rozłożona w
celu pozyskania jak najlepszego odbioru FM.
Nacisnąć przycisk radiowy "wł/wył", aby włączyć urządzenie.
yć przycisków "strojenia -/ +", aby wybrać żądaną stację radiową.
Nacisnąć przycisk "wł/wył", aby wyłączyć radio.
Konguracja i wywoływanie ustawień radiowych
yć przycisków "strojenia -/ +", aby wybrać żądaną stację radiową.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "pamięci"; “P01” będzie migać na wyświetlaczu.
yć przycisków "strojenia+/ -", aby wybrać żądaną ustawioną stację
radiową (P01-P10)
Nacisnąć przycisk "pamięci" ponownie, aby ustawić stację.
Aby wywołać ustawione stacje, nacisnąć kilkakrotnie przycisk "pamięci", aby
wybrać ustawiony numer.
Obsługa funkcji sen
Kiedy słuchamy radia, nacisnąć przycisk "sen", aby wprowadzić tryb funkcji sen.
Można wyregulować timer funkcji sen od 90 minut do 15 minut poprzez kilkak-
rotne naciskanie przycisku. Kiedy timer funkcji sen jest wybrany, urządzenie
automatycznie wyłączy się po upływie czasu.
Kontrola ściemniacza
W trybie czuwania nacisnąć przycisk "ściemniacza", aby ustawić jasność na
wyświetlaczu LCD.
Tryb czasu letniego (DST)
Krajom korzystającym z czasu letniego (DST) (jedna godzina różnicy między
czasem letnim a zimowym), to radio z zegarem zapewnia opcję DST do
wyregulowania czasu letniego.
W trybie czuwania nacisnąć i przytrzymać przycisk "DST" przez 2 sekundy.
Zegar przesuwa się o jedną godzinę. Aby opuścić tryb DST, powtórzyć
powyższą operację.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy
nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do
szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.tristar.eu!
Ten produkt jest zgodny z najwa¿niejszymi wymogami i innymi odnoœ-
nymi postanowieniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Aby ste úplne odpojili a vypli vstup el. energie, napájací kábel prístroja
by mala byť odpojená z hlavného prívodu el. energie ako je odpojené
zariadenie a prístroj z napájací kábel prístroja.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
VÝKRIČNÍK A BOD - v rámci rovnostranného trojuholníka sa používa
na indikovanie, že špecický komponent bude vymenený len za
komponent špecikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných
dôvodov.
SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU - vo vnútri
rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa
pri prítomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci
produktových doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a
dôležitosti na založenie rizika elektrického šoku.
POPIS SÚČASTÍ
1. Znížiť hlasitosť
2. Zvýšiť hlasitosť
3. << / ladiť - / rok- mesiac-deň/ dst
4. >> / ladiť +
5. Nastaviť zapnutie /vypnutie budíka 1
6. Nastaviť zapnutie / vypnutie budíka 2
7. Nastaviť / pamňť / m+
8. Driemanie / spánok / regulátor
stmievania
9. Zapnúť / vypnúť rádio / vypnúť budík
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pripojenie napájania
Zapojte napájací kábel striedavého prúdu do zdroja striedavého prúdu v domá-
cej zásuvke. Táto jednotka je vybavená systémom zálohovania batérie, vyžaduje
plochú lítiovú batériu 3 V CR2032 (nezahrnuté). Vložte batériu do priečinku pre
batériu, a uistite sa, že kladné a záporné (+ a -) terminály batérie sú pripojené k
príslušným terminálom na platni v priečinku pre batérie. Ak sa vykytne porucha
napájania striedavého prúdu, hodiny sa automaticky prepnú na napájanie baté-
riami, hodiny a pamäť časovača pokračuje v chode. Keď sa napájanie striedavého
prúdu obnoví, hodiny sa prepnú naspäť na striedavý prúd.
POUŽÍVANIE
Čas a kalendár
Stlačte a podržte tlačidlo "NASTAVIŤ/PAM/M+" do režimu pohotovosti pre
zadanie režimu nastavenia času, po zadaní režimu stlačte tlačidlo "NASTA-
VIŤ/PAM/M+" pre zmenu cyklu režimu nasledovne: Rok Mesiac Deň
12/24 H formát Hodina reálneho času Minúta reálneho času.
Use the "Tune" buttons to adjust the settings.
Nastavenie budíka
Stlačte tlačidlo "budík 1/2" v režime pohotovosti pre zobrazenie času budíka.
Stlačte a podržte znovu priamo (ak je čas budíka stále zobrazený) pre zadanie
režimu nastavenie budíka. Po zadaní režimu nastavenia stlačte tlačidlo nasta-
venia budíka pre zmenu cyklu režimu nasledovne: Hodina Minúta budík
dňa v týždni tón zobudenia hlasitosť budenia rádiom.
Rôzne režimy dní v týždni:
1-5: pondelok až piatok
1-7: Celý týždeň
6-7: sobota & nedeľa
1-1: Jeden deň týždňa
Použite tlačidlá "Ladiť" pre úpravu nastavení.
Aktivovať/ deaktivovať budík
Stlačte a podržte tlačidlo "budík 1/ 2” pre aktiváciu alebo deaktiváciu budíka.
Keď je už budík aktivovaný, na displeji sa objaví symbol zvončeka.
Funkcia driemania
Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo ""driemať" pre zastavenie budíka & aktiváciu funkcie
driemania, Pípanie alebo budík rádia sa zastaví a bude zvoniť znovu po 9 minútach.
Zastaviť budík
Stlačte tlačidlo "zapnúť/ vypnúť" pre úplné zastavenie budíka.
Režim rádia
Poznámka: Zabezpečte, aby anténa FM bol aúplne vyhrnutá a vysunutá, aby
ste mali najlepší FM príjem.
Stlačte tlačidlo "zapnúť/vypnúť" rádio pre zapnutie jednotky.
Použite tlačidlo "ladiť -/ +" pre zvolenie želanej rádiovej stanice.
Stlačte tlačidlo "zapnúť/ vypnúť" pre vypnutie rádia.
Nastaviť a obnoviť prednastavenia rádia
Použite tlačidlo "ladiť -/ +" pre zvolenie želanej rádiovej stanice.
Stlačte a podržte tlačidlo "pamäť"; na displeji bude blikať “P01”.
Použite tlačidlo "ladiť+/ -" pre zvolenie želanej prednastavenej stanice
(P01-P10)
Stlačte znovu tlačidlo "pamäť" pre nastavenie prednastavenia.
Pre obnovenie prednastavených staníc stláčajte opakovane tlačidlo "pamäť"
pre zvolenie prednastaveného čísla.
Prevádzka spánku
Keď počúvate rádio, stlačte tlačidlo "spánok" pre zadanie do režimu spán-
ku. Môžete upraviť časovač spánku od 90 minút do 15 minút opakovaným
stláčaním tohoto tlačidla. Keď sa zvolí časovač spánku, jednotka sa auto-
maticky vypne, keď je čas.
Prepínač svetla
V režime pohotovosti stlačte tlačidlo "prepínača svetla" pre nastavenie jasu
LCD displeja.
Režim šetrenia denného svetla (DST)
Pre krajiny s režimom šetrenia denného svetla (DST) (jedna hodina rozdiel
medzi letným a zimným časom), toto rádio s hodinami vám ponúka
možnosť DST pre upravenie letného času.
V režime pohotovosti stlačte a podržte na 2 sekundy tlačidlo "DST". Hodiny
sa posunú dopredu o jednu hodinu. Pre ukončenie režimu DST zopakujte
hore uvedenú operáciu.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie sa nesmie umývať v umývačke riadu.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa poskytuje 24-mesačná záruka. Záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s pokynmi a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, je potrebné zaslať originálny doklad o zakúpení (faktúra, účtenka,
predajný pokladničný blok) s dátumom zakúpenia, názvom predajcu a
číslom položky výrobku.
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.tristar.eu!
Tento výrobok spåòa základné požiadavky a ïalšie relevantné ustanove-
nia R&TTE smernice 1999/5/ES.
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic CL-1475 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning