National Geographic IN103TOP Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual
38
Isättning av batteri & registrering av sensorer
VIKTIGT: Sätt FÖRST i batterierna i hemmamottagaren och DÄREFTER i fjärrsensorn.
För hemmamottagaren:
Avlägsna locket till batterifacket på baksidan av enheten. Sätt i
(2) AA-batterier i batterifacket på det sätt som bilden visar. Stäng locket. Efter att batterierna
har monterats blinkar ikonen för utomhuskanalen (--) under 2 minuter. Enheten väntar på en
registreringssignal från fjärrenheten
Under dessa 2 minuter ska batterier monteras i fjärrenheten. Om batterierna har monterats
på korrekt sätt avges en signal.
För trådlös fjärrsensor:
Under de 2 minuter som hemmottagaren söker efter registreringssignalen ska locket till
batterifacket avmonteras med en flat skruvmejsel. Sätt in (1) 3 V batteri i batterifacket.
Placera polerna enligt bilden. Fäst den runda gummitätningen i facket och byt
batterilocket.
Om registreringen lyckades avges en signal. Om inte, kontrollera skicket AA-batterierna
och upprepa registreringen. Stäng batterifacket och bakpanelen och dra åt skruven
sensorn
Observera:
• Sensorn överför registreringskoden automatiskt för att slutföra registreringen efter att
batterierna har monterats. Om batterierna redan har satts in i batterifacket kan
registreringen slutföras genom att du håller ned den gula knappen i 2 sekunder med en
penna.
• Om streckikonen (---) visas på utomhuskanalen ska du flytta sensorn närmare
hemmamottagaren. Upprepa registreringsrutinen.
Starta igång
Efter att batterierna har monterats visas inomhustemperaturen.
Enheten börjar söka efter signaler för utomhustemperatur.
Utomhustemperaturen visas inom 3 minuter om signalen ligger
Jumbo trådløs termomete-klocka
Bruksanvisning
+
+
A
B
C
D
RESET
3V
TX
39
inom överföringsområdet. Efter att enheten har tagit emot utomhustemperatur söker
enheten automatiskt efter en DCF77-signal (Symbolen för radiomottagning blinkar överst
på skärmen) “ ”.
Korrekt datum och tid visas så snart enheten har tagit emot DCF77-signalen. Temperaturen
visas mottagarens LCD-display. Om inte, tryck ned den gula knappen sensorns
baksida under 2 sekunder. Detta tvingar sensorn att sända en registreringssignal.
Om radiomottagning
Enheten söker efter radiomottagning under 5 minuter. Därefter försvinner symbolen för
radiomottagning. Du kan behöva ställa in datum och tid manuellt.
Manuell tidsinställning
Vid manuell inställning, efter att UTE-temperatur har mottagits, tryck ned knappen “B” (CLK)
för att gå till inställningsläge för klockan.
12/24 format
Tryck ned knappen “B” för att gå till inställningsläge. Timformatet
“12Hr” blinkar på tredje raden av displayen. Tryck på “A”
(SET) för att välja 12- eller 24-timmarsformat. Tryck på “B” för att bekräfta.
Justering av tidszon
Efter att timformat har ställts in trycker du ned “A” för att välja tidszon:
0 Central Time Zone
+1 En timme före
+2 Två timmar före
-2 Två timmar efter
-1 En timme efter
Tryck på “B” (CLK) för att bekräfta.
Veckodag på olika språk
Visningsspråk för veckodag väljs i läget Klocka Kalender och blinkar i rutan “veckodag”.
Språkformatet är som följer:
E – Engelska
G – Tyska
F – Franska
I – Italienska
Tryck på “B” (CLK) för att bekräfta.
Manuell tidsinställning
Efter att du har valt visningsspråk börjar minutrarna att blinka. Tryck “A” för att ställa in
minutrar. Tryck på “B” för att till timmar. Timmarna börjar att blinka. Tryck “A” för att
ställa in timmar. Eftermiddagstid anges av PM.
Manuell inställning av datum och dag
Efter att timmar och minutrar har ställts in börjar datumet att blinka. Tryck på “A” för att ange
datum. Därefter börjar månaderna att blinka. Tryck “A” för att ange DAG. Tryck “B”
för att bekräfta.
40
Inställning av dubbelt alarm
Upp till 2 alarm kan ställas in
1. Kontrollera alarmtiden
Tryck på “D” för att kontrollera Alarm 1 (A1) och Alarm II (A2).
Om du trycker en gång till visas datum-/dag-läge.
2. Ställ in alarmtid
Tryck ned “D” för att gå till inställningsläge för Alarm (A1) eller Alarm II (A2).
Minutrarna blinkar. Tryck “A” för att ställa in minutrar. Tryck “D” för att bekräfta.
Nu börjar timmarna att blinka. Tryck “A” för att ställa in timmar. Tryck “D” för att
bekräfta.
3. Aktivera alarmet
Tryck en gång på “A” för att aktivera Alarm 1 “ ’.
Tryck på “A” igen för att aktivera Alarm 2 “ ’.
Tryck på “A” igen för att aktivera både Alarm 1 & Alarm 2 “ ’ .
Om du trycker på “A” igen inaktiveras alla alarm.
4. Snoozealarm
Tryck på valfri knapp medan alarmet ljuder för att gå in i snoozealarm (Z
z
). Alarmsignalen
kommer att upphöra för att 5 minuter senare återaktiveras. Snoozefunktionen kan
användas under maximalt 15 minuter.
