Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Användarhandbok
Revideringshistorik
Handboksversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2008-01 Nytt dokument
Version 2.0 2009-08 Uppdatering, ny SW-version 02.00
Version 3.0 2010-09 Uppdatering, ny SW-version 03.00
Version 4.0 2012-11 Uppdatering, ny SW-version 03.04 (OTS, ÖRT), revidering
av avsnitten för rengöring, desinficering; div. redigerings-
mässiga revideringar
Version 5.0 2013-09 Övergång till ny maskinvara för mätaren: 2D-streckkods-
läsare, ändringar av funktionen för trådlöst nätverk (RF-
kortet som sattes in separat har ersatts av en inbyggd
WLAN-komponent), ny batterienhet. Uppdatering till pro-
gramversion 04.00, div. redigeringsmässiga revideringar.
Version 6.0 2017-03 Implementering av SW 04.01 och ikoner för låg batterinivå;
uppdatering till SW 04.02; ny dockningsstation i ”System-
översikt”; nytt avsnitt ”Nyheter…”; ny bilaga E för legacy-
versioner av dockningsstationen; div. redigeringsmässiga
revideringar.
0 4807863001 (06) 2017-03 SV
Användarhandbok
Version 6.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
© 2008–2017, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av dokumentet får
reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst metod, elektronisk eller meka-
nisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har
vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all information i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för
tryckningen. Roche Diagnostics förbehåller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående
meddelande som en del av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller handboken.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Följande symboler kan förekomma på förpackningen, på mätarens identifieringsskylt, batterienheten,
dockningsstationen eller chipläsaren. Här visas de med respektive betydelse:
På mätare med WLAN-funktion:
Information om andra WLAN-certifikat finns på etiketten på undersidan av batterienheten och i tillägget
”WLAN registration information for the Accu-Chek Inform II meter” (Information om WLAN-registrering för
Accu-Chek Inform II-mätaren) som finns på cobas.com.
Försiktighet, se bruksanvisningen. Läs säkerhetsrelaterade noteringar i bruksanvisningen
som medföljer denna produkt.
Temperaturbegränsning (Förvaras vid)
Tillverkare
Tillverkningsdatum
Katalognummer
Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
Globalt artikelnummer
Serienummer
Den här produkten uppfyller kraven enligt europeiska direktivet 98/79/EG för medicintek-
niska produkter för in vitro-diagnostik och 1999/5/EG för radio- och teleterminalutrustning
(R&TTE).
Det här systemet uppfyller de kanadensiska och amerikanska säkerhetskraven (UL LISTED,
enligt UL 61010-1 och CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1).
Strömförsörjning (dockningsstation Light)
Strömförsörjning (dockningsstation)
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i Industry Canada.
Symbolen betyder att produkten uppfyller kraven i tillämplig standard och utgör en spårbar
länk mellan utrustningen och tillverkaren, importören eller dess ombud som ansvarar för
kompatibilitet och för placering på den australiensiska och nyzeeländska marknaden.
IVD
SN
7.5V 1.
7
12V 1,25
A
Nyheter i dokumentversion 6.0
I det här avsnittet presenteras en översikt över alla viktiga
ändringar av användarhandboken från version 5 till ver-
sion 6. Borttagen information samt mindre korrigeringar
har inte inkluderats.
SW 04.01 Beskrivningar av de nya funktionerna i SW 04.01 och
ändringarna från bilagan (det engelska master-doku-
mentet 0 7466161001 (01) 2015-03 EN med översätt-
ningar) har implementerats.
En ny ikon (flaska med blinkande blå droppe)
används för uppmaning till applicering av prov för
kontroll-, avstämnings- och linjäritetstester. Se
exempel på sidan 78, ”Applicera kontrollösningen”.
Konfigurerbar fördröjning mellan aktivering av
streckkodsläsaren och avläsning av en streckkod
(PreAimer Delay). Se avsnittet ”Streckkodskonfigu-
ration” på sidan 192.
Stöd för fler streckkodstyper. Se avsnittet
”Streckkodskonfiguration” på sidan 192.
Mer information om litiumjonbatterier (Så här
undviker du elektrisk stöt, brand och explosion;
Möjliga risker som orsakas av batterienheten).
Se avsnittet 1.2.
Information om leverans. Se sidan 146.
Ikoner för låg batterinivå Om nivån i batterienheten börjar bli låg eller om den
inte laddas på rätt sätt kommer mätaren att visa ett antal
ikoner för låg batterinivå. Se avsnittet ”Ikoner för låg
batterinivå” på sidan 167.
Ny presentation av
säkerhetsmeddelanden
Presentationen av säkerhetsmeddelanden har uppdate-
rats i hela handboken. Se avsnittet 1.2 ”Viktiga säkerhets-
instruktioner och ytterligare information”.
Testprincip Beskrivning av mätarens testprincip. Se sidan 17.
SW 04.02 Nya funktioner har lagts till och befintliga funktioner har
förbättrats baserat på feedback från kunder.
Stöd för användning på isoleringsrum. Skanna in
testremseburken innan du skannar in patient-ID.
Se sidan 51.
Om mätaren stängs av automatiskt kommer resul-
taten att flaggas med en standardkommentar auto-
matiskt. Se sidan 22.
Stänga av mätaren fullständigt. Se sidan 23.
När trådlös anslutning är aktiverad visas signal-
styrkan med hjälp av staplar. Se sidan 45.
Födelsedatum (föd.dat.) kan nu visas i fönster för
patientglukostester. Se sidan 59.
Validering av patient-ID. Se sidan 188.
Konfigurerbar Kvalitetskontrollfel-funktion.
Se sidan 57.
Det finns separata inställningar för kommentarer till
patient- och kvalitetskontrollresultat. Se sidan 80.
Funktionen Ta bort patientinformation har flyttats
till en ny servicemeny. Se sidan 162.
OTS-arbetsflöde: bedömningsknapparna på
skärmen är större och enklare att använda.
Se sidan 229.
Proceduren för att byta ut batterienheten har
ändrats. Se sidan 122.
Accu-Chek Inform II Base Unit
Accu-Chek Inform II Base Unit med ny maskinvara
och programvara (REF 07671717190) har ersatt
legacy-versionen (REF 05060290001) i den här
handboken.
En översikt över legacy-versionen av Accu-Chek
Inform II Base Unit samt teknisk information har
flyttats till bilaga E.
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
9
Nyheter i dokumentversion 6.0 6
SW 04.01................................................................................................................................................ 6
Ikoner för låg batterinivå................................................................................................................. 6
Ny presentation av säkerhetsmeddelanden ............................................................................ 6
Testprincip ............................................................................................................................................ 6
SW 04.02................................................................................................................................................ 7
Accu-Chek Inform II Base Unit..................................................................................................... 7
1 Inledning 15
1.1
Innan du sätter igång ............................................................................................................................. 15
Avsedd användning......................................................................................................................... 15
Viktig information om användning............................................................................................ 15
Om du behöver hjälp ...................................................................................................................... 16
Anmärkning om hur termen ”dockningsstation” används i den här handboken.... 16
Anmärkning om illustrationer i den här handboken .......................................................... 16
Vad har du för nytta av systemet?............................................................................................. 17
Testprincip .......................................................................................................................................... 17
1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare information...................................................... 18
Viktig information om säkerhet .................................................................................................. 19
Kassering av systemet.................................................................................................................... 21
Produktsäkerhet ............................................................................................................................... 21
Allmänt underhåll............................................................................................................................. 21
Tillbehörslåda .................................................................................................................................... 22
Mätare.................................................................................................................................................. 22
Stänga av mätaren........................................................................................................................... 22
Automatisk avstängning................................................................................................................ 22
Stänga av mätaren fullständigt................................................................................................... 23
Automatisk fullständig avstängning ......................................................................................... 23
Batterienhet........................................................................................................................................ 23
Pekskärm............................................................................................................................................. 26
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)................................................................................... 26
Elektrostatisk urladdning (ESD).................................................................................................. 27
Trådlös anslutning ........................................................................................................................... 28
Information om exponering för radiofrekvensstrålning..................................................... 28
Lokalt nätverk: skydd mot obehörig åtkomst........................................................................ 30
Kabelanslutet nätverk..................................................................................................................... 30
1.3 Systemets komponenter........................................................................................................................ 32
1.4 Översikt över mätaren ............................................................................................................................ 34
1.5 Översikt över chipläsaren...................................................................................................................... 36
1.6 Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit ............................................................................... 37
1.7 Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit Hub...................................................................... 39
1.8 Översikt över tillbehörslådan............................................................................................................... 40
1.9 Reagens och förbrukningsartiklar ..................................................................................................... 40
1.10 Instruktioner för initial inställning...................................................................................................... 41
10
2 Slå på mätaren och ange användar-ID 43
2.1 Slå på mätaren .......................................................................................................................................... 43
Anpassa displayen........................................................................................................................... 44
Aktivera/inaktivera trådlös anslutning ..................................................................................... 44
Stänga fönstret Start....................................................................................................................... 46
2.2 Ange användar-ID ................................................................................................................................... 46
Ange användar-ID med streckkodsläsare.............................................................................. 47
Ange användar-ID manuellt......................................................................................................... 48
Ange ett lösenord............................................................................................................................. 48
3 Patientglukostestning 49
3.1
Information om blodglukostestning .................................................................................................. 49
Förberedelser..................................................................................................................................... 49
3.2 Utföra ett patientglukostest.................................................................................................................. 51
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 51
Procedur för användning på isoleringsