König HAV-CR26WH Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation
HAV-CR26BL + WH
MANUAL (p. 2 )
Digital Flip Clock Radio
ANLEITUNG (s. 5 )
Uhrenradio mit digitaler Fallblattanzeige
MODE D’EMPLOI (p. 10 )
Radio réveil numérique et flip
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14 )
Digitale klok met half-omklapbare cijfers en
radio
MANUALE (p. 18 )
Radio con orologio digitale a palette
MANUAL DE USO (p. 22 )
Radio con reloj giratorio digital
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 26.)
Átfordulós digitális rádiós óra
KÄYTTÖOHJE (s. 30 )
Digitaalinen kalenterikelloradio
BRUKSANVISNING (s. 34 )
Digital flippklockradio
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 38 )
Digitální rádio s překlápěcími hodinami
MANUAL DE UTILIZARE (p. 41 )
Ceas cu plăcuţe & digital şi radio
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 46 )
Ψηφιακό Ρολόι Flip με Ραδιόφωνο
BRUGERVEJLEDNING (p. 50 )
Digital vippe clock radio
VEILEDNING (p. 54 )
Digital flippklokke-radio
34
SVENSKA
Digital flippklockradio
Paketets innehåll:
1 st. flippklocka med FM-radio och alarm
• 1 st. AC/DC-adapter
• 2 st. flippskyddsremsor
• 1 st. bruksanvisning
Funktioner
Flippklocka med snooze-alarm (repetitionsväckning)
• FM-radio
Vakna till radio eller summerton
• Automatisk frånkopplingsfunktion
Reservbatterier för skydd mot strömavbrott
(1) Flippklockskärm
(2) Digital LCD-klocka
(3) Skyddsremsor för frakten
(borttages innan klockan tas i bruk)
35
VIKTIGT: Var säker på att skyddsremsorna som förhindrar vändning har avlägsnats från
klockans undersida innan den tas i bruk.
Dessa remsor skyddar vändmekanismen under transport. Användning av klockan utan att ha
avlägsnat remsorna kommer att skada den.
1. Installation av batterierna
Din klocka har batteribackup som reservkraft vilket håller klockan igång under ett strömavbrott.
Reservströmkällan använder 4 x AA alkaliska batterier vilket håller klockan igång i ungefär 24 timmar
utan nätström.
1. Tryck ned frikopplingsknappen för batterilocket [13] på enhetens undersida och öppna batterilocket
[14].
2. Sätt i 4 x AA alkaliska batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-) enligt markeringarna.
Använd inte uppladdningsbara batterier! Uppladdningsbara batterier urladdas efter ett par
månader och är ej lämpliga att använda som reservkraft.
3. Sätt tillbaka batterilocket.
2. När det är lämpligt att byta ut reservbatterierna
För att testa hur mycket ström som finns kvar i reservbatterierna, dra ur kontakten till AC/DC-adaptern
för att påbörja batteribackup. Om radions ljud är svagt eller förvrängt, byt ut batterierna. Om
flippklockan saktar ner och visar en annan tid än tiden som visas på den digitala klock-LCD:n, byt ut
batterierna. Observera: nattljusfunktionen fungerar inte och funktionen radioalarm kommer
automatiskt att ändras till summertonsalarm när det inte finns någon nätström tillkopplad.
3. Nätaggregat
Klockan drivs med en AC/DC-adapter. Sätt i AC/DC-adapterns DC-kontakt i inuttaget för DC-ström [10]
på produktens baksida och anslut till AC-strömförsörjningen.
4. Inställning och synkronisering av tiden
1. Både flippklockan [B] och den digitala klockan [A] drivs av ett inbyggt elektroniskt kvartsur. För att
ställa flippklockan [B] är det nödvändigt att synkronisera flippskärmen med tiden som visas på
LCD-skärmen.
2. För att ställa in digitalklockan [A], tryck ned knappen Time (tid) [5] och håll den intryckt i 3 sekunder.
Timsiffrorna kommer att blinka. Justera timmen genom att trycka på inställningsknappen ◄► [1].
Tryck på knappen Time (tid) [5] för att ställa in timme. Justera minuterna genom att trycka på
inställningsknappen ◄► [1]. Tryck på knappen Time (tid) [5] för att ställa klockan och starta den.
3. För att ställa flippklockan, använd justeringsratten för flippskärmen [15] på enhetens baksida för att
synkronisera tiden som visas på flippklockans skärm med digitalklockans tid. Vrid endast
justeringsratten för flippskärmen [15] i den riktning som anges. Om du vrider ratten i
motsatt riktning kommer detta att permanent skada klockmekanismen.
36
5.
INSTÄLLNING AV ALARMET
1. Tryck ned knappen Alarm [6] och håll den intryckt i 3 sekunder tills LCD-skärmen visar "Alarm" i
övre vänstra hörnet och timsiffrorna blinkar. Justera timmen genom att trycka på
inställningsknappen ◄► [1]. Tryck på knappen Alarm [6] för att ställa in timmen. Justera minuterna
genom att trycka på inställningsknappen ◄► [1]. Tryck på knappen Alarm [6] för att ställa in
minuterna. LCD-skärmen kommer att visa alarmikonen och alarmtiden i övre vänstra hörnet.
2. Om alarm har ställts in kommer LCD-skärmen att visa alarmtiden. Genom att trycka på knappen
Time (tid) [5] visas tiden på LCD-skärmen i 5 sekunder. Om alarm inte har ställts in kommer
LCD-skärmen att visa tiden.
3. Alarmet kan väcka dig med antingen radio eller summerton. Använd skjutreglaget för alarmläge [11]
på baksidan för att växla mellan summertonsalarm och radioalarm.
4. Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) om du vill skjuta upp väckningen med 10 minuter.
5. För radioalarm kommer radion att vara påslagen i 5 minuter.
- Tryck på knappen Alarm [6] för att slå av radion.
- Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) [3] för att skjuta upp väckning till radio i
10 minuter.
6. För summertonsalarm kommer summerljudet att ljuda i 1 minut.
- Tryck på knappen Alarm [6] för att slå av summertonen.
- Tryck på knappen Snooze (repetitionsväckning) [3] för att skjuta upp väckning till summerton i
10 minuter.
6. Påslagning av nattlampan
Slå på nattlampan genom att vrida inställningsratten för bakgrundsljus [9] medurs till dess att önskad
ljusstyrka erhålles. När inställningsratten för bakgrundsljus har vridits moturs så långt det går slås
ljuset av.
7. Hur man använder radion
1. För att slå på radion, tryck på av/på-knappen Radio [4].
2. Välj en FM-station genom att använda inställningsknappen ◄► [1]. Vald frekvens kommer att
visas på LCD-skärmen. Om alarm har ställts in kommer LCD-skärmen att växla mellan visning av
alarmtid och visning av radiofrekvens var tredje sekund.
3. Justera volymen genom att trycka på +/- på knappen VOL (volym) [2]. Inställd volymnivå kommer
att visas på LCD-skärmen i 3 sekunder efter att inställningen har gjorts.
4. Tryck på radions på/av-knapp [4] igen för att slå av den.
8. Automatiskt frånkopplingsläge
När automatiskt frånkopplingsläge är inställt kommer radion att vara påslagen under den inställda
tiden och därefter automatiskt slås av. Tid för automatiskt frånkopplingsläge ställs in genom att
använda reglaget Sleep time (tid för automatisk frånkoppling) [12] på enhetens baksida. Alternativen
är 30, 60 eller 90 minuter. För att aktivera automatiskt frånkopplingsläge, slå först på radion genom att
använda knappen Radio on/off (radio på/av) [4]. Tryck därefter på knappen Snooze//sleep
(repetitionsväckning/frånkoppling) [3] och håll den intryckt i 2 sekunder. Detta kommer att aktivera den
automatiska frånkopplingsfunktionen. LCD-skärmen kommer att visa antal minuter som återstår för
automatiskt frånkopplingsläge samt tid var tredje sekund. Om alarm har ställts in kommer
LCD-skärmen att visa tid som återstår för automatiskt frånkopplingsläge samt alarmtid. var tredje
sekund. Den automatiska frånkopplingsfunktionen kan avslutas genom att trycka på knappen
Snooze/Sleep (repetitionsväckning/frånkoppling) [3] och hålla den intryckt i 2 sekunder.
37
9. Automatisk synkronisering
I undantagsfall kan flippklockan eventuellt flytta fram två minutkort samtidigt eller misslyckas med att
flytta fram ett minutkort. Klockradion har inbyggd automatisk synkroniseringsfunktion för att korrigera
detta. Efter att den digitala klockan och flippklockan har synkroniserats manuellt (se ovan: Inställning
och synkronisering av tiden) kommer flippklockan automatiskt att synkroniseras med den digitala
klockan varje dygn (vid klockslaget 0.00). Om flippklockan går för långsamt kommer digitalklockan
automatiskt att flytta fram vändningarna/minuterna på flippskärmen (upp till fem vändningar/minuter).
Om flippklockan går för snabbt kommer digitalklockan automatiskt att skjuta upp förflyttning av
vändningar (upp till fem vändningar/minuter). Alarmfunktionen kontrolleras av digitalklockan och
påverkas inte av eventuell bristande överensstämmelse mellan flippklockans skärm och
digitalklockan.
Förbättring av mottagningen
Rotera enheten horisontellt för bästa möjliga mottagning. En ramantenn för FM-mottagning är inbyggd
i enheten. Placera inte enheten i närheten av elektriska apparater som till exempel tv-apparater,
dvd-spelare osv. för att undvika oönskade elektromagnetiska störningar.
Tillverkad i Kina
Tekniska specifikationer:
FM-frekvens: 87,5–108 MHz
Klockformat: 24-timmars klockformat för EU/12-timmars klockformat för Nordamerika.
Alarmformat: 24-timmars klockformat för EU/12-timmars klockformat för Nordamerika.
Batterier: 4 AA (ingår ej)
Strömkälla: DC 6,8 V
Energiförbrukning: 0,6 W
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
1 / 1

König HAV-CR26WH Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation