National Geographic 264NE Användarmanual

Kategori
Väggur
Typ
Användarmanual
)%
Trådlös inomhus-/utomhus-
termometer med RCC-klocka
Bruksanvisning
Monitor:
A. Tid
B. Datum
C. Batterisymbol
D. Inomhustemperatur
E. Signaldetekteringssymbol
F. Utomhustemperatur
G. RCC-symbol
H. Larmsymbol
I. Symbol för korrekt radiosignal
1. Max./min.-knapp
2. Larmknapp
3. Raderingsknapp
4. Snooze-/belysningsknapp
5. (+)-knapp
6. Inställningsknapp
7. (-)-knapp
8. Radiosignalknapp
9. Återsynkroniseringsknapp
10. Knapp för sommartid/tidszon
11. ºC/ºF-knapp
12. Återställningsknapp
Sensor:
13. Återställningsknapp
Innan du börjar
1.0 Förberedelser:
1. Sätt först i batterierna i monitorn och tryck sedan en gång på
återställningsknappen (RESET).
2. Placera monitorn så nära sensorn som möjligt och sätt i batterierna i sensorn och
tryck sedan på återställningsknappen (RESET).
3. Placera monitorn och sensorn inom effektivt överföringsavstånd, vilket
under vanliga förhållanden är upp till 20 till 45 meter. Avståndet påverkas av
byggnadens material samt var monitorn och sensorn är placerade. Försök med
olika placeringar för att få bästa resultat. (Se avsnitt 3.1).
Anmärkning: Sensorn bör placeras på en skuggig plats för ge ett tillförlitligt värde.
1.1 Börja använda termometern
När batterierna har satts i sensorn (eller återställningsknappen (RESET) har tryckts in)
skickas överföringssignalen direkt till monitorn. Monitorn söker efter signalen under 5
minuter.
När signalen har tagits emot ändras strecken (--.-°F) på monitorn till aktuell
utomhustemperatur. Tryck på återsynkroniseringsknappen (RE-SYNC) på monitorn
om inte utomhustemperaturen visas inom 5 minuter. Monitorn söker nu efter signalen
under ytterligare 6 minuter.
)&
2.0 Felsökning
Tryck på återställningsknappen (RESET) varje gång displayen visar streck (--.-°F) och/
eller för att säkerställa att sensorn är i kontakt med monitorn.
Kontrollera följande om utomhustemperaturen inte kan tas emot:
1. Avståndet till monitorn eller sensorn bör vara minst 0,9 till 1,2 meter från varje
störande källa som datorskärmar eller tv-apparater.
2. Undvik att placera monitorn på eller i närheten av fönsterkarmar av metall.
3. Användning av annan elektrisk utrustning som hörlurar eller högtalare som arbetar
på samma signalfrekvens (433 MHz) kan hindra korrekt signalöverföring och
mottagning.
4. Grannar som använder elektriska apparater som arbetar med signalfrekvensen
433 MHz kan också orsaka störning.
5. Signaler från andra hushållsapparater som dörrklockor och hemsäkerhetssystem,
kan tillfälligt störa enheterna och orsaka mottagningsfel.
Överföringen och mottagandet av temperaturen kommer att återupptas när
störningen har upphört.
Det maximala överföringsavståndet är 45 meter från sensorn till monitorn (på
en öppen plats). Avståndet beror emellertid på den omgivande miljön och dess
störningsnivåer. Temperatursignalen färdas i en rak linje från sensorn till monitorn.
Signalen böjer sig inte runt ett objekt. Om ingen mottagning är möjlig trots att dessa
faktorer har beaktats måste alla enheter återställas.
Anmärkning: För att återställa en enhet: se Förberedelser (avsnitt 1.0).
3.0 Radiostyrd klocka (RCC)
Den radiostyrda klockan visar den mest exakta tiden inom Europa. Enheten tar
emot den tidssignal som sänds ut av Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) i
Tyskland. Tidssignalen är styrd av fyra atomur och har en tidsavvikelse på mindre än
en sekund på två miljoner år.
PTB sänder kontinuerligt ut tidssignalen (DCF77, 77,5 kHz) från Mainflingen, 25 km
sydost om Frankfurt am Main. Man räknar med att signalen kan täcka in ett område
inom 2 000 km från sändaren. Vissa miljöfaktorer kan emellertid påverka avståndet
för utsändningen.
Besök www.ptb.de för mer information.
)'
3.1 Miljöns påverkan på mottagningen
Som med all trådlös utrustning kan mottagningen påverkas av, men inte begränsas till,
följande faktorer som därför bör undvikas:
• Långa överföringsavstånd
• Närliggande berg och dalar
• Närhet till höga byggnader
• Närhet till järnvägar, högspänningskablar etc.
• Närhet till motorvägar, flygplatser etc.
• Närhet till byggarbetsplatser
• Placering inne i betongbyggnader
• Närhet till elektriska apparater
• Dåligt väder
• Placering inne i fordon i rörelse
• Närhet till metallkonstruktioner
3.2 Mottagning av radiosignalen
Så länge som batterierna förser monitorn med energi tar den emot tidssignalen och
justerar tiden automatiskt. Ingen manuell justering behövs efter det att batterierna
satts i. Exakt justering av klockan med hjälp av tidssignalen sker inom kontinentala
Europa.
Monitorn tar automatiskt emot tidssignalen varje dag kl. 01:00 och utför eventuella
nödvändiga justeringar av tidsinställningen. Detta visas genom en blinkande RCC-
symbol .
Om tidssignalen har tagits emot kommer symbolen framträda och RCC-
symbolen sluta blinka.
Viktigt: Tryck inte på någon knapp när mottagningen av tidssignalen pågår.
3.3 Aktivera mottagning av radiosignalen manuellt
Man kan när som helst aktivera en mottagning av radiosignalen genom att trycka på
WAVE-knappen.
3.4 Misslyckad mottagning av radiosignalen
Om den automatiska uppdateringen misslyckas kommer signalen överst på
antennmasten (RCC-symbol) och att försvinna. Enheten kommer att
försöka ta emot signalen under 10 minuter varje timme tills en lyckad mottagning har
utförts.
4.0 Manuell inställning av kalender och klocka
1. Tryck ned och håll inställningsknappen (SET) nedtryckt för att aktivera
kalenderinställningen.
2. Tryck på knappen + eller – för att växla till korrekt år.
3. Tryck på inställningsknappen (SET) för att bekräfta.
4. Följ steg 2–3 för att ställa in datum, tid och 12/24-timmarsvisning.
5.0 Inställning av tidszon
1. Om du befinner dig i en GMT+2-tidszon trycker du på knappen för tidszon
(TIME ZONE) tills DCF+1 visas.
2. Om du befinner dig i en GMT-tidszon trycker du på knappen för tidszon
(TIME ZONE) tills DCF-1 visas.
3. Om du befinner dig i en GMT+1-tidszon trycker du på knappen för tidszon
(TIME ZONE) tills dess att DCF+1 eller DCF-1 inte längre visas.


)(
6.0 Inställning av larmtid
1. Tryck en gång på larmknappen (ALARM) och kommer att visas samtidigt som
tidsdisplayen visar streck (-:--).
2. Tryck på och håll ned larmknappen (ALARM) tills dess att strecken ändras till den
senast satta larmtiden (standard är 06:00 efter det att batterierna satts i), och
tryck sedan på knappen + eller – för att ställa in larmtiden.
3. Tryck på larmknappen (ALARM) igen för att bekräfta larmtiden.
4. Tryck på larmknappen (ALARM) två gånger och följ steg 2 till 3 för att ställa in det
andra larmet.
6.1 Aktivera snooze-larmet
1. Tryck en gång på larmknappen (ALARM) och visas. Tryck på knappen + eller −
för att växla mellan larmtiden och streck (-:--). När larmtiden visas är snooze-
larmet aktiverat och när ”-:--” visas är snooze-larmet inaktiverat.
2. Tryck på larmknappen (ALARM) igen för att aktivera det andra larmet.
3. Tryck på larmknappen (ALARM) för att bekräfta och avsluta.
7.0 Bakgrundsbelysning
1. Tryck en gång på snooze-/belysningsknappen (SNOOZE/LIGHT) för att sätta på
bakgrundsbelysningen.
8.0 Maximum- och minimumtemperatur
1. Tryck en gång på MAX/MIN-knappen för att visa registrerad max./min. temperatur
inomhus och tryck igen för att visa max./min. temperatur utomhus.
2. Tryck på raderingsknappen (CLEAR) för att radera minnet när max./min.
temperaturen visas. Innehållet för det visade fältet kommer att raderas.
9.0 Termometer i ºC och ºF
Standardmåttenheten för temperatur är °F. Tryck på ºC/ºF-knappen för att växla
mellan °C och °F.
10.0 Signaldetektering
Signalindikatorn på monitorn visar följande i fönstret för utomhustemperatur:
11.0 Underhåll av termometern
• Undvik att utsätta termometern för extrema temperaturer, vatten eller kraftiga
stötar.
• Undvik kontakt med frätande material som alkohol, rengöringsmedel eller
parfym.
• Utsätt inte termometern för kraftigt våld, stötar, damm, överdrivna temperaturer
eller överdriven fuktighet. Dessa tillstånd kan förkorta termometerns livslängd.
• Manipulera inte termometerns interna komponenter.
Detta gör garantin ogiltig och kan orsaka skada.
Ingen signal detekterad
Signal detekterad
Fullbordad mottagning
))
12.0 Specifikationer
/i«iÀ>ÌÕÀBÌ}ÃÌiÀÛ>
ÌÀ ÓäʨÊÌÊÇäʨÊi`Ê}}À>iÌiÊä]£Ê¨Ê
{ʨÊÌÊ£xn¨ÊÊi`Ê}}À>iÌiÊä]Óʨ
-iÃÀ xäʨÊÌÊÇäʨÊi`Ê}}À>iÌiÊä]£Ê¨Ê
xnʨÊÌÊ£xn¨ÊÊi`Ê}}À>iÌiÊä]Óʨ
ÌÀÌiÀÛ>ÊvÀÊÌi«iÀ>ÌÕÀ
ÌÀ 6>ÀÊÎÓ\iÊÃiÕ`
-iÃÀ 6>ÀÊ£È\iÊÃiÕ`
iÀ}B>Ê
>Ã>ÊL>ÌÌiÀiÀÊÀii`iÀ>î
ÌÀ ÓÊÃÌ°ÊL>ÌÌiÀiÀÊ£]xÊ6L>ÌÌiÀiÀ®
-iÃÀ ÓÊÃÌ°ÊL>ÌÌiÀiÀÊ£]xÊ6L>ÌÌiÀiÀ®
>ÌÌiÀ`ÀvÌÃÌ` "À}Ê£ÓÊF>`iÀ
13.0 Fjärrsensor
För att undvika störningar i temperaturmätningen bör du placera fjärrsensorn på en
plats där den är skyddad mot direkt solljus, luftkonditionering och värmeutsläpp.
Fjärrsensorn är stänkskyddad. Sänk aldrig ned den i vatten och utsätt den inte för
kraftigt regn.
Monitor
Monitorn kan monteras på en vägg eller placeras på en plan yta.
)*
14.0 Kassera apparaten (på ett miljövänligt sätt)
När produkten har tjänat ut bör du inte kasta den tillsammans
med de vanliga hushållssoporna utan i stället lämna in den på en
återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Detta
markeras med hjälp av symbolen på produkten, bruksanvisningen
och/eller förpackningen.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till en återvinningsstation.
Genom att återvinna vissa delar eller råmaterial från uttjänta produkter kan du göra
en betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer
information om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna ska tas bort innan enheten kasseras.
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller
i ditt land.
15.0 Garanti
Garantiperiod
Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden startar det
datum då den nya produkten inhandlas.
Förbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan på utrustningens funktion
eller värde omfattas inte av garantin.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga
inköpskvittot, där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.
Garantiregler
En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans
med ett giltigt inköpskvitto.
Om ett fel uppstår på produkten under garantiperioden reparerar Topcom eller dess
officiellt förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av
material- eller tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen
reparera eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten.
Vid utbyte kan den nya produktens färg och modell skilja sig från den ursprungligen
inköpta produkten.
Garantiperioden inleds på det ursprungliga inköpsdatumet. Garantiperioden förlängs
inte om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade
servicecenter.
Undantag till garantin
Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller
användning samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är
original och som inte har rekommenderats av Topcom används.
Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av yttre faktorer, såsom
blixtnedslag, vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer under
transport.
Inga garantianspråk kan göras om serienumret på enheterna har ändrats, tagits bort
eller gjorts oläsligt.
1 / 1

National Geographic 264NE Användarmanual

Kategori
Väggur
Typ
Användarmanual