Denver CRP-716 Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual
STRÖMFÖRSÖRJNING
Anslut nätsladden till ett vanligt AC-källa eluttag. Denna enhet är utrustad
med ett back up-system för batterier, och kräver ett 3V CR2032 platt
litiumbatteri (ingår ej). Sätt i batteriet i batterifacket, försäkra dig om att de
positiva och negativa (+ och -) batteripolerna sätts i motsvarande uttag
på plattan i batterifacket. Om ett strömavbrott inträffar, växlar klockan
automatiskt till batteriets strömförsörjning, klockan och timer minnet
fortsätter att köra. När strömmen återupptas växlar klockan tillbaka till AC
igen.
KOMMA IGÅNG
MANUELL TIDSINSTÄLLNING
Med radion avstängd, tryck och håll in SET.MEM / M+ knappen (7),; tills
“24 Hr” blinkar. Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att ställa
in enheten på 12 timmars (12 Hr) läge eller 24 timmars (24 Hr) läge.
Tryck på SET.MEM / M + knappen (7) och timmarna kommer att blinka.
Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in aktuell timme och tryck
sedan på SET.MEM / M + (7) knappen igen; siffrorna för minuter blinkar.
Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in aktuella minuter. När
du är klar trycker du på SET.MEM / M + (7) knappen en gång till för att
ange att den aktuella tiden är inställd.
LED DIGITALKLOCKAN OCH PROJEKTIONSKLOCKAN MÅSTE
STÄLLAS IN SEPARAT.
TIDSINSTÄLLNING FÖR PROJEKTION
För att förinställaTIMMAR, tryck samtidigt på HOUR knappen (10)
och TIME knappen(14). Håll dem nedtryckta tills timsiffrorna som
ska förinställas visas. För att förinställa MINUTER, tryck samtidigt på
MINUTEknappen (13) och TIME knappen (14). Håll dem intryckta tills
minuter siffrorna som ska förinställas visas. Fokuseringsinställning: För
att justera ljusstyrkan på projektionsklockan, vrid fokus (12) tills den
projicerade tiden tydligt visas på taket eller väggen.
OBS: Den projicerade tiden är avsedd att visas på taket eller väggen i ett
mörkt rum. Projektionsintervallenär 3 - 9 fot.
Inställningavalarmtid
Om du vill förhandsgranska alarmtiden, tryck på ALARM knappen (3/5)
en gång. Medan skärmen visar alarmtiden och du håller ned ALARM
knappen i 3 sekunder börjar timmarna att blinka. Tryck på Tune + (8) eller
SWE-2
Tune - (4) för att ställa in alarm timme.
Tryck på ALARM knappen igen, och minut siffrorna börjar blinka. Tryck på
Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in alarm minuter.
Tryck på ALARM knappen och du kan ändra ljudläge (summer, radio) för
alarmet.
Tryck Tune + (8) eller Tune - (4) för att välja olika volym. Volymen på
alarmet kommer att öka successivt. Tryck sedan på ALARM knappen när
du är klar.
För att senarelägga alarmet, tryck på SNOOZE. Det kommer igen efter
ca 9 minuter. Du kan upprepa denna cykel era gånger under alarmets
cykel. För att stoppa alarmet trycker du på ALARM knappen.
För att stoppa alarmet från att sättas igång följande dag, håll in
ALARMknappen för att stänga av den. Alarmikonen försvinner för att
indikera att alarmet är frånkopplat.
Lyssnapå radio
Tryck på ON / OFF knappen (9) för att sätta på enheten.
Använd Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att välja önskad FM-
station. Om du håller Tune + (8) eller Tune - (4) intryckt i en sekund,
och sedan släpper, kommer enheten att skanna automatiskt till nästa
radiostation.
Tryck på ON/OFF knappen (9) för att stänga av radion.
Att ställa in / hämta förinställda radiostationer
Tryck på ON / OFF knappen (9) för att sätta på enheten.
Använd Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att välja önskad FM-
station.
Tryck på SET.MEM / M knappen (7); “P02” blinkar på skärmen.
Tryck på SET.MEM / M + knappen (7) igen för att ställa den förinställda.
Upprepa steg 2 till 4 för att ställa in er förinställningar.
Enheten kan förinställa 10 stationer totalt för FM.
När “P01-P10” blinkar, tryck på Tune + (8) eller Tune-(4) knappen för att
välja det förinställda numret.
När du hämtar förinställda stationer, tryck på SET.MEM / M + knappen (7)
för att välja det förinställda numret.
SWE-3
Vilofunktion
När du lyssnar på radio, tryck på Snooze / Sleep knappen (6) för att
övergå till viloläge. Du kan bara ställa insomningstimern från 90 minuter
till 10 minuter genom att trycka på Snooze / Sleep knappen (6). Enheten
stängs av automatiskt efter den valda tiden.
Visa automatiskavstängning:
I radions av-läge trycker du på skärmens auto off knapp (2). För att
ange att automatisk tidsvisning är avstängd. LED-skärmen stängs av
automatiskt efter 15 sekunder. Endast visa i mitten två ljus. Tryck på valfri
knapp för att bibehålla LED-display i 15 sekunder.
I radions av-läge, tryck på skärmens auto off-knapp (2) för att avbryta
denna funktion.
SPECIFIKATIONER
Frekvensintervall: FM 87.5 - 108 MHz
Batteri backup: 3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingår ej
Strömförsörjning: AC230V 50Hz
Obs:
- Se till att FM antennen är helt utrullad och förlängd för bästa FM-
mottagning.
ÅTERSTÄLLNING
Om systemet inte svarar eller uppvisar oregelbunden eller avbruten
drift, kan du ha upplevt en elektrostatisk urladdning (ESD) eller ett
överspänningsskydd som har utlöst den interna mikrokontrollern att
stängas av automatiskt. Om detta inträffar kopplar du ur nätkabeln och
tar ut systemets backup batteri, väntar i minst 3 minuter och sedan sätter
in enheten igen som om det vore en helt ny enhet.
SWE-4
VARNING
1. Ingen öppen låga, som ett tänt ljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller rack utan tillräcklig
ventialtion
3. Där huvudkontakten används för avstängning, ska
avkopplingsenheten alltid vara åtkomlig.
4. Ventilationsöppningarna ska inte täckas över med t.ex. tidningar,
bordsdukar, gardiner, osv.
5. Den ska inte exponeras för dropp eller stänk och inga föremål fyllda
med vätska som vasar ska placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten ska inte exponeras för direkt solljus, mycket hög eller låg
temperatur, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inga slitande, bensen, tinner eller andra lösningsmedel för
att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka med en svag inte
slitande lösning av rengöringsmedel och en ren mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, stift eller andra liknande föremål i
ventilation eller öppningar på apparaten.
10. Endast för inomhusanvändning.
11. Om den externa kabeln för denna ljuskälla skadas, ska den
enbasrt ersättas av tillverkaren eller hans service agent eller
liknande kvalicerad person för att undvika skador.
FÖRSIKTIGHET
Explosionsrisk om batterierna ersätts felaktigt
Ersätt endast med samma eller liknande typ
SWE-5
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter
och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om
avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte
hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad
soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och
elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan
ska bortskaffas separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt
på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information
nns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK 8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
www.denver-electronics.com
SWE-6
1 / 1