National Geographic 259NE Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual
((
Inomhus-/utomhus-
termometer med minne
Monitor:
A. Veckodag
B. Batterisymbol
C. Utomhustemperatur
D. Inomhustemperatur
E. Högsta uppmätta temperaturen samt datum då den uppmättes
F. Lägsta uppmätta temperaturen samt datum då den uppmättes
G. Signaldetekteringssymbol
H. Datum
I. Tid
1. Max/min-knapp
2. Historikknapp
3. Raderingsknapp
4. (+)-knapp
5. Inställningsknapp
6. (−)-knapp
7. Återsynkroniseringsknapp
8. ºC/ºF-knapp
9. Återställningsknapp
Sensor :
10. Återställningsknapp
Innan du börjar
1.0 Förberedelser:
1. Sätt först i batterierna i monitorn och tryck sedan en gång på återställningsknap-
pen (RESET).
2. Placera monitorn så nära sensorn som möjligt och sätt i batterierna i sensorn och
tryck sedan på återställningsknappen (RESET).
Viktigt: Kalendern och klockan måste ställas in innan monitorn kan ta emot en signal
från sensorn. (Se avsnitt 3.0)
3. Placera monitorn och sensorn inom effektivt sändningsavstånd, vilket under vanliga
förhållanden är 30 till 45 meter. Avståndet påverkas av byggnadens material samt
var monitorn och sensorn är placerade. Försök med olika placeringar för att få
bästa resultat.
Anmärkning: Sensorn bör placeras på en skuggig plats för ge ett tillförlitligt värde.
1.1 Börja använda termometern
När batterierna har satts i sensorn (eller återställningsknappen (RESET) har tryckts
in) måste kalendern och klockan ställas in. Efter inställningen kommer en signal att
överföras till monitorn. Monitorn söker efter signalen under 5 minuter.
När signalen har tagits emot ändras strecken (--.-°F) på monitorn till aktuell
utomhustemperatur. Tryck på återsynkroniseringsknappen (RE-SYNC) på monitorn
om inte utomhustemperaturen visas inom 5 minuter. Monitorn söker nu efter signalen
under ytterligare 6 minuter.
()
2.0 Felsökning
Tryck på återställningsknappen (RESET) varje gång displayen visar streck (--.-°F)
och/eller för att säkerställa att sensorn är i kontakt med monitorn.
Kontrollera följande om utomhustemperaturen inte kan tas emot:
1. Monitorn eller sensorn bör placeras minst 0,9 till 1,2 meter från varje störande
källa som datorskärmar eller tv-apparater.
2. Undvik att placera monitorn på eller i närheten av fönsterkarmar av metall.
3. Användning av annan elektrisk utrustning som hörlurar eller högtalare som arbetar
på samma signalfrekvens (433 MHz) kan hindra korrekt signalöverföring och
mottagning.
4. Grannar som använder elektriska apparater som arbetar med signalfrekvensen 433
MHz kan också orsaka störning.
5. Signaler från andra hushållsapparater som dörrklockor och hemsäkerhetssystem
kan tillfälligt störa enheterna och orsaka mottagningsfel. Överföringen och
mottagandet av temperaturen kommer att återupptas när störningen har upphört.
Det maximala överföringsavståndet är 45 meter från sensorn till monitorn (på
en öppen plats). Avståndet beror emellertid på den omgivande miljön och dess
störningsnivåer. Temperatursignalen färdas i en rak linje från sensorn till monitorn.
Signalen böjer sig inte runt ett objekt. Om ingen mottagning är möjlig trots att dessa
faktorer har beaktats måste alla enheter återställas.
Anmärkning: För att återställa en enhet, se Förberedelser. (Se avsnitt 1.0)
3.0 Inställning av kalender och klocka
1. Tryck ned och håll inställningsknappen (SET) nedtryckt för att aktivera
kalenderinställningen.
2. Tryck på knappen + eller - för att växla till korrekt år.
3. Tryck på SET-knappen för att bekräfta.
4. Följ steg 2-3 för att ställa in datum, tid och 12/24-timmarsvisning.
4.0 Högsta och lägsta uppmätta värde
Den högsta och den lägsta uppmätta temperaturen visas alltid på skärmen. När
utomhustemperaturen blir högre eller lägre än aktuellt högsta/lägsta värde
uppdateras respektive värde direkt. Dessa data kommer att finnas kvar även om
batterierna tas bort eller enheten återställs.
Viktigt: De uppmätta högsta och lägsta temperaturerna lagras med datum och därför
MÅSTE kalendern ställas in korrekt innan enheten tas i bruk.
5.0 Fem års historik
Enheten lagrar de dagliga max- och minvärdena för utomhustemperaturen upp till fem
år.
1. Tryck ned och håll historikknappen (HISTORY) nedtryckt tills kalendern börjar
blinka.
2. Tryck på (+)- eller (-)-knapparna för att växla till önskat år och tryck sedan på
historikknappen (HISTORY) för att bekräfta.
3. Repetera steg 2 för att ställa in månad och datum.
4. De uppmätta max- och minvärdena för utomhustemperaturen för detta datum
kommer att visas under 5 sekunder.
5. Om det inte finns något uppmätt värde för detta datum visas --.-°C eller --.-°F.
(*
Anmärkning: Fem års data kommer att finnas kvar även om batterierna tas bort eller
enheten återställs. Efter fem år kommer de äldsta värdena att ersättas av de senast
uppmätta temperaturvärdena.
6.0 Historik för visst datum varje år
Enheten kan också visa de uppmätta max- och minvärdena för utomhustemperaturen
för samma datum förra året, för två år sen o.s.v.
Exempel: Om dagens datum är den 25 mars 2007 (03/25/07) kommer enheten att
visa max- och mintemperaturerna för 03/25/06, 03/25/05, 03/25/04 etc. upp till
fem år tillbaka i tiden.
1. Tryck på historikknappen (HISTORY) en gång och monitorn kommer att visa de
uppmätta temperaturvärdena för samma datum förra året. Tryck på knappen en
gång till för att se temperaturvärdena för två år sedan, etc.
7.0 Maximum- och minimumtemperatur
1. Tryck en gång på MAX/MIN-knappen för att visa maximumvärdet. Tryck på MAX/
MIN-knappen igen för att visa minimumvärdet.
2. Tryck på raderingsknappen (CLEAR) för att radera minnet när max/min-
temperaturen visas. Innehållet för det visade fältet kommer att raderas.
Anmärkning: Radering av max/min-temperaturen kommer inte att radera den
uppmätta högsta och lägsta temperaturen.
8.0 Temperatur i ºC och ºF
Standardmåttenheten för temperatur är °F. Tryck på ºC/ºF-knappen för att växla
mellan °C och °F.
9.0 Signaldetektering
Signalindikatorn på monitorn visar följande i fönstret för utomhustemperatur:
10.0 Underhåll av termometern
Undvik att utsätta termometern för extrema temperaturer, vatten eller kraftiga
stötar.
Undvik kontakt med frätande material som alkohol, rengöringsmedel eller parfym.
Utsätt inte termometern för kraftigt våld, stötar, damm, överdrivna temperaturer
eller överdriven fuktighet. Dessa tillstånd kan förkorta termometerns livslängd.
Manipulera inte termometerns interna komponenter. Detta gör garantin ogiltig och
kan orsaka skada.
Ingen signal detekterad
Signal detekterad
Fullbordad mottagning
(+
11.0 Specifikationer
/i«iÀ>ÌÕÀBÌ}ÃÌiÀÛ>
Monitor −20 °C till 70 °C med noggrannheten
0,1 °C
−4 °F till 158 °F med noggrannheten
0,2 °F
Sensor −50 °C till 70 °C med noggrannheten
0,1 °C
−58 °F till 158 °F med noggrannheten
0,2 °F
ÌÀÌiÀÛ>ÊvÀÊÌi«iÀ>ÌÕÀ
Monitor Var 32:a sekund
Sensor Var 16:e sekund
-ÌÀB>
>Ã>ÊL>ÌÌiÀiÀÊÀii`iÀ>î
Monitor 2 st. AA-batterier (1,5 V-batterier)
Sensor 2 st. AA-batterier (1,5 V-batterier)
Batteridriftstid Ca 12 månader
12.0 Fjärrsensor
För att undvika störningar i temperaturmätningen bör du placera fjärrsensorn på en
plats där den är skyddad mot direkt solljus, luftkonditionering och värmeutsläpp.
Fjärrsensorn är stänkskyddad. Sänk aldrig ned den i vatten och utsätt den inte för
kraftigt regn.
Monitor
Monitorn kan monteras på en vägg eller placeras på en plan yta.
(,
13.0 Kassera apparaten (på ett miljövänligt sätt)
När produkten har tjänat ut bör du inte kasta den tillsammans
med de vanliga hushållssoporna utan i stället lämna in den på en
återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Detta
markeras med hjälp av symbolen på produkten, bruksanvisningen
och/eller förpackningen.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till en återvinningsstation.
Genom att återvinna vissa delar eller råmaterial från uttjänta produkter kan du göra
en betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer
information om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna ska tas bort innan enheten kasseras.
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller
i ditt land.
14.0 Garanti
Garantiperiod
Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden startar det
datum då den nya produkten inhandlas.
Förbrukningsvaror eller defekter som har obetydlig inverkan på utrustningens funktion
eller värde omfattas inte av garantin.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga
inköpskvittot, där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.
Garantiregler
En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans
med ett giltigt inköpskvitto.
Om ett fel uppstår på produkten under garantiperioden reparerar Topcom eller dess
officiellt förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av
material- eller tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen
reparera eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten.
Vid utbyte kan den nya produktens färg och modell skilja sig från den ursprungligen
inköpta produkten.
Garantiperioden inleds på det ursprungliga inköpsdatumet. Garantiperioden förlängs
inte om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade
servicecenter.
Undantag till garantin
Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller
användning samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är
original och som inte har rekommenderats av Topcom används.
Vidare omfattar inte garantin skador som orsakas av yttre faktorer, såsom
blixtnedslag, vatten och brand, och inte heller skador som uppkommer under
transport.
Inga garantianspråk kan göras om serienumret på enheterna har ändrats, tagits bort
eller gjorts oläsligt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

National Geographic 259NE Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual