National Geographic IN102TOP Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual
((
Deluxe Väderstation
med prognos Bruksanvisning
A. TIDSFÖNSTER
Visar aktuell tid i timmar, minutrar och sekunder
B. PILAR FÖR TRYCKTE DENS
Indikerar tendens för tryckförändringar
C. VÄDERPROGNOS
Visar väderprognosen
D. DIAGRAM FÖR LUFTTRYCK (I BAR)
Visar stapeldiagram för lufttryckstendens för de senaste 12 timmarna
E. KALENDERFÖNSTER
Visar aktuellt datum, månad och veckodag
F. MÅNFAS
Visar aktuell månfas
G. INOMHUSTEMPERATUR
Visar aktuell temperatur
H. RELATIV FUKTIGHET INOMHUS
Visar relativ fuktighet inomhus
I. BAROMETRISKT TRYCK
Visar trycket i enheten som mb/hPa
J. INDIKATOR FÖR TRYCKHISTORIK
Visar tryckhistorik för föregående timmar
1. KLOCKA – INSTÄLLNING AV KLOCKA OCH KALENDER
Gå till inställningsläge för klocka och kalender
2. KNAPPEN [±]
Öka värdet vid inställning av klockan och ändra ˚C/˚F för utomhustemperatur i normalt
läge
3. KNAPPEN [²]
Minska värdet vid inställning av klockan
4. KNAPPEN [ALERT]
Öppna inställningar för varningar
5. KNAPP FÖR ALARMINSTÄLLNING
Öppna alarminställningar
6. [AL/SNZ] - ALARM PÅ/AV OCH [SNOOZE] PÅ/AV
Ange alarmstatus
7. KNAPPEN [TRYCK]
Gå till inställningar för lufttryck
8. LÄGESVÄLJARE [+/˚C/˚F/]
˚C/˚F-val av inomhustemperatur och ökning av värde under tryckinställning
9. KNAPPEN [-]
Minska värdet vid tryckinställninge
10. KNAPPEN [HISTORIK]
Visa lufttrycket för de senaste 12 timmarna
11. KNAPPEN [SNOOZE]
Aktivera snooze-funktionen vid alarm
12. KNAPPEN [MINNE]
Visa max/min-information för inomhustemperatur, relativ fuktighet och lufttryck
()
Montering av batteri
Avlägsna luckan till batterifacket genom att föra den silverfärgade rektangeln nedåt. Sätt
i 2 AA-batterier. Polerna ska placeras enligt bilden.
Observera: Byt batterier när indikatorn LÅG BATTERINIVÅ tänds.
Inställning av klocka och kalender
1. Tryck ned [CLOCK] under 2 sekunder för att gå till inställningar för klocka/kalender.
2. Sekvensen för inställning av klocka och kalender är 12/24 timme, språk, timme,
minut, sekund, år, månad, datum.
3. Använd [
±] och [²] för att justera värdena och knappen [CLOCK] för att bekräfta
varje inställning.
Veckodag på olika språk
Visningsspråk för veckodag väljs i läget Klocka Kalender och blinkar i rutan “veckodag”.
Språkformatet är som följer:
EN-Engelska GE-Tyska FR-Franska
IT-Italienska SP-Spanska
Alarminställning
1. Håll [ALARM] nedtryckt under 2 sekunder för att gå in i inställningar för dagligt alarm.
2. När du är i alarmläge blinkar ʻALʼ bredvid tiden.
3. Använd [±] och [²] för att justera inställningar för timmar och minuter. Tryck på
[ALARM] för att bekräfta varje inställning.
Aktivera dagligt alarm och snoozefunktionen
1. Aktivera alarmet genom att trycka en gång på knappen [AL/SNZ]. Alarmikonen visas
bredvid tiden. Alarm kommer att avges vid inställd tidpunkt.
2. När alarmet ljuder avges en signal i en minut och ökar från en signal per sekund till en
konstant signal.
3. Om “ ” visas på skärmen har ett alarm ställts in och kommer att avges vid den
inställda tidpunkten. För att kunna använda snoozefunktionen måste både alarmikonen
och snozzeikonen “Z
z
z
” visas bredvid tiden innan alarmet ljuder
4. När alarmet ljuder har du två alternativ:
a. Tryck på knappen [SNOOZE] på baksidan av enheten för att aktivera snoozefunktionen.
Alarmet kommer att ljuda igen inom 5 minuter.
b. Tryck på knappen [AL/SNZ] tills både alarmikonen “
” och snoozeikonen “Z
z
z
försvinner för att stänga av alarmet fullständigt.
Observera: Det 5 minuter långa snoozealarmet kan upprepas hur många gånger som
helst om [SNOOZE] trycks ned efter att alarmet ljuder. Håll [AL/SNZ] nedtryckt tills alla
alarmikoner försvinner för att stänga av alarmet.
Visa nuvarande inställningar för alarmtid
1. Tryck på [ALARM] för att visa nuvarande inställning av alarmtid.
Månfas
Månfas visas på skärmen. Kan visa 8 olika faser från nymåne till nedan.
Väderprognos
(*
Enheten kan känna av förändringar i lufttrycket och ge en progrnos för vädret under
de kommande 12 timmarna, som gäller för ett område om 30 till 50 km. Som regel
har lufttrycksbaserade prognoser en precision på 70-75%. Därför kan inte enheten hållas
ansvarig för eventuella besvär till följd av en felaktig prognos. Väderprognosen gäller för
de följande 12 timmarna. Prognosen behöver inte nödvändigtvis avspegla den allmänna
väderleken.
Diagram för lufttryck (i Bar)
Diagrammet för lufttryck registrerar lufttrycksförändringar för de senaste 12 timmarna.
Lufttrycksdiagrammet visas i mb/hPa eller inHg. Tryck på [PRESSURE] för att växla enhet
för lufttryck.
Lufttryck
Nuvarande lufttryck visas i fönstret för lufttryck. Om du vill få historik för en specifik
timme under de senaste 12 timmarna trycker du på [HISTORY]. Varje gång som du trycker
på knappen backar du 1 timme. Om du håller ned [HISTORY] ökas hastigheten i sökningen.
Använd [PRESSURE] för att växla mellan mb/hPa och inHg. Mätområdet är: 795 – 1050
mb/hPa (23,5 – 31,0 inHg).
Initiering av väderprognos och lufttryck
Barometerdisplayen kommer att avvika från andra källor (TV, radio, Internet etc.).
Det lufttryck som dessa rapporterar är “lufttryck i förhållande till höjden över havsytan”,
vilket är ett teoretiskt lufttryck där lufttrycket minskar med elevationen. Lufttrycket
minskar med 1,0 inHg för varje 1000 fot ökad höjd över havsytan. Därför är
lufttrycket på toppen av ett berg avsevärt lägre än lufttrycket vid havsytan. För
att kompensera för denna skillnad, hämta lufttryck för ditt område via den lokala
väderstationen. Håll knappen [PRESSURE] nedtryckt tills mb/hPa eller inHg blinkar för
att ställa in lufttrycket. Tryck ned [+/˚C/˚F] eller [-] för att välja önskad mätenhet och
tryck på [PRESSURE] för att bekräfta. Enheten är nu i inställningsläge för lufttryck.
Tryck på [+/˚C/˚F] eller [-] för att mata in det lufttryck som du har inhämtat från den
lokala väderstationen. Tryck på [PRESSURE] för att bekräfta inställningen och gå till
inställningar för väderikon. Tryck på [+/˚C/˚F] eller [-] för att välja den ikon som bäst
representerar det nuvarande vädret. Tryck på [PRESSURE] igen för att bekräfta och
återgå till normalläge.
Observera: De flesta vädernäten anger lufttryck i kPa. Denna enhet mäter lufttryck i
mb/hPa och inHg. Det är lättast att omvandla kPa till inHg. Efter att lufttrycket har
matats in i inHg kommer enheten automatiskt visa lufttrycket i bägge enheterna.
Använda nedanstående formel för att konvertera kPa till inHg
inHg = kPa x 0.295
ex.
101,5 kPa = 29,94 inHg (101,5 x 0,295)
Funktion för inomhustemperatur
1. En inbyggd sensor mäter temperaturen och visar värdet på displayen. Temperaturen
kan visas som Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).
2. Tryck på [+/°C/°F] för att växla mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).
    
(+
3. Sensorns mätområde -20°C till 50°C (14°F till 122°F).
Relativ fuktighet inomhus
1. En inbyggd sensor mäter fuktigheten och visar värdet på displayen.
2. Mätområdet för relativ fuktighet ligger mellan 20%RH och 95%RH.
Max och min
1. En funktion i enheten lagrar automatiskt max-och minvärden för temperatur, relativ
fuktighet och lufttryck i minnet.
2. Tryck på [MEMORY] för att bläddra igenom max-och minvärdena. Respektive MAX-
eller MIN-indikator visas.
3. Tryck ned minnesknappen under 3 sekunder för att rensa minnet. Max-och
minvärdena för temperatur och relativ fuktighet raderas.
-*/" ,
KLOCKA +/- 30 sekunder per månad vid normal driftstemperatur
KALENDERSYSTEM Autokalender som är förprogrammerad 2000
– 2050
BATTERIETS LIVSLÄNGD Ca 1 år
BATTERI Två AA-batterier (Typ: R6P-SUM-3)
>ÃÃiÀ>Ê>««>À>ÌiÊ«FÊiÌÌÊÛB}ÌÊÃBÌÌ®
När produkten har tjänat ut bör du inte kasta den tillsammans med de vanliga
hushållssoporna utan i stället lämna in den på en återvinningsstation för
elektrisk och
elektronisk utrustning. Detta markeras med hjälp av symbolen på produkten,
bruksanvisningen och/eller förpackningen.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till en återvinningsstation.
Genom att återvinna vissa delar eller råmaterial från uttjänta produkter kan du göra
en betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer
information om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna ska tas bort innan enheten kasseras.
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller i
ditt land.
(,
/«VÃÊ}>À>Ì
>À>Ì«iÀ`
Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden startar det
datum då den nya produkten inhandlas.
Förbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan på utrustningens funktion
eller värde omfattas inte av garantin.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga
inköpskvittot, där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.
>À>ÌÀi}iÀ
En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med
ett giltigt inköpskvitto.
Om ett fel uppstår på produkten under garantiperioden reparerar Topcom eller dess
officiellt förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av material-
eller tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen
reparera eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten. Vid
utbyte kan den nya produktens färg och modell skilja sig från den ursprungligen inköpta
produkten.
Garantiperioden inleds på det ursprungliga inköpsdatumet. Garantiperioden förlängs inte
om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.
1`>Ì>}ÊÌÊ}>À>Ì
Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller
användning samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är
original och som inte har
rekommenderats av Topcom används.
Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av yttre faktorer, såsom blixtnedslag,
vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer under transport.
Inga garantianspråk kan göras om serienumret på enheterna har ändrats, tagits bort eller
gjorts oläsligt.
Produkten uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta bestämmelser i
direktiv.
CE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

National Geographic IN102TOP Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual