Philips 3136 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
Printed in China
MODO DE BATERIA FRACA
Se você tiver colocado baterias, o indicador de bateria Fraca ilumina-se quando:
a energia da bateria estiver fraca.
Durante o modo de bateria fraca, ambos Rádio/Sleep, efeitos sonoros, e luz de fundo
não funcionarão.
O funcionamento de qualquer modo de alarme (Rádio/Buzina/
Submarino
/Rã) muda
automaticamente para um som de buzina de baixa frequência.
Se o botão
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
ou
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL for pressionado, o indicador de
bateria fraca ficará intermitente durante 5 segundos e seguidamente per-
manecerá estável.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Reinicializar (“reset”)
Caso receba interferência externa, por ex. electricidade estática de alcatifas, trovoadas,
etc. que afecte o mostrador e as funções electrónicas do aparelho, o RESET permite-lhe
apagar todas as definições anteriores e começar de novo.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
MODO DEMO
Quando a unidade for conectada pela primeira vez à fonte de energia ou tiver sido reiniciada,
'PHILIPS' mover-se-á continuadamente ao longo do mostrador de demonstração.
Pressione SET AL / TIME para sair do modo de demonstração, antes de você
acertar as horas ou pressionar
RADIO ON / OFF
ou
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o Rádio.
Intensidade Luminosa
Pressione REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL uma vez ou mais.
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
brilhante
media osco (com o adaptador AC ligado)
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
desligado
brilhante (5 segundos) DESLIGADO (com as Baterias)
Nota:
Quando o alarme ou função SLEEP estiveram activadas, o brilho não pode ser ajustado.
AJUSTAR O RELÓGIO E HORA PARA ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
Ajustar a hora do relógio
1.
Pressione SET AL / TIME duas vezes dentro do período de um
segundo para introduzir o modo de ajuste da hora do relógio.
A hora do relógio ficará intermitente e você escutará
um bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN +
repetidamente para ajustar as horas e os minutos
respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando você
tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione
SET AL / TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipe curtos.
Ajustar a hora para alarme
1.
Pressione SET AL / TIME uma vez para introduzir o modo de ajuste da hora
para alarme.
ilumina-se e a hora para alarme ficará intermitente. Você escutará um
bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN + repetidamente para ajus-
tar as horas e os minutos respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando
você tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione SET AL /
TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipes curtos.
O mostrador regressa ao relógio.
O ajuste do relógio também é confirmado automaticamente 10 segundos após
você acertar a hora.
Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de
repetição de alarme.
RÁDIO (Apenas FM)
1
Pressione uma vez
RADIO ON / OFF
para ligar o rádio.
ON
aparecem momentaneamente no mostrador.
2
Ajuste TUNING para encontrar a sua estação de rádio
.
3
Ajuste o som utilizando VOLUME
.
4
Pressione
RADIO ON / OFF
SVAGE BATTERIER
Hvis du har isat batterier, vil indikatoren for svage batterier lyse, når :
Batterierne er svage.
Når batteriet giver lav strømforsyning, vil hverken radio/søvn, lydeffekter eller det
bagerste lys virke.
Betjening af hvilken som helst v
æ
kke-funktion (Radio/Summelyd/
Undervandsbåd
/Frø)
skifter automatisk til en lav summen bip frekvens.
Hvis der trykkes pa
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL vil batteri lav indikatoren blinke i
5 sekunder og holder så op med at blinke.
GENERELLE EGENSKABER
Reset (nulstil)
Hvis man modtager eksterne forstyrrelser f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper,
tordenstorme mv., der påvirker apparatets display og elektroniske funktioner, kan man
med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, søm sidder inde i batterirummet.
DEMO FUNKTION
Når apparatet for første gang tilsluttes strøm eller er blevet genstartet vil, 'PHILIPS'
løbe hen over demonstrations-displayet.
Tryk på SET AL / TIME for at gå væak fra demo funktionen, f
ø
r tider indstilles
eller tryk på
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
for at skifte til
radioen.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
klar
mellem dæmpet (ved brug af vekselstrøms-adapter)
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
ingen
klar (5 sekunder) INGEN (ved batteridrift)
NB:
Når alarmen eller SLEEP(sove)-funktionen er aktiveret, kan lysstyrken ikke justeres.
INDSTILLING AF URET OG V
Æ
KKETIDSPUNKT
Uret kører på 24 timers urværk.
At indstille uret:
1.
Tryk på SET AL / TIME 2 gange inden for et sekund for
at komme til ur indstillingsfunktionen.
Tidspunktet blinker, og De kan h
ø
re et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for
at justere time- og minuttallet. Slip HOUR + eller MIN
+, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
INDSTILLING AF V
Æ
KKETIDSPUNKT
1.
Tryk på SET AL / TIME én gang for at komme til v
æ
kketidspunkt funktionen. Alarm
lyser og vækketidspunktet blinker. De vil høre et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for at justere time- og minut-
tallet. Slip HOUR + eller MIN +, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
Display vender tilbage til den indstillede tid.
Indstilling af uret bekræftes også automatisk 10 sekunder efter, at du har
indstillet tiden.
Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
RADIO (Kun
FM)
1
Tryk på
RADIO ON / OFF
én gang for at tænde for radioen.
Vises
ON
kort i displayet.
2
Justér TUNING for at finde din radio-station
.
3
Justér lyden ved hjælp af VOLUME
.
4
Tryk på
RADIO ON / OFF
for at slukke.
Forbedring af radio-modtagelsen:
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
SVAGT BATTERI LÄGE
Om du har monterat batterierna kommer indikatorn för svagt batteri att lysa upp när:
batteristyrkan är svag.
När batteriläget är svagt kommer både Radio/Sleep, ljudeffekter och bakgrundsljus att
sluta fungera.
Alla larmlägesfunktioner (Radio/Signal (Buzzer)/
U-båt (Submarine)
/Groda (Frog)) ändras
automatiskt till en långsam, surrande pipfrekvens.
Om
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL knappen trycks, kommer svagt
batterisymbolen att blinka i 5 sekunder och slutar sedan att blinka.
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Nollställning
Om du får problem med störningar utifrån t.ex. statisk elektricitet från mattor, åska etc
som påverkar teckenrutan och elektroniken i radion, kan du radera de tidigare
inställningarna med RESET och börja från början igen.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
DEMO LÄGE
När enheten först ansluts till strömförsörjningen eller har återställts till ursprungsläge
kommer 'PHILIPS' att kontinuerligt löpa över demonstrationsdisplayen.
Tryck SET AL / TIME för att lämna demoläget innan du ställer in tiderna eller
tryck
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på Radio.
Belysningsstyrka
Tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL en gång eller flera.
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
starkt ljus
medel svagt ljus (för AC adapter endast)
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
av (off)
ljus (bright) (5 sekunder) av (OFF) (för batterier)
Obs:
Vid aktivering av larm eller SLEEP funktion, kan ljusstyrkan inte justeras.
INSTÄLLNING AV KLOCK- OCH LARMTID
Tiden visas med 24-timmars intervall.
Inställning av klocktid
1.
Tryck SET AL / TIME två gånger inom en sekund för att
komma till inställningsläget för klocktid.
Klocktiden blinkar och du hör ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN +
upprepade gånger för att ställa in och justera antingen
timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN +
när du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter har ställts in, tryck SET AL / TIME för
att bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Inställning av larmtiden
1.
Tryck SET AL / TIME en gång för att komma till inställningsläget för larmtiden.
lyser upp och larmtiden blinkar. Du kommer att höra ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN + upprepade gånger för att ställa in
och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN + när
du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter ställts in, tryck SET AL / TIME för att
bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Display visar återigen klocktiden.
Klock tidens inställning bekräftas automatiskt tio sekunder efter det att du
ställt tiden.
Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i
upprepningsläge.
RADIO (Endast FM)
1
Tryck
RADIO ON / OFF
en gång för att sätta igång radion.
Syns
ON
kort på displayen
2
Justera TUNING för att hitta din radiostation
.
3
Justera ljudet genom att använda VOLUME
.
4
Tryck
RADIO ON / OFF
för att stänga av.
För att förbättra radiomottagningen:
Dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
Para melhorar a recepção de rádio:
posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma mel-
hor recepção.
UTILIZAR O ALARME
GERAL
(Ver
2
)
Se você deseja utilizar o alarme, primeiro coloque a hora para o alarme antes de
seleccionar a sua opção de modo de alarme. Pela rotação da unidade em 4 dife-
rentes posições, você pode escolher Rádio (FM) / Buzina / Submarino
/ Rã, para o despertar.
À medida que roda a unidade, AJ3136 actua reciprocamente da seguinte forma. Você irá:
escutar um efeito sonoro especial de zumbido.
ver brevemente a luz de fundo intermitente.
O mostrador horário também se ajustará para corresponder à nova posição rodada.
DICA:
Se você desejar desactivar ou activar o som de zumbido, pressione e manten-
ha pressionados simultaneamente os botões HOUR + e RADIO ON / OFF.
Quando as baterias do AJ3136 estiverem fracas, o ícone de bateria fraca ficará
intermitente. Não haverá luz de fundo e os efeitos sonoros não serão possíveis.
Ajustar o alarme
1.
Pressione ALARM ON / OFF uma vez para ligar o alarme.
ilumina-se.
2.
Rode a unidade com o símbolo do modo de alarme, para o qual você deseja
ser despertado, virado para cima.
Quando atingir a hora e ajuste para o alarme, Rádio, Buzina, submarino ou rã,
ligar-se-á durante 30 minutos e o indicador do alarme ficará intermitente.
Para a opção Buzina somente, o seu alarme para despertar suavemente aumenta a
frequência do tom dos seus bipes no espaço de segundos.
DESLIGANDO O ALARME
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
Pressione ALARM RESET / SLEEP.
Você escutará um som "Ding Dong" confirmando a activação para reiniciar
em 24 horas.
REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 5 minutos.
Quando o alarme estiver a soar, pressione
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
O indicador de alarme ficará intermitente durante a repetição de alarme.
Repita se desejado.
CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE
Quando o alarme estiver activado ou no modo de repetição do alarme, pres-
sione ALARM ON / OFF uma vez. O alarme será desligado completamente.
O indicador de alarme desaparece.
SLEEP (adormecido)
Sobre o Sleep
Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio
seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem
quatros opções de ajuste de hora para adormecer.
Ajustar e desligar Sleep
1
Pressione
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o rádio.
2
Dentro do período de 1 segundo, pressione novamente uma vez ou mais
ALARM RESET / SLEEP
para seleccionar a hora para adormecer.
As opções de tempo para adormecer:
SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF.
Será apresentada a indicação .
3
Para cancelar sleep, pressione qualquer:
ALARM RESET / SLEEP
uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
BRUG AF V
Æ
KKEFUNKTIONEN
GENERELT
(Se
2
)
Hvis De
ø
nsker at bruge v
æ
kkefunktionen, skal v
æ
kketidspunktet indstilles, f
ø
r de
vælger Deres v
æ
kkelyd. Ved at dreje apparatet i 4 forskellige stillinger, kan De
vælge Radio (FM) / Summer / Undervandsbåd / Fr
ø
som vække-
lyd.
Mens apparatet drejes, AJ3136 vil det efterf
ø
lgende ske. De vil:
høre en speciel summende lyd
se det bagerste lys blinke kort.
Time og minut display vil også justeres til at passe til den nye drejede position.
RÅD:
Hvis De
ø
nsker at de-aktivere eller aktivere den summende lyd, tryk på og hold
nede HOUR + og RADIO ON / OFF knapperne samtidig.
Når batterierne på AJ3136 er ved at v
æ
re brug op, blinker batteri-ikonet
Intet lys eller lydeffekt vil ses eller h
ø
res.
Indstilling af v
æ
kkefunktionen
1.
Tryk på ALARM ON / OFF én gang for at slå v
æ
kkefunktionen til.
lyser.
2.
Drej apparatet, så symbolet med den lydeffekt, De
ø
nsker skal v
æ
kke Dem,
vender opad.
Når v
æ
kketidspunktet nås, vil Radio, Summer, Undervandsbåd eller Fr
ø
slå til i ca.
30 minutter, og v
æ
kkeindikatoren blinker.
Kun til summefunktionen: den blide vækkelyd øger bip tonefrekevensen i løbet af
nogle sekunder
SLUKNING AF ALARMEN
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
Tryk på ALARM RESET / SLEEP
De vil h
ø
re lyden "Ding Dong" som bekr
æ
ftelse på 24 timers fortsat aktivering.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 5 minutters mellemrum.
Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Alarm-indikatoren blinker, når alarmen gentages.
Gentag hvis ønsket.
ANNULLERING AF ALARM
Mens v
æ
kkefunktionen er aktiveret eller i gentagen v
æ
kkefunktion, tryk på
ALARM ON / OFF én gang. Vækkefunktionen vil blive slået helt fra.
V
æ
kkefunktions-indikatoren kommer frem.
SLEEP (SOVE- FUNKTION)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1
Tryk på
ALARM RESET / SLEEP
for at tænde for radioen.
2
Indenfor 1 sekund trykkes på
ALARM RESET / SLEEP
én eller flere gange for
at vælge sove-tid.
Mulighederne for sove-tid:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 og OFF.
I disolayet vises der .
3
For at annullere sleep trykkes på:
en eller flere gange på
ALARM RESET / SLEEP
indtil ikke længere ses
på displayet.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
ANVÄNDA LARMET
ALLMÄNT
(Se
2
)
Om du vill använda larmet, ställ först in larmtiden innan du väljer typ av larmläge.
Genom att rotera inställningen i 4 olika positioner kan du välja mellan att bli väckt av
Radio (FM) / Signal (Buzzer) / U-båt (Submarine) / Groda (Frog)
.
Medan du snurrar inställningarna reagerar AJ3136 på följande sätt. Du kommer att:
höra en speciell surrande ljudeffekt
se bakgrundsljuset blinka hastigt
Tim- och minutdisplayen kommer också att justerar beroende på vilken av
positionerna som valts.
TIPS:
Om du vill inaktivera eller aktivera det surrande ljudet, tryck och håll inne
HOUR + och RADIO ON / OFF knapparna samtidigt.
När batterierna på AJ3136 är svaga blinkar symbolen Inget bakgrundsljus
kan synas och inga ljudeffekter kan höras.
Inställning av larm
1.
Tryck ALARM ON / OFF en gång för att slå på larmet.
lyser upp.
2.
Rotera inställningen med symbolen för larmläge med det larmläge du vill
vakna till högst upp.
När du har nått inställningstiden för larmet, Radio, Signal (Buzzer), U-båt (subma-
rine) eller groda (frog) kommer att slås på i cirka 30 minuter och larmindikatorn
blinkar
Endast för Signal (Buzzer) valet, ett svagt larm som stegvis ökar tonfrekvensen inom
några sekunder kommer att höras.
STÄNGA AV LARMET
24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
Tryck ALARM RESET / SLEEP.
Du kommer att höra ljudet "Ding Dong" som bekräftelse aktiveringen av 24
timmars återinställning.
UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.
Under larmet, tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Larmikonen blinkar under upprepat larm.
Upprepa om så önskas.
STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET
Under det att larmet är aktiverat eller är i upprepningsläge, tryck ALARM ON
/ OFF en gång. Larmet slås av helt och hållet.
Larmsymbolen försvinner.
SLEEP (INSOMNING)
Om Sleep
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs
av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.
Inställning och Avstängning av SLEEP
1
Tryck
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på radion.
2
Inom en sekund, tryck
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger för att
ställa in din insomningstid.
Och insomningsvarianterna:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 och OFF.
visas på displayen.
3
För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger tills slocknar i rutan
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL.
Português
CONTROLOS (
Ver
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
-
activa o modo de adormecido e ajusta a hora para desligar-se
2 ALARM ON / OFF : LIGA e DESLIGA o alarme
3 RADIO ON / OFF - LIGA e DESLIGA o rádio
4
Antena Rabo de Porco
-
melhora a recepção de rádio FM
5 Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
6 SET AL / TIME- ajusta o relógio e hora para alarme
7 MIN + :
ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
8 HOUR + : ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
9 Porta das Baterias -
abra para colocar 4 baterias x R6/UM3/AA (não
incluídas) para a reserva da memória do relógio
0
RESET
-
pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento
de nenhum botão
! VOLUME - ajusta o nível do som
@ TUNING - sintoniza as estações de rádio
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
desliga o alarme por um período de 5 minutos
-
altera a intensidade do brilho do mostrador
-
pára a função SLEEP
$ Mostrador - Indica a hora do relógio, hora para alarme e estado
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
Pilhas (não incluídas)
1
Abra o compartimento das pilhas e introduza quatro pilhas (de preferência
PHILIPS POWER LIFE ou alcalinas), tipo R6, UM3 ou AA conforme indicado no
compartimento.
2
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
Quando as pilhas estão fracas, é visualizada no mostrador a indicação . O rádio e
a iluminação traseira do mostrador não funcionam, mas o mostrador e o
despertador de besouro do modo de poupança de energia continuarão a funcionar.
Ao substituir as baterias, as hora do relógio e hora para alarme serão
guardadas pela reserva própria de energia durante 1 minuto (ver 'Reserva
Própria de Energia')
Certifique-se de que o rádio está desligado para poupar as pilhas.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
Adaptador de corrente da rede
1
Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC do aparelho e à tomada
da parede.
O indica que o aparelho está agora a ser alimentado pelo adaptador.
Certifique-se de que o adaptador está correctamente ligado para poupar a
energia das pilhas!
2
Desligue sempre o adaptador quando não estiver a usar o aparelho.
O indicador desaparece.
NOTA: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
RESERVA PRÓPRIA DE ENERGIA
A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do des-
pertador e do relógio sejam armazenadas até 1 minutos quando há uma interrupção na ali-
mentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA ou quando substitui as pilhas.
O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados. Assim que a
alimentação de corrente for restabelecida, o mostrador indicará a hora correcta.
Se o abastecimento de energia só for retomado após 1 minuto, o modo de demon-
stração aparece e você necessitará de voltar a introduzir os ajustes do relógio e alarme.
Dansk
KONTROLKNAPPER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stopper alarmen i 24 timer
- aktiverer sove-funktionen og justerer sove-tidspunktet
2 ALARM ON / OFF : tænder og slukker for vækkefunktionen
3 RADIO ON / OFF - tænder og slukker for radioen
4
Pigtail
-
forbedrer modtagelsen ved FM radio
5 Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
6 SET AL / TIME- indstiller uret og tidspunkt for vakning
7 MIN + :
justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
8 HOUR + : justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
9 Dør til Batteri-rum -
åbnes for at isætte 4 x R6/UM3/AA batterier (ikke
inkluderet) for back-up af uret i hukommelsen
0
RESET
-
tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
! VOLUME - justerer lydstyrken
@ TUNING - indstiller på radio-stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slukker for alarmen i 5 minutter
-
ændrer lysstyrken i displayet
-
stopper SLEEP(sove)-funktionen
$ DISPLAY - viser ur og v
æ
kketider samt status
STRØMFORSYNING
Batterier (ekstra)
1
Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge
PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Når batterierne er ved at være opbrugte, vises på displayet. Radioen og
baggrundsbelysningen fungerer ikke, men displayet og den energibesparende
summetonevækker virker stadigvæk.
Når batterierne skal udskiftes, vil ur og vækketidspunkt blive gemt af selv-
forsynende str
ø
mreserve i indtil 1 minut (se 'Selvforsynende str
ø
mreserve')
Sørg for at der er slukket for radioen for at spare batterienergi.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvar-
lig vis.
Lysnetadapter
1
Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC bøsning og til stikkontakten.
angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
indikatoren går udt.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
SELVFORSYNENDE STR
Ø
MRESERVE
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 1 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt. Så snart strømforsyningen
kommer tilbage, viser displayet det rigtige tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer tilbage efter 1 minut, vil demo funktionen kommer
frem, og det vil vare nødvendigt at indstille uret og v
æ
kketidspunkt igen.
Svenska
KONTROLLER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stoppar larm aktivering i 24 timmar
-
aktiverar insomningsläge och justerar insomningstiden
2 ALARM ON / OFF : byter mellan larm ON och OFF
3 RADIO ON / OFF - byter mellan radio ON och OFF
4
Sladdantenn
-
förbättrar FM radio-mottagning
5 Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
6 SET AL / TIME- ställer in klock- och larmtid
7 MIN + :
justerar minuterna för klock- och larmtider
8 HOUR + justerar timmarna för klock- och larmtider
9 Batterilucka -
öppna för att förvara 4 R6/UM3/AA batterier (ej inkluderade)
för klockminnes uppbackning
0
RESET
-
tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
! VOLUME - justerar ljudnivån
@ TUNING - ställer in stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slår av larmet i 5 minuters period
-
ändrar displayens ljusstyrka
-
avslutar SLEEP funktion
$ DISPLAY - visar klock-och larmtider och status
STRÖMTILLFÖRSEL
Batterier (ingår inte)
1
Öppna batteriluckan och lägg i fyra batterier (helst PHILIPS POWER LIFE eller
alkaliska), av typ R6, UM3 eller AA, se anvisningar i batterifacket.
2
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
När batterierna börjar ta slut visas i rutan. Då fungerar inte radion och
bakbelysningen, men teckenrutan och energisnål väckning med signal
fortsätter att fungera.
Vid byte av batterier kommer klocktid och larmtid att sparas i den självförsör-
jande uppbackningen i 1 minut (se 'Uppbackning med egen energikälla')
Se till att radion är avstängd för att spara på batterierna.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Nätadapter
1
Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget
anger att radion nu går på nätström.
Kontrollera att adaptern sitter i ordentligt, så att den inte drar på batterierna i
onödan!
2
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
slocknar.
OBS: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan
radion skadas!
UPPBACKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA
Tack vare uppbackningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och
klocka i upp till 1 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömavbrott eller när du
byter batterierna.
Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av. Så snart som strömmen
kommer tillbaka visas rätt tid i teckenrutan.
Om strömförsörjningen återkommer efter 1 minut, syns demoläget och du måste
göra om klock- och larm inställningarna.
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Ingen lyd
Der er ikke skruet op for lydstyrken
Justér VOLUME
Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke
vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
Isæt stikket ordentligt
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
Elektrostatisk udladning / Elektriske forstyrrelser: apparatet står for tæt ved et TV,
en videobåndoptager eller en computer.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, som sidder inde i batterirummet.
. Eller
fjern vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de
sættes i igen
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
Svagt signal
Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
Se INDSTILLING AF ALARM
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Raslende lyd. Er der lose dele?
Nej. De vil høre en svag raslelyd, hvis de ryster apparatet. Dette er helt normalt, da
AJ3136 har en specielt kontaktanordning inde i apparatet, som viser rotation.
UNDERHÅLL
Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, dra ur
nätanslutningen ur vägguttaget och ta ur batterierna för
minnesuppbackningen.
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Inget ljud
Volymen är inte justerad
Justera VOLUME
Inget ljus på display / radio fungerar inte
Nätanslutningen är inte riktigt isatt
Anslut kontakten ordentligt
Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och
alarm är ur funktion
Elektrostatisk urladdning / Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
Eller lösgör enheten från AC/DC adaptern och batterierna under 5 minuter, och
sätt sedan i kontakten igen
Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning
Dålig signal
Dra ut och vrid antennens ände
Larmet fungerar inte
Larmtiden/ läge är inte inställt
Se INSTÄLLNING AV LARM
Volymen för låg för radio
Öka volymen
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation
Skallrande ljud. Är någonting löst?
Nej. Du kommer att höra ett skallrande ljud om du skakar enheten. Detta är helt nor-
malt då AJ3136 använder en speciell kontaktutrustning inne i enheten för att upptäcka
rotation.
MANUTENÇÃO
Se você não pretender utilizar a unidade durante um longo período, desligue a
ficha da tomada de parede e retire as baterias para reserva de memória do
relógio.
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Sem Som
O volume não está ajustado
Ajuste o VOLUME
Mostrador sem luz de fundo / o rádio não funciona
a ficha do cabo de alimentação de corrente AC não está devidamente ligada
Conecte a ficha correctamente
Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e
alarme não funcionam
Descarga Electrostática / Interferência eléctrica: o aparelho está demasiado próxi-
mo de uma TV, um VCR ou um computador.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
Ou desligue a unidade do adaptador
AC/DC e das baterias durante 5 minutos, e seguidamente volte a conectar
Crepitação continua do som durante a recepção FM
Sinal fraco
Estenda e posicione a antena rabo de porco
O alarme não funciona
Hora para o alarme/ o modo não assume
Ver AJUSTAR O ALARME
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
Som ruidoso. Está alguma coisa solta?
Não. Você escutará um ruído ligeiro se você sacudir a unidade. Isto é perfeitamente
normal dado que o AJ3136 utiliza um dispositivo de contacto especial dentro da
unidade para detectar a rotação.
Suomi
Έλληνικά
Polski
Português
Dansk
Svenska
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
AJ3136
AJ3136Clock Radio
AJ 3136
1
2
3
8
9
7
6
4
0
!
@
#
$
5
1
ALARM :
ALARM :
ALARM :
ALARM :
PM
PM
PM
PM
2
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
AJ3136/00-B 5/6/03 2:24 PM Page 1
Printed in China
MODO DE BATERIA FRACA
Se você tiver colocado baterias, o indicador de bateria Fraca ilumina-se quando:
a energia da bateria estiver fraca.
Durante o modo de bateria fraca, ambos Rádio/Sleep, efeitos sonoros, e luz de fundo
não funcionarão.
O funcionamento de qualquer modo de alarme (Rádio/Buzina/
Submarino
/Rã) muda
automaticamente para um som de buzina de baixa frequência.
Se o botão
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
ou
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL for pressionado, o indicador de
bateria fraca ficará intermitente durante 5 segundos e seguidamente per-
manecerá estável.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Reinicializar (“reset”)
Caso receba interferência externa, por ex. electricidade estática de alcatifas, trovoadas,
etc. que afecte o mostrador e as funções electrónicas do aparelho, o RESET permite-lhe
apagar todas as definições anteriores e começar de novo.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
MODO DEMO
Quando a unidade for conectada pela primeira vez à fonte de energia ou tiver sido reiniciada,
'PHILIPS' mover-se-á continuadamente ao longo do mostrador de demonstração.
Pressione SET AL / TIME para sair do modo de demonstração, antes de você
acertar as horas ou pressionar
RADIO ON / OFF
ou
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o Rádio.
Intensidade Luminosa
Pressione REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL uma vez ou mais.
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
brilhante
media osco (com o adaptador AC ligado)
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
desligado
brilhante (5 segundos) DESLIGADO (com as Baterias)
Nota:
Quando o alarme ou função SLEEP estiveram activadas, o brilho não pode ser ajustado.
AJUSTAR O RELÓGIO E HORA PARA ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
Ajustar a hora do relógio
1.
Pressione SET AL / TIME duas vezes dentro do período de um
segundo para introduzir o modo de ajuste da hora do relógio.
A hora do relógio ficará intermitente e você escutará
um bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN +
repetidamente para ajustar as horas e os minutos
respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando você
tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione
SET AL / TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipe curtos.
Ajustar a hora para alarme
1.
Pressione SET AL / TIME uma vez para introduzir o modo de ajuste da hora
para alarme.
ilumina-se e a hora para alarme ficará intermitente. Você escutará um
bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN + repetidamente para ajus-
tar as horas e os minutos respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando
você tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione SET AL /
TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipes curtos.
O mostrador regressa ao relógio.
O ajuste do relógio também é confirmado automaticamente 10 segundos após
você acertar a hora.
Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de
repetição de alarme.
RÁDIO (Apenas FM)
1
Pressione uma vez
RADIO ON / OFF
para ligar o rádio.
ON
aparecem momentaneamente no mostrador.
2
Ajuste TUNING para encontrar a sua estação de rádio
.
3
Ajuste o som utilizando VOLUME
.
4
Pressione
RADIO ON / OFF
SVAGE BATTERIER
Hvis du har isat batterier, vil indikatoren for svage batterier lyse, når :
Batterierne er svage.
Når batteriet giver lav strømforsyning, vil hverken radio/søvn, lydeffekter eller det
bagerste lys virke.
Betjening af hvilken som helst v
æ
kke-funktion (Radio/Summelyd/
Undervandsbåd
/Frø)
skifter automatisk til en lav summen bip frekvens.
Hvis der trykkes pa
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL vil batteri lav indikatoren blinke i
5 sekunder og holder så op med at blinke.
GENERELLE EGENSKABER
Reset (nulstil)
Hvis man modtager eksterne forstyrrelser f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper,
tordenstorme mv., der påvirker apparatets display og elektroniske funktioner, kan man
med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, søm sidder inde i batterirummet.
DEMO FUNKTION
Når apparatet for første gang tilsluttes strøm eller er blevet genstartet vil, 'PHILIPS'
løbe hen over demonstrations-displayet.
Tryk på SET AL / TIME for at gå væak fra demo funktionen, f
ø
r tider indstilles
eller tryk på
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
for at skifte til
radioen.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
klar
mellem dæmpet (ved brug af vekselstrøms-adapter)
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
ingen
klar (5 sekunder) INGEN (ved batteridrift)
NB:
Når alarmen eller SLEEP(sove)-funktionen er aktiveret, kan lysstyrken ikke justeres.
INDSTILLING AF URET OG V
Æ
KKETIDSPUNKT
Uret kører på 24 timers urværk.
At indstille uret:
1.
Tryk på SET AL / TIME 2 gange inden for et sekund for
at komme til ur indstillingsfunktionen.
Tidspunktet blinker, og De kan h
ø
re et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for
at justere time- og minuttallet. Slip HOUR + eller MIN
+, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
INDSTILLING AF V
Æ
KKETIDSPUNKT
1.
Tryk på SET AL / TIME én gang for at komme til v
æ
kketidspunkt funktionen. Alarm
lyser og vækketidspunktet blinker. De vil høre et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for at justere time- og minut-
tallet. Slip HOUR + eller MIN +, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
Display vender tilbage til den indstillede tid.
Indstilling af uret bekræftes også automatisk 10 sekunder efter, at du har
indstillet tiden.
Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
RADIO (Kun
FM)
1
Tryk på
RADIO ON / OFF
én gang for at tænde for radioen.
Vises
ON
kort i displayet.
2
Justér TUNING for at finde din radio-station
.
3
Justér lyden ved hjælp af VOLUME
.
4
Tryk på
RADIO ON / OFF
for at slukke.
Forbedring af radio-modtagelsen:
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
SVAGT BATTERI LÄGE
Om du har monterat batterierna kommer indikatorn för svagt batteri att lysa upp när:
batteristyrkan är svag.
När batteriläget är svagt kommer både Radio/Sleep, ljudeffekter och bakgrundsljus att
sluta fungera.
Alla larmlägesfunktioner (Radio/Signal (Buzzer)/
U-båt (Submarine)
/Groda (Frog)) ändras
automatiskt till en långsam, surrande pipfrekvens.
Om
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL knappen trycks, kommer svagt
batterisymbolen att blinka i 5 sekunder och slutar sedan att blinka.
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Nollställning
Om du får problem med störningar utifrån t.ex. statisk elektricitet från mattor, åska etc
som påverkar teckenrutan och elektroniken i radion, kan du radera de tidigare
inställningarna med RESET och börja från början igen.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
DEMO LÄGE
När enheten först ansluts till strömförsörjningen eller har återställts till ursprungsläge
kommer 'PHILIPS' att kontinuerligt löpa över demonstrationsdisplayen.
Tryck SET AL / TIME för att lämna demoläget innan du ställer in tiderna eller
tryck
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på Radio.
Belysningsstyrka
Tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL en gång eller flera.
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
starkt ljus
medel svagt ljus (för AC adapter endast)
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
av (off)
ljus (bright) (5 sekunder) av (OFF) (för batterier)
Obs:
Vid aktivering av larm eller SLEEP funktion, kan ljusstyrkan inte justeras.
INSTÄLLNING AV KLOCK- OCH LARMTID
Tiden visas med 24-timmars intervall.
Inställning av klocktid
1.
Tryck SET AL / TIME två gånger inom en sekund för att
komma till inställningsläget för klocktid.
Klocktiden blinkar och du hör ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN +
upprepade gånger för att ställa in och justera antingen
timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN +
när du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter har ställts in, tryck SET AL / TIME för
att bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Inställning av larmtiden
1.
Tryck SET AL / TIME en gång för att komma till inställningsläget för larmtiden.
lyser upp och larmtiden blinkar. Du kommer att höra ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN + upprepade gånger för att ställa in
och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN + när
du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter ställts in, tryck SET AL / TIME för att
bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Display visar återigen klocktiden.
Klock tidens inställning bekräftas automatiskt tio sekunder efter det att du
ställt tiden.
Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i
upprepningsläge.
RADIO (Endast FM)
1
Tryck
RADIO ON / OFF
en gång för att sätta igång radion.
Syns
ON
kort på displayen
2
Justera TUNING för att hitta din radiostation
.
3
Justera ljudet genom att använda VOLUME
.
4
Tryck
RADIO ON / OFF
för att stänga av.
För att förbättra radiomottagningen:
Dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
Para melhorar a recepção de rádio:
posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma mel-
hor recepção.
UTILIZAR O ALARME
GERAL
(Ver
2
)
Se você deseja utilizar o alarme, primeiro coloque a hora para o alarme antes de
seleccionar a sua opção de modo de alarme. Pela rotação da unidade em 4 dife-
rentes posições, você pode escolher Rádio (FM) / Buzina / Submarino
/ Rã, para o despertar.
À medida que roda a unidade, AJ3136 actua reciprocamente da seguinte forma. Você irá:
escutar um efeito sonoro especial de zumbido.
ver brevemente a luz de fundo intermitente.
O mostrador horário também se ajustará para corresponder à nova posição rodada.
DICA:
Se você desejar desactivar ou activar o som de zumbido, pressione e manten-
ha pressionados simultaneamente os botões HOUR + e RADIO ON / OFF.
Quando as baterias do AJ3136 estiverem fracas, o ícone de bateria fraca ficará
intermitente. Não haverá luz de fundo e os efeitos sonoros não serão possíveis.
Ajustar o alarme
1.
Pressione ALARM ON / OFF uma vez para ligar o alarme.
ilumina-se.
2.
Rode a unidade com o símbolo do modo de alarme, para o qual você deseja
ser despertado, virado para cima.
Quando atingir a hora e ajuste para o alarme, Rádio, Buzina, submarino ou rã,
ligar-se-á durante 30 minutos e o indicador do alarme ficará intermitente.
Para a opção Buzina somente, o seu alarme para despertar suavemente aumenta a
frequência do tom dos seus bipes no espaço de segundos.
DESLIGANDO O ALARME
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
Pressione ALARM RESET / SLEEP.
Você escutará um som "Ding Dong" confirmando a activação para reiniciar
em 24 horas.
REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 5 minutos.
Quando o alarme estiver a soar, pressione
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
O indicador de alarme ficará intermitente durante a repetição de alarme.
Repita se desejado.
CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE
Quando o alarme estiver activado ou no modo de repetição do alarme, pres-
sione ALARM ON / OFF uma vez. O alarme será desligado completamente.
O indicador de alarme desaparece.
SLEEP (adormecido)
Sobre o Sleep
Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio
seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem
quatros opções de ajuste de hora para adormecer.
Ajustar e desligar Sleep
1
Pressione
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o rádio.
2
Dentro do período de 1 segundo, pressione novamente uma vez ou mais
ALARM RESET / SLEEP
para seleccionar a hora para adormecer.
As opções de tempo para adormecer:
SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF.
Será apresentada a indicação .
3
Para cancelar sleep, pressione qualquer:
ALARM RESET / SLEEP
uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
BRUG AF V
Æ
KKEFUNKTIONEN
GENERELT
(Se
2
)
Hvis De
ø
nsker at bruge v
æ
kkefunktionen, skal v
æ
kketidspunktet indstilles, f
ø
r de
vælger Deres v
æ
kkelyd. Ved at dreje apparatet i 4 forskellige stillinger, kan De
vælge Radio (FM) / Summer / Undervandsbåd / Fr
ø
som vække-
lyd.
Mens apparatet drejes, AJ3136 vil det efterf
ø
lgende ske. De vil:
høre en speciel summende lyd
se det bagerste lys blinke kort.
Time og minut display vil også justeres til at passe til den nye drejede position.
RÅD:
Hvis De
ø
nsker at de-aktivere eller aktivere den summende lyd, tryk på og hold
nede HOUR + og RADIO ON / OFF knapperne samtidig.
Når batterierne på AJ3136 er ved at v
æ
re brug op, blinker batteri-ikonet
Intet lys eller lydeffekt vil ses eller h
ø
res.
Indstilling af v
æ
kkefunktionen
1.
Tryk på ALARM ON / OFF én gang for at slå v
æ
kkefunktionen til.
lyser.
2.
Drej apparatet, så symbolet med den lydeffekt, De
ø
nsker skal v
æ
kke Dem,
vender opad.
Når v
æ
kketidspunktet nås, vil Radio, Summer, Undervandsbåd eller Fr
ø
slå til i ca.
30 minutter, og v
æ
kkeindikatoren blinker.
Kun til summefunktionen: den blide vækkelyd øger bip tonefrekevensen i løbet af
nogle sekunder
SLUKNING AF ALARMEN
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
Tryk på ALARM RESET / SLEEP
De vil h
ø
re lyden "Ding Dong" som bekr
æ
ftelse på 24 timers fortsat aktivering.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 5 minutters mellemrum.
Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Alarm-indikatoren blinker, når alarmen gentages.
Gentag hvis ønsket.
ANNULLERING AF ALARM
Mens v
æ
kkefunktionen er aktiveret eller i gentagen v
æ
kkefunktion, tryk på
ALARM ON / OFF én gang. Vækkefunktionen vil blive slået helt fra.
V
æ
kkefunktions-indikatoren kommer frem.
SLEEP (SOVE- FUNKTION)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1
Tryk på
ALARM RESET / SLEEP
for at tænde for radioen.
2
Indenfor 1 sekund trykkes på
ALARM RESET / SLEEP
én eller flere gange for
at vælge sove-tid.
Mulighederne for sove-tid:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 og OFF.
I disolayet vises der .
3
For at annullere sleep trykkes på:
en eller flere gange på
ALARM RESET / SLEEP
indtil ikke længere ses
på displayet.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
ANVÄNDA LARMET
ALLMÄNT
(Se
2
)
Om du vill använda larmet, ställ först in larmtiden innan du väljer typ av larmläge.
Genom att rotera inställningen i 4 olika positioner kan du välja mellan att bli väckt av
Radio (FM) / Signal (Buzzer) / U-båt (Submarine) / Groda (Frog)
.
Medan du snurrar inställningarna reagerar AJ3136 på följande sätt. Du kommer att:
höra en speciell surrande ljudeffekt
se bakgrundsljuset blinka hastigt
Tim- och minutdisplayen kommer också att justerar beroende på vilken av
positionerna som valts.
TIPS:
Om du vill inaktivera eller aktivera det surrande ljudet, tryck och håll inne
HOUR + och RADIO ON / OFF knapparna samtidigt.
När batterierna på AJ3136 är svaga blinkar symbolen Inget bakgrundsljus
kan synas och inga ljudeffekter kan höras.
Inställning av larm
1.
Tryck ALARM ON / OFF en gång för att slå på larmet.
lyser upp.
2.
Rotera inställningen med symbolen för larmläge med det larmläge du vill
vakna till högst upp.
När du har nått inställningstiden för larmet, Radio, Signal (Buzzer), U-båt (subma-
rine) eller groda (frog) kommer att slås på i cirka 30 minuter och larmindikatorn
blinkar
Endast för Signal (Buzzer) valet, ett svagt larm som stegvis ökar tonfrekvensen inom
några sekunder kommer att höras.
STÄNGA AV LARMET
24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
Tryck ALARM RESET / SLEEP.
Du kommer att höra ljudet "Ding Dong" som bekräftelse aktiveringen av 24
timmars återinställning.
UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.
Under larmet, tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Larmikonen blinkar under upprepat larm.
Upprepa om så önskas.
STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET
Under det att larmet är aktiverat eller är i upprepningsläge, tryck ALARM ON
/ OFF en gång. Larmet slås av helt och hållet.
Larmsymbolen försvinner.
SLEEP (INSOMNING)
Om Sleep
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs
av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.
Inställning och Avstängning av SLEEP
1
Tryck
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på radion.
2
Inom en sekund, tryck
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger för att
ställa in din insomningstid.
Och insomningsvarianterna:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 och OFF.
visas på displayen.
3
För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger tills slocknar i rutan
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL.
Português
CONTROLOS (
Ver
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
-
activa o modo de adormecido e ajusta a hora para desligar-se
2 ALARM ON / OFF : LIGA e DESLIGA o alarme
3 RADIO ON / OFF - LIGA e DESLIGA o rádio
4
Antena Rabo de Porco
-
melhora a recepção de rádio FM
5 Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
6 SET AL / TIME- ajusta o relógio e hora para alarme
7 MIN + :
ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
8 HOUR + : ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
9 Porta das Baterias -
abra para colocar 4 baterias x R6/UM3/AA (não
incluídas) para a reserva da memória do relógio
0
RESET
-
pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento
de nenhum botão
! VOLUME - ajusta o nível do som
@ TUNING - sintoniza as estações de rádio
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
desliga o alarme por um período de 5 minutos
-
altera a intensidade do brilho do mostrador
-
pára a função SLEEP
$ Mostrador - Indica a hora do relógio, hora para alarme e estado
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
Pilhas (não incluídas)
1
Abra o compartimento das pilhas e introduza quatro pilhas (de preferência
PHILIPS POWER LIFE ou alcalinas), tipo R6, UM3 ou AA conforme indicado no
compartimento.
2
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
Quando as pilhas estão fracas, é visualizada no mostrador a indicação . O rádio e
a iluminação traseira do mostrador não funcionam, mas o mostrador e o
despertador de besouro do modo de poupança de energia continuarão a funcionar.
Ao substituir as baterias, as hora do relógio e hora para alarme serão
guardadas pela reserva própria de energia durante 1 minuto (ver 'Reserva
Própria de Energia')
Certifique-se de que o rádio está desligado para poupar as pilhas.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
Adaptador de corrente da rede
1
Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC do aparelho e à tomada
da parede.
O indica que o aparelho está agora a ser alimentado pelo adaptador.
Certifique-se de que o adaptador está correctamente ligado para poupar a
energia das pilhas!
2
Desligue sempre o adaptador quando não estiver a usar o aparelho.
O indicador desaparece.
NOTA: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
RESERVA PRÓPRIA DE ENERGIA
A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do des-
pertador e do relógio sejam armazenadas até 1 minutos quando há uma interrupção na ali-
mentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA ou quando substitui as pilhas.
O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados. Assim que a
alimentação de corrente for restabelecida, o mostrador indicará a hora correcta.
Se o abastecimento de energia só for retomado após 1 minuto, o modo de demon-
stração aparece e você necessitará de voltar a introduzir os ajustes do relógio e alarme.
Dansk
KONTROLKNAPPER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stopper alarmen i 24 timer
- aktiverer sove-funktionen og justerer sove-tidspunktet
2 ALARM ON / OFF : tænder og slukker for vækkefunktionen
3 RADIO ON / OFF - tænder og slukker for radioen
4
Pigtail
-
forbedrer modtagelsen ved FM radio
5 Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
6 SET AL / TIME- indstiller uret og tidspunkt for vakning
7 MIN + :
justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
8 HOUR + : justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
9 Dør til Batteri-rum -
åbnes for at isætte 4 x R6/UM3/AA batterier (ikke
inkluderet) for back-up af uret i hukommelsen
0
RESET
-
tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
! VOLUME - justerer lydstyrken
@ TUNING - indstiller på radio-stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slukker for alarmen i 5 minutter
-
ændrer lysstyrken i displayet
-
stopper SLEEP(sove)-funktionen
$ DISPLAY - viser ur og v
æ
kketider samt status
STRØMFORSYNING
Batterier (ekstra)
1
Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge
PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Når batterierne er ved at være opbrugte, vises på displayet. Radioen og
baggrundsbelysningen fungerer ikke, men displayet og den energibesparende
summetonevækker virker stadigvæk.
Når batterierne skal udskiftes, vil ur og vækketidspunkt blive gemt af selv-
forsynende str
ø
mreserve i indtil 1 minut (se 'Selvforsynende str
ø
mreserve')
Sørg for at der er slukket for radioen for at spare batterienergi.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvar-
lig vis.
Lysnetadapter
1
Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC bøsning og til stikkontakten.
angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
indikatoren går udt.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
SELVFORSYNENDE STR
Ø
MRESERVE
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 1 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt. Så snart strømforsyningen
kommer tilbage, viser displayet det rigtige tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer tilbage efter 1 minut, vil demo funktionen kommer
frem, og det vil vare nødvendigt at indstille uret og v
æ
kketidspunkt igen.
Svenska
KONTROLLER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stoppar larm aktivering i 24 timmar
-
aktiverar insomningsläge och justerar insomningstiden
2 ALARM ON / OFF : byter mellan larm ON och OFF
3 RADIO ON / OFF - byter mellan radio ON och OFF
4
Sladdantenn
-
förbättrar FM radio-mottagning
5 Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
6 SET AL / TIME- ställer in klock- och larmtid
7 MIN + :
justerar minuterna för klock- och larmtider
8 HOUR + justerar timmarna för klock- och larmtider
9 Batterilucka -
öppna för att förvara 4 R6/UM3/AA batterier (ej inkluderade)
för klockminnes uppbackning
0
RESET
-
tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
! VOLUME - justerar ljudnivån
@ TUNING - ställer in stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slår av larmet i 5 minuters period
-
ändrar displayens ljusstyrka
-
avslutar SLEEP funktion
$ DISPLAY - visar klock-och larmtider och status
STRÖMTILLFÖRSEL
Batterier (ingår inte)
1
Öppna batteriluckan och lägg i fyra batterier (helst PHILIPS POWER LIFE eller
alkaliska), av typ R6, UM3 eller AA, se anvisningar i batterifacket.
2
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
När batterierna börjar ta slut visas i rutan. Då fungerar inte radion och
bakbelysningen, men teckenrutan och energisnål väckning med signal
fortsätter att fungera.
Vid byte av batterier kommer klocktid och larmtid att sparas i den självförsör-
jande uppbackningen i 1 minut (se 'Uppbackning med egen energikälla')
Se till att radion är avstängd för att spara på batterierna.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Nätadapter
1
Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget
anger att radion nu går på nätström.
Kontrollera att adaptern sitter i ordentligt, så att den inte drar på batterierna i
onödan!
2
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
slocknar.
OBS: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan
radion skadas!
UPPBACKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA
Tack vare uppbackningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och
klocka i upp till 1 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömavbrott eller när du
byter batterierna.
Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av. Så snart som strömmen
kommer tillbaka visas rätt tid i teckenrutan.
Om strömförsörjningen återkommer efter 1 minut, syns demoläget och du måste
göra om klock- och larm inställningarna.
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Ingen lyd
Der er ikke skruet op for lydstyrken
Justér VOLUME
Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke
vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
Isæt stikket ordentligt
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
Elektrostatisk udladning / Elektriske forstyrrelser: apparatet står for tæt ved et TV,
en videobåndoptager eller en computer.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, som sidder inde i batterirummet.
. Eller
fjern vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de
sættes i igen
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
Svagt signal
Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
Se INDSTILLING AF ALARM
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Raslende lyd. Er der lose dele?
Nej. De vil høre en svag raslelyd, hvis de ryster apparatet. Dette er helt normalt, da
AJ3136 har en specielt kontaktanordning inde i apparatet, som viser rotation.
UNDERHÅLL
Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, dra ur
nätanslutningen ur vägguttaget och ta ur batterierna för
minnesuppbackningen.
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Inget ljud
Volymen är inte justerad
Justera VOLUME
Inget ljus på display / radio fungerar inte
Nätanslutningen är inte riktigt isatt
Anslut kontakten ordentligt
Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och
alarm är ur funktion
Elektrostatisk urladdning / Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
Eller lösgör enheten från AC/DC adaptern och batterierna under 5 minuter, och
sätt sedan i kontakten igen
Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning
Dålig signal
Dra ut och vrid antennens ände
Larmet fungerar inte
Larmtiden/ läge är inte inställt
Se INSTÄLLNING AV LARM
Volymen för låg för radio
Öka volymen
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation
Skallrande ljud. Är någonting löst?
Nej. Du kommer att höra ett skallrande ljud om du skakar enheten. Detta är helt nor-
malt då AJ3136 använder en speciell kontaktutrustning inne i enheten för att upptäcka
rotation.
MANUTENÇÃO
Se você não pretender utilizar a unidade durante um longo período, desligue a
ficha da tomada de parede e retire as baterias para reserva de memória do
relógio.
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Sem Som
O volume não está ajustado
Ajuste o VOLUME
Mostrador sem luz de fundo / o rádio não funciona
a ficha do cabo de alimentação de corrente AC não está devidamente ligada
Conecte a ficha correctamente
Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e
alarme não funcionam
Descarga Electrostática / Interferência eléctrica: o aparelho está demasiado próxi-
mo de uma TV, um VCR ou um computador.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
Ou desligue a unidade do adaptador
AC/DC e das baterias durante 5 minutos, e seguidamente volte a conectar
Crepitação continua do som durante a recepção FM
Sinal fraco
Estenda e posicione a antena rabo de porco
O alarme não funciona
Hora para o alarme/ o modo não assume
Ver AJUSTAR O ALARME
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
Som ruidoso. Está alguma coisa solta?
Não. Você escutará um ruído ligeiro se você sacudir a unidade. Isto é perfeitamente
normal dado que o AJ3136 utiliza um dispositivo de contacto especial dentro da
unidade para detectar a rotação.
Suomi
Έλληνικά
Polski
Português
Dansk
Svenska
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
AJ3136
AJ3136Clock Radio
AJ 3136
1
2
3
8
9
7
6
4
0
!
@
#
$
5
1
ALARM :
ALARM :
ALARM :
ALARM :
PM
PM
PM
PM
2
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
AJ3136/00-B 5/6/03 2:24 PM Page 1
Printed in China
MODO DE BATERIA FRACA
Se você tiver colocado baterias, o indicador de bateria Fraca ilumina-se quando:
a energia da bateria estiver fraca.
Durante o modo de bateria fraca, ambos Rádio/Sleep, efeitos sonoros, e luz de fundo
não funcionarão.
O funcionamento de qualquer modo de alarme (Rádio/Buzina/
Submarino
/Rã) muda
automaticamente para um som de buzina de baixa frequência.
Se o botão
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
ou
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL for pressionado, o indicador de
bateria fraca ficará intermitente durante 5 segundos e seguidamente per-
manecerá estável.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Reinicializar (“reset”)
Caso receba interferência externa, por ex. electricidade estática de alcatifas, trovoadas,
etc. que afecte o mostrador e as funções electrónicas do aparelho, o RESET permite-lhe
apagar todas as definições anteriores e começar de novo.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
MODO DEMO
Quando a unidade for conectada pela primeira vez à fonte de energia ou tiver sido reiniciada,
'PHILIPS' mover-se-á continuadamente ao longo do mostrador de demonstração.
Pressione SET AL / TIME para sair do modo de demonstração, antes de você
acertar as horas ou pressionar
RADIO ON / OFF
ou
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o Rádio.
Intensidade Luminosa
Pressione REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL uma vez ou mais.
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
brilhante
media osco (com o adaptador AC ligado)
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
desligado
brilhante (5 segundos) DESLIGADO (com as Baterias)
Nota:
Quando o alarme ou função SLEEP estiveram activadas, o brilho não pode ser ajustado.
AJUSTAR O RELÓGIO E HORA PARA ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
Ajustar a hora do relógio
1.
Pressione SET AL / TIME duas vezes dentro do período de um
segundo para introduzir o modo de ajuste da hora do relógio.
A hora do relógio ficará intermitente e você escutará
um bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN +
repetidamente para ajustar as horas e os minutos
respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando você
tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione
SET AL / TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipe curtos.
Ajustar a hora para alarme
1.
Pressione SET AL / TIME uma vez para introduzir o modo de ajuste da hora
para alarme.
ilumina-se e a hora para alarme ficará intermitente. Você escutará um
bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN + repetidamente para ajus-
tar as horas e os minutos respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando
você tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione SET AL /
TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipes curtos.
O mostrador regressa ao relógio.
O ajuste do relógio também é confirmado automaticamente 10 segundos após
você acertar a hora.
Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de
repetição de alarme.
RÁDIO (Apenas FM)
1
Pressione uma vez
RADIO ON / OFF
para ligar o rádio.
ON
aparecem momentaneamente no mostrador.
2
Ajuste TUNING para encontrar a sua estação de rádio
.
3
Ajuste o som utilizando VOLUME
.
4
Pressione
RADIO ON / OFF
SVAGE BATTERIER
Hvis du har isat batterier, vil indikatoren for svage batterier lyse, når :
Batterierne er svage.
Når batteriet giver lav strømforsyning, vil hverken radio/søvn, lydeffekter eller det
bagerste lys virke.
Betjening af hvilken som helst v
æ
kke-funktion (Radio/Summelyd/
Undervandsbåd
/Frø)
skifter automatisk til en lav summen bip frekvens.
Hvis der trykkes pa
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL vil batteri lav indikatoren blinke i
5 sekunder og holder så op med at blinke.
GENERELLE EGENSKABER
Reset (nulstil)
Hvis man modtager eksterne forstyrrelser f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper,
tordenstorme mv., der påvirker apparatets display og elektroniske funktioner, kan man
med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, søm sidder inde i batterirummet.
DEMO FUNKTION
Når apparatet for første gang tilsluttes strøm eller er blevet genstartet vil, 'PHILIPS'
løbe hen over demonstrations-displayet.
Tryk på SET AL / TIME for at gå væak fra demo funktionen, f
ø
r tider indstilles
eller tryk på
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
for at skifte til
radioen.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
klar
mellem dæmpet (ved brug af vekselstrøms-adapter)
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
ingen
klar (5 sekunder) INGEN (ved batteridrift)
NB:
Når alarmen eller SLEEP(sove)-funktionen er aktiveret, kan lysstyrken ikke justeres.
INDSTILLING AF URET OG V
Æ
KKETIDSPUNKT
Uret kører på 24 timers urværk.
At indstille uret:
1.
Tryk på SET AL / TIME 2 gange inden for et sekund for
at komme til ur indstillingsfunktionen.
Tidspunktet blinker, og De kan h
ø
re et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for
at justere time- og minuttallet. Slip HOUR + eller MIN
+, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
INDSTILLING AF V
Æ
KKETIDSPUNKT
1.
Tryk på SET AL / TIME én gang for at komme til v
æ
kketidspunkt funktionen. Alarm
lyser og vækketidspunktet blinker. De vil høre et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for at justere time- og minut-
tallet. Slip HOUR + eller MIN +, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
Display vender tilbage til den indstillede tid.
Indstilling af uret bekræftes også automatisk 10 sekunder efter, at du har
indstillet tiden.
Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
RADIO (Kun
FM)
1
Tryk på
RADIO ON / OFF
én gang for at tænde for radioen.
Vises
ON
kort i displayet.
2
Justér TUNING for at finde din radio-station
.
3
Justér lyden ved hjælp af VOLUME
.
4
Tryk på
RADIO ON / OFF
for at slukke.
Forbedring af radio-modtagelsen:
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
SVAGT BATTERI LÄGE
Om du har monterat batterierna kommer indikatorn för svagt batteri att lysa upp när:
batteristyrkan är svag.
När batteriläget är svagt kommer både Radio/Sleep, ljudeffekter och bakgrundsljus att
sluta fungera.
Alla larmlägesfunktioner (Radio/Signal (Buzzer)/
U-båt (Submarine)
/Groda (Frog)) ändras
automatiskt till en långsam, surrande pipfrekvens.
Om
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL knappen trycks, kommer svagt
batterisymbolen att blinka i 5 sekunder och slutar sedan att blinka.
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Nollställning
Om du får problem med störningar utifrån t.ex. statisk elektricitet från mattor, åska etc
som påverkar teckenrutan och elektroniken i radion, kan du radera de tidigare
inställningarna med RESET och börja från början igen.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
DEMO LÄGE
När enheten först ansluts till strömförsörjningen eller har återställts till ursprungsläge
kommer 'PHILIPS' att kontinuerligt löpa över demonstrationsdisplayen.
Tryck SET AL / TIME för att lämna demoläget innan du ställer in tiderna eller
tryck
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på Radio.
Belysningsstyrka
Tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL en gång eller flera.
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
starkt ljus
medel svagt ljus (för AC adapter endast)
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
av (off)
ljus (bright) (5 sekunder) av (OFF) (för batterier)
Obs:
Vid aktivering av larm eller SLEEP funktion, kan ljusstyrkan inte justeras.
INSTÄLLNING AV KLOCK- OCH LARMTID
Tiden visas med 24-timmars intervall.
Inställning av klocktid
1.
Tryck SET AL / TIME två gånger inom en sekund för att
komma till inställningsläget för klocktid.
Klocktiden blinkar och du hör ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN +
upprepade gånger för att ställa in och justera antingen
timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN +
när du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter har ställts in, tryck SET AL / TIME för
att bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Inställning av larmtiden
1.
Tryck SET AL / TIME en gång för att komma till inställningsläget för larmtiden.
lyser upp och larmtiden blinkar. Du kommer att höra ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN + upprepade gånger för att ställa in
och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN + när
du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter ställts in, tryck SET AL / TIME för att
bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Display visar återigen klocktiden.
Klock tidens inställning bekräftas automatiskt tio sekunder efter det att du
ställt tiden.
Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i
upprepningsläge.
RADIO (Endast FM)
1
Tryck
RADIO ON / OFF
en gång för att sätta igång radion.
Syns
ON
kort på displayen
2
Justera TUNING för att hitta din radiostation
.
3
Justera ljudet genom att använda VOLUME
.
4
Tryck
RADIO ON / OFF
för att stänga av.
För att förbättra radiomottagningen:
Dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
Para melhorar a recepção de rádio:
posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma mel-
hor recepção.
UTILIZAR O ALARME
GERAL
(Ver
2
)
Se você deseja utilizar o alarme, primeiro coloque a hora para o alarme antes de
seleccionar a sua opção de modo de alarme. Pela rotação da unidade em 4 dife-
rentes posições, você pode escolher Rádio (FM) / Buzina / Submarino
/ Rã, para o despertar.
À medida que roda a unidade, AJ3136 actua reciprocamente da seguinte forma. Você irá:
escutar um efeito sonoro especial de zumbido.
ver brevemente a luz de fundo intermitente.
O mostrador horário também se ajustará para corresponder à nova posição rodada.
DICA:
Se você desejar desactivar ou activar o som de zumbido, pressione e manten-
ha pressionados simultaneamente os botões HOUR + e RADIO ON / OFF.
Quando as baterias do AJ3136 estiverem fracas, o ícone de bateria fraca ficará
intermitente. Não haverá luz de fundo e os efeitos sonoros não serão possíveis.
Ajustar o alarme
1.
Pressione ALARM ON / OFF uma vez para ligar o alarme.
ilumina-se.
2.
Rode a unidade com o símbolo do modo de alarme, para o qual você deseja
ser despertado, virado para cima.
Quando atingir a hora e ajuste para o alarme, Rádio, Buzina, submarino ou rã,
ligar-se-á durante 30 minutos e o indicador do alarme ficará intermitente.
Para a opção Buzina somente, o seu alarme para despertar suavemente aumenta a
frequência do tom dos seus bipes no espaço de segundos.
DESLIGANDO O ALARME
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
Pressione ALARM RESET / SLEEP.
Você escutará um som "Ding Dong" confirmando a activação para reiniciar
em 24 horas.
REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 5 minutos.
Quando o alarme estiver a soar, pressione
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
O indicador de alarme ficará intermitente durante a repetição de alarme.
Repita se desejado.
CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE
Quando o alarme estiver activado ou no modo de repetição do alarme, pres-
sione ALARM ON / OFF uma vez. O alarme será desligado completamente.
O indicador de alarme desaparece.
SLEEP (adormecido)
Sobre o Sleep
Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio
seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem
quatros opções de ajuste de hora para adormecer.
Ajustar e desligar Sleep
1
Pressione
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o rádio.
2
Dentro do período de 1 segundo, pressione novamente uma vez ou mais
ALARM RESET / SLEEP
para seleccionar a hora para adormecer.
As opções de tempo para adormecer:
SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF.
Será apresentada a indicação .
3
Para cancelar sleep, pressione qualquer:
ALARM RESET / SLEEP
uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
BRUG AF V
Æ
KKEFUNKTIONEN
GENERELT
(Se
2
)
Hvis De
ø
nsker at bruge v
æ
kkefunktionen, skal v
æ
kketidspunktet indstilles, f
ø
r de
vælger Deres v
æ
kkelyd. Ved at dreje apparatet i 4 forskellige stillinger, kan De
vælge Radio (FM) / Summer / Undervandsbåd / Fr
ø
som vække-
lyd.
Mens apparatet drejes, AJ3136 vil det efterf
ø
lgende ske. De vil:
høre en speciel summende lyd
se det bagerste lys blinke kort.
Time og minut display vil også justeres til at passe til den nye drejede position.
RÅD:
Hvis De
ø
nsker at de-aktivere eller aktivere den summende lyd, tryk på og hold
nede HOUR + og RADIO ON / OFF knapperne samtidig.
Når batterierne på AJ3136 er ved at v
æ
re brug op, blinker batteri-ikonet
Intet lys eller lydeffekt vil ses eller h
ø
res.
Indstilling af v
æ
kkefunktionen
1.
Tryk på ALARM ON / OFF én gang for at slå v
æ
kkefunktionen til.
lyser.
2.
Drej apparatet, så symbolet med den lydeffekt, De
ø
nsker skal v
æ
kke Dem,
vender opad.
Når v
æ
kketidspunktet nås, vil Radio, Summer, Undervandsbåd eller Fr
ø
slå til i ca.
30 minutter, og v
æ
kkeindikatoren blinker.
Kun til summefunktionen: den blide vækkelyd øger bip tonefrekevensen i løbet af
nogle sekunder
SLUKNING AF ALARMEN
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
Tryk på ALARM RESET / SLEEP
De vil h
ø
re lyden "Ding Dong" som bekr
æ
ftelse på 24 timers fortsat aktivering.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 5 minutters mellemrum.
Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Alarm-indikatoren blinker, når alarmen gentages.
Gentag hvis ønsket.
ANNULLERING AF ALARM
Mens v
æ
kkefunktionen er aktiveret eller i gentagen v
æ
kkefunktion, tryk på
ALARM ON / OFF én gang. Vækkefunktionen vil blive slået helt fra.
V
æ
kkefunktions-indikatoren kommer frem.
SLEEP (SOVE- FUNKTION)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1
Tryk på
ALARM RESET / SLEEP
for at tænde for radioen.
2
Indenfor 1 sekund trykkes på
ALARM RESET / SLEEP
én eller flere gange for
at vælge sove-tid.
Mulighederne for sove-tid:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 og OFF.
I disolayet vises der .
3
For at annullere sleep trykkes på:
en eller flere gange på
ALARM RESET / SLEEP
indtil ikke længere ses
på displayet.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
ANVÄNDA LARMET
ALLMÄNT
(Se
2
)
Om du vill använda larmet, ställ först in larmtiden innan du väljer typ av larmläge.
Genom att rotera inställningen i 4 olika positioner kan du välja mellan att bli väckt av
Radio (FM) / Signal (Buzzer) / U-båt (Submarine) / Groda (Frog)
.
Medan du snurrar inställningarna reagerar AJ3136 på följande sätt. Du kommer att:
höra en speciell surrande ljudeffekt
se bakgrundsljuset blinka hastigt
Tim- och minutdisplayen kommer också att justerar beroende på vilken av
positionerna som valts.
TIPS:
Om du vill inaktivera eller aktivera det surrande ljudet, tryck och håll inne
HOUR + och RADIO ON / OFF knapparna samtidigt.
När batterierna på AJ3136 är svaga blinkar symbolen Inget bakgrundsljus
kan synas och inga ljudeffekter kan höras.
Inställning av larm
1.
Tryck ALARM ON / OFF en gång för att slå på larmet.
lyser upp.
2.
Rotera inställningen med symbolen för larmläge med det larmläge du vill
vakna till högst upp.
När du har nått inställningstiden för larmet, Radio, Signal (Buzzer), U-båt (subma-
rine) eller groda (frog) kommer att slås på i cirka 30 minuter och larmindikatorn
blinkar
Endast för Signal (Buzzer) valet, ett svagt larm som stegvis ökar tonfrekvensen inom
några sekunder kommer att höras.
STÄNGA AV LARMET
24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
Tryck ALARM RESET / SLEEP.
Du kommer att höra ljudet "Ding Dong" som bekräftelse aktiveringen av 24
timmars återinställning.
UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.
Under larmet, tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Larmikonen blinkar under upprepat larm.
Upprepa om så önskas.
STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET
Under det att larmet är aktiverat eller är i upprepningsläge, tryck ALARM ON
/ OFF en gång. Larmet slås av helt och hållet.
Larmsymbolen försvinner.
SLEEP (INSOMNING)
Om Sleep
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs
av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.
Inställning och Avstängning av SLEEP
1
Tryck
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på radion.
2
Inom en sekund, tryck
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger för att
ställa in din insomningstid.
Och insomningsvarianterna:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 och OFF.
visas på displayen.
3
För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger tills slocknar i rutan
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL.
Português
CONTROLOS (
Ver
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
-
activa o modo de adormecido e ajusta a hora para desligar-se
2 ALARM ON / OFF : LIGA e DESLIGA o alarme
3 RADIO ON / OFF - LIGA e DESLIGA o rádio
4
Antena Rabo de Porco
-
melhora a recepção de rádio FM
5 Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
6 SET AL / TIME- ajusta o relógio e hora para alarme
7 MIN + :
ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
8 HOUR + : ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
9 Porta das Baterias -
abra para colocar 4 baterias x R6/UM3/AA (não
incluídas) para a reserva da memória do relógio
0
RESET
-
pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento
de nenhum botão
! VOLUME - ajusta o nível do som
@ TUNING - sintoniza as estações de rádio
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
desliga o alarme por um período de 5 minutos
-
altera a intensidade do brilho do mostrador
-
pára a função SLEEP
$ Mostrador - Indica a hora do relógio, hora para alarme e estado
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
Pilhas (não incluídas)
1
Abra o compartimento das pilhas e introduza quatro pilhas (de preferência
PHILIPS POWER LIFE ou alcalinas), tipo R6, UM3 ou AA conforme indicado no
compartimento.
2
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
Quando as pilhas estão fracas, é visualizada no mostrador a indicação . O rádio e
a iluminação traseira do mostrador não funcionam, mas o mostrador e o
despertador de besouro do modo de poupança de energia continuarão a funcionar.
Ao substituir as baterias, as hora do relógio e hora para alarme serão
guardadas pela reserva própria de energia durante 1 minuto (ver 'Reserva
Própria de Energia')
Certifique-se de que o rádio está desligado para poupar as pilhas.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
Adaptador de corrente da rede
1
Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC do aparelho e à tomada
da parede.
O indica que o aparelho está agora a ser alimentado pelo adaptador.
Certifique-se de que o adaptador está correctamente ligado para poupar a
energia das pilhas!
2
Desligue sempre o adaptador quando não estiver a usar o aparelho.
O indicador desaparece.
NOTA: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
RESERVA PRÓPRIA DE ENERGIA
A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do des-
pertador e do relógio sejam armazenadas até 1 minutos quando há uma interrupção na ali-
mentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA ou quando substitui as pilhas.
O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados. Assim que a
alimentação de corrente for restabelecida, o mostrador indicará a hora correcta.
Se o abastecimento de energia só for retomado após 1 minuto, o modo de demon-
stração aparece e você necessitará de voltar a introduzir os ajustes do relógio e alarme.
Dansk
KONTROLKNAPPER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stopper alarmen i 24 timer
- aktiverer sove-funktionen og justerer sove-tidspunktet
2 ALARM ON / OFF : tænder og slukker for vækkefunktionen
3 RADIO ON / OFF - tænder og slukker for radioen
4
Pigtail
-
forbedrer modtagelsen ved FM radio
5 Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
6 SET AL / TIME- indstiller uret og tidspunkt for vakning
7 MIN + :
justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
8 HOUR + : justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
9 Dør til Batteri-rum -
åbnes for at isætte 4 x R6/UM3/AA batterier (ikke
inkluderet) for back-up af uret i hukommelsen
0
RESET
-
tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
! VOLUME - justerer lydstyrken
@ TUNING - indstiller på radio-stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slukker for alarmen i 5 minutter
-
ændrer lysstyrken i displayet
-
stopper SLEEP(sove)-funktionen
$ DISPLAY - viser ur og v
æ
kketider samt status
STRØMFORSYNING
Batterier (ekstra)
1
Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge
PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Når batterierne er ved at være opbrugte, vises på displayet. Radioen og
baggrundsbelysningen fungerer ikke, men displayet og den energibesparende
summetonevækker virker stadigvæk.
Når batterierne skal udskiftes, vil ur og vækketidspunkt blive gemt af selv-
forsynende str
ø
mreserve i indtil 1 minut (se 'Selvforsynende str
ø
mreserve')
Sørg for at der er slukket for radioen for at spare batterienergi.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvar-
lig vis.
Lysnetadapter
1
Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC bøsning og til stikkontakten.
angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
indikatoren går udt.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
SELVFORSYNENDE STR
Ø
MRESERVE
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 1 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt. Så snart strømforsyningen
kommer tilbage, viser displayet det rigtige tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer tilbage efter 1 minut, vil demo funktionen kommer
frem, og det vil vare nødvendigt at indstille uret og v
æ
kketidspunkt igen.
Svenska
KONTROLLER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stoppar larm aktivering i 24 timmar
-
aktiverar insomningsläge och justerar insomningstiden
2 ALARM ON / OFF : byter mellan larm ON och OFF
3 RADIO ON / OFF - byter mellan radio ON och OFF
4
Sladdantenn
-
förbättrar FM radio-mottagning
5 Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
6 SET AL / TIME- ställer in klock- och larmtid
7 MIN + :
justerar minuterna för klock- och larmtider
8 HOUR + justerar timmarna för klock- och larmtider
9 Batterilucka -
öppna för att förvara 4 R6/UM3/AA batterier (ej inkluderade)
för klockminnes uppbackning
0
RESET
-
tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
! VOLUME - justerar ljudnivån
@ TUNING - ställer in stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slår av larmet i 5 minuters period
-
ändrar displayens ljusstyrka
-
avslutar SLEEP funktion
$ DISPLAY - visar klock-och larmtider och status
STRÖMTILLFÖRSEL
Batterier (ingår inte)
1
Öppna batteriluckan och lägg i fyra batterier (helst PHILIPS POWER LIFE eller
alkaliska), av typ R6, UM3 eller AA, se anvisningar i batterifacket.
2
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
När batterierna börjar ta slut visas i rutan. Då fungerar inte radion och
bakbelysningen, men teckenrutan och energisnål väckning med signal
fortsätter att fungera.
Vid byte av batterier kommer klocktid och larmtid att sparas i den självförsör-
jande uppbackningen i 1 minut (se 'Uppbackning med egen energikälla')
Se till att radion är avstängd för att spara på batterierna.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Nätadapter
1
Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget
anger att radion nu går på nätström.
Kontrollera att adaptern sitter i ordentligt, så att den inte drar på batterierna i
onödan!
2
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
slocknar.
OBS: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan
radion skadas!
UPPBACKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA
Tack vare uppbackningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och
klocka i upp till 1 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömavbrott eller när du
byter batterierna.
Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av. Så snart som strömmen
kommer tillbaka visas rätt tid i teckenrutan.
Om strömförsörjningen återkommer efter 1 minut, syns demoläget och du måste
göra om klock- och larm inställningarna.
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Ingen lyd
Der er ikke skruet op for lydstyrken
Justér VOLUME
Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke
vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
Isæt stikket ordentligt
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
Elektrostatisk udladning / Elektriske forstyrrelser: apparatet står for tæt ved et TV,
en videobåndoptager eller en computer.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, som sidder inde i batterirummet.
. Eller
fjern vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de
sættes i igen
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
Svagt signal
Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
Se INDSTILLING AF ALARM
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Raslende lyd. Er der lose dele?
Nej. De vil høre en svag raslelyd, hvis de ryster apparatet. Dette er helt normalt, da
AJ3136 har en specielt kontaktanordning inde i apparatet, som viser rotation.
UNDERHÅLL
Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, dra ur
nätanslutningen ur vägguttaget och ta ur batterierna för
minnesuppbackningen.
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Inget ljud
Volymen är inte justerad
Justera VOLUME
Inget ljus på display / radio fungerar inte
Nätanslutningen är inte riktigt isatt
Anslut kontakten ordentligt
Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och
alarm är ur funktion
Elektrostatisk urladdning / Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
Eller lösgör enheten från AC/DC adaptern och batterierna under 5 minuter, och
sätt sedan i kontakten igen
Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning
Dålig signal
Dra ut och vrid antennens ände
Larmet fungerar inte
Larmtiden/ läge är inte inställt
Se INSTÄLLNING AV LARM
Volymen för låg för radio
Öka volymen
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation
Skallrande ljud. Är någonting löst?
Nej. Du kommer att höra ett skallrande ljud om du skakar enheten. Detta är helt nor-
malt då AJ3136 använder en speciell kontaktutrustning inne i enheten för att upptäcka
rotation.
MANUTENÇÃO
Se você não pretender utilizar a unidade durante um longo período, desligue a
ficha da tomada de parede e retire as baterias para reserva de memória do
relógio.
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Sem Som
O volume não está ajustado
Ajuste o VOLUME
Mostrador sem luz de fundo / o rádio não funciona
a ficha do cabo de alimentação de corrente AC não está devidamente ligada
Conecte a ficha correctamente
Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e
alarme não funcionam
Descarga Electrostática / Interferência eléctrica: o aparelho está demasiado próxi-
mo de uma TV, um VCR ou um computador.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
Ou desligue a unidade do adaptador
AC/DC e das baterias durante 5 minutos, e seguidamente volte a conectar
Crepitação continua do som durante a recepção FM
Sinal fraco
Estenda e posicione a antena rabo de porco
O alarme não funciona
Hora para o alarme/ o modo não assume
Ver AJUSTAR O ALARME
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
Som ruidoso. Está alguma coisa solta?
Não. Você escutará um ruído ligeiro se você sacudir a unidade. Isto é perfeitamente
normal dado que o AJ3136 utiliza um dispositivo de contacto especial dentro da
unidade para detectar a rotação.
Suomi
Έλληνικά
Polski
Português
Dansk
Svenska
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
AJ3136
AJ3136Clock Radio
AJ 3136
1
2
3
8
9
7
6
4
0
!
@
#
$
5
1
ALARM :
ALARM :
ALARM :
ALARM :
PM
PM
PM
PM
2
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
AJ3136/00-B 5/6/03 2:24 PM Page 1
Printed in China
MODO DE BATERIA FRACA
Se você tiver colocado baterias, o indicador de bateria Fraca ilumina-se quando:
a energia da bateria estiver fraca.
Durante o modo de bateria fraca, ambos Rádio/Sleep, efeitos sonoros, e luz de fundo
não funcionarão.
O funcionamento de qualquer modo de alarme (Rádio/Buzina/
Submarino
/Rã) muda
automaticamente para um som de buzina de baixa frequência.
Se o botão
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
ou
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL for pressionado, o indicador de
bateria fraca ficará intermitente durante 5 segundos e seguidamente per-
manecerá estável.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Reinicializar (“reset”)
Caso receba interferência externa, por ex. electricidade estática de alcatifas, trovoadas,
etc. que afecte o mostrador e as funções electrónicas do aparelho, o RESET permite-lhe
apagar todas as definições anteriores e começar de novo.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
MODO DEMO
Quando a unidade for conectada pela primeira vez à fonte de energia ou tiver sido reiniciada,
'PHILIPS' mover-se-á continuadamente ao longo do mostrador de demonstração.
Pressione SET AL / TIME para sair do modo de demonstração, antes de você
acertar as horas ou pressionar
RADIO ON / OFF
ou
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o Rádio.
Intensidade Luminosa
Pressione REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL uma vez ou mais.
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
brilhante
media osco (com o adaptador AC ligado)
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
desligado
brilhante (5 segundos) DESLIGADO (com as Baterias)
Nota:
Quando o alarme ou função SLEEP estiveram activadas, o brilho não pode ser ajustado.
AJUSTAR O RELÓGIO E HORA PARA ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
Ajustar a hora do relógio
1.
Pressione SET AL / TIME duas vezes dentro do período de um
segundo para introduzir o modo de ajuste da hora do relógio.
A hora do relógio ficará intermitente e você escutará
um bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN +
repetidamente para ajustar as horas e os minutos
respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando você
tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione
SET AL / TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipe curtos.
Ajustar a hora para alarme
1.
Pressione SET AL / TIME uma vez para introduzir o modo de ajuste da hora
para alarme.
ilumina-se e a hora para alarme ficará intermitente. Você escutará um
bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN + repetidamente para ajus-
tar as horas e os minutos respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando
você tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione SET AL /
TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipes curtos.
O mostrador regressa ao relógio.
O ajuste do relógio também é confirmado automaticamente 10 segundos após
você acertar a hora.
Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de
repetição de alarme.
RÁDIO (Apenas FM)
1
Pressione uma vez
RADIO ON / OFF
para ligar o rádio.
ON
aparecem momentaneamente no mostrador.
2
Ajuste TUNING para encontrar a sua estação de rádio
.
3
Ajuste o som utilizando VOLUME
.
4
Pressione
RADIO ON / OFF
SVAGE BATTERIER
Hvis du har isat batterier, vil indikatoren for svage batterier lyse, når :
Batterierne er svage.
Når batteriet giver lav strømforsyning, vil hverken radio/søvn, lydeffekter eller det
bagerste lys virke.
Betjening af hvilken som helst v
æ
kke-funktion (Radio/Summelyd/
Undervandsbåd
/Frø)
skifter automatisk til en lav summen bip frekvens.
Hvis der trykkes pa
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL vil batteri lav indikatoren blinke i
5 sekunder og holder så op med at blinke.
GENERELLE EGENSKABER
Reset (nulstil)
Hvis man modtager eksterne forstyrrelser f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper,
tordenstorme mv., der påvirker apparatets display og elektroniske funktioner, kan man
med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, søm sidder inde i batterirummet.
DEMO FUNKTION
Når apparatet for første gang tilsluttes strøm eller er blevet genstartet vil, 'PHILIPS'
løbe hen over demonstrations-displayet.
Tryk på SET AL / TIME for at gå væak fra demo funktionen, f
ø
r tider indstilles
eller tryk på
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
for at skifte til
radioen.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
klar
mellem dæmpet (ved brug af vekselstrøms-adapter)
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
ingen
klar (5 sekunder) INGEN (ved batteridrift)
NB:
Når alarmen eller SLEEP(sove)-funktionen er aktiveret, kan lysstyrken ikke justeres.
INDSTILLING AF URET OG V
Æ
KKETIDSPUNKT
Uret kører på 24 timers urværk.
At indstille uret:
1.
Tryk på SET AL / TIME 2 gange inden for et sekund for
at komme til ur indstillingsfunktionen.
Tidspunktet blinker, og De kan h
ø
re et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for
at justere time- og minuttallet. Slip HOUR + eller MIN
+, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
INDSTILLING AF V
Æ
KKETIDSPUNKT
1.
Tryk på SET AL / TIME én gang for at komme til v
æ
kketidspunkt funktionen. Alarm
lyser og vækketidspunktet blinker. De vil høre et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for at justere time- og minut-
tallet. Slip HOUR + eller MIN +, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
Display vender tilbage til den indstillede tid.
Indstilling af uret bekræftes også automatisk 10 sekunder efter, at du har
indstillet tiden.
Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
RADIO (Kun
FM)
1
Tryk på
RADIO ON / OFF
én gang for at tænde for radioen.
Vises
ON
kort i displayet.
2
Justér TUNING for at finde din radio-station
.
3
Justér lyden ved hjælp af VOLUME
.
4
Tryk på
RADIO ON / OFF
for at slukke.
Forbedring af radio-modtagelsen:
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
SVAGT BATTERI LÄGE
Om du har monterat batterierna kommer indikatorn för svagt batteri att lysa upp när:
batteristyrkan är svag.
När batteriläget är svagt kommer både Radio/Sleep, ljudeffekter och bakgrundsljus att
sluta fungera.
Alla larmlägesfunktioner (Radio/Signal (Buzzer)/
U-båt (Submarine)
/Groda (Frog)) ändras
automatiskt till en långsam, surrande pipfrekvens.
Om
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL knappen trycks, kommer svagt
batterisymbolen att blinka i 5 sekunder och slutar sedan att blinka.
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Nollställning
Om du får problem med störningar utifrån t.ex. statisk elektricitet från mattor, åska etc
som påverkar teckenrutan och elektroniken i radion, kan du radera de tidigare
inställningarna med RESET och börja från början igen.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
DEMO LÄGE
När enheten först ansluts till strömförsörjningen eller har återställts till ursprungsläge
kommer 'PHILIPS' att kontinuerligt löpa över demonstrationsdisplayen.
Tryck SET AL / TIME för att lämna demoläget innan du ställer in tiderna eller
tryck
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på Radio.
Belysningsstyrka
Tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL en gång eller flera.
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
starkt ljus
medel svagt ljus (för AC adapter endast)
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
av (off)
ljus (bright) (5 sekunder) av (OFF) (för batterier)
Obs:
Vid aktivering av larm eller SLEEP funktion, kan ljusstyrkan inte justeras.
INSTÄLLNING AV KLOCK- OCH LARMTID
Tiden visas med 24-timmars intervall.
Inställning av klocktid
1.
Tryck SET AL / TIME två gånger inom en sekund för att
komma till inställningsläget för klocktid.
Klocktiden blinkar och du hör ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN +
upprepade gånger för att ställa in och justera antingen
timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN +
när du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter har ställts in, tryck SET AL / TIME för
att bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Inställning av larmtiden
1.
Tryck SET AL / TIME en gång för att komma till inställningsläget för larmtiden.
lyser upp och larmtiden blinkar. Du kommer att höra ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN + upprepade gånger för att ställa in
och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN + när
du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter ställts in, tryck SET AL / TIME för att
bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Display visar återigen klocktiden.
Klock tidens inställning bekräftas automatiskt tio sekunder efter det att du
ställt tiden.
Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i
upprepningsläge.
RADIO (Endast FM)
1
Tryck
RADIO ON / OFF
en gång för att sätta igång radion.
Syns
ON
kort på displayen
2
Justera TUNING för att hitta din radiostation
.
3
Justera ljudet genom att använda VOLUME
.
4
Tryck
RADIO ON / OFF
för att stänga av.
För att förbättra radiomottagningen:
Dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
Para melhorar a recepção de rádio:
posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma mel-
hor recepção.
UTILIZAR O ALARME
GERAL
(Ver
2
)
Se você deseja utilizar o alarme, primeiro coloque a hora para o alarme antes de
seleccionar a sua opção de modo de alarme. Pela rotação da unidade em 4 dife-
rentes posições, você pode escolher Rádio (FM) / Buzina / Submarino
/ Rã, para o despertar.
À medida que roda a unidade, AJ3136 actua reciprocamente da seguinte forma. Você irá:
escutar um efeito sonoro especial de zumbido.
ver brevemente a luz de fundo intermitente.
O mostrador horário também se ajustará para corresponder à nova posição rodada.
DICA:
Se você desejar desactivar ou activar o som de zumbido, pressione e manten-
ha pressionados simultaneamente os botões HOUR + e RADIO ON / OFF.
Quando as baterias do AJ3136 estiverem fracas, o ícone de bateria fraca ficará
intermitente. Não haverá luz de fundo e os efeitos sonoros não serão possíveis.
Ajustar o alarme
1.
Pressione ALARM ON / OFF uma vez para ligar o alarme.
ilumina-se.
2.
Rode a unidade com o símbolo do modo de alarme, para o qual você deseja
ser despertado, virado para cima.
Quando atingir a hora e ajuste para o alarme, Rádio, Buzina, submarino ou rã,
ligar-se-á durante 30 minutos e o indicador do alarme ficará intermitente.
Para a opção Buzina somente, o seu alarme para despertar suavemente aumenta a
frequência do tom dos seus bipes no espaço de segundos.
DESLIGANDO O ALARME
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
Pressione ALARM RESET / SLEEP.
Você escutará um som "Ding Dong" confirmando a activação para reiniciar
em 24 horas.
REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 5 minutos.
Quando o alarme estiver a soar, pressione
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
O indicador de alarme ficará intermitente durante a repetição de alarme.
Repita se desejado.
CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE
Quando o alarme estiver activado ou no modo de repetição do alarme, pres-
sione ALARM ON / OFF uma vez. O alarme será desligado completamente.
O indicador de alarme desaparece.
SLEEP (adormecido)
Sobre o Sleep
Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio
seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem
quatros opções de ajuste de hora para adormecer.
Ajustar e desligar Sleep
1
Pressione
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o rádio.
2
Dentro do período de 1 segundo, pressione novamente uma vez ou mais
ALARM RESET / SLEEP
para seleccionar a hora para adormecer.
As opções de tempo para adormecer:
SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF.
Será apresentada a indicação .
3
Para cancelar sleep, pressione qualquer:
ALARM RESET / SLEEP
uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
BRUG AF V
Æ
KKEFUNKTIONEN
GENERELT
(Se
2
)
Hvis De
ø
nsker at bruge v
æ
kkefunktionen, skal v
æ
kketidspunktet indstilles, f
ø
r de
vælger Deres v
æ
kkelyd. Ved at dreje apparatet i 4 forskellige stillinger, kan De
vælge Radio (FM) / Summer / Undervandsbåd / Fr
ø
som vække-
lyd.
Mens apparatet drejes, AJ3136 vil det efterf
ø
lgende ske. De vil:
høre en speciel summende lyd
se det bagerste lys blinke kort.
Time og minut display vil også justeres til at passe til den nye drejede position.
RÅD:
Hvis De
ø
nsker at de-aktivere eller aktivere den summende lyd, tryk på og hold
nede HOUR + og RADIO ON / OFF knapperne samtidig.
Når batterierne på AJ3136 er ved at v
æ
re brug op, blinker batteri-ikonet
Intet lys eller lydeffekt vil ses eller h
ø
res.
Indstilling af v
æ
kkefunktionen
1.
Tryk på ALARM ON / OFF én gang for at slå v
æ
kkefunktionen til.
lyser.
2.
Drej apparatet, så symbolet med den lydeffekt, De
ø
nsker skal v
æ
kke Dem,
vender opad.
Når v
æ
kketidspunktet nås, vil Radio, Summer, Undervandsbåd eller Fr
ø
slå til i ca.
30 minutter, og v
æ
kkeindikatoren blinker.
Kun til summefunktionen: den blide vækkelyd øger bip tonefrekevensen i løbet af
nogle sekunder
SLUKNING AF ALARMEN
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
Tryk på ALARM RESET / SLEEP
De vil h
ø
re lyden "Ding Dong" som bekr
æ
ftelse på 24 timers fortsat aktivering.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 5 minutters mellemrum.
Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Alarm-indikatoren blinker, når alarmen gentages.
Gentag hvis ønsket.
ANNULLERING AF ALARM
Mens v
æ
kkefunktionen er aktiveret eller i gentagen v
æ
kkefunktion, tryk på
ALARM ON / OFF én gang. Vækkefunktionen vil blive slået helt fra.
V
æ
kkefunktions-indikatoren kommer frem.
SLEEP (SOVE- FUNKTION)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1
Tryk på
ALARM RESET / SLEEP
for at tænde for radioen.
2
Indenfor 1 sekund trykkes på
ALARM RESET / SLEEP
én eller flere gange for
at vælge sove-tid.
Mulighederne for sove-tid:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 og OFF.
I disolayet vises der .
3
For at annullere sleep trykkes på:
en eller flere gange på
ALARM RESET / SLEEP
indtil ikke længere ses
på displayet.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
ANVÄNDA LARMET
ALLMÄNT
(Se
2
)
Om du vill använda larmet, ställ först in larmtiden innan du väljer typ av larmläge.
Genom att rotera inställningen i 4 olika positioner kan du välja mellan att bli väckt av
Radio (FM) / Signal (Buzzer) / U-båt (Submarine) / Groda (Frog)
.
Medan du snurrar inställningarna reagerar AJ3136 på följande sätt. Du kommer att:
höra en speciell surrande ljudeffekt
se bakgrundsljuset blinka hastigt
Tim- och minutdisplayen kommer också att justerar beroende på vilken av
positionerna som valts.
TIPS:
Om du vill inaktivera eller aktivera det surrande ljudet, tryck och håll inne
HOUR + och RADIO ON / OFF knapparna samtidigt.
När batterierna på AJ3136 är svaga blinkar symbolen Inget bakgrundsljus
kan synas och inga ljudeffekter kan höras.
Inställning av larm
1.
Tryck ALARM ON / OFF en gång för att slå på larmet.
lyser upp.
2.
Rotera inställningen med symbolen för larmläge med det larmläge du vill
vakna till högst upp.
När du har nått inställningstiden för larmet, Radio, Signal (Buzzer), U-båt (subma-
rine) eller groda (frog) kommer att slås på i cirka 30 minuter och larmindikatorn
blinkar
Endast för Signal (Buzzer) valet, ett svagt larm som stegvis ökar tonfrekvensen inom
några sekunder kommer att höras.
STÄNGA AV LARMET
24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
Tryck ALARM RESET / SLEEP.
Du kommer att höra ljudet "Ding Dong" som bekräftelse aktiveringen av 24
timmars återinställning.
UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.
Under larmet, tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Larmikonen blinkar under upprepat larm.
Upprepa om så önskas.
STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET
Under det att larmet är aktiverat eller är i upprepningsläge, tryck ALARM ON
/ OFF en gång. Larmet slås av helt och hållet.
Larmsymbolen försvinner.
SLEEP (INSOMNING)
Om Sleep
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs
av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.
Inställning och Avstängning av SLEEP
1
Tryck
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på radion.
2
Inom en sekund, tryck
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger för att
ställa in din insomningstid.
Och insomningsvarianterna:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 och OFF.
visas på displayen.
3
För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger tills slocknar i rutan
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL.
Português
CONTROLOS (
Ver
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
-
activa o modo de adormecido e ajusta a hora para desligar-se
2 ALARM ON / OFF : LIGA e DESLIGA o alarme
3 RADIO ON / OFF - LIGA e DESLIGA o rádio
4
Antena Rabo de Porco
-
melhora a recepção de rádio FM
5 Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
6 SET AL / TIME- ajusta o relógio e hora para alarme
7 MIN + :
ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
8 HOUR + : ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
9 Porta das Baterias -
abra para colocar 4 baterias x R6/UM3/AA (não
incluídas) para a reserva da memória do relógio
0
RESET
-
pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento
de nenhum botão
! VOLUME - ajusta o nível do som
@ TUNING - sintoniza as estações de rádio
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
desliga o alarme por um período de 5 minutos
-
altera a intensidade do brilho do mostrador
-
pára a função SLEEP
$ Mostrador - Indica a hora do relógio, hora para alarme e estado
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
Pilhas (não incluídas)
1
Abra o compartimento das pilhas e introduza quatro pilhas (de preferência
PHILIPS POWER LIFE ou alcalinas), tipo R6, UM3 ou AA conforme indicado no
compartimento.
2
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
Quando as pilhas estão fracas, é visualizada no mostrador a indicação . O rádio e
a iluminação traseira do mostrador não funcionam, mas o mostrador e o
despertador de besouro do modo de poupança de energia continuarão a funcionar.
Ao substituir as baterias, as hora do relógio e hora para alarme serão
guardadas pela reserva própria de energia durante 1 minuto (ver 'Reserva
Própria de Energia')
Certifique-se de que o rádio está desligado para poupar as pilhas.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
Adaptador de corrente da rede
1
Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC do aparelho e à tomada
da parede.
O indica que o aparelho está agora a ser alimentado pelo adaptador.
Certifique-se de que o adaptador está correctamente ligado para poupar a
energia das pilhas!
2
Desligue sempre o adaptador quando não estiver a usar o aparelho.
O indicador desaparece.
NOTA: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
RESERVA PRÓPRIA DE ENERGIA
A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do des-
pertador e do relógio sejam armazenadas até 1 minutos quando há uma interrupção na ali-
mentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA ou quando substitui as pilhas.
O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados. Assim que a
alimentação de corrente for restabelecida, o mostrador indicará a hora correcta.
Se o abastecimento de energia só for retomado após 1 minuto, o modo de demon-
stração aparece e você necessitará de voltar a introduzir os ajustes do relógio e alarme.
Dansk
KONTROLKNAPPER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stopper alarmen i 24 timer
- aktiverer sove-funktionen og justerer sove-tidspunktet
2 ALARM ON / OFF : tænder og slukker for vækkefunktionen
3 RADIO ON / OFF - tænder og slukker for radioen
4
Pigtail
-
forbedrer modtagelsen ved FM radio
5 Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
6 SET AL / TIME- indstiller uret og tidspunkt for vakning
7 MIN + :
justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
8 HOUR + : justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
9 Dør til Batteri-rum -
åbnes for at isætte 4 x R6/UM3/AA batterier (ikke
inkluderet) for back-up af uret i hukommelsen
0
RESET
-
tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
! VOLUME - justerer lydstyrken
@ TUNING - indstiller på radio-stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slukker for alarmen i 5 minutter
-
ændrer lysstyrken i displayet
-
stopper SLEEP(sove)-funktionen
$ DISPLAY - viser ur og v
æ
kketider samt status
STRØMFORSYNING
Batterier (ekstra)
1
Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge
PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Når batterierne er ved at være opbrugte, vises på displayet. Radioen og
baggrundsbelysningen fungerer ikke, men displayet og den energibesparende
summetonevækker virker stadigvæk.
Når batterierne skal udskiftes, vil ur og vækketidspunkt blive gemt af selv-
forsynende str
ø
mreserve i indtil 1 minut (se 'Selvforsynende str
ø
mreserve')
Sørg for at der er slukket for radioen for at spare batterienergi.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvar-
lig vis.
Lysnetadapter
1
Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC bøsning og til stikkontakten.
angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
indikatoren går udt.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
SELVFORSYNENDE STR
Ø
MRESERVE
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 1 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt. Så snart strømforsyningen
kommer tilbage, viser displayet det rigtige tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer tilbage efter 1 minut, vil demo funktionen kommer
frem, og det vil vare nødvendigt at indstille uret og v
æ
kketidspunkt igen.
Svenska
KONTROLLER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stoppar larm aktivering i 24 timmar
-
aktiverar insomningsläge och justerar insomningstiden
2 ALARM ON / OFF : byter mellan larm ON och OFF
3 RADIO ON / OFF - byter mellan radio ON och OFF
4
Sladdantenn
-
förbättrar FM radio-mottagning
5 Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
6 SET AL / TIME- ställer in klock- och larmtid
7 MIN + :
justerar minuterna för klock- och larmtider
8 HOUR + justerar timmarna för klock- och larmtider
9 Batterilucka -
öppna för att förvara 4 R6/UM3/AA batterier (ej inkluderade)
för klockminnes uppbackning
0
RESET
-
tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
! VOLUME - justerar ljudnivån
@ TUNING - ställer in stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slår av larmet i 5 minuters period
-
ändrar displayens ljusstyrka
-
avslutar SLEEP funktion
$ DISPLAY - visar klock-och larmtider och status
STRÖMTILLFÖRSEL
Batterier (ingår inte)
1
Öppna batteriluckan och lägg i fyra batterier (helst PHILIPS POWER LIFE eller
alkaliska), av typ R6, UM3 eller AA, se anvisningar i batterifacket.
2
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
När batterierna börjar ta slut visas i rutan. Då fungerar inte radion och
bakbelysningen, men teckenrutan och energisnål väckning med signal
fortsätter att fungera.
Vid byte av batterier kommer klocktid och larmtid att sparas i den självförsör-
jande uppbackningen i 1 minut (se 'Uppbackning med egen energikälla')
Se till att radion är avstängd för att spara på batterierna.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Nätadapter
1
Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget
anger att radion nu går på nätström.
Kontrollera att adaptern sitter i ordentligt, så att den inte drar på batterierna i
onödan!
2
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
slocknar.
OBS: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan
radion skadas!
UPPBACKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA
Tack vare uppbackningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och
klocka i upp till 1 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömavbrott eller när du
byter batterierna.
Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av. Så snart som strömmen
kommer tillbaka visas rätt tid i teckenrutan.
Om strömförsörjningen återkommer efter 1 minut, syns demoläget och du måste
göra om klock- och larm inställningarna.
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Ingen lyd
Der er ikke skruet op for lydstyrken
Justér VOLUME
Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke
vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
Isæt stikket ordentligt
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
Elektrostatisk udladning / Elektriske forstyrrelser: apparatet står for tæt ved et TV,
en videobåndoptager eller en computer.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, som sidder inde i batterirummet.
. Eller
fjern vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de
sættes i igen
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
Svagt signal
Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
Se INDSTILLING AF ALARM
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Raslende lyd. Er der lose dele?
Nej. De vil høre en svag raslelyd, hvis de ryster apparatet. Dette er helt normalt, da
AJ3136 har en specielt kontaktanordning inde i apparatet, som viser rotation.
UNDERHÅLL
Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, dra ur
nätanslutningen ur vägguttaget och ta ur batterierna för
minnesuppbackningen.
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Inget ljud
Volymen är inte justerad
Justera VOLUME
Inget ljus på display / radio fungerar inte
Nätanslutningen är inte riktigt isatt
Anslut kontakten ordentligt
Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och
alarm är ur funktion
Elektrostatisk urladdning / Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
Eller lösgör enheten från AC/DC adaptern och batterierna under 5 minuter, och
sätt sedan i kontakten igen
Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning
Dålig signal
Dra ut och vrid antennens ände
Larmet fungerar inte
Larmtiden/ läge är inte inställt
Se INSTÄLLNING AV LARM
Volymen för låg för radio
Öka volymen
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation
Skallrande ljud. Är någonting löst?
Nej. Du kommer att höra ett skallrande ljud om du skakar enheten. Detta är helt nor-
malt då AJ3136 använder en speciell kontaktutrustning inne i enheten för att upptäcka
rotation.
MANUTENÇÃO
Se você não pretender utilizar a unidade durante um longo período, desligue a
ficha da tomada de parede e retire as baterias para reserva de memória do
relógio.
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Sem Som
O volume não está ajustado
Ajuste o VOLUME
Mostrador sem luz de fundo / o rádio não funciona
a ficha do cabo de alimentação de corrente AC não está devidamente ligada
Conecte a ficha correctamente
Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e
alarme não funcionam
Descarga Electrostática / Interferência eléctrica: o aparelho está demasiado próxi-
mo de uma TV, um VCR ou um computador.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
Ou desligue a unidade do adaptador
AC/DC e das baterias durante 5 minutos, e seguidamente volte a conectar
Crepitação continua do som durante a recepção FM
Sinal fraco
Estenda e posicione a antena rabo de porco
O alarme não funciona
Hora para o alarme/ o modo não assume
Ver AJUSTAR O ALARME
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
Som ruidoso. Está alguma coisa solta?
Não. Você escutará um ruído ligeiro se você sacudir a unidade. Isto é perfeitamente
normal dado que o AJ3136 utiliza um dispositivo de contacto especial dentro da
unidade para detectar a rotação.
Suomi
Έλληνικά
Polski
Português
Dansk
Svenska
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
AJ3136
AJ3136Clock Radio
AJ 3136
1
2
3
8
9
7
6
4
0
!
@
#
$
5
1
ALARM :
ALARM :
ALARM :
ALARM :
PM
PM
PM
PM
2
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
AJ3136/00-B 5/6/03 2:24 PM Page 1
Printed in China
MODO DE BATERIA FRACA
Se você tiver colocado baterias, o indicador de bateria Fraca ilumina-se quando:
a energia da bateria estiver fraca.
Durante o modo de bateria fraca, ambos Rádio/Sleep, efeitos sonoros, e luz de fundo
não funcionarão.
O funcionamento de qualquer modo de alarme (Rádio/Buzina/
Submarino
/Rã) muda
automaticamente para um som de buzina de baixa frequência.
Se o botão
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
ou
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL for pressionado, o indicador de
bateria fraca ficará intermitente durante 5 segundos e seguidamente per-
manecerá estável.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Reinicializar (“reset”)
Caso receba interferência externa, por ex. electricidade estática de alcatifas, trovoadas,
etc. que afecte o mostrador e as funções electrónicas do aparelho, o RESET permite-lhe
apagar todas as definições anteriores e começar de novo.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
MODO DEMO
Quando a unidade for conectada pela primeira vez à fonte de energia ou tiver sido reiniciada,
'PHILIPS' mover-se-á continuadamente ao longo do mostrador de demonstração.
Pressione SET AL / TIME para sair do modo de demonstração, antes de você
acertar as horas ou pressionar
RADIO ON / OFF
ou
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o Rádio.
Intensidade Luminosa
Pressione REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL uma vez ou mais.
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
brilhante
media osco (com o adaptador AC ligado)
O brilho do mostrador mudará nesta sequência:
desligado
brilhante (5 segundos) DESLIGADO (com as Baterias)
Nota:
Quando o alarme ou função SLEEP estiveram activadas, o brilho não pode ser ajustado.
AJUSTAR O RELÓGIO E HORA PARA ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
Ajustar a hora do relógio
1.
Pressione SET AL / TIME duas vezes dentro do período de um
segundo para introduzir o modo de ajuste da hora do relógio.
A hora do relógio ficará intermitente e você escutará
um bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN +
repetidamente para ajustar as horas e os minutos
respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando você
tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione
SET AL / TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipe curtos.
Ajustar a hora para alarme
1.
Pressione SET AL / TIME uma vez para introduzir o modo de ajuste da hora
para alarme.
ilumina-se e a hora para alarme ficará intermitente. Você escutará um
bipe curto.
2.
Segure para baixo ou pressione HOUR + ou MIN + repetidamente para ajus-
tar as horas e os minutos respectivamente. Solte HOUR + ou MIN + quando
você tiver alcançado o ajuste correcto.
3.
Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione SET AL /
TIME para confirmar os ajustes.
Você escutará dois bipes curtos.
O mostrador regressa ao relógio.
O ajuste do relógio também é confirmado automaticamente 10 segundos após
você acertar a hora.
Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de
repetição de alarme.
RÁDIO (Apenas FM)
1
Pressione uma vez
RADIO ON / OFF
para ligar o rádio.
ON
aparecem momentaneamente no mostrador.
2
Ajuste TUNING para encontrar a sua estação de rádio
.
3
Ajuste o som utilizando VOLUME
.
4
Pressione
RADIO ON / OFF
SVAGE BATTERIER
Hvis du har isat batterier, vil indikatoren for svage batterier lyse, når :
Batterierne er svage.
Når batteriet giver lav strømforsyning, vil hverken radio/søvn, lydeffekter eller det
bagerste lys virke.
Betjening af hvilken som helst v
æ
kke-funktion (Radio/Summelyd/
Undervandsbåd
/Frø)
skifter automatisk til en lav summen bip frekvens.
Hvis der trykkes pa
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL vil batteri lav indikatoren blinke i
5 sekunder og holder så op med at blinke.
GENERELLE EGENSKABER
Reset (nulstil)
Hvis man modtager eksterne forstyrrelser f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper,
tordenstorme mv., der påvirker apparatets display og elektroniske funktioner, kan man
med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, søm sidder inde i batterirummet.
DEMO FUNKTION
Når apparatet for første gang tilsluttes strøm eller er blevet genstartet vil, 'PHILIPS'
løbe hen over demonstrations-displayet.
Tryk på SET AL / TIME for at gå væak fra demo funktionen, f
ø
r tider indstilles
eller tryk på
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
for at skifte til
radioen.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
klar
mellem dæmpet (ved brug af vekselstrøms-adapter)
Lysstyrken på display vil ændres i denne sekvens:
ingen
klar (5 sekunder) INGEN (ved batteridrift)
NB:
Når alarmen eller SLEEP(sove)-funktionen er aktiveret, kan lysstyrken ikke justeres.
INDSTILLING AF URET OG V
Æ
KKETIDSPUNKT
Uret kører på 24 timers urværk.
At indstille uret:
1.
Tryk på SET AL / TIME 2 gange inden for et sekund for
at komme til ur indstillingsfunktionen.
Tidspunktet blinker, og De kan h
ø
re et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for
at justere time- og minuttallet. Slip HOUR + eller MIN
+, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
INDSTILLING AF V
Æ
KKETIDSPUNKT
1.
Tryk på SET AL / TIME én gang for at komme til v
æ
kketidspunkt funktionen. Alarm
lyser og vækketidspunktet blinker. De vil høre et kort bip.
2.
Der trykkes på HOUR + eller MIN + og holdes nede for at justere time- og minut-
tallet. Slip HOUR + eller MIN +, når du er nået frem til den korrekte indstilling.
3.
Efter at både timer og minutter er indstillede, tryk på SET AL / TIME som
bekræfter indstillingen.
De vil hore to korte bip.
Display vender tilbage til den indstillede tid.
Indstilling af uret bekræftes også automatisk 10 sekunder efter, at du har
indstillet tiden.
Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
RADIO (Kun
FM)
1
Tryk på
RADIO ON / OFF
én gang for at tænde for radioen.
Vises
ON
kort i displayet.
2
Justér TUNING for at finde din radio-station
.
3
Justér lyden ved hjælp af VOLUME
.
4
Tryk på
RADIO ON / OFF
for at slukke.
Forbedring af radio-modtagelsen:
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
SVAGT BATTERI LÄGE
Om du har monterat batterierna kommer indikatorn för svagt batteri att lysa upp när:
batteristyrkan är svag.
När batteriläget är svagt kommer både Radio/Sleep, ljudeffekter och bakgrundsljus att
sluta fungera.
Alla larmlägesfunktioner (Radio/Signal (Buzzer)/
U-båt (Submarine)
/Groda (Frog)) ändras
automatiskt till en långsam, surrande pipfrekvens.
Om
RADIO ON / OFF, ALARM RESET / SLEEP
eller
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL knappen trycks, kommer svagt
batterisymbolen att blinka i 5 sekunder och slutar sedan att blinka.
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Nollställning
Om du får problem med störningar utifrån t.ex. statisk elektricitet från mattor, åska etc
som påverkar teckenrutan och elektroniken i radion, kan du radera de tidigare
inställningarna med RESET och börja från början igen.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
DEMO LÄGE
När enheten först ansluts till strömförsörjningen eller har återställts till ursprungsläge
kommer 'PHILIPS' att kontinuerligt löpa över demonstrationsdisplayen.
Tryck SET AL / TIME för att lämna demoläget innan du ställer in tiderna eller
tryck
RADIO ON / OFF
eller
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på Radio.
Belysningsstyrka
Tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL en gång eller flera.
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
starkt ljus
medel svagt ljus (för AC adapter endast)
Displayens ljusstyrka kommer att ändras under denna sekvens:
av (off)
ljus (bright) (5 sekunder) av (OFF) (för batterier)
Obs:
Vid aktivering av larm eller SLEEP funktion, kan ljusstyrkan inte justeras.
INSTÄLLNING AV KLOCK- OCH LARMTID
Tiden visas med 24-timmars intervall.
Inställning av klocktid
1.
Tryck SET AL / TIME två gånger inom en sekund för att
komma till inställningsläget för klocktid.
Klocktiden blinkar och du hör ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN +
upprepade gånger för att ställa in och justera antingen
timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN +
när du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter har ställts in, tryck SET AL / TIME för
att bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Inställning av larmtiden
1.
Tryck SET AL / TIME en gång för att komma till inställningsläget för larmtiden.
lyser upp och larmtiden blinkar. Du kommer att höra ett kort pip.
2.
Håll nere eller tryck HOUR + eller MIN + upprepade gånger för att ställa in
och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp HOUR + eller MIN + när
du har nått önskad inställning.
3.
Efter det att både timmar och minuter ställts in, tryck SET AL / TIME för att
bekräfta inställningen.
Du kommer att höra två korta pip.
Display visar återigen klocktiden.
Klock tidens inställning bekräftas automatiskt tio sekunder efter det att du
ställt tiden.
Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i
upprepningsläge.
RADIO (Endast FM)
1
Tryck
RADIO ON / OFF
en gång för att sätta igång radion.
Syns
ON
kort på displayen
2
Justera TUNING för att hitta din radiostation
.
3
Justera ljudet genom att använda VOLUME
.
4
Tryck
RADIO ON / OFF
för att stänga av.
För att förbättra radiomottagningen:
Dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
Para melhorar a recepção de rádio:
posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma mel-
hor recepção.
UTILIZAR O ALARME
GERAL
(Ver
2
)
Se você deseja utilizar o alarme, primeiro coloque a hora para o alarme antes de
seleccionar a sua opção de modo de alarme. Pela rotação da unidade em 4 dife-
rentes posições, você pode escolher Rádio (FM) / Buzina / Submarino
/ Rã, para o despertar.
À medida que roda a unidade, AJ3136 actua reciprocamente da seguinte forma. Você irá:
escutar um efeito sonoro especial de zumbido.
ver brevemente a luz de fundo intermitente.
O mostrador horário também se ajustará para corresponder à nova posição rodada.
DICA:
Se você desejar desactivar ou activar o som de zumbido, pressione e manten-
ha pressionados simultaneamente os botões HOUR + e RADIO ON / OFF.
Quando as baterias do AJ3136 estiverem fracas, o ícone de bateria fraca ficará
intermitente. Não haverá luz de fundo e os efeitos sonoros não serão possíveis.
Ajustar o alarme
1.
Pressione ALARM ON / OFF uma vez para ligar o alarme.
ilumina-se.
2.
Rode a unidade com o símbolo do modo de alarme, para o qual você deseja
ser despertado, virado para cima.
Quando atingir a hora e ajuste para o alarme, Rádio, Buzina, submarino ou rã,
ligar-se-á durante 30 minutos e o indicador do alarme ficará intermitente.
Para a opção Buzina somente, o seu alarme para despertar suavemente aumenta a
frequência do tom dos seus bipes no espaço de segundos.
DESLIGANDO O ALARME
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
Pressione ALARM RESET / SLEEP.
Você escutará um som "Ding Dong" confirmando a activação para reiniciar
em 24 horas.
REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 5 minutos.
Quando o alarme estiver a soar, pressione
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
O indicador de alarme ficará intermitente durante a repetição de alarme.
Repita se desejado.
CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE
Quando o alarme estiver activado ou no modo de repetição do alarme, pres-
sione ALARM ON / OFF uma vez. O alarme será desligado completamente.
O indicador de alarme desaparece.
SLEEP (adormecido)
Sobre o Sleep
Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio
seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem
quatros opções de ajuste de hora para adormecer.
Ajustar e desligar Sleep
1
Pressione
ALARM RESET / SLEEP
para ligar o rádio.
2
Dentro do período de 1 segundo, pressione novamente uma vez ou mais
ALARM RESET / SLEEP
para seleccionar a hora para adormecer.
As opções de tempo para adormecer:
SL : 60, SL : 30, SL : 15 e OFF.
Será apresentada a indicação .
3
Para cancelar sleep, pressione qualquer:
ALARM RESET / SLEEP
uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
BRUG AF V
Æ
KKEFUNKTIONEN
GENERELT
(Se
2
)
Hvis De
ø
nsker at bruge v
æ
kkefunktionen, skal v
æ
kketidspunktet indstilles, f
ø
r de
vælger Deres v
æ
kkelyd. Ved at dreje apparatet i 4 forskellige stillinger, kan De
vælge Radio (FM) / Summer / Undervandsbåd / Fr
ø
som vække-
lyd.
Mens apparatet drejes, AJ3136 vil det efterf
ø
lgende ske. De vil:
høre en speciel summende lyd
se det bagerste lys blinke kort.
Time og minut display vil også justeres til at passe til den nye drejede position.
RÅD:
Hvis De
ø
nsker at de-aktivere eller aktivere den summende lyd, tryk på og hold
nede HOUR + og RADIO ON / OFF knapperne samtidig.
Når batterierne på AJ3136 er ved at v
æ
re brug op, blinker batteri-ikonet
Intet lys eller lydeffekt vil ses eller h
ø
res.
Indstilling af v
æ
kkefunktionen
1.
Tryk på ALARM ON / OFF én gang for at slå v
æ
kkefunktionen til.
lyser.
2.
Drej apparatet, så symbolet med den lydeffekt, De
ø
nsker skal v
æ
kke Dem,
vender opad.
Når v
æ
kketidspunktet nås, vil Radio, Summer, Undervandsbåd eller Fr
ø
slå til i ca.
30 minutter, og v
æ
kkeindikatoren blinker.
Kun til summefunktionen: den blide vækkelyd øger bip tonefrekevensen i løbet af
nogle sekunder
SLUKNING AF ALARMEN
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
Tryk på ALARM RESET / SLEEP
De vil h
ø
re lyden "Ding Dong" som bekr
æ
ftelse på 24 timers fortsat aktivering.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 5 minutters mellemrum.
Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Alarm-indikatoren blinker, når alarmen gentages.
Gentag hvis ønsket.
ANNULLERING AF ALARM
Mens v
æ
kkefunktionen er aktiveret eller i gentagen v
æ
kkefunktion, tryk på
ALARM ON / OFF én gang. Vækkefunktionen vil blive slået helt fra.
V
æ
kkefunktions-indikatoren kommer frem.
SLEEP (SOVE- FUNKTION)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1
Tryk på
ALARM RESET / SLEEP
for at tænde for radioen.
2
Indenfor 1 sekund trykkes på
ALARM RESET / SLEEP
én eller flere gange for
at vælge sove-tid.
Mulighederne for sove-tid:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 og OFF.
I disolayet vises der .
3
For at annullere sleep trykkes på:
en eller flere gange på
ALARM RESET / SLEEP
indtil ikke længere ses
på displayet.
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
ANVÄNDA LARMET
ALLMÄNT
(Se
2
)
Om du vill använda larmet, ställ först in larmtiden innan du väljer typ av larmläge.
Genom att rotera inställningen i 4 olika positioner kan du välja mellan att bli väckt av
Radio (FM) / Signal (Buzzer) / U-båt (Submarine) / Groda (Frog)
.
Medan du snurrar inställningarna reagerar AJ3136 på följande sätt. Du kommer att:
höra en speciell surrande ljudeffekt
se bakgrundsljuset blinka hastigt
Tim- och minutdisplayen kommer också att justerar beroende på vilken av
positionerna som valts.
TIPS:
Om du vill inaktivera eller aktivera det surrande ljudet, tryck och håll inne
HOUR + och RADIO ON / OFF knapparna samtidigt.
När batterierna på AJ3136 är svaga blinkar symbolen Inget bakgrundsljus
kan synas och inga ljudeffekter kan höras.
Inställning av larm
1.
Tryck ALARM ON / OFF en gång för att slå på larmet.
lyser upp.
2.
Rotera inställningen med symbolen för larmläge med det larmläge du vill
vakna till högst upp.
När du har nått inställningstiden för larmet, Radio, Signal (Buzzer), U-båt (subma-
rine) eller groda (frog) kommer att slås på i cirka 30 minuter och larmindikatorn
blinkar
Endast för Signal (Buzzer) valet, ett svagt larm som stegvis ökar tonfrekvensen inom
några sekunder kommer att höras.
STÄNGA AV LARMET
24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
Tryck ALARM RESET / SLEEP.
Du kommer att höra ljudet "Ding Dong" som bekräftelse aktiveringen av 24
timmars återinställning.
UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.
Under larmet, tryck REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
Larmikonen blinkar under upprepat larm.
Upprepa om så önskas.
STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET
Under det att larmet är aktiverat eller är i upprepningsläge, tryck ALARM ON
/ OFF en gång. Larmet slås av helt och hållet.
Larmsymbolen försvinner.
SLEEP (INSOMNING)
Om Sleep
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs
av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.
Inställning och Avstängning av SLEEP
1
Tryck
ALARM RESET / SLEEP
för att slå på radion.
2
Inom en sekund, tryck
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger för att
ställa in din insomningstid.
Och insomningsvarianterna:
SL : 30, SL : 20, SL : 10 och OFF.
visas på displayen.
3
För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
ALARM RESET / SLEEP
en eller flera gånger tills slocknar i rutan
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL.
Português
CONTROLOS (
Ver
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
-
activa o modo de adormecido e ajusta a hora para desligar-se
2 ALARM ON / OFF : LIGA e DESLIGA o alarme
3 RADIO ON / OFF - LIGA e DESLIGA o rádio
4
Antena Rabo de Porco
-
melhora a recepção de rádio FM
5 Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
6 SET AL / TIME- ajusta o relógio e hora para alarme
7 MIN + :
ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
8 HOUR + : ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
9 Porta das Baterias -
abra para colocar 4 baterias x R6/UM3/AA (não
incluídas) para a reserva da memória do relógio
0
RESET
-
pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento
de nenhum botão
! VOLUME - ajusta o nível do som
@ TUNING - sintoniza as estações de rádio
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
desliga o alarme por um período de 5 minutos
-
altera a intensidade do brilho do mostrador
-
pára a função SLEEP
$ Mostrador - Indica a hora do relógio, hora para alarme e estado
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
Pilhas (não incluídas)
1
Abra o compartimento das pilhas e introduza quatro pilhas (de preferência
PHILIPS POWER LIFE ou alcalinas), tipo R6, UM3 ou AA conforme indicado no
compartimento.
2
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
Quando as pilhas estão fracas, é visualizada no mostrador a indicação . O rádio e
a iluminação traseira do mostrador não funcionam, mas o mostrador e o
despertador de besouro do modo de poupança de energia continuarão a funcionar.
Ao substituir as baterias, as hora do relógio e hora para alarme serão
guardadas pela reserva própria de energia durante 1 minuto (ver 'Reserva
Própria de Energia')
Certifique-se de que o rádio está desligado para poupar as pilhas.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
Adaptador de corrente da rede
1
Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC do aparelho e à tomada
da parede.
O indica que o aparelho está agora a ser alimentado pelo adaptador.
Certifique-se de que o adaptador está correctamente ligado para poupar a
energia das pilhas!
2
Desligue sempre o adaptador quando não estiver a usar o aparelho.
O indicador desaparece.
NOTA: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
RESERVA PRÓPRIA DE ENERGIA
A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do des-
pertador e do relógio sejam armazenadas até 1 minutos quando há uma interrupção na ali-
mentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA ou quando substitui as pilhas.
O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados. Assim que a
alimentação de corrente for restabelecida, o mostrador indicará a hora correcta.
Se o abastecimento de energia só for retomado após 1 minuto, o modo de demon-
stração aparece e você necessitará de voltar a introduzir os ajustes do relógio e alarme.
Dansk
KONTROLKNAPPER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stopper alarmen i 24 timer
- aktiverer sove-funktionen og justerer sove-tidspunktet
2 ALARM ON / OFF : tænder og slukker for vækkefunktionen
3 RADIO ON / OFF - tænder og slukker for radioen
4
Pigtail
-
forbedrer modtagelsen ved FM radio
5 Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
6 SET AL / TIME- indstiller uret og tidspunkt for vakning
7 MIN + :
justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
8 HOUR + : justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
9 Dør til Batteri-rum -
åbnes for at isætte 4 x R6/UM3/AA batterier (ikke
inkluderet) for back-up af uret i hukommelsen
0
RESET
-
tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
! VOLUME - justerer lydstyrken
@ TUNING - indstiller på radio-stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slukker for alarmen i 5 minutter
-
ændrer lysstyrken i displayet
-
stopper SLEEP(sove)-funktionen
$ DISPLAY - viser ur og v
æ
kketider samt status
STRØMFORSYNING
Batterier (ekstra)
1
Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge
PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Når batterierne er ved at være opbrugte, vises på displayet. Radioen og
baggrundsbelysningen fungerer ikke, men displayet og den energibesparende
summetonevækker virker stadigvæk.
Når batterierne skal udskiftes, vil ur og vækketidspunkt blive gemt af selv-
forsynende str
ø
mreserve i indtil 1 minut (se 'Selvforsynende str
ø
mreserve')
Sørg for at der er slukket for radioen for at spare batterienergi.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvar-
lig vis.
Lysnetadapter
1
Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC bøsning og til stikkontakten.
angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
indikatoren går udt.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
SELVFORSYNENDE STR
Ø
MRESERVE
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 1 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt. Så snart strømforsyningen
kommer tilbage, viser displayet det rigtige tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer tilbage efter 1 minut, vil demo funktionen kommer
frem, og det vil vare nødvendigt at indstille uret og v
æ
kketidspunkt igen.
Svenska
KONTROLLER (Se
1
)
1 ALARM RESET / SLEEP
-
stoppar larm aktivering i 24 timmar
-
aktiverar insomningsläge och justerar insomningstiden
2 ALARM ON / OFF : byter mellan larm ON och OFF
3 RADIO ON / OFF - byter mellan radio ON och OFF
4
Sladdantenn
-
förbättrar FM radio-mottagning
5 Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
6 SET AL / TIME- ställer in klock- och larmtid
7 MIN + :
justerar minuterna för klock- och larmtider
8 HOUR + justerar timmarna för klock- och larmtider
9 Batterilucka -
öppna för att förvara 4 R6/UM3/AA batterier (ej inkluderade)
för klockminnes uppbackning
0
RESET
-
tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
! VOLUME - justerar ljudnivån
@ TUNING - ställer in stationer
#
REPEAT ALARM•BRIGHTNESS CONTROL
-
slår av larmet i 5 minuters period
-
ändrar displayens ljusstyrka
-
avslutar SLEEP funktion
$ DISPLAY - visar klock-och larmtider och status
STRÖMTILLFÖRSEL
Batterier (ingår inte)
1
Öppna batteriluckan och lägg i fyra batterier (helst PHILIPS POWER LIFE eller
alkaliska), av typ R6, UM3 eller AA, se anvisningar i batterifacket.
2
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
När batterierna börjar ta slut visas i rutan. Då fungerar inte radion och
bakbelysningen, men teckenrutan och energisnål väckning med signal
fortsätter att fungera.
Vid byte av batterier kommer klocktid och larmtid att sparas i den självförsör-
jande uppbackningen i 1 minut (se 'Uppbackning med egen energikälla')
Se till att radion är avstängd för att spara på batterierna.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Nätadapter
1
Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget
anger att radion nu går på nätström.
Kontrollera att adaptern sitter i ordentligt, så att den inte drar på batterierna i
onödan!
2
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
slocknar.
OBS: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan
radion skadas!
UPPBACKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA
Tack vare uppbackningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och
klocka i upp till 1 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömavbrott eller när du
byter batterierna.
Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av. Så snart som strömmen
kommer tillbaka visas rätt tid i teckenrutan.
Om strömförsörjningen återkommer efter 1 minut, syns demoläget och du måste
göra om klock- och larm inställningarna.
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Ingen lyd
Der er ikke skruet op for lydstyrken
Justér VOLUME
Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke
vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
Isæt stikket ordentligt
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
Elektrostatisk udladning / Elektriske forstyrrelser: apparatet står for tæt ved et TV,
en videobåndoptager eller en computer.
Brug en kuglepen til at trykke p
å
RESET, som sidder inde i batterirummet.
. Eller
fjern vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de
sættes i igen
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
Svagt signal
Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
Se INDSTILLING AF ALARM
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Raslende lyd. Er der lose dele?
Nej. De vil høre en svag raslelyd, hvis de ryster apparatet. Dette er helt normalt, da
AJ3136 har en specielt kontaktanordning inde i apparatet, som viser rotation.
UNDERHÅLL
Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, dra ur
nätanslutningen ur vägguttaget och ta ur batterierna för
minnesuppbackningen.
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Inget ljud
Volymen är inte justerad
Justera VOLUME
Inget ljus på display / radio fungerar inte
Nätanslutningen är inte riktigt isatt
Anslut kontakten ordentligt
Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och
alarm är ur funktion
Elektrostatisk urladdning / Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator.
Använd en bläckpenna för att trycka RESET, återfinns på insidan av batteriutrymmet.
Eller lösgör enheten från AC/DC adaptern och batterierna under 5 minuter, och
sätt sedan i kontakten igen
Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning
Dålig signal
Dra ut och vrid antennens ände
Larmet fungerar inte
Larmtiden/ läge är inte inställt
Se INSTÄLLNING AV LARM
Volymen för låg för radio
Öka volymen
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation
Skallrande ljud. Är någonting löst?
Nej. Du kommer att höra ett skallrande ljud om du skakar enheten. Detta är helt nor-
malt då AJ3136 använder en speciell kontaktutrustning inne i enheten för att upptäcka
rotation.
MANUTENÇÃO
Se você não pretender utilizar a unidade durante um longo período, desligue a
ficha da tomada de parede e retire as baterias para reserva de memória do
relógio.
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Sem Som
O volume não está ajustado
Ajuste o VOLUME
Mostrador sem luz de fundo / o rádio não funciona
a ficha do cabo de alimentação de corrente AC não está devidamente ligada
Conecte a ficha correctamente
Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e
alarme não funcionam
Descarga Electrostática / Interferência eléctrica: o aparelho está demasiado próxi-
mo de uma TV, um VCR ou um computador.
Utilize uma esferográfica de ponta de esfera para pressionar RESET, que se encon-
tra dentro do compartimento para baterias.
Ou desligue a unidade do adaptador
AC/DC e das baterias durante 5 minutos, e seguidamente volte a conectar
Crepitação continua do som durante a recepção FM
Sinal fraco
Estenda e posicione a antena rabo de porco
O alarme não funciona
Hora para o alarme/ o modo não assume
Ver AJUSTAR O ALARME
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
Som ruidoso. Está alguma coisa solta?
Não. Você escutará um ruído ligeiro se você sacudir a unidade. Isto é perfeitamente
normal dado que o AJ3136 utiliza um dispositivo de contacto especial dentro da
unidade para detectar a rotação.
Suomi
Έλληνικά
Polski
Português
Dansk
Svenska
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
AJ3136
AJ3136Clock Radio
AJ 3136
1
2
3
8
9
7
6
4
0
!
@
#
$
5
1
ALARM :
ALARM :
ALARM :
ALARM :
PM
PM
PM
PM
2
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
R
U
O
H
N
I
M
PM
PM
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
B
R
I
G
H
T
N
E
S
S
C
O
N
T
R
O
L
AJ3136/00-B 5/6/03 2:24 PM Page 1
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Philips 3136 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual