Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Tillägg till
användarhandboken v5
Ändringar från programversion
04.00 till programversion 04.01 och
tillägg till användarhandboken v5
2
Revideringshistorik
Dokumentets syfte
I det här dokumentet finns en beskrivning av ändringarna och de nya funktionerna i program-
version 04.01 samt korrigeringar av informationen i användarhandboken till Accu-Chek Inform II
version 5.0.
Det här tillägget gäller för och är avsett att användas tillsammans med användarhandboken till
Accu-Chek Inform II version 5.0. Det är inte en ersättning för den fullständiga användarhand-
boken till Accu-Chek Inform II version 5.0.
© 2015, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av
dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst
metod, elektronisk eller mekanisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd
från Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all
information i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för tryckningen. Roche Diagnostics
förbehåller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående meddelande som en
del av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller
dokumentet.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Dokumentversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2015-03 Nytt dokument, skapat för programversion 04.01 och
som ett tillägg till användarhandboken version 5.0 för
programversion 04.00
Se till att du läser den fullständiga användarhandboken till Accu-Chek
Inform II version 5.0.
3
Dokumentets syfte............................................................................................................................. 2
1 Nyheter i programversion 04.01 5
1.1 Ny ikon........................................................................................................................................................... 5
Exempel: Kontrolltest........................................................................................................................ 5
1.2 Konfigurerbar fördröjning mellan aktivering av streckkodsläsaren
och avläsning av en streckkod (PreAimer Delay).......................................................................... 7
Beskrivning........................................................................................................................................... 7
1.3 Stöd för fler språk ...................................................................................................................................... 7
1.4 Stöd för fler streckkodstyper ................................................................................................................. 7
2 Tillägg i användarhandboken version 5.0 9
2.1 Korrigeringar................................................................................................................................................ 9
Handboken v5.0, sidan 153 ............................................................................................................ 9
Handboken v5.0, sidan 169 .......................................................................................................... 10
2.2 Ändrad säkerhetsinformation för kapitel 1, ”Inledning”............................................................ 11
Viktig information om säkerhet .................................................................................................. 11
2.3 Mer information om litiumjonbatterier............................................................................................. 12
Viktig information om säkerhet .................................................................................................. 12
Batterienhet........................................................................................................................................ 13
Transport ............................................................................................................................................. 14
2.4 Ändrad och tillagd information i kapitel 3, ”Patientglukostestning”..................................... 15
Resultatfönster.................................................................................................................................. 15
Ytterligare patienttest..................................................................................................................... 15
2.5 Ändrad och tillagd information i kapitel 4, 7, 8............................................................................. 16
Resultatfönster.................................................................................................................................. 16
2.6 Ändrad och tillagd information för kapitel 9.2 ”Installera eller byta batterienhet” ........ 17
2.7 Ändrad information för kapitel 11, ”Felsökning”.......................................................................... 18
Återställa mätaren............................................................................................................................ 18
2.8 Ändrad och tillagd information i kapitel 12, ”Allmän produktinformation” ....................... 20
2.9 Ändrad och tillagd information för bilaga A.................................................................................. 21
2.10 Ändrad och tillagd information för bilaga B .................................................................................. 23
Funktioner som är specifika för trådlös kommunikation
och information om prestanda.................................................................................................... 23
4
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
Nyheter i programversion 04.01
5
1 Nyheter i programversion 04.01
1.1 Ny ikon
Den här nya ikonen visar att du ska applicera ett prov för
kontroll-, avstämnings- eller linjäritetstester.
Exempel: Kontrolltest
Nya versionen: Uppmaning till applicering av prov
visas genom en flaska med en blinkande blå
droppe.
Kontrolltest
Kontroll L2 (hög) 123456
Remslot 545794
12:48
17.03.15
Skärmbilden från Kontrolltest ovan är endast avsedd
som illustration. Samma ikon (flaska med blinkande
blå droppe) visas också för avstämnings- och
linjäritetstester.
Nyheter i programversion 04.01
6
Patienttest: Uppmaning till applicering av prov
visas genom en blinkande röd droppe (befintlig
ikon, men används nu endast för patienttester).
Patienttest
Patient 123456789
Remslot 545794
12:48
17.03.15
Nyheter i programversion 04.01
7
1.2 Konfigurerbar fördröjning mellan aktivering av streckkodsläsaren och
avläsning av en streckkod (PreAimer Delay)
Beskrivning Mätaren kan konfigureras så att det är en liten fördröjning
mellan aktivering av streckkodsläsaren (grön ljusstråle)
och avläsningen av streckkoden (röd ljusstråle). Fördröj-
ningen kan ställas in på mellan 0 och 10 sekunder. (Se
även tabell ”Streckkodskonfiguration” på sidan 22 i det här
tillägget.)
Den här fördröjningen ger användaren tid att rikta in
streckkodsläsaren och/eller streckkoden ordentligt, vilket
är användbart om t.ex. flera olika streckkoder är place-
rade mycket nära varandra som i en lista.
1.3 Stöd för fler språk
I programversion 04.01 av användargränssnittet till
Accu-Chek Inform II-mätaren finns stöd för fler språk.
Kontakta Roche kundsupport om du vill ha mer
information om vilka språkpaket som är tillgängliga.
1.4 Stöd för fler streckkodstyper
Accu-Chek Inform II-mätaren programversion 04.01
stöder en ny streckkodstyp: AZTEC.
Dessutom har Interleaved 2/5 nu både stöd för
validering med kontrollsumma och validering
utan kontrollsumma.
Med programversion 04.01 är det också möjligt att
selektivt aktivera eller inaktivera de streckkods-
typer som används för inläsning av patient-ID
eller användar-ID. Streckkodstyper som inte
används kan inaktiveras. Den här funktionen är
endast tillgänglig via ett datahanteringssystem
(DMS).
Nyheter i programversion 04.01
8
Codabar Code 39
Code 93 Code 128
EAN 13 GS1 DataBar
Limited
Interleaved 2/5 utan
kontrollsumma
NYA VERSIONEN:
Interleaved 2/5
med kontrollsumma
PDF417 NYA VERSIONEN:
Aztec
DataMatrix QR-kod
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Tillägg i användarhandboken version 5.0
9
2 Tillägg i användarhandboken version 5.0
2.1 Korrigeringar
Följande information var felaktig i den engelska
användarhandboken version 5.0 (master-dokument
0 4807839001 (05) 2013-09 EN) och i översättningarna
av denna.
Handboken v5.0, sidan 153 Gamla versionen:
Nya versionen:
Specifikation Mätare
Användningstemperatur 3 till 50 °C
37 till 122 °F
Specifikation Mätare
Användningstemperatur 3 till 42 °C
37 till 108 °F
Tillägg i användarhandboken version 5.0
10
Handboken v5.0, sidan 169 Gamla versionen:
Nya versionen:
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
WLAN-inställningar (säkerhet)
WEP-nyckel (40 eller 104 bitar) NUL-terminerad sträng
med 10 eller 26 tecken
(HEX)
”0000000000” N J
WPA-nyckel sträng med 64 tecken
(HEX)
”0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000”
NJ
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
WLAN-inställningar (säkerhet)
WEP-nyckel (40 eller 104 bitar) NUL-terminerad sträng
med 10 eller 26 tecken
(HEX)
”” NJ
WPA-nyckel sträng med 64 tecken
(HEX)
”” NJ
Tillägg i användarhandboken version 5.0
11
2.2 Ändrad säkerhetsinformation för kapitel 1, ”Inledning”
Kapitel 1.2, Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare
information:
Viktig information om säkerhet
VARNING
Skydd mot infektion och blodburna patogener
Sjukvårdspersonal som använder Accu-Chek Inform II-
systemet till att utföra tester måste vara medvetna om att
alla objekt som kommer i kontakt med humant blod
utgör en potentiell risk för infektion. Användare måste
följa alla standardsäkerhetsföreskrifter vid hantering och
användning av Accu-Chek Inform II-systemet. Alla delar i
det här systemet ska anses som potentiellt smittbärande
med förmåga att överföra blodburna patogener mellan
patienter samt mellan patienter och sjukvårdspersonal.
Använd handskar. Använd ett nytt par rena
handskar när du testar en ny patient.
Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan
du sätter på dig ett par nya handskar och utför
nästa patienttest.
Använd en blodprovstagare för engångsbruk med
automatisk inaktivering för varje patient.
Kassera använda lansetter i en stadig och
lockförsedd behållare för vassa föremål.
Kassera använda testremsor från patient- och
avstämningstester enligt de regler för infektions-
kontroll som gäller på din institution.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
Tillägg i användarhandboken version 5.0
12
2.3 Mer information om litiumjonbatterier
Kapitel 1.2, Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare
information:
Viktig information om säkerhet
VARNING
Så här undviker du elektrisk stöt, brand och
explosion
Använd endast originaltillbehör från Roche (kablar,
strömförsörjningsenheter, batterienheter och
reservdelar). Kablar, strömförsörjningsenheter och
batterienheter från tredjepartstillverkare kan göra att
batterienheten exploderar eller att mätaren skadas.
Använd inte eluttag som sitter löst eller skadade
strömförsörjningsenheter, kablar, kontakter och
batterienheter.
Kortslut inte strömförsörjningsenheten, kontakterna
på dockningsstationen eller batterienheten.
Se till att inte tappa Accu-Chek Inform II-mätaren,
strömförsörjningsenheten eller batterienheten och
skydda dem mot skakningar och vibrationer.
Tillägg i användarhandboken version 5.0
13
Batterienhet
VARNING
Möjliga risker som orsakas av batterienheten
Skadade eller uppsvällda batterienheter kan överhettas,
fatta eld eller läcka. Sluta omedelbart använda
Accu-Chek Inform II-mätare med skadad eller uppsvälld
batterienhet och ladda inte upp dem under några som
helst omständigheter (dvs. placera dem inte i docknings-
stationen).
Överhettning kan göra att batterienheten fattar eld eller
exploderar.
Släng aldrig batterienheten eller mätaren i eld.
Demontera inte, tryck inte ihop och perforera inte
batterienheten eftersom det kan orsaka invändig
kortslutning som leder till överhettning.
Placera inte batterienheten eller Accu-Chek Inform
II-mätaren på eller inuti värmealstrande utrustning
som mikrovågsugnar, vanliga ugnar eller element.
Undvik långvarig exponering för direkt solljus, t.ex.
när mätaren är dockad i dockningsstationen. Tänk
på detta när du placerar ut dockningsstationen.
Batterivätska eller annat material som läcker ut från
skadade batterienheter kan irritera huden eller orsaka
brännskador på grund av höga temperaturer.
Undvik kontakt med läckande batterivätska. Skölj
med vatten om du råkar få den på huden. Kontakta
läkare om du får batterivätska i ögonen.
Var försiktig vid användning och avfallshantering av
batterienheter.
Extrema temperaturer minskar laddningskapaciteten
och livslängden för mätaren och batterienheten.
Tillägg i användarhandboken version 5.0
14
Kapitel 10.1, Villkor för förvaring och transport:
Transport
Ta alltid ut batterienheten från mätaren om mätaren
måste transporteras en längre sträcka. Du eliminerar
då risken att batterienheten överhettas på grund av
kortslutning. Detta förhindrar även fullständig
urladdning och andra skador på batterienheten eller
mätaren.
Transportera endast oskadade batterienheter.
Skadade batterienheter måste avfallshanteras
enligt de lokala bestämmelserna. På sidan 13 finns
information om risker som är associerade med
skadade batterienheter samt information om
avfallshantering.
Förpacka batterienheten för transport så att den
inte ligger löst i förpackningen. Följ även eventuella
andra tillämpliga nationella regler.
Om du transporterar med hjälp av tredje part (t.ex.
med flygfrakt) ska du tillsammans med fraktföreta-
get kontrollera om det finns några särskilda krav i
nationella eller internationella lagar om transport av
farligt gods som måste uppfyllas när det gäller
litiumjonbatterierna, samt om det finns andra regler
om förpackning och märkning som måste tillämpas.
Observera följande säkerhetsinformation vid transport av
mätaren och batterienheten. Om informationen inte följs
finns risk för personskador eller skador på mätaren eller
batterienheten.
Vid kortare sträckor kan användaren transportera
batterienheterna (antingen installerade i mätaren
eller separat) med vägtransport utan att några sär-
skilda krav behöver uppfyllas.
Tillägg i användarhandboken version 5.0
15
2.4 Ändrad och tillagd information i kapitel 3, ”Patientglukostestning”
Kapitel 3.2, Utföra ett patientglukostest:
Resultatfönster
Ytterligare patienttest Det är möjligt att aktivera en serie med patienttester (t.ex.
för kontroll av rimlighet). Om den här funktionen är akti-
verad (kan endast göras via DMS) visas ett popup-fönster
där användaren kan utföra ett till test för samma patient
omedelbart efter att det första testresultatet visas. Den
här funktionen är även tillgänglig för OTS- och OTE-
arbetsflöden.
Testresultat sparas automatiskt om mätaren stängs
av eller om den stänger av sig själv efter 10 minuters
inaktivitet/displayen inte berörs (se ”Automatisk
avstängning” på sidan 19 i användarhandboken
version 5.0).
Patienttest
Intervall
8.3
Patient 123456789
Datum 17.03.15 12:48
mmol/L
17.03.15
12:48
D-531: Utföra ytterligare
patienttest för patient-ID
123456789?
Ytterligare patienttest
Tillägg i användarhandboken version 5.0
16
2.5 Ändrad och tillagd information i kapitel 4, 7, 8
Kapitel 4.2, Utföra glukoskontrolltester
Kapitel 7.2, Utföra ett linjäritetstest
Kapitel 8.2, Utföra ett avstämningstest
Resultatfönster
Testresultat sparas automatiskt om mätaren stängs
av eller om den stänger av sig själv efter 10 minuters
inaktivitet/displayen inte berörs (se ”Automatisk
avstängning” på sidan 19 i användarhandboken
version 5.0).
Tillägg i användarhandboken version 5.0
17
2.6 Ändrad och tillagd information för kapitel 9.2 ”Installera eller byta
batterienhet”
Vid leveransen är batterienheten inte installerad i
Accu-Chek Inform II-mätaren.
Batterienheter som inte används tappar laddningen
med tiden och måste laddas om innan de kan
användas. När en ny batterienhet har installerats
ska mätaren laddas över natten/i 8 timmar
i dockningsstationen innan testning utförs.
När mätaren sitter i dockningsstationen visas ikonen
. Ikonen visar att det finns ström och att mätaren
kan laddas om nödvändigt.
Se till att det tillåtna temperaturintervallet för laddning
av batterienheten (3–42 °C) bibehålls under installa-
tionen och den initiala inställningen.
Byt ut batterienheten inom ca 10 minuter för att
behålla inställningarna för datum och tid. Efter den
tiden måste du kanske ange datum och tid på nytt.
Tillägg i användarhandboken version 5.0
18
2.7 Ändrad information för kapitel 11, ”Felsökning”
Återställa mätaren Mätaren ska endast återställas om alla andra åtgärder
har misslyckats.
1 Placera mätaren på en jämn yta.
2 Tryck på på/av-knappen i minst 12 sekunder.
Mätaren stängs av och slås sedan på igen.
Roche-logotypen visas.
Om Roche-logotypen inte visas inom 60 sekunder
laddar du upp batteriet genom att placera mätaren
i dockningsstationen i minst 15 minuter.
Mätaren genomför en systemkontroll. Under
systemkontrollen visas fönstret Versioner i några
sekunder för att sedan försvinna. I fönstret
Versioner visas versionsnumren för mätarkompo-
nenterna. (Fönstret Versioner som visas här är
endast avsett som illustration. Din mätare kan ha
ett annat versionsnummer.)
Ett meddelande visas som informerar om att inställ-
ningarna för datum och tid har förlorats på grund av
att mätaren har återställts.
3 Bekräfta meddelandet Datum/tid förlorat.
Innan du utför fler tester måste du nu antingen ange
datum/tid manuellt och sedan synkronisera mätaren
eller kontakta systemadministratören för att få hjälp.
Följ instruktionerna på nästa sida om du vill ange
datum/tid manuellt och synkronisera mätaren.
Kernel:
RootFS:
App:
Boot:
Build:
Versioner
04.01.00
04.01.00
02.12.00
02.04.02
02.09.02
Checking system...
Utför självkontroller...
Utför självkontroller...
W-1302: D/T-inställn.
förlorades pga. återställn.
av mätaren eller
strömavbrott. Innan du
utför fl er test: Ange D/T
manuellt och synkronisera
mätaren; ELLER be
systemadmin. om hjälp.
Datum/tid förlorat
Tillägg i användarhandboken version 5.0
19
När du har bekräftat meddelandet Datum/tid
förlorat visas fönstren där datum och tid anges.
4 Ställ in datum och tid. Bekräfta varje fönster med
efter att du angett korrekt information.
Om inte din konfiguration för kvalitetskontroll är
inställd på Alltid OK (se sidan 121 i användarhand-
boken version 5.0) kommer mätaren nu att ha
statusen Kvalitetskontrollfel på grund av att datum/
tid har angetts manuellt.
5 Synkronisera mätarens datum/tid med datumet/
tiden på din arbetsplats via dockningsstationen
eller, om du arbetar trådlöst, vänta minst tio minuter
på att nästa WLAN-synkronisering startar innan du
utför fler tester.
Även om din konfiguration inte kräver det rekommen-
derar vi att du alltid utför ett kvalitetskontrolltest efter
en återställning av mätaren.
123
456
789
0
Datum
01.01.15
17.03.15
12:00
123
456
789
AM/PM0
Tid
12:00
17.03.15
12:48
Tillägg i användarhandboken version 5.0
20
2.8 Ändrad och tillagd information i kapitel 12, ”Allmän produktinformation”
Kapitel 12.1, Tekniska data:
Specifikation Mätare Dockningsstation Strömförsörjningsenhet
Batterikapacitet 30 (på varandra följande)
mätningar kan göras efter
90 minuters laddning
1
N/A N/A
Streckkodsläsare som
passar
Code 128, Code 39,
Code 93, EAN 13,
Interleaved 2 of 5 (med
eller utan kontroll-
summa), Codabar, GS1
DataBar Limited, Aztec,
QR-kod, DataMatrix,
PDF417
N/A N/A
1. En fulladdad batterienhet räcker till minst 100 tester inom 5 timmar inklusive trådlös kommunikation
(WLAN, om det finns tillgängligt och funktionen är aktiverad). Om trådlös kommunikation är aktiverad
kommer en fulladdad batterienhet att laddas ur på mindre än en dag även om inga tester utförs. Vi
rekommenderar därför starkt att mätaren alltid förvaras i dockningsstationen.
/