AudioSonic CL-1469 Bruksanvisning

varumärke
AudioSonic
Kategori
väckarklockor
Modell
CL-1469
Typ
Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen střídavého proudu (AC) z
elektrické sítě, jelikož střídavého proudu (AC) je odpojovací zařízení přístroje.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z
bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za
specikovanou komponentu v této dokumentaci.
BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku
má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí
v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo
osobám zranění.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Tlačítko hodin
2. Tlačítko nastavení hodiny
3. Tlačítko nastavení minut
4. Tlačítko budíku
5. Tlačítko vypnutí budíku
6. Tlačítko oddálení buzení
7. Vypínač zap/vyp budíku
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Připojení napájení
Napájecí šňůru střídavého proudu (AC) zapojte do elektrické zásuvky domácnos-
ti se střídavým proudem (AC). Tato jednotka je vybavena záložním bateriovým
systémem, vyžaduje 9 V baterii (není součástí dodávky). Baterii vložte do prosto-
ru pro baterii, ujistěte se, že kladný a záporný pól (+ a -) baterie jsou připojeny k
odpovídajícím koncovkám na desce prostoru pro baterii. Pokud nastane výpa-
dek napájení střídavým proudem, hodiny se automaticky přepnou na napájení
z baterie, hodiny i paměť budou nadále fungovat. Jakmile se obnoví napájení
střídavým proudem, hodiny se přepnou zpět na střídavý proud.
POUŽITÍ
Jak nastavit čas
Stiskněte a přidržte tlačítko "hodiny" a pomocí tlačítek "hodina/minuta" na-
stavte požadovaný čas.
Jak nastavit čas buzení
Stiskněte a přidržte tlačítko "buzení" a pomocí tlačítek "hodina/minuta" nastav-
te požadovaný čas.
Aktivace budíku
Pomocí spínače "budík zap/vyp" aktivujte buzení, rozsvítí se automatická
kontrolka.
Vypnutí/ oddálení buzení
Jakmile zazní bzučák budíku, můžete jej tlačítkem "vypnutí budíku" úplně
deaktivovat.
Jakmile zazní bzučák budíku, můžete jej oddálit tlačítkem "oddálit buzení" a
získáte dalších přibližně 9 minut spánku.
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistìte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné
čisticí prostředky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotřebič
není vhodný k mytí v myčce.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
För att helt koppla från strömförsörjningen, bör strömkabeln för
apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den frånkopplade
enheten är strömkabeln för apparaten.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att
en specik komponent skall ersättas endast av den komponent som
anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom
produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar på människor.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Klock-knapp
2. Timme-knapp
3. Minut-knapp
4. Alarm-inställningsknapp
5. Wake/alarm AV-knapp
6. Snooze-knapp
7. Alarm på/av-omkopplare
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Strömanslutning
Koppla in strömkabeln till ett eluttag. Enheten är utrustad med ett backup-sys-
tem med batteri, som använder ett 9 V-batteri (medföljer ej). Sätt i batteriet
i batterifacket, och se till att den positiva och negativa (+ och -) batteripolen
är ansluten till motsvarande pol på plattan i batterifacket. Om strömavbrott
inträar växlar klockan automatiskt till batteriströmförsörjningen, och klockan
och timerns minne fortsätter att gå. När strömmen kommer tillbaka växlar
klockan tillbaka till nätströmmen igen.
ANVÄNDNING
Ställa in tiden
Håll in "klocka"-knappen och använd knapparna "timme/minut" för att ställa in
önskad tid.
Ställa in alarmtiden
Håll in "wake"-knappen och använd knapparna "timme/minut" för att ställa in
önskad uppvakningstid.
Aktivera alarmet
Använd omkopplaren "alarm på/av" för att aktivera alarmet. Auto-indikatorn
tänds.
Alarm av/snooze
När alarmet hörs kan du använda knappen "wake/alarm AV" för att stänga
av alarmet helt.
När alarmet hörs kan du använda knappen "snooze" för att få ungefär 9
minuters ytterligare sömn.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande
rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas
i diskmaskin.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Per scollegare completamente l’ingresso di alimentazione, scollegare il
cavo di alimentazione CA di rete, in quanto il dispositivo scollegato è il
cavo di alimentazione CA.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per
indicare che uno specico componente deve essere sostituito,
per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella
documentazione.
IL SIMBOLO DEL FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della
presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro
del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa
elettrica per le persone.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Pulsante orologio
2. Pulsante ora
3. Pulsante minuti
4. Pulsante impostazione sveglia
5. Pulsante OFF sveglia/allarme
6. Pulsante snooze
7. Interruttore allarme on/o
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Connessione alimentazione
Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa di alimentazione CA dell'elet-
trodomestico. Questa unità è dotata di sistema di backup della batteria che
richiede una batteria da 9 V (non inclusa). I morsetti della batteria (+ e -) sono
collegati ai morsetti corrispondenti sulla piastra dello scomparto batteria. Se
si verica un guasto nell’alimentazione di corrente CA, l’orologio passerà in
automatico all'alimentazione a batteria, la memoria del timer e dell'orologio
continuerà a funzionare. Quando si ripristina l’alimentazione CA, l'orologio
ritorna all'alimentazione CA.
UTILIZZO
Per impostare l’ora
Premere e tenere premuto il pulsante "orologio" e usare i pulsanti "ora/minuto"
per impostare l'ora desiderata.
Per impostare l’ora della sveglia
Premere e tenere premuto il pulsante "sveglia" e usare i pulsanti "ora/minuto"
per impostare l'ora desiderata per la sveglia.
Attivare l’allarme
Utilizzare il pulsante allarme on/o per attivare l’allarme, la spia automatica
si accende.
Allarme o/ snooze
Quando il cicalino suona, è possibile usare il pulsante “sveglia/allarme OFF”
per disattivare completamente il cicalino.
Quando il cicalino suona, è possibile usare il pulsante “snooze per avere
circa altri 9 minuti o più di sonno.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressive e abrasivi, pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il dispositivo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è
lavabile in lavastoviglie.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
Para desligar a entrada de electricidade, o cabo de alimentação de
CA do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o
dispositivo de desligamento é o cabo de alimentação de CA.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
PONTO DE EXCLAMAÇÃO - dentro de um triângulo equilateral,
é utilizado para indicar que um componente especíco deve
ser substituído apenas pelo componente especicado nessa
documentação, por motivos de segurança.
RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA - dentro de um
triângulo equilateral, destina-se a alertar o utilizador para a presença
de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos,
que poderá ter uma magnitude suciente para constituir um risco de
choque eléctrico para as pessoas.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Botão de relógio
2. Botão de horas
3. Botão de minutos
4. Botão para regular alarme
5. Botão de despertar/DESLIGAR alarme
6. Botão snooze
7. Interruptor de ligar/desligar alarme
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Ligação eléctrica
Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada eléctrica de CA. Esta
unidade está equipada com um sistema de reserva de bateria, é necessária
uma bateria de 9 V (não incluída). Introduza a bateria no compartimento de
baterias, assegurando-se de que os terminais positivo e negativo (+ e -) da
bateria são xos nos terminais correspondentes na chapa no compartimen-
to da bateria. Se ocorrer uma falha de alimentação de CA, o relógio muda
automaticamente para o fornecimento de energia da bateria, a memória de
temporizador e de relógio continua a funcionar. Quando a alimentação de CA
for retomada, o relógio muda novamente para CA.
UTILIZAÇÃO
Para acertar a hora
Prima e mantenha premido o botão "clock" (relógio) e utilize os botões "hour/
minute" (horas/minutos) para acertar a hora pretendida.
Para regular a hora do alarme
Prima e mantenha premido o botão "wake" (despertar) e utilize os botões
"hour/minute" (horas/minutos) para regular a hora de despertar pretendida.
Activar o alarme
Utilize o interruptor de "alarm on/o" (ligar/desligar alarme) para activar o
alarme, o indicador de auto acender-se-á.
Desligar alarme/ snooze
Quando o buzzer soar, você pode utilizar o botão "wake/alarm OFF"
(despertar/DESLIGAR alarme) para desactivar completamente o buzzer.
Quando o buzzer soar, você pode utilizar o botão "snooze" para ter
aproximadamente mais 9 minutos de sono.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza
ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que
danicam o aparelho.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O
aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos
domésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num
local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e elec-
trónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na em-
balagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais
utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos
usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso
meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, kabel zasilania AC urządzenia
należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem
rozłączającym jest właśnie kabel zasilania AC urządzenia.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
WYKRZYKNIK- wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania,
że specyczny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na
komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta
równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie
dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu
o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
OPIS CZĘŚCI
1. Przycisk zegara
2. Przycisk godzin
3. Przycisk minut
4. Przycisk ustawień alarmu
5. Przycisk WYŁ budzenia/alarmu
6. Przycisk drzemki
7. Włącznik/wyłącznik alarmu
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Połączenie zasilania
Podłączyć kabel zasilania AC do gniazdka AC w domu. To urządzenie wyposa-
żone jest w system baterii rezerwowej, wymaga baterii 9V (brak w zestawie).
Włożyć baterie do przedziału baterii, upewniając się, że dodatni oraz ujemny
biegun baterii (+ oraz -) zamocowane są na właściwych biegunach na płytce
przedziału baterii. Jeśli pojawia się awaria dopływu prądu AC zegar automa-
tycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, a zegar i pamięć timera wciąż pra-
cują. Kiedy zasilanie AC powraca zegar przełącza się ponownie na zasilanie AC.
UŻYTKOWANIE
Ustawianie czasu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "zegara" oraz użyć przycisków "godzin/minut",
aby ustawić żądany czas.
Ustawianie czasu alarmu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "budzenia" oraz użyć przycisków "godzin/mi-
nut", aby ustawić żądany czas budzenia.
Aktywacja alarmu
Użyć przełącznika "wł/wył alarmu", aby aktywować alarm, zapali się wskaźnik
automatyczny.
Alarm wył/ drzemka
Kiedy rozlegnie się sygnalizator dźwiękowy można użyć przycisku "'WYŁ
budzenia/alarmu", aby całkowicie go wyłączyć.
Kiedy dzwoni sygnalizator dźwiękowy można użyć przycisku "drzemki", aby
pozyskać około 9 minut snu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy
nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do
szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.tristar.eu!
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Aby ste úplne odpojili a vypli vstup el. energie, napájací kábel prístroja
by mala byť odpojená z hlavného prívodu el. energie ako je odpojené
zariadenie a prístroj z napájací kábel prístroja.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
VÝKRIČNÍK A BOD - v rámci rovnostranného trojuholníka sa používa
na indikovanie, že špecický komponent bude vymenený len za
komponent špecikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných
dôvodov.
SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU - vo vnútri
rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa
pri prítomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci
produktových doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a
dôležitosti na založenie rizika elektrického šoku.
POPIS SÚČASTÍ
1. Tlačidlo hodín
2. Tlačidlo hodiny
3. Tlačidlo minúty
4. Tlačidlo nastavenia budíka
5. Tlačidlo zobudenia/vypnutia budíka
6. Tlačidlo driemania
7. Spínač zapnutia/vypnutia budíka
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pripojenie napájania
Zapojte napájací kábel striedavého prúdu do výstupu striedavého prúdu v do-
mácnosti. Táto jednotka je vybavená záložným systémom batérie, vyžaduje si 9
V batériu (nezahrnutá). Vložte batériu do priehradky pre batériu, uistite sa, či je
kladný a záporný (+ a -) terminál pripojený k príslušným terminálom na platni
v priehradku pre batérie. Ak sa vyskytne zlyhanie napájania striedavého prúdu,
hodiny sa automatiky prepnú dú napájania batérie, hodiny a pamäť časovača
pokračujú v chode. Keď sa napájanie striedavého prúdu obnoví, hodiny sa
prepnú naspäť na striedavý prúd.
POUŽÍVANIE
Pre nastavenie času
Stlačte a podržte tlačidlo "hodín" a použite tlačidlá "hodina/minúta" pre nasta-
venie želaného času.
Pre nastavenie času budíka
Stlačte a podržte tlačidlo "zobudenia" a použite tlačidlá "hodina/minúta" pre
nastavenie želaného času zobudenia.
Aktivácia budíka
Použite spínač "zapnutia/vypnutia budíka" pre aktiváciu budíka, automatický
indikátor sa rozsvieti.
Vypnutie budíka/ driemanie
Keď bzučiak zazvoní, môžete použiť tlačidlo "zobudenia/vypnutia budíka"
pre úplné deaktivovanie bzučiaka.
Keď bzučiak zazvoní, môžete použiť tlačidlo "driemania" pre získanie
približne 9 minút spánku naviac.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie sa nesmie umývať v umývačke riadu.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa poskytuje 24-mesačná záruka. Záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s pokynmi a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, je potrebné zaslať originálny doklad o zakúpení (faktúra, účtenka,
predajný pokladničný blok) s dátumom zakúpenia, názvom predajcu a
číslom položky výrobku.
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.tristar.eu!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
/

Denna manual är också lämplig för