Oregon Scientific WMR100 TH Användarmanual

Kategori
Väderstationer
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

1
SWE
Avancerad väderstation
med trådlösa sensorer
och monteringsutrustning
Modell: WMR100TH
BRUKSANVISNING
IINNEHÅLL
Introduktion .................................................................2
Förpackningens innehåll ...........................................2
Temp-Tryck-Sensor (THGR810) .............................. 2
Tillbehör - givare .......................................................2
Översikt .......................................................................3
LCD Display .............................................................5
Att komma igång ........................................................7
Att ställa in huvudenheten ........................................ 7
Ställ in sensorn ..........................................................8
Batterier ....................................................................9
Ställ in kanal ..........................................................10
Huvudenhet ...............................................................10
Ändra display / inställningar ................................... 10
Klockmottagning ......................................................10
Klocka / datum .......................................................... 11
Klock alarm ...............................................................12
Månfas .......................................................................12
Autoscanningfunktion .............................................13
Väderprognos ...........................................................13
Temperatur och luftfuktighet ...................................13
Temperatur och luftfuktighet ................................... 15
Komfortnivå ............................................................ 15
Vindriktning / hastighet ...........................................15
UVI / barometer / regn ..............................................17
UV Index ................................................................17
Barometer ..............................................................18
Regn .......................................................................18
Väderalarm ................................................................ 19
Anslutning till pc ......................................................19
Bakgrundsbelysning ................................................ 20
Reset (återställning) ................................................. 20
Felsökning .................................................................20
Försiktighetsåtgärder ...............................................21
Specifikationer ..........................................................22
Om Oregon Scientific ..............................................24
Försäkran om överensstämmelse .......................... 24
WMR100TH_SWE.indd 1 5/11/07 5:21:50 PM
2
SWE
INTRODUKTION
Tack för ditt val av en Oregon Scientific
TM
Väderstation
(WMR100TH).
Basstationen är kompatibel med andra sensorer. För
att köpa ytterligare sensorer, kontakta din närmaste
återförsäljare.
Sensorer med denna logo
är kompatibla med denna
enhet.
NOTERING Ha denna manual tillhands när du
använder din nya produkt. Den innehåller en praktisk
steg-för-steg instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
1 x USB kabel
1 x 6V Adapter
4 x UM-3 / AA
“Virtual Weather Station” programvaran och manualen
kan laddas ner från denna adress:
http://www2.oregonscientific.com/assets/software/
wmr100.exe
TEMP-TRYCK-SENSOR (THGR810)
1 x Vägghållare
1 x Bordsstativ
2 x UM-4 / AAA
TILLBEHÖR - GIVARE
Denna produkt kan hantera upp till 10 givare för
utomhustemperatur, relativ luftfuktighet eller UV
avläsning på olika ställen. Extra trådlösa givare såsom
de som anges nedan kan köpas separat. För mer
WMR100TH_SWE.indd 2 5/11/07 5:22:02 PM
3
SWE
information, kontakta ditt lokala inköpsställe.
Thermo-hygro THGR800 (3-Ch)
UV UVN800
Regnmätare PCR800
Vindsensor WTGR800
ÖVERSIKT
1
2
3
4
5
1. MINNE / TILL / FRÅN: Avläs max / min minnet;
aktivera / avaktivera alarm
2. ALARM: Avläsa och ställa alarm för barometer,
temperatur, luftfuktighet, regnmängd och
vindhastighet
3. LÄGE (MODE): Växla mellan de olika displaylägena
/ inställningarna
4. Roterande skiva: Rotera vänster eller höger för att
öka eller minska de valda värdena
5. VÄLJA (SELECT): Växla mellan de olika
områdena
1
3
2
4
5
6
7
1. AC Nätadapterjack
2. RESET: Återgå till grundinställning
WMR100TH_SWE.indd 3 5/11/07 5:22:25 PM
4
SWE
3. SÖKA (SEARCH): Sökning av sensorer eller den
radiokontrollerade klocksignalen
4. ENHET: Väljer mätenhet
5. Batterifack
6. Endast WMR100 – EU / UK radiosignal
7. USB Port
1. LCD-display (THGN810 saknar LCD-skärm) : Visar
kanalnummer, temperatur och luftfuktighetsavläsnin
gar, liksom komfortnivå
2. LED statusindikator
4
1
2
3
1. RESET hål
2. °C / °F omställare (THGN810 saknar denna
omställare)
3. CODE omställare
4. Batteriutrymme
WMR100TH_SWE.indd 4 5/11/07 5:22:29 PM
5
SWE
LCD DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Väderprognosområde
2. Temperatur / Värmeindex / Kyla i vind område
3. Vindhastighet / Vindriktningsområde
4. UVI / Barometer / Regnområde
5. Klocka / Alarm / Kalender / Månfasområde
6. AC adapter ikon – visas när adaptern är urkopplad
7. Svagt batteriikon för huvudenhet
8. Luftfuktighet / Daggpunktsområde
Temperatur / Värmeindex / Kyla i vind område
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Temperaturtrend
2. Kyla i vind - temperatur visas
3. Värmeindexnivå – temperatur visas
4. HI / LO temperatur, HI Värmeindex och LO Kyla i
vind alarm ställes
5. Ikon för valt område
6. Inomhus / Utomhus temperatur och luftfuktighet
visas
7. MAX / MIN temperatur
8. Batteriet i utomhusgivaren är svagt
9. Temperatur ( °C / °F)
WMR100TH_SWE.indd 5 5/11/07 5:22:30 PM
6
SWE
Vindhastighet / Vindriktningsområde
(Vindsensor valfritt)
1
2
3
4
5
6
7
1. Nivåer för vindhastighet: AVERAGE (MEDELVÄRDE)/
MAX / GUST(BYIG VIND)
2. Nivåindikator för vindhastighet
3. Batteriet i vindgivaren är svagt
4. Förklaring av vindhastighetsnivåer
5. Byig vind eller vindhastighet (m/s, kph, mph eller
knop)
6. Alarm för kraftiga vindbyar är på
7. Vindriktningsdisplay
UVI / Barometer / Regnområde
(Regensensor och UV-sensor valfritt)
1
2
3
4
7
8
9
5
6
10
1. UVI / barometer / regnvärden visas
2. Batteriet i UV / regngivaren är svagt
3. UV / barometer / regnalarm är på
4. Regnintensitet visas
5. UVI / barometertryck (mmHg, inHg eller mb / hPa) /
regnintensitet (in / hr eller mm / hr)
6. UVI nivåindikator
7. Ackumulerad regnmängd visas
8. Regnmängd under de sista 24 tim. visas
9. Nivån visas
10. UVI / barometertryck / regn historik på bargrafdisplay
WMR100TH_SWE.indd 6 5/11/07 5:22:33 PM
7
SWE
Klocka / Alarm / Kalender / Månfasområde
1
2
3
4
5
6
1. Mottagning av klockradiosignal
2. Alarm 1 och 2 visas och och är på
3. Tidsstämpel visas
4. Offsetinställning för tidszon
5. Månfas
6. Tid / datum / kalender
Luftfuktighet / Daggpunktsområde
1
2
3
4
5
6
1. Daggpunktsnivå – temperatur visas
2. HI / LO luftfuktighet och Daggpunktsalarm är på
3. Komfortnivåer
4. Luftfuktighetstrend
5. MAX / MIN luftfuktighet
6. Luftfuktighetsvärde
ATT KOMMA IGÅNG
ATT STÄLLA IN HUVUDENHETEN
NOTERING Sätt batterier i givarna innan huvudenheten.
Var noga med polariteten (+ / -).
Vid kontinuerlig användning skall adaptern anslutas.
Batterierna är endast för backup.
NOTERING Se till att det finns ett vägguttag nära till
hands.
WMR100TH_SWE.indd 7 5/11/07 5:22:36 PM
8
SWE
Sätt batterier i huvudenheten (4 x UM-3 / AA) med rätt
polaritet (+ / -). Tryck RESET efter varje batteribyte.
NOTERING Använd inte laddningsbara batterier. Det
rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna
produkt för maximal drifttid.
Batteriikonindikatorn
kan visas i följande områden:
OMRÅDE FÖRKLARING
Väderprognosomr
åde
Batteriet i huvudenheten är
svagt.
visas när adaptern ej
är ansluten.
Temperatur /
Värmeindex / Kyla i
vind område
Den visade kanalen indikerar
den utomhussensor för vilken
batteriet är svagt
Vindhastighet /
Vindriktningsområde
Batteriet i vindgivaren är svagt.
UVI / Barometer /
Regnområde
Batteriet i UV / Regngivaren är
svagt.
STÄLL IN SENSORN
För ställ in sensorn:
1. Öppna batteriutrymmet.
2. Sätt i batterierna så att de matchar polariteterna (+
och -).
3. Använd CODE för att välja kanal.
4. Endast THGR810 - Ställ in temperaturenhet.
5. Placera sensorn nära huvudenheten. Tryck RESET
på sensorn. Tryck sedan på lämplig knapp på
huvudenheten (enligt manualen för huvudenheten)
för att skapa sändsignal mellan sensorn och
huvudenheten.
WMR100TH_SWE.indd 8 5/11/07 5:22:43 PM
9
SWE
6. Stäng sensorns batteriutrymme.
7. Placera sensorn på lämplig plats med vägghållaren
eller bordsstativet.
För bästa resultat:
Undvik att placera enheten så att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 100 meter (330
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna då temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Sändningsräckvidden kan variera beroende på många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser
för att erhålla den bästa mottagningen.
Trädlösa överföringsavstånd kan påverkas av en
mängd olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla
kan temporärt påverka sändningsräckvidden mellan
sensor och huvudstation. Om enheten slutar fungerar på
grund av låg temperatur, kommer enheten att fungera
normalt igen så fort den kommit inom intervallet för
arbetstemperaturen (dvs. Inga permanenta skador
kommer ske på grund av sträng kyla).
BATTERIER
Sätt i batterierna före användning, så att de matchar
polariteterna (+ och -) enligt markeringarna i
batteriutrymmet. För bästa resultat för du installera
batterierna i mottagarsensorn före huvudenheten. Tryck
RESET efter varje batteribyte.
NOTERA Det rekommenderas att du använder alkaline-
batterier tillsammans med denna produkt för längre
hållbarhet och lithium-batterier under fryspunkten (0°C /
32°F). Använd inte uppladdningsbara batterier.
visas på THGR810 när batterinivån är låg.
WMR100TH_SWE.indd 9 5/11/07 5:22:50 PM
10
SWE
STÄLL IN KANAL
Ställ in kanal genom att justera CODE omställaren till en
av följande inställningar.
KANALNUMMER OMSTÄLLARE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 Andra
omställarinställningar
(Rekommenderas ej)
HUVUDENHET
ÄNDRA DISPLAY / INSTÄLLNINGAR
För att ändra display och inställningar, skall följande
knappar användas på den roterande skivan: VÄLJ,
MINNE /
TILL/FRÅN, MODE och ALARM.
Dessutom används UNIT
och SEARCH knapparna
i botten på huvudstationen
för att förinställa
fjärrsensorkanalerna
och mätenheterna för
displayen.
TIPS För att gå ur inställningsläget, tryck valfri tangent.
Stationen går annars själv ur inställningsläget efter 30s.
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är konstruerad för att automatiskt
synkronisera kalenderklockan så snart den är inom
radiomottagningsradien.
WMR100:
DCF-77 radiosignal från Frankfurt, Tyskland
(Centraleuropa)
MSF-60 radiosignal från Rugby, England (UK)
Räckvidden för radiosignalen är 1 500 km (1 499,91 km)
WMR100TH_SWE.indd 10 5/11/07 5:23:05 PM
11
SWE
WMR100A:
WWVB-60 genererad av atomuret i Fort Collins,
Colorado
Räckvidden för radiosignalen är 3 219 km (3 218,69 km)
Endast WMR100 - Skjut EU / UK omkopplaren till den
position som motsvarar den plats du befinner dig på.
Tryck RESET så snart du har ändrat inställning.
Mottagningsikonen kommer att blinka vid sökning av
signal. Om signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar
för enheten att få kontakt med signalen.
visar statusen på mottagningssignalen.
IKON FÖRKLARING
Tiden är synkroniserad.
Mottagen signal är stark
Tiden är inte synkroniserad.
Mottagen signal är svag
För att aktivera (och tvinga fram en signalsökning)
/ avaktivera klockradiomottagningen
(klocksynkronisering):
1. Tryck SELECT för att till Klock / Datum /
Alarmområdet.
visas intill området.
2. Tryck och håll inne SEARCH
visas då funktionen är aktiverad.
NOTERING För bästa mottagning, skall huvudenheten
placeras ett plant, ickemetalliskt underlag nära
ett fönster på övre våningen i huset. Antennen skall
placeras fri från elektriska apparater och inte flyttas runt
under signalsökningen.
KLOCKA / DATUM
För att ställa in klockan manuellt:
(Du behöver endast ställa klocka och datum om du har
avaktiverat klockradiomottagningen.)
1. Tryck SELECT för att till Klockområdet.
visas
intill området.
2. Tryck och håll inne MODE för att ändra
klockinställning. Inställningen kommer att blinka.
3. Vrid skivan vänster eller höger för att minska eller
öka värdet.
4. Tryck MODE för att bekräfta.
5. Upprepa steg 1 till 5 för att välja offset för tidszonen
(+/- 23 timmar), 12 / 24 timmarsformat, timme, minut,
år, dag/månadsformat, månad, dag och språk.
NOTERING Om du matar in +1 i tidszoninställningen
kommer detta innebära att din tid blir den lokala tiden
plus 1 timme.
NOTERING Veckodagen kan visas Engelska,
Franska, Tyska, Italienska eller Spanska.
WMR100TH_SWE.indd 11 5/11/07 5:23:07 PM
12
SWE
För att ändra klockdisplay:
1. Tryck SELECT för att gå till Klockområdet.
visas
intill området.
2. Tryck MODE för att växla mellan:
Klocka med sekunder
Klocka med veckodag
Datum
KLOCK ALARM
Klockan har 2 alarm som kan ställas att ljuda med ett beep.
IKON FÖRKLARING
Alarm 1 eller 2 visas
Alarm 1 eller 2 är aktiverade
Inga ikoner. No se ha configurado ninguna alarma
Att ställa alarmet:
1. Tryck SELECT för att gå till Klockområdet.
visas
intill området.
2. Tryck ALARM för att växla mellan att visa alarm 1
och alarm 2 .
3. När du har valt vilket alarm du önskar ändra, tryck
och håll inne ALARM. Alarminställningen kommer
att blinka.
4. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ändra
inställningen.
5. Tryck ALARM för att bekräfta.
För att aktivera / avaktivera alarmet:
1. Tryck SELECT för att gå till Klockområdet.
visas
intill området.
2. Tryck ALARM för att växla mellan alarm 1
och
alarm 2
.
3. Tryck MEMORY /
ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
eller visas när alarmet är
aktiverat.
MÅNFAS
Kalendern måste vara inställd för att denna funktion skall
fungera, (se Klocka / Datum kapitlet).
IKON BESKRIVNING
Nymåne
Växande måne
Halvmåne
Växande halvmåne
WMR100TH_SWE.indd 12 5/11/07 5:23:10 PM
13
SWE
Fullmåne
Avtagande fullmåne
Halvmåne
Avtagande halvmåne
AUTOSCANNINGFUNKTION
Att aktivera autoscanningfunktionen för utomhus
temperatur och luftfuktighet:
1. Tryck SELECT för att gå till Temperatur eller
Luftfuktighetsområdet.
visas intill området.
2. Tryck och håll inne MODE för att aktivera auto-
scan. Temperaturen och luftfuktigheten växlar från
inomhus till ch1 – ch10.
3. Tryck MEMORY /
ON/OFF eller MODE eller
ALARM för att stoppa auto-scan.
NOTERING Kanal 1 används för utomhustemperatur
och luftfuktighetsgivaren som finns i vindgivaren. Extra
temperatur och luftfuktighetsgivare kan använda andra
kanaler.
VÄDERPROGNOS
Vädervisningen i ovankant på displayen visar aktuellt
väder och väderprognosen 12 – 24 timmar framåt inom
en radie av 30 – 50 km (19 – 31 miles).
Väderprognosområde
IKON BESKRIVNING
Soligt
Halvklart
Molnigt
Regnigt
Snöigt
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Väderstationen visar inomhus och utomhus av:
1. Aktuell, min- och maxtemperatur och relativ
luftfuktighet .
2. Komfortindikator och trend.
WMR100TH_SWE.indd 13 5/11/07 5:23:15 PM
14
SWE
3. Värmeindex, kyla i vind och daggpunkt.
Väderstationen kan hantera upp till 10 trådlösa givare.
visar vilken fjärrsensorinformation som visas.
framträder när inomhusinformationen visas.
Tidsstämpeln lagrar datum och tid för de lagrade
temperatur och luftfuktighetsvärdena i minnet.
Att välja temperaturmätenhet:
Tryck UNIT (i botten på huvudenheten) för att välja °C / °F.
NOTERING Mätenheten för alla temperaturer ändras
samtidigt.
Att avläsa värden från inomhus / utomhusgivare (1-
10) av temperatur och luftfuktighet:
1. Tryck SELECT för att gå till Temperatur eller
Luftfuktighetsområdet.
visas intill området.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att välja kanal.
Att avläsa min och maxtemperatur eller
luftfuktighet:
1. I Temperatur eller Luftfuktighetsområdet, tryck
MODE upprepade gånger för att stega igenom
värdena för:
Current temperature (Aktuell temperatur)
Heat Index (Värmeindex)
Wind Chill (Vindkylning)
Dew Point (Daggpunkt)
Humidity (Luftfuktighet)
2. För var och en av ovanstående avläsningar, tryck
MEMORY /
ON/OFF upprepade gånger för att
växla mellan:
Aktuell / MAX / MIN temperatur
Aktuell / MAX heat index
Aktuell / MIN wind chill
Aktuell / MAX / MIN dew point
Aktuell / MAX / MIN luftfuktighet
Tidsstämpeln visas samtidigt i klockområdet.
För att nollställa minnena och tidsstämplarna för
temperatur, värmeindex, vindkyla, luftfuktighet och
daggpunkt:
Tryck och håll inne MEMORY /
ON/OFF i Temperatur
och luftfuktighetsområdet för att nollställa.
Att ändra hög / låg temperatur, värmeindex, vindkyla,
luftfuktighets och daggpunktsalarm:
1. I temperatur eller luftfuktighetsområdet, tryck
ALARM upprepade gånger för att växla mellan hög
/ låg alarm för temperatur, värmeindex, vindkyla,
luftfuktighet och daggpunkt.
WMR100TH_SWE.indd 14 5/11/07 5:23:16 PM
15
SWE
2. Tryck och håll inne ALARM för att gå till
alarminställningsläget.
3. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
4. Tryck ALARM för att bekräfta inställning.
Att aktivera / avaktivera hög / låg temperatur,
värmeindex, vindkyla, luftfuktighets och
daggpunktsalarm:
1. I temperatur eller luftfuktighetsområdet, tryck ALARM
upprepade gånger för att välja önskat alarm.
2. Tryck MEMORY /
ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
NOTERING Daggpunkten anger vid vilken temperatur
kondensering sker. Vindkylning (wind chill) är baserad
på en kombination av temperatur och vindhastighet.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Trendlinjerna visas bredvid temperatur och
luftfuktighetsvärdena. Trenden visas enligt följande:
TRENDIKON BESKRIVNING
Stigande
Stadigt
Fallande
KOMFORTNIVÅ
Komfortzonen, som baseras på temperatur och
luftfuktighetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
IKON BESKRIVNING
Behagligt
Neutral
Ej behagligt
VINDRIKTNING / HASTIGHET
Huvudenheten ger information
om vindhastighet och
vindriktning.
Se var kompasspilen
pekar
för att avläsa vindriktningen.
Tidsstämpeln lagrar datum och tid när den sparar
vinddata.
NOTERING Vindsensor valfritt.
Att välja mätenhet för vindhastighet:
Tryck UNIT (i botten på huvudenheten) för att växla
mellan:
WMR100TH_SWE.indd 15 5/11/07 5:23:19 PM
16
SWE
Meter per sekund (m / s)
Kilometer i timmen (kph)
Miles per timme (mph)
Knop (knots)
Vindstyrkan visas genom ett antal ikoner:
IKON NIVÅ BESKRIVNING
Ej mätbart <2 mph (<4km/h)
Svag 2-8 mph (3~13 km/h)
Medel 9-25 mph (~14-41 km/h)
Stark 26-54 mph (~42-87 km/h)
Storm >55 mph (>88 km/h)
Att visa MEDEL och VIND I BYARNA:
1. Tryck SELECT för att gå till Vindhastighets och
Vindriktningsområdet.
visas intill området.
2. Tryck MODE för att växla avläsning mellan MEDEL
och VIND I BYARNA.
Att visa maxhastighet och riktning för byig vind:
I Vindhastighets och Vindriktningsområdet, tryck
MEMORY /
ON/OFF för att växla avläsning mellan
Vindhastighet / MAX BYIG VIND. Tidsstämpeln visas
samtidigt i klockområdet.
Att nollställa minnena och tidsstämpeln för
vindinformationen:
Tryck och håll inne MEMORY /
ON/OFF i
Vindhastighets och Vindriktningssområdet för att
nollställa.
Att ändra alarmet för hög byig vindhastighet:
1. Tryck och håll inne ALARM i Vindhastighets
och Vindriktningsområdet för att komma in i
inställningsläget.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
3. Tryck ALARM för att bekräfta inställningen.
Att aktivera / avaktivera alarmet för hög byig
vindhastighet:
1. Tryck ALARM upprepade gånger i Vindhastighets
och Vindriktningsområdet för att välja önskat alarm.
2. Tryck MEMORY /
ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
WMR100TH_SWE.indd 16 5/11/07 5:23:21 PM
17
SWE
UVI / BAROMETER / REGN
Väderstationen har en UV-givare och en regnmätare.
Stationen klarar av att spara och visa historik av UV-
index varje timme de sista 10 timmarna, samt regn och
barometertryck de sista 24 timmarna.
NOTERING Regensensor och UV-sensor valfritt.
UVI BAROMETRO REGN
Bargrafdisplayen visar aktuella och historiska data för
UVI, lufttryck och regn.
Att visa UV / Barometer / Regn värden:
1. Tryck SELECT för att gå till UV / Barometer /
Regnområdet.
visas intill området.
2. Tryck MODE för att växla mellan UVI / Barometer /
Regnvärden. Motsvarande ikon kommer att visas.
UVA BARÓMETRO PRECIPITACIÓN
3. Vrid skivan vänster eller höger för att se historikdata
för valt område. Motsvarande historikvärden visas.
NOTERING Numret i HR rutan indikerar förfluten tid
sen senaste mätning (t.ex. för 2 timmar sen, 3 timmar
sen, etc.).
Att välja mätenhet för lufttryck eller regn:
Tryck UNIT (i botten på huvudenheten) i UV / Barometer
/ Regnområdet för att växla mellan:
För barometer: Millimeter kvicksilver (mmHg), tum
kvicksilver (inHg), millibar per hectopascal (mb /
hpa).
För regn: Millimeter (mm), tum (in), tum per timme
(in / hr) eller millimeter per timme (mm / hr).
UV INDEX
UV-indexnivåerna är som följer:
UV-INDEX FARLIG NIVÅ IKON
0-2
Låg
3-5
Medel
6-7
Hög
8-10
Mycket hög
11 och över
Extremt hög
WMR100TH_SWE.indd 17 5/11/07 5:23:25 PM
18
SWE
Att ändra hög UV alarm:
1. I UV / Barometer / Regnområdet och UVI
avläsningsområdet. Tryck och håll inne ALARM för
att gå till hög UV alarminställningsläget.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
3. Tryck ALARM för att bekräfta inställningen.
För att aktivera / avaktivera hög UV alarmet:
1. Tryck ALARM upprepade gånger i UV / Barometer
/ Regnområdet och UVI avläsningsområde för att
välja önskat alarm.
2. Tryck MEMORY /
ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
BAROMETER
Att ändra barometeralarm:
1. Tryck och håll inne ALARM i UV / Barometer /
Regnområdet samt barometer avläsningsområde
för att gå in i barometer alarminställningsläge.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
3. Tryck ALARM för att bekräfta inställningen.
För att aktivera / avaktivera barometeralarmet:
1. Tryck ALARM upprepade gånger i UV / Barometer /
Regnområdet och barometer avläsningsområde för
att välja önskat alarm.
2. Tryck MEMORY / ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
Att justera höjdnivåkompensation för
barometeravläsning:
1. I UV / Barometer / Regnområdet och barometer
avläsningsområdet. Tryck och håll inne MODE för
att gå till höjdinställningsläget.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
3. Tryck MODE för att bekräfta inställning.
REGN
Att visa aktuell timme, ackumulerad eller regnhistorik
för de sista 24 timmarna:
Tryck MEMORY /
ON/OFF upprepade gånger i UV
/ Barometer / Regnområdet och regnavläsningsområdet
för att växla mellan aktuell, sista 24 tim. eller total
regnmängd. Klockan ändrar till att visa tiden för starttid
när den totala regnmängden visas. Ikonen
framträder och startdatumet visas.
För att växla mellan regnmängd & regnintensitet:
I UV / Barometer / Regnområdet och Regn
avläsningsområdet tryck och håll inne MODE.
Att nollställa total regnmängd och tidsstämpel:
I UV / Barometer / Regnområdet och Regn
WMR100TH_SWE.indd 18 5/11/07 5:23:26 PM
19
SWE
avläsningsområdet. Tryck och håll inne MEMORY /
ON/OFF för att nollställa den totala regnmängden till ”0”
och återställa tidsstämpeln till aktuellt datum och tid.
Att ändra alarmet för hög regnmängd:
1. Tryck och håll inne ALARM i UV / Barometer /
Regnområdet samt regn avläsningsområde för att
gå in i regnalarminställningsläge.
2. Vrid skivan åt vänster eller höger för att ställa in
önskade värden.
3. Tryck ALARM för att bekräfta inställningen.
Att aktivera / avaktivera alarmet för hög regnmängd:
1. Tryck ALARM upprepade gånger i UV / Barometer
/ Regnområdet och regn avläsningsområde för att
välja önskat alarm.
2. Tryck MEMORY /
ON/OFF för att aktivera eller
avaktivera alarmet.
VÄDERALARM
Väderalarm är avsett att varna vid speciella
väderförhållanden. När det är aktiverat, kommer larmet
att ljuda när speciella krav är uppfyllda.
Alarm kan väljas för:
Inom och utomhus hög/låg temperatur, daggpunkt
och hög/låg luftfuktighet
Högt värmeindex
Hög byig vindhastighet
Låg kyltemperatur
Högt UV
Lufttrycksfall
Kraftigt regn
Se motsvarande kapitel hur man ställer alarmen.
För att stänga ett alarm: Tryck valfri knapp eller vrid
skivan.
ANSLUTNING TILL PC
Väderstationen kan anslutas till en PC via USB-
anslutning. “Virtual Weather Station” mjukvaran kan
hantera väderdata som hämtats från huvudenheten.
Ladda ner mjukvaran från följande hemsida:
http://www2.oregonscientific.com/assets/software/
wmr100.exe
För mer information se instruktioner för ”Virtual Weather
Station” mjukvara.
Systemkrav på PC
Minimum systemkrav för användning av ”Virtual Weather
Station” mjukvara är:
Operativsystem: Windows 98 eller senare
Processor: Pentium II 166Mhz eller bättre
RAM: Min. 64Mb
Fritt hårddiskutrymme: Min. 30Mb
WMR100TH_SWE.indd 19 5/11/07 5:23:26 PM
20
SWE
För att ansluta enheten till datorn:
1
2
3
1. Ta bort skyddet över USBporten på sidan av
huvudenheten.
2. Anslut USB-kabeln.
3. Plugga in andra änden av kabeln i datorn.
BAKGRUNDSBELYSNING
Tryck valfri knapp eller vrid skivan för att aktivera
bakgrundsbelysningen.
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning.
FELSÖKNING
PROBLEM SYMTOM ÅTGÄRD
Barometer Konstig
avläsning
Ställ in enheten
Datum Konstig dag /
månad
Ändra språk
Klocka Kan inte justera
klockan
Inaktivera
radiokontrollerad
klocka
Kan inte auto-
synkronisera
1. Justera
batterierna.
2. Tryck RESET
3. Aktivera
radiokontrollerad
klocka manuellt
Temp Visar ” LLL” eller
”HHH”
Temperaturen
är utanför
mätområdet
WMR100TH_SWE.indd 20 5/11/07 5:23:27 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199

Oregon Scientific WMR100 TH Användarmanual

Kategori
Väderstationer
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för