För att stänga av alarmsignalen måste du vänta under 5 minuter. Alarmsignalen kommer
därefter att upphöra automatiskt eller genom att “A” trycks ned två gånger.
Val av ˚C / ˚F
Tryck ned “C”. ˚C / ˚F kommer att blinka. Tryck på “A”
för att välja ˚C eller ˚F och tryck på “C” för att bekräfta.
Max- och minvärden i minnet
1. Återkalla max- / minvärden i minnet:
Tryck på “C” en gång: max- och minvärden kommer att visas för inomhustemperaturen.
Tryck på “C” igen: Max- och minvärden för utomhustemperatur visas.
Tryck på “C” igen: Återgå till normal visning.
2. Nollställ minnet:
Tryck på “C” för att visa max-/minvärden för INNE-temperatur.
Tryck på“A” för att rensa minnet.
Tryck på “C” igen för att visa för max-/minvärden för UTE-temperatur, tryck på “A” för
att rensa minnet.
Installation av sändare
För att förhindra temperaturstörningar bör sändaren inte utsättas för direkt solljus,
luftkonditionering eller värmeventiler. För att hålla enheten i gott skick får sändaren inte
utsättas för temperaturer över 60°C eller under -20°C (140°F eller under -4°F).
För korrekt dataöverföring ska du göra följande:
Använd utomhus med ett driftsavstånd maximalt 30 meter mellan utomhussändaren
41
och inomhusenheten.
Om det finns hinder i vägen mellan de två enheterna (t.ex. betongväggar, hushållsredskap
eller metallföremål) ska driftavståndet vara mindre än 5 meter.
Utomhussändaren och inomhusenheten ska ha en rak siktlinje mellan varandra
och placeras så nära varandra som möjligt (dvs. sätt både utomhussändaren och
inomhusenheten på samma sida om fönstren)
• Sätt utomhussändaren på en högre plats än väderstationen, men inte på en betongvägg
eller metallplatta.
Skötsel av din trådlösa termometer
Torka av smuts med en mjuk, fuktad trasa och en tvättlösning med milt rengöringsmedel.
Torka torrt med en mjuk, torr trasa. Undvik att utsätta den elektroniska utrustningen för
extrema temperaturer inklusive längvarig exponering för direkt solljus eller vinddrag. Hantera
precisionsapparaten varsamt. Tappa den inte hårda ytor och utsätt den inte för kraftiga
stötar. Fjärrsensorn är stänkskyddad. Utsätt inte sensorn för vatten eller skyfall.
Byte av batteri
Om något av batterierna har börjat laddas ur (hemmottagaren eller fjärrsensorn) visas ikonen
för låg batterinivå respektive kanal. Byt batterierna i enheten när denna ikon visas. Följ
registreringsrutinen i den här manualen.
IN
D
M
OUT
D
M
OUT
42
SPECIFIKATIONER
Visningsområde för
inomhustemperatur
0°C till 50°C (32°F till 122°F)
Rekommenderat driftsområde för fjärrsensorn
Sensor med LCD-skärm 0°C till +50°C (+32°F till +122°F)
Sensor utan LCD-skärm -20°C till 50°C (-4°F till 122°F)
Avtagbar utomhussond -50°C till 70°C (-58°F till 158°F)
Överföringsområde Max 30m (100 ft) öppet område
Överföringsfrekvens 433,92 MHz.
Klocka Quartz
Batterier
Termometerstation DC 1,5 V AA 2 st (hemmamottagare)
Fjärrsensor DC 3 V x 1 st (sensor)
Batteriernas livslängd (Status)
Mottagningsenhet Ca 1 år
Fjärrsensor Ca 6 månader
Kassera apparaten (på ett miljövänligt sätt)
När produkten har tjänat ut bör du inte kasta den tillsammans med de vanliga
hushållssoporna utan i stället lämna in den en återvinningsstation för elektrisk
och
elektronisk utrustning. Detta markeras med hjälp av symbolen på produkten,
bruksanvisningen och/eller förpackningen.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till en återvinningsstation.
Genom att återvinna vissa delar eller råmaterial från uttjänta produkter kan du göra en
betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information
om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna ska tas bort innan enheten kasseras.
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller i ditt
land.
43
Topcoms garanti
Garantiperiod
Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden startar det datum
då den nya produkten inhandlas.
Förbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan på utrustningens funktion eller
värde omfattas inte av garantin.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga inköpskvittot,
där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.
Garantiregler
En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med ett
giltigt inköpskvitto.
Om ett fel uppstår produkten under garantiperioden reparerar Topcom eller dess officiellt
förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av material- eller
tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen reparera
eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten. Vid utbyte kan
den nya produktens färg och modell skilja sig från den ursprungligen inköpta produkten.
Garantiperioden inleds det ursprungliga inköpsdatumet. Garantiperioden förlängs inte
om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.
Undantag till garantin
Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller användning
samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är original och som
inte har rekommenderats av Topcom används.
Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av yttre faktorer, såsom blixtnedslag,
vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer under transport.
Inga garantianspråk kan göras om serienumret enheterna har ändrats, tagits bort eller
gjorts oläsligt.
Produkten uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta bestämmelser i direktiv.
CE
1 / 1

National Geographic IN103TOP Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual