Oregon Scientific RMR683HG Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual
SWE
1
Digital termometer med luftfuktighet,
köldvarning och radiokontrollerad
klocka
Modell:
RMR683HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Introduktion
...............................................................
Introduktion ...............................................................Introduktion
2
Klocköversikt
............................................................
2
Vy Framsida
...........................................................
2
Vy Baksida
.............................................................
3
LCD Display
...........................................................
4
Trådlös sensor (THN132N) ...................................... 5
Att Komma Igång
......................................................
5
Batterier
...................................................................
Batterier ...................................................................Batterier
5
Trådlös Sensor
..........................................................
Trådlös Sensor ..........................................................Trådlös Sensor
5
Sensordataöverföring
.............................................................
7
Klocka
......................................................................
7
Tidsmottagning
...................................................... 7
Mottagningssignal .................................................... 7
Ställ in klockan ......................................................... 7
Alarm
.........................................................................
8
Temperatur Och Luftfuktighet
..................................
8
Temperatur Och Luftfuktighetstrend
........................
8
Halkvarning
.............................................................................
9
Hög / låg Temperatur / Luf
tfuktighetsalarm
Hög / låg Temperatur / LuftfuktighetsalarmHög / låg Temperatur / Luf
..............
9
Värmeindex
................................................................
Värmeindex ................................................................Värmeindex
9
Komfortzon
............................................................
1
0
Månfas
......................................................................
Månfas ......................................................................Månfas
10
Reset
........................................................................
1
0
Säkerhetsåtgärder .................................................. 10
Specifi kationer
......................................................
1
1
Om Oregon Scientifi c
.............................................
12
EU-Försäkran Om Överensstämmelse
.................
12
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 1 2006.5.26 11:42:14 AM
SWE
2
1
2
3
INTRODUKTION
Tack för att du valt denna Oregon Scientific
Digital termometer med luftfuktighet, köldvarning och
radiokontrollerad klocka
(RMR683HG). Denna klocka
levereras med en trådlös sensor (THN132N) och stödjer
upp till 3 sensorer (extra sensorer säljes separat).
NOTERING
Ha denna manual till hands när du
använder din nya produkt. Den innehåller en praktisk
steg-för-steg instruktion, samt teknisk specifi kation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
KLOCKÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1.
SNOOZE
2. Temperatur och Luftfuktighetsområde
3. Klocka / Alarmområde
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 2 2006.5.26 11:42:17 AM
SWE
3
1
2
3
4
5
6
8
11
9
10
7
VY BAKSIDA
1.
TEM
P
/
HUMIDIT
Y
H
I
/
L
O
:
Ändra inställningar
eller aktivera / inaktivera hög eller låg temperatur /
luftfuktighetsalarm
2.
/
:
Öka / minska inställning; aktivera / inaktivera
radiokontrollerad klocka
3.
CHANNEL:
Växla mellan fjärrenheter
4.
HE
A
T
ATA
INDEX
5.
MODE
:
Ändra inställningar / display
6.
ALARM:
Visa alarmstatus; ställ in alarm
7. Batterifack
8.
MEM:
Visa nuvarande, högsta och lägsta temperatur
/ luftfuktighet
9.
°
C
/
°
F:
Välj temperaturenhet
10.
RESET:
Återställ enheten till fabriksinställning
11.
EU / UK
omkopplare
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 3 2006.5.26 11:42:22 AM
SWE
4
1
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
1
7
8
2
3
4
5
6
LCD DISPLAY
1. Värmeindexikon
2. Hög/Låg temperaturalarm
3. Ikon för Max / min temperatur
4. Ikon för RF radiomottagning
5. Komfortzon
6. Ikon för låg batterinivå
7. Hög/Låg luftfuktighetsalarm
8. Ikon för max / min luftfuktighet
9. Halkvarning är aktiverad
10. Temperaturtrend
11. Temperatur
12. Värmeindexvarning
13. Luftfuktighetstrend
14. Luftfuktighet
Klocka / Alarmomr
å
de:
1. Radiomottagningssignal
2. AM / PM läge aktiverat
3. Alarmläge
4. Alarm aktiverat
5. AM / PM läge aktiverat
6. Alarmtid
7. Klocka
8. Månfas
Temperatur och Luftfuktighetsomr
å
de:
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 4 2006.5.26 11:42:24 AM
SWE
5
1
2
3
4
6
5
1
TRÅDLÖS SENSOR (THN132N)
1. LED indikator
1.
V
ä
ggmontering
2.
Batterifack
3.
Batterilucka
4. Bordsstativ
5. RESET
6. Kanalomkopplare
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Se till att batterierna sätts in enligt guren i batterifacket
innan du börjar använda produkten. Tryck
RESET
efter
varje batteribyte.
Indikerar att batterinivån är låg i huvudenheten.
NOTERING
Använd inte laddningsbara batterier. Det
rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna
produkt för maximal drifttid eller lithium-batterier om
enheten ska användas under fryspunkten.
TRÅDLÖS SENSOR
Sensorn mäter temperaturdata var 40:e sekund och
sänder dem till huvudenheten. Huvudenheten kan samla
in data från upp till 3 sensorer.
Att st
ä
lla in sensorn:
1. Ta bort batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in enligt guren.
Tryck
RESET efter varje batteribyte.
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 5 2006.5.26 11:42:28 AM
SWE
6
3. Välj en kanal. Försäkra dig om att du använder olika
kanaler för de olika sensorerna.
4. Stäng batterifacket.
5. Montera sensorn önskat ställe genom att använda
väggmontering eller bordsstativ.
F
ö
r b
ä
sta resultat:
Undvik att placera enheten att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 30 meter (100
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Sändningsräckvidden kan variera beroende på många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser
för att erhålla den bästa mottagningen.
Alkaliska Standardbatterier innehåller signifikanta
ngder av vatten. grund av detta kommer de
att frysa vid låga temperaturer -12°C (10°F). Lithium
engångsbatterier tål mycket lägre temperaturer ner till
-30°C (-22°F).
Trädlösa överföringsavstånd kan påverkas av en
mängd olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla
kan temporärt påverka sändningsräckvidden mellan
sensor och huvudstation. Om enheten slutar fungerar
grund av låg temperatur, kommer enheten att fungera
normalt igen fort den kommit inom intervallet för
arbetstemperaturen (dvs. Inga permanenta skador
kommer ske på grund av sträng kyla).
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 6 2006.5.26 11:42:30 AM
SWE
7
SENSORDATAÖVERFÖRING.
Mottagningsikonen som visas i temperatur och
luftfuktighetsområdet visar statusen.
IKON
BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
sensorer
En kanal har hittats och
sensorsignalen överförs
och “- - . -“
och “- - . -“
och “- - . -“
och “- - . -“
(Utomhustempe
(Utomhustempe
(Utomhustempe
ratursområdet)
Sensorn kan inte hittas.
Sök efter sensorn eller
kontrollera batterierna
F
ö
r att leta efter en sensor
:
Tryck och ll inne både
MEM
och
CHANNEL
i 2
sekunder.
NOTERING
Om fjärrenheten fortfarande inte kan hittas,
kontrollera batterier, hinder och placeringen av frrenheten.
KLOCKA
TIDSMOTTAGNING
Denna produkt är konstruerad r att automatiskt
synkronisera kalenderklockan snart den är inom
radiomottagningsradien för:
DCF-77 radiosignal från Frankfurt, Tyskland
(Centraleuropa)
MSF-60 radiosignal från Rugby, England (UK)
Signalerna tas emot av sensorn när den är inom 1500
km (932 miles) avstånd från en signal.
NOTERING
Skjut
EU/UK
omkopplaren till den position
som motsvarar den plats du befi nner dig på. Repetera
varje gång du nollställer enheten.
NOTERING
Första mottagningen tar ca 2-10 minuter
när tiden skall ställas in eller när
RESET
har tryckts in.
Så fort den har mottagit informationen kommer ikonen
att sluta blinka. Om signalen är svag kan det ta upp till
24 timmar för enheten att få kontakt med signalen
MOTTAGNINGSSIGNAL
Indikator f
ö
r radiomottagningssignal:
STARK
SIGNAL
SVAG
SIGNAL
INGEN SIGNAL
F
ö
r att g
ö
ra en manuell s
ö
kning:
Tryck och håll inne
i 2 sekunder.
Att inaktivera RF-funktionen:
Tryck och håll inne
i 2 sekunder.
STÄLL IN KLOCKAN
Om automatisk inställning är aktiverad och en signal
hittats beh
över inte klockan ställas in manuellt.
F
ö
r att st
ä
lla in klockan manuellt:
1. Tryck och håll inne
MODE
i 2 sekunder.
2. Tryck
eller
för att ändra inställningarna.
3. Tryck
MODE
för att bekräfta
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 7 2006.5.26 11:42:33 AM
SWE
8
4. Inställningsföljden för klockan är: Zontidsoffset, 12/24
timmars format, timme,
minut, år, månad,
dag och
språk.
NOTERING
Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa klockan upp till + / - 9 timmar från den mottagna
klocktiden. Om du har inaktiverat den automatiska
klockan (t.ex. ställt in klockan manuellt), behöver du inte
ställa in tidszonen.
NOTERING
Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
F
ö
r att
ä
ndra klockdisplay:
Tryck
MODE
för att växla mellan:
Klocka med sekunder
Klocka med veckodag
ALARM
Att st
ä
lla alarmet:
1. Tryck och håll inne
ALARM
i 2 sekunder.
2. Tryck
eller
för att ändra tim / minutinställning.
3.
Tryck
MODE
för att bekräfta
.
visar att alarmet
ä
r
PÅ.
F
ö
r att v
ä
xla mellan alarm P
Å
/ AV.
1. Tryck
ALARM
att visa alarmtiden.
2. Tryck på
ALARM
igen för att slå
P
Å
/ AV
alarmet
.
F
ö
r att st
ä
nga av alarmet:
Tryck
SNOOZE
för att stänga av alarmet i 8
minuter.
ELLER
Tryck valfri knapp förutom
SNOOZE
för att stänga
av larmet i 24 timmar.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
F
ö
r att v
ä
xla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
F
ö
r att visa utomhussensorns temperaturm
ä
tningar
:
Tryck
CHANNEL
.
F
ö
r att automatiskt v
ä
xla mellan sensorer
:
Tryck och håll inne
CHANNEL
i 2 sekunder. Varje
fjärrenhets data kommer att visas i 3 sekunder.
F
ö
r att avsluta automatisk v
ä
xling av sensorer
:
Tryck
CHANNEL
eller
MEM.
F
ö
r att v
ä
xla mellan aktuell
,
minimum
och
maximum
v
ä
rden f
ö
r aktuell sensor:
Tryck
MEM
upprepade gånger.
F
ö
r att radera minnet:
Tryck och håll inne
MEM
i 2 sekunder.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETSTREND
Temperaturen och lufttryckstrendikonerna baseras
aktuella sensormätningar.
STIGANDE
STADIG
FALLANDE
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 8 2006.5.26 11:42:35 AM
SWE
9
HALKVARNING
Om sensorn kanal 1 mäter värden mellan 3°C till
–2°C (37°F till 28°F),
Blinkar för
att varna dig för att
r att varna dig för att r
temperaturen närmar sig fryspunkten.
NOTERING
Varningen kommer automatiskt att stoppas
om temperaturen går utanför halkvarningsgränserna.
HÖG / G TEMPERATUR / LUFTFUKTIGHETSALARM
Temperatur och luftfuktighetsalarm kan ställas in så att
de piper om sensorn kanal 1 mäter värden ovan eller
under ditt inställda värde.
F
ö
r att st
ä
lla alarmet P
Å
/ AV:
1. Tryck och håll inne
TEMP
/
HUMIDITY
HI
/
LO
.
2. Använd
och
för att välja hög / låg temperatur
för att välja hög / låg temperatur
/ luftfuktighetsalarm. Tryck
TEMP
/
HUMIDITY
HI
/
LO
för att bekräfta.
3. Tryck
/
För att ställa alarmet
P
Å
/
AV
och tryck
TEMP
/ HUMIDITY
HI
/
LO
för att bekräfta.
4. Om alarmet har aktiverats,
använd och för
att
r att r
välja temperatur / luftfuktighet.
5. Tryck
TEMP
/
HUMIDITY
HI
/
LO
för att
bekräfta.
F
ö
r att st
ä
nga av
h
ö
g
/
l
å
g
alarmet:
Tryck valfri tangent. Alarmet nollställs automatiskt
och kommer att pipa igen om en hög / låg temperatur
mäts igen.
NOTERING
THN132N sensorn som följer med stöder
inte luftfuktighetsmätningar. För att aktivera hög / låg
luftfuktighetsalarm måste en termo-hygrosensor köpas
och installeras kanal 1. För ytterligare information
om sensorer som t.ex. THGR268 termo-hygrosensor
besök din närmaste återförsäljare eller in
www.
oregonscientifi c.com
oregonscientifi c.com
.
VÄRMEINDEX
rmeindex kombinerar temperatur och luftfuktighetsdata
för att beskriva hur temperaturen känns. THN132N
sensorn som följer med stöder inte rmeindex. En
termo-hygrosensor måste köpas för att kunna aktivera
värmeindex för kanal 1-3.
VARNING
V
Ä
VÄV
RMEINDEX
F
Ö
RKLARING
Extrem fara
54.5°C /
(130°F)
eller högre
Stor risk för
uttorkning /
solsting
Fara
40.5 - 54°C
(105 - 129°F)
Värmeutmattning
kan förväntas
Extrem
försiktighet
32.2 - 40°C
(90 - 104°F)
Möjlig
värmeutmattning
Varning
26.6-31.7°C
(80- 89°F)
Möjligt
värmeslag
Tryck
HE
A
T
ATA
INDEX
för att visa VÄRMEINDEX.
För att växla mellan aktuellt / maximum / minimum
rmeindex, tryck
HE
A
T
ATA
INDEX
, tryck refter
CHANNEL
för att välja kanal 1-3 eller inomhus, följt
av
MEM
.
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 9 2006.5.26 11:42:36 AM
SWE
10
För att växla mellan temperatur / luftfuktighet och
värmeindexdisplay, tryck och håll inne
HEAT INDEX
i 2 sekunder. Tryck
HEAT INDEX
igen för att stoppa
funktionen.
NOTERING
Om temperaturen är under 26°C / 80°F eller
om önskad kanal inte fungerar, kommer Värmeindex att
visa “NA” .
KOMFORTZON
Komfortzonen, som baseras på temperatur och
luftfuktighetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
IKON
TEMPER
A
TUR
ATURA
LUFTFUKTIGHET
Vilken som helst
> 70%
20 - 25°C
(68 - 77°F)
40 - 70%
Vilken som helst
< 40%
MÅNFAS
När datumet är inställt, t
ryck eller för
att visa
r att visa r
månfasen för nästa eller föregående dag.
Tryck och håll
inne eller för
att bläddra igenom
r att bläddra igenom r
åren (2001 till 2099).
Nym
å
ne
V
ä
xande M
å
nsk
ä
ra
Halvm
å
ne
V
ä
xande Halvm
å
ne
Fullm
å
ne
Avtagande Fullm
å
ne
Halvm
å
ne
Avtagande M
å
nsk
ä
ra
RESET
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras ett korrekt sätt. Här är lite
försiktighetsinformation:
Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att
närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner
m.m. inte täcker för ventilationshålen.
Utsätt inte apparaten för
extrem
påverkan av, slag,
damm, temperatur eller fuktighet, det kan orsaka
driftstörningar, kortare livslängd, skadade batterier
och delar.
Om denna produkt placeras ytor med speciell
nish
såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas.
Ta kontakt med din möbeltillverkare för att mer
information om huruvida det går bra att placera
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 10 2006.5.26 11:42:38 AM
SWE
11
föremål ytan. Oregon Scientifi c kan inte hållas
ansvariga för skador på träytor som uppkommit på
grund av kontakt med denna produkt.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
vätska produkten skall den omedelbart torkas
torr med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta kommer
att förverka garantin apparaten och kan orsaka
onödig skada. Produkten innehåller inga reparerbara
delar.
Använd endast nya batterier enligt specifi kationerna
i denna bruksanvisning. Blanda inte gamla och nya
batterier.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Innellet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall
avsedd miljöstation och r inte slängas som
vanligt restavfall.
SPECIFIKATIONER
TYP
BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H
97 x 127 x 70 mm
(3.94 x 5.20 x2.87 tum)
Vikt
241 g (8.5 oz) utan batteri
241 g (8.5 oz) utan batteri
Temperaturenhet
°C / °F
Temperaturområde
-5°C till 50°C (23°F till
122°F)
Upplösning
Upplösning
0.1°C (0.2°F)
0.1°C (0.2°F)
Klockfrekvens
DCF-77 (EU) / MSF-60
(UK)
Synkronisation
Synkronisation
Auto eller inaktiverad
Signalfrekvens
Signalfrekvens
433 MHz
Klocka
A u t o e l l e r m a n u e l l
(inaktiverad)
Luftfuktighetsområde
25% - 95%
Upplösning
1%
Minne
Min / Max luftfuktighet och
temperatur
Alarmvaraktighet
2 minuter
Snooze
8 minuter
Klockvisning
TT:MM:SS
TT:MM:Veckodag
TT:MM:Veckodag
Timformat
12 / 24 timmars format
Datum
DD / MM valbart språk:
E,
D, F, I and S
Strömförsörjning
2 x U M - 3 ( A A ) 1 . 5 V
batterier
TR
Å
DL
Ö
S SENSOR
L x B x H
96 x 50 x 22 mm
(3.8 x 2.0 x 0.9 tum)
Vikt
62 g (2.22 oz) utan batteri
Överföringsräckvidd
30 m (100 fot) utan hinder
Temperaturomr
å
TemperaturområTemperaturomr
de
ådeå
-30
°
C
till
60
°
C
(-22
°
F
till
140
°
F)
Str
ö
mf
ö
mfömf
rs
ö
rjning
1
x
UM-3
(AA)
1.5
V
batteri
NOTERING
Det rekommenderas att använda alkaliska
batterier till denna produkt för bästa prestanda.
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 11 2006.5.26 11:42:39 AM
SWE
12
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (
www.oregonscientific.se
www.oregonscientific.se
) för
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientifi c kundkontakt besöker du
vår lokala hemsida
www.oregonscientifi c.se
www.oregonscientifi c.se
eller
www.
oregonscientifi c.com
oregonscientifi c.com
för att nna telefonnummer till
respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
rmed intygar Oregon Scienti c att denna
Digital
termometer med luftfuktighet, köldvarning och
radiokontrollerad klocka
M
odell
RMR683HG
sr I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
En signerad kopia a v
DECL A R AT ION O F
CONFORMITY
kan erhållas vid hänvändelse till
OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz
CHCH
och Norge
N
RMR683HG_M_SW_RC3.indd 12 2006.5.26 11:42:39 AM
1 / 1

Oregon Scientific RMR683HG Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual