Oregon Scientific DP200 / DP200A Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väckarklockor
Modell
DP200 / DP200A
Typ
Användarmanual
SWE
1
Radiokontrollerad
Dagprojektionsklocka med
Utomhustemperatur
Modell: DP200 / DP200A
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Översikt.............................................................................2
Ovansida / Front LCD ........................................................2
Baksida / Undersida...........................................................2
Fjärrsensor.........................................................................3
Komma Igång...................................................................3
Drift....................................................................................3
Fjärrsensor......................................................................3
Sensorsändning................................................................4
Klocka..............................................................................4
Tidssignalmottagning........................................................4
Ställa In Klockan Manuellt.................................................4
LCD-Display.....................................................................5
Alarm................................................................................5
Projektion........................................................................5
Temperatur......................................................................6
Återställning....................................................................6
rsiktighetsåtgärder.....................................................6
Specifikationer.................................................................6
Om Oregon Scientific.....................................................7
EU-försäkran Om Överensstämmelse...........................7
DP200 IM SWE R4.indd 1 2007.6.29 3:05:42 PM
SWE
2
ÖVERSIKT
OVANSIDA / FRONT LCD
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
1. IR rörelsesensoser (på ovansidan): Snooze; ändra
visningsläge
2. ALARM ON / OFF (på ovansidan): Aktivera / inaktivera
alarm
3. Tidzon
4. Indikator för tidsignalmottagning
5. Tid-, alarm- och temperaturvisning
6. °C / °F temperaturenhetsvisning
7. Alarmikon
8. Ikon för utomhustemperatur
9. Indikator för låg batterinivå
10. Ikon för inomhustemperatur
11. Projektor: Projicerar tid, alarmstatus och inomhus- /
utomhustemperatur
BAKSIDA / UNDERSIDA
DP200 IM SWE R4.indd 2 2007.6.29 3:05:43 PM
SWE
3
1. FOCUS: Fokus för den projicerade bilden
2. Adapterkontakt
3. Batterifack
4. EU / UK: Välj tidsignalmottagning
5. PROJECTION AUTO / CLOCK / OFF: Välj
projiceringsläge
6. 180° ROTATION: Rotera den projicerade bilden 180°
grader
7. SET ALARM: Ställ in alarmet
8. SET CLOCK: Ställ in klockan
9. °C / °F: Välj temperaturenhet
10.
/ : Öka / minska inställningarna; aktivera /
inaktivera tidsmottagningssignalen
11. RESET: Återställ enheten till de ursprungliga
inställningarna
FJÄRRSENSOR
1. LED-statusindikator
2. Hål för väggmontering
3. Batterifack
4. RESET-hål för återställning
5. CHANNEL knapp för kanalinställning
KOMMA IGÅNG
DRIFT
Batterier fungerar som backup. Vid kontinuerlig användning
av projektorn och bakgrundsbelysningen ska alltid adapter
anslutas till elnätet. Se till att kontakten alltid är lätt att
komma åt.
Sätt i batterierna:
1. Ta bort batterilocket och sätt i batterierna. Var noga med
polariteten.
2. Tryck RESET efter varje batteribyte.
indikerar att huvudenhetens batterier behöver bytas.
FJÄRRSENSOR
Ställ in fjärrsensorn:
1. Öppna batterifacket.
2. Välj en kanal och tryck sedan RESET.
3. Stäng batterifacket.
4. Placera sensorn inom 30 m från huvudenheten och
använd bordsstativet eller montera sensorn på väggen.
TIPS Sändningsavståndet kan variera beroende på många
olika faktorer. Du kan behöva experimentera dig fram på
DP200 IM SWE R4.indd 3 2007.6.29 3:05:43 PM
SWE
4
olika platser för att uppnå bästa resultat.
SENSORSÄNDNING
Huvudenheten söker automatiskt efter utomhussensorn.
Sensormottagningsikonen för fjärrsensorn på huvudenheten
visar följande status:
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker
efter sensorn.
En kanal har hittats.
Sensorn kan inte
hittas.
NOTERA Om sensorn inte hittas, kontrollera batterierna,
störningar och sensorns placering.
För bästa resultat:
Placera sensorn skyddad från direkt solljus och regn.
Placera sensorn mot huvudenheten, med så få störningar
som möjligt emellan.
Placera sensorn på avstånd från metalliska föremål och
elektroniska objekt.
Under kalla vintermånader bör sensorn placeras närmare
huvudenheten.
KLOCKA
TIDSSIGNALMOTTAGNING
Den här produkten är designad att automatiskt synkronisera
klockan med en tidssignal.
DP200:
Ställ in EU / UK för att välja mottagarsignal.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn,
England.
DP200A:
WWVB-60 signal: inom 3200km från Fort Collins,
Colorado.
Aktivera / inaktivera tidssignalmottagningen:
Tryck och håll nere
för att aktivera eller för att
inaktivera tidssignalmottagningen.
NOTERA Tidssignalmottagningen tar normalt mellan 2 och
10 minuter. Om signalen är svag kan det dock ta upp till 24
timmar att erhålla en godkänd signal.
Indikator för tidssignalmottagning:
STARK SIGNAL SVAG SIGNAL INGEN SIGNAL
STÄLLA IN KLOCKAN MANUELLT
För att kunna ställa in klockan manuellt måste du först
inaktivera tidssignalmottagningen.
1. Tryck och håll nere SET CLOCK.
2. Tryck
eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck SET CLOCK för att bekräfta.
4. Inställningsordningen är: tidzon, 12/24 timmarsformat,
timme och minut.
DP200 IM SWE R4.indd 4 2007.6.29 3:05:44 PM
SWE
5
DP200: Tidzonen ställer in klockan +/- 23 timmar från den
mottagna tidssignaltiden.
DP200A: Välj tidzon: (P) Pacifi c, (E) Eastern, (C) Central
eller (M) Mountain.
LCD-DISPLAY
Rör handen ovanför IR-rörelsesensorerna för att bläddra
mellan visningslägena:
Klocka
Alarm
Utomhustemperatur
Inomhustemperatur
ALARM
Ställ in alarmet:
1. Tryck och håll nere SET ALARM.
2. Tryck
/ för att ställa in timme / minut.
3. Tryck SET ALARM för att bekräfta.
indikerar att
alarmet är ON (PÅ).
Aktivera eller inaktivera alarmet:
1. Tryck SET ALARM för att visa alarmtiden.
2. Tryck ALARM ON / OFF för att aktivera (ON) eller
inaktivera (OFF) alarmet.
Tysta alarmet:
Rör handen ovanför IR-rörelsesensorerna för att tysta
alarmet i 8 minuter.
ELLER
Tryck ALARM ON / OFF för att stänga av alarmet och
aktivera det igen efter 24 timmar.
PROJEKTION
Den ultraljusa LED-projektorn möjliggör projektion dagtid för
tids- och temperaturinformation.
Aktivera projektorn:
Dra PROJECTION till AUTO eller CLOCK.
Dra till AUTO för att växla mellan tid och inomhus- /
utomhustemperatur.
Dra till CLOCK för att projicera enbart tiden.
Justera projektorbilden:
Tryck 180° ROTATION för att rotera bilden 180°
grader.
Ställ in fokus genom att vrida på FOCUS- hjulet.
NOTERA Den inbyggda CDS-ljussensorn inuti enheten
aktiverar automatisk projektion / displaydimning.
NOTERA Om projektionen är aktiverad, titta inte direkt in
i projektorn. Oregon Scientifi c kan inte hållas ansvariga för
några som helst konsekvenser av felaktig användning av
denna produkt.
DP200 IM SWE R4.indd 5 2007.6.29 3:05:45 PM
SWE
6
TEMPERATUR
Växla mellan temperaturenheter:
Tryck °C / °F.
NOTERA Håll temperatursensorn på avstånd från
huvudenheten eller från elektriska produkter då hettan från
dessa kan resultera i felaktig temperaturmätning inomhus.
ÅTERSTÄLLNING
Tryck RESET för att återgå till grundinställningarna.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar, damm
eller kraftiga variationer i temperatur eller luftfuktighet.
Övertäck inte ventilationshål med tidningar, gardiner
e.d.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska
på produkten skall den omedelbart torkas torr med en
luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta förverkar
garantin.
Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och
nya batterier.
Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
Denna produkt skall vid kassering sorteras som
elektronikskrot.
Placering av denna produkt vissa träytor kan
resultera i skador på ytan, för vilka Oregon Scientific ej
ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren för information.
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Släng inte förbrukade batterier som vanligt
restavfall. De bör slängas i avsedd behållare en
återvinningsstation.
Observera att vissa enheter har en plastremsa för att
spara batteri. Ta bort plastremsan i batteriluckan innan
första användning.
NOTERING De tekniska specifikationerna och innehållet
i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning.
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H
85 x 90 x 90 mm
(3.35 x 3.54 x 3.54 in)
DP200 IM SWE R4.indd 6 2007.6.29 3:05:45 PM
SWE
7
Vikt
510 g
utan batteri
Inomhustemperatur
0°C till 50°C
(32°F till 122°F)
Utomhustemperatur
-30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Signalfrekvens 433 MHz
Huvuddrift DC 5.0V adapter
Back-up 1 x CR2032 3V-batteri
FJÄRRENHET (THN132N)
L x B x H
92 x 60 x 20 mm
(3.6 x 2.4 x 0.8 in)
Vikt 62 g
Överföringsområde 30 m fritt
Temperaturområde
-30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Drift
1 x UM-4 (AA) 1.5V-
batterier
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror;MP3 spelare;
projektionsklockor; hälsoprodukter;väderstationer; DECT-
telefoner och konferenstelefoner.Hemsidan innehåller också
information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt
med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du
hittar all information du behöver på vår hemsida och om
du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt
besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se
eller www.oregonscientific.com för att fi nna telefonnummer
till respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Radiokontrollerad
Dagprojektionsklocka med Utomhustemperatur (Modell:
DP200 / DP200A) står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En
signerad kopia av “DECLARATION OF CONFORMITY”
kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
DP200 IM SWE R4.indd 7 2007.6.29 3:05:46 PM
/