National Geographic 260NE Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual
(.
Trådlös inomhus-/utomhus-
termometer med värmeindex
Bruksanvisning
Monitor:
A. Indexskala för värmepåverkan
B. Batterisymbol
C. Värmeindex/Humidex
D. Signaldetekteringssymbol
E. Utomhustemperatur
F. Luftfuktighet utomhus
G. Inomhustemperatur
1. Max./min.-knapp
2. Värmeindex/Humidex-knapp
3. Raderingsknapp
4. Återsynkroniseringsknapp
5. ºC/ºF-knapp
6. Återställningsknapp
Sensor:
7. Valknapp
8. ºC/ºF-knapp
9. Återställningsknapp
1.0 Värmeindex
Monitorn kommer att visa värmeindexvärdet när batterierna har satts i.
Värmeindexet kombinerar utomhustemperatur och luftfuktighet till ett värde som
återspeglar den upplevda temperaturen. Det är ett mått på hur luften ”känns”. När
luftfuktigheten ökar, ökar också indexet samtidigt som värmeupplevelsen ökar.
Se värmeindextabellen i bilaga A.
VIKTIGT: Värmeindex anges då temperaturen ligger mellan 26,6 °C och 56,1 °C
och luftfuktigheten utomhus är 35 % eller högre. Det går inte att utföra mätningar
utanför dessa intervall. När utomhustemperaturen är lägre än 26,6 °C finns inget
motsvarande värmeindexvärde och displayen visar streck (--°C).
2.0 Humidex
Tryck på Värmindex/Humidex-knappen för att visa Humidex-värdet på monitorn.
Humidex ger samma indikation på hur luften ”känns”, med samma princip som för ett
värmeindex, men använder den kanadensiska standardberäkningen som ger ett högre
värde på indexet.
Se Humidex-tabellen i bilaga B.
VIKTIGT: Humidex anges då temperaturen ligger mellan 21 °C och 43 °C och
luftfuktigheten utomhus är 20 % eller högre. Det går inte att utföra mätningar
utanför dessa intervall. När utomhustemperaturen är lägre än 21 °C finns inget
motsvarande humidexvärde och displayen visar streck (--°C).
)%
Tillstånd Temperaturnivå Värmeindex-/
Humidex-värde
Fysisk reaktion
Kallt Under 9,4 °C/49
°F
Svalt 10 °C till 20 °C
50 °F till 69 °F
Behagligt 21°C till 26 °C
70 °F till 79 °F
Försik-
tighet
27 °C till 31 °C
80 °F till 89 °F
• Trötthet möjlig vid
långvarig exponering samt
vid fysisk aktivitet
Stor
försik-
tighet
32 °C till 40 °C
90 °F till
104 °F
Solsting, muskelkramper
och värmeutmattning är
möjliga vid långvarig
exponering samt vid fysisk
aktivitet
Fara 41 °C till 53 °C
105 °F till
129 °F
• Solsting, muskelkramper
och värmeutmattning är
troligt
• Värmeslag möjligt vid
långvarig exponering samt
vid fysisk aktivitet
Extrem
fara
54 °C/130 °
F eller högre
• Värmeslag och solsting
troligt



















3.0 Indexskala för värmepåverkan
Värmeindexet är ett värdefullt mått på hur luftfuktigheten påverkar hur ”varmt det
känns”. Våra kroppars huvudsakliga avkylningsmekanism består av svettning och
avkylningseffekten av avdunstning från huden. När luftfuktigheten ökar minskar
avdunstningen och vi känner oss varmare.
Vid en viss punkt blir höga värmeindexvärden en hälsofråga och en allvarlig sådan för
personer som arbetar eller tränar under sådana förhållanden. Skalan i färg återspeglar
indexvärdenas värmepåverkan och relaterar till hälsoeffekterna som visas nedan:
)&
Innan du börjar
4.0 Förberedelser:
1. Sätt först i batterierna i monitorn och tryck sedan en gång på
återställningsknappen (RESET).
2. Placera monitorn så nära sensorn som möjligt och sätt i batterierna i sensorn och
tryck sedan på återställningsknappen (RESET).
3. Placera monitorn och sensorn inom effektivt sändningsavstånd, vilket
under vanliga förhållanden är upp till 30 till 45 meter. Avståndet påverkas av
byggnadens material samt var monitorn och sensorn är placerade. Försök med olika
placeringar för att få bästa resultat.
Anmärkning: Sensorn bör placeras på en skuggig plats för ge ett tillförlitligt värde.
4.1 Börja använda termometern
När batterierna har satts i sensorn (eller återställningsknappen (RESET) har tryckts in)
skickas överföringssignalen direkt till monitorn. Monitorn söker efter signalen under 5
minuter.
När signalen har tagits emot ändras strecken (--.-°F) på monitorn till aktuell
utomhustemperatur. Tryck på återsynkroniseringsknappen (RE-SYNC) på monitorn
om inte utomhustemperaturen visas inom 5 minuter. Monitorn söker nu efter signalen
under ytterligare 6 minuter.
5.0 Felsökning
Tryck på återställningsknappen (RESET) varje gång displayen visar streck (--.-°F) och/
eller för att säkerställa att sensorn är i kontakt med monitorn.
Kontrollera följande om utomhustemperaturen inte kan tas emot:
1. Avståndet till monitorn eller sensorn bör vara minst 0,9 till 1,2 meter från varje
störande källa som datorskärmar eller tv-apparater.
2. Undvik att placera monitorn på eller i närheten av fönsterkarmar av metall.
3. Användning av annan elektrisk utrustning som hörlurar eller högtalare som arbetar
med samma signalfrekvens (433 MHz) kan hindra korrekt signalöverföring och
mottagning.
4. Grannar som använder elektriska apparater som arbetar med signalfrekvensen
433 MHz kan också orsaka störning.
5. Signaler från andra hushållsapparater som dörrklockor och hemsäkerhetssystem
kan tillfälligt störa enheterna och orsaka mottagningsfel. Överföringen och
mottagandet av temperaturen kommer att återupptas när störningen har upphört.
Det maximala överföringsavståndet är 45 meter från sensorn till monitorn (på
en öppen plats). Avståndet beror emellertid på den omgivande miljön och dess
störningsnivåer. Temperatursignalen färdas i en rak linje från sensorn till monitorn.
Signalen böjer sig inte runt ett objekt. Om ingen mottagning är möjlig trots att dessa
faktorer har beaktats måste alla enheter återställas.
Anmärkning: För att återställa en enhet: se Förberedelser. (Se avsnitt 1.0).
)'
6.0 Maximum- och minimumtemperatur
1. Tryck en gång på MAX/MIN-knappen för att visa maximumvärdet.
Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att visa minimumvärdet.
2. Tryck på raderingsknappen (CLEAR) för att radera minnet när max./min.
temperaturen och fuktigheten visas. Innehållet för det visade fältet kommer att
raderas.
7.0 Termometer i ºC och ºF
Standardmåttenheten för temperatur är °F. Tryck på ºC/ºF-knappen för att växla
mellan °C och °F.
8.0 Signaldetektering
Signalindikatorn på monitorn visar följande i fönstret för utomhustemperatur:
9.0 Sensor
1. Tryck på ºC/ºF-knappen på baksidan av sensorn för att ändra
temperaturmätningen till Celsius eller Fahrenheit.
2. Tryck på valknappen (SELECT) för att växla mellan temperaturvärde och
fuktighetsvärde.
10.0 Underhåll av termometern
• Undvik att utsätta termometern för extrema temperaturer, vatten eller kraftiga
stötar.
• Undvik kontakt med frätande material som alkohol, rengöringsmedel eller
parfym.
• Utsätt inte termometern för kraftigt våld, stötar, damm, överdrivna temperaturer
eller överdriven fuktighet. Dessa tillstånd kan förkorta termometerns livslängd.
• Manipulera inte termometerns interna komponenter.
Detta gör garantin ogiltig och kan orsaka skada.
Ingen signal detekterad
Signal detekterad
Fullbordad mottagning
)(
11.0 Specifikationer
Temperaturmätningsintervall
ÌÀ ÓäʨÊÌÊÇäʨÊi`Ê}}À>iÌiÊä]£Ê¨Ê
{ʨÊÌÊ£xn¨ÊÊi`Ê}}À>iÌiÊä]Óʨ
-iÃÀ xäʨÊÌÊÇäʨÊi`Ê}}À>iÌiÊä]£Ê¨Ê
xnʨÊÌÊ£xn¨ÊÊi`Ê}}À>iÌiÊä]Óʨ
Kontrollintervall för temperatur
ÌÀ 6>ÀÊÎÓ\iÊÃiÕ`
-iÃÀ 6>ÀÊ£È\iÊÃiÕ`
Fuktighetsmätningsintervall
1ÌÕà £äʯÊÌÊäʯ
Energikälla
(Alkaliska batterier rekommenderas)
ÌÀ ÓÊÃÌ°ÊL>ÌÌiÀiÀÊ£]xÊ6L>ÌÌiÀiÀ®
-iÃÀ ÓÊÃÌ°ÊL>ÌÌiÀiÀÊ£]xÊ6L>ÌÌiÀiÀ®
12.0 Fjärrsensor
För att undvika störningar i temperaturmätningen bör du placera fjärrsensorn på en
plats där den är skyddad mot direkt solljus, luftkonditionering och värmeutsläpp.
Fjärrsensorn är stänkskyddad. Sänk aldrig ned den i vatten och utsätt den inte för
kraftigt regn.
Monitor
Monitorn kan monteras på en vägg
eller placeras på en plan yta
*%
13.0 Kassera apparaten (på ett miljövänligt sätt)
När produkten har tjänat ut bör du inte kasta den tillsammans med de
vanliga hushållssoporna utan i stället lämna in den på en återvinningsstation
för elektrisk och elektronisk utrustning. Detta markeras med hjälp av
symbolen på produkten, bruksanvisningen och/eller förpackningen.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till en återvinningsstation.
Genom att återvinna vissa delar eller råmaterial från uttjänta produkter kan du göra
en betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer
information om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna ska tas bort innan enheten kasseras.
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller
i ditt land.
14.0 garanti
Garantiperiod
Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden startar det
datum då den nya produkten inhandlas.
Förbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan på utrustningens funktion
eller värde omfattas inte av garantin.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga
inköpskvittot, där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.
Garantiregler
En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med
ett giltigt inköpskvitto.
Om ett fel uppstår på produkten under garantiperioden reparerar Topcom eller dess
officiellt förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av
material- eller tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen
reparera eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten.
Vid utbyte kan den nya produktens färg och modell skilja sig från den ursprungligen
inköpta produkten.
Garantiperioden inleds på det ursprungliga inköpsdatumet. Garantiperioden förlängs inte
om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.
Undantag till garantin
Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller
användning samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är
original och som inte har
rekommenderats av Topcom används.
Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av yttre faktorer, såsom blixtnedslag,
vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer under transport.
Inga garantianspråk kan göras om serienumret på enheterna har ändrats, tagits bort
eller gjorts oläsligt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

National Geographic 260NE Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual