Oregon Scientific RMR682 Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väckarklockor
Modell
RMR682
Typ
Användarmanual
SWE
1
Trådlös Inomhus / Utomhustermometer
med RF Klocka
Modell: RMR682
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
2
Introduktion ............................................................ 2
Produktöversikt .................................................... 2
Vy framsida ........................................................... 2
Vy baksida ............................................................. 3
Trådlös sensor (THN132N) ................................... 4
Att komma Igång .................................................. 4
Strömförrjning .................................................... 4
Trådlös sensor ...................................................... 5
Sensordataöverring .......................................... 6
Klocka ...................................................................... 6
Klockmottagning ................................................... 6
Mottagningssignal ................................................. 6
Ställ in klockan ....................................................... 7
Alarm ........................................................................ 7
Temperatur ............................................................. 7
Temperaturtrend .................................................... 8
Halkvarning ............................................................ 7
g/låg temperaturalarm ...................................... 8
Reset ........................................................................8
Försiktighetsåtgärder ......................................... 8
Specifikationer ...................................................... 9
Om Oregon Scientific ........................................ 10
EU-Försäkran om överensstämmelse
............. 10
RMR682_M_SWE_R5.indd 1 6/5/06 4:26:45 PM
SWE
2
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
16
17
INTRODUKTION
Tack för ditt val av en Oregon Scientific™ Trådlös
Inomhus / Utomhustermometer med RF Klocka
(RMR682). Huvudenheten kan betjäna upp till tre
fjärrenheter. För att köpa ytterligare en sensor, kontakta
din närmaste återförsäljare.
NOTERING Ha denna manual tillhands när du
använder din nya produkt. Den innehåller en praktisk
steg-för-steg instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. Kanalnummer och sensormottagningsstatus
2. Indikator för låg batterinivå i sensorn
3. Högsta och lägsta inomhustemperaturmätning
4. Ikon för inomhustemperaturen
5. Varning för låg batterinivå i huvudenheten
6. Högsta och lägsta inomhustemperaturmätning
7. Alarmet är inställt
8. AM / PM ikon
9. Alarmtiden visas
10. Ikon för Radiokontrollerad klocka
11. Hög/Låg alarm visas
12. Ikon för Utomhustemperaturstrenden
13. Halkvarning är aktiverad
14. Utomhustemperaturavläsning
15. Ikon för inomhustemperaturstrenden
16. Inomhustemperaturavläsning
17. Tid, alarm och datum
RMR682_M_SWE_R5.indd 2 6/5/06 4:26:52 PM
SWE
3
VY BAKSIDA
1. MEM: Visa nuvarande, högsta och lägsta
temperatur
2.
TEMP HI / LO : Ändra inställningar eller aktivera
/ inaktivera hög eller låg temperaturalarm för kanal 1
3. / : Öka / minska inställning; aktivera /
inaktivera radiokontrollerad klocka
4. CHANNEL: Växla mellan fjärrenheter
5. MODE: Ändra inställningar / display
6. ALARM: Visa alarmstatus; ställ in alarm
7. Batterifack
8. °C / °F: Väljer temperaturenhet °C / °F
9. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning
10. UK / EU omkopplare
3
1
2
8
9
10
4
5
6
7
RMR682_M_SWE_R5.indd 3 6/5/06 4:27:08 PM
SWE
4
TRÅDLÖS SENSOR (THN132N)
1. LED indikator 1. Väggmontering
2. Batterifack
3. Batterilucka
4. Bordsstativ
5 RESET
6. Kanalomkopplare
ATT KOMMA IGÅNG
STRÖMFÖRSÖRJNING
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket
innan du börjar använda produkten.
NOTERING Installera batterierna i fjärrenheten
före huvudenheten. Tryck
RESET efter varje
batteribyte. Använd inte laddningsbara batterier. Det
rekommenderas att använda Alkaline batterier till
denna produkt för maximal drifttid eller lithium-batterier
om enheten ska användas under fryspunkten.
visas vid låg batterinivå.
ENHET PLATS
Huvud Inomhustemperaturområdet
Fjärr Utomhustemperaturområdet
1 2 3
CHANNEL
1
2
3
4
5
1
RMR682_M_SWE_R5.indd 4 6/5/06 4:27:18 PM
SWE
5
För bästa resultat:
Undvik att placera enheten att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 30 meter (100
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Sändningsräckvidden kan variera beroende på många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika
platser för att erhålla den bästa mottagningen.
Alkaliska Standardbatterier innehåller signifikanta
mängder av vatten. På grund av detta kommer de
att frysa vid låga temperaturer -12°C (10°F). Lithium
engångsbatterier tål mycket lägre temperaturer ner till
TRÅDLÖS SENSOR
Sensorn mäter temperaturdata var 40:e sekund och
sänder dem till huvudenheten. Huvudenheten kan
samla in data från upp till 3 sensorer.
Att ställa in sensorn:
1. Ta bort batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in enligt figuren.
Tryck RESET efter varje batteribyte.
3. Välj en kanal. Försäkra dig om att du använder
olika kanaler för de olika sensorerna.
4. Stäng batterifacket.
5. Montera sensorn önskat ställe genom att
använda väggmontering eller bordsstativ.
RMR682_M_SWE_R5.indd 5 6/5/06 4:27:23 PM
SWE
6
och “- -.-”
(Utomhustemper
aturområdet)
-30°C (-22°F).
Trådlösa överföringsavstånd kan påverkas av en
mängd olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla
kan temporärt påverka sändningsräckvidden mellan
sensor och huvudstation. Om enheten slutar fungerar
grund av låg temperatur, kommer enheten att
fungera normalt igen fort den kommit inom intervallet
för arbetstemperaturen (dvs. Inga permanenta skador
kommer ske på grund av sträng kyla).
SENSORDATAÖVERFÖRING
Mottagningsikonen som visas i
utomhustemperaturområdet visar statusen.
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
sensorer
En kanal har hittats och
signalen mottages
Sensorn kan inte hittas.
Sök efter sensorn eller
kontrollera
batterierna.
För att leta efter en sensor:
Tryck och håll inne både
MEM och CHANNEL i 2
sekunder.
NOTERING Om fjärrenheten fortfarande inte kan
hittas, kontrollera batterier, hinder och placeringen av
fjärrenheten.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är konstruerad för att automatiskt
synkronisera kalenderklockan så snart den är inom
radiomottagningsradien för:
DCF-77 radiosignal från Frankfurt, Tyskland
(Centraleuropa)
MSF-60 radiosignal från Rugby, England (UK)
Signalerna tas emot av sensorn när den är inom 1500
km (932 miles) avstånd från en signal.
NOTERING Skjut EU / UK omkopplaren till den
position som motsvarar den plats du befinner dig på.
Repetera varje gång du nollställer enheten.
NOTERING Första mottagningen tar ca 2-10 minuter
när tiden skall ställas in eller när
RESET har tryckts in.
Så fort den har mottagit informationen kommer ikonen
att sluta blinka. Om signalen är svag kan det ta upp till
24 timmar för enheten att få kontakt med signalen.
MOTTAGNINGSSIGNAL
STARK SVAG INGEN SIGNAL
RMR682_M_SWE_R5.indd 6 6/5/06 4:27:27 PM
SWE
7
För att göra en manuell sökning:
Tryck och håll inne
i 2 sekunder.
Att inaktivera RF-funktionen:
Tryck och håll inne i 2 sekunder.
STÄLL IN KLOCKAN
Om automatisk inställning är aktiverad och en signal
hittats behöver inte klockan ställas in manuellt.
För att ställa in klockan manuellt:
1. Tryck och håll inne
MODE i 2 sekunder.
2. Tryck
eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck
MODE för att bekräfta.
4. Inställningsföljden för klockan är: Zontidsoffset,
12/24 timmars format, timme, minut, år, dag/
månadsformat, månad, dag och språk.
NOTERING Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa klockan upp till + / - 9 timmar från den mottagna
klocktiden. Om du har inaktiverat den automatiska
klockan (t.ex. ställt in klockan manuellt), behöver du
inte ställa in tidszonen.
NOTERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
För att ändra klockdisplay:
Tryck
MODE för att växla mellan:
• Klocka med sekunder
• Klocka med veckodag
• Datum
ALARM
Att ställa alarmet:
1. Tryck ALARM för att visa alarmtiden, kommer
att visas på displayen.
2. Tryck och håll inne
ALARM i 2 sekunder.
3. Tryck
eller för att ändra tim /
minutinställning.
4. Tryck ALARM för att bekräfta.
För att aktivera / avaktivera alarmet:
Tryck ALARM i Alarmläget.
visas då alarmet är
inställt.
För att inaktivera alarmet och nollställa det för
nästa dag:
Tryck på
ALARM.
TEMPERATUR
För att växla temperaturenhet:
Tryck
°C / °F.
För att visa utomhussensorns temperaturmätningar:
Tryck CHANNEL.
visar vilken sensortemperatur som visas i
displayen.
visas alltid i inomhustemperatursområdet.
RMR682_M_SWE_R5.indd 7 6/5/06 4:27:30 PM
SWE
8
För att automatiskt växla mellan sensorer:
Tryck och håll inne
CHANNEL i 2 sekunder.
Varje fjärrenhets data kommer att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling av sensorer:
Tryck
CHANNEL eller MEM.
För att växla mellan aktuell, minimum och
maximum värden för aktuell sensor:
Tryck
MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne
MEM i 2 sekunder.
TEMPERATURTREND
Aktuella inomhus / utomhustemperaturtrender visas
med hjälp av trendikonen.
STIGANDE STADIG FALLANDE
HALKVARNING
Om sensorn kanal 1 mäter värden mellan 3°C till
–2°C (37°F till 28°F),
Blinkar för att varna dig för att
temperaturen närmar sig fryspunkten.
NOTERING Varningen kommer automatiskt att stoppas
om temperaturen går utanför halkvarningsgränserna.
G/LÅG TEMPERATURALARM
Temperatur alarmet kan ställas in att det piper om
sensorn kanal 1 mäter värden ovan eller under ditt
inställda värde.
För att ställa alarmet PÅ / AV:
1. Tryck och håll inne TEMP HI / LO
.
2. Använd
och för att välja hög / låg
temperaturalarm.Tryck TEMP HI / LO
för att
bekräfta.
3. Tryck eller för att ställa alarmet PÅ / AV och
tryck TEMP HI / LO för att bekräfta.
4. Om alarmet har aktiverats, använd
och för
att välja temperaturen.
5. Tryck TEMP HI / LO
för att bekräfta.
För att stänga av hög / låg alarmet:
Tryck valfri tangent. Alarmet nollställs automatiskt och
kommer att pipa igen om en hög / låg temperatur mäts
igen.
RESET
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning. För att återställa sensorn, ta ur
batterierna och sätt i dem igen.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras ett korrekt sätt. Här är lite
försiktighetsinformation:
RMR682_M_SWE_R5.indd 8 6/5/06 4:27:34 PM
SWE
9
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
vätska produkten skall den omedelbart torkas
torr med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Utsätt inte apparaten för
extrem påverkan av, slag,
damm, temperatur eller fuktighet, det kan orsaka
driftstörningar, kortare livslängd, skadade batterier
och delar.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta
kommer att förverka garantin på apparaten och kan
orsaka onödig skada. Produkten innehåller inga
reparerbara delar.
Använd endast nya batterier enligt specifikationerna
i denna bruksanvisning. Blanda inte gamla och nya
batterier.
Använd inte laddningsbara batterier till denna
produkt.
Plocka ur batterierna om produkten skall förvaras
under en längre period.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall
avsedd miljöstation och får inte slängas som
vanligt restavfall.
NOTERING De tekniska specifikationerna och
innehållet i denna manual kan komma att ändras utan
vidare upplysning
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
Huvudenhet
Dimensioner 107 x 87 x 56 mm
(L x B x D) (4.2 x 3.4 x 2.2 tum)
Vikt 134 g (4.72 oz) utan batterier
Trådlös sensor
Dimensioner 96 x 50 x 22 mm
(L x B x D) (3.8 x 2.0 x 0.9 tum)
Vikt 62 g (2.22 oz) utan batterier
Temperaturenhet – °C / °F
Inomhusintervall -5°C till 50°C (23°F till 122°F)
Utomhusintervall -30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Trådlös sensor
RF frekvens 433MHz
Räckvidd Upp till 30 m (100 fot)
utan hinder
Överföring Ca. var 40:e sekund
Kanalnummer 1, 2 eller 3
Klocka
Synkronisering Auto eller inaktiverad
Klockdisplay TT:MM
Timformat 12h AM/PM eller 24h
Datum DD/MM eller MM/DD
Veckodag på 5 språk (E, G, F, I, S)
Alarm 2-minuters alarm
RMR682_M_SWE_R5.indd 9 6/5/06 4:27:35 PM
SWE
10
Strömförsörjning
Huvudenhet
2 x UM-4 (AAA) 1.5V batterier
Trådlös sensor 1 x UM-3 (AA) 1.5V Batteri
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid eller
lithium-batterier om enheten ska användas under
fryspunkten.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du
vår lokala hemsida
www.oregonscientific.se
eller
www.oregonscientific.com
för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.
LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Trådlösa
Inom/Utomhustermometer med RF klocka (RMR682)
står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad
kopia av “DECLARATION OF CONFORMITY” kan
erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
RMR682_M_SWE_R5.indd 10 6/5/06 4:27:36 PM
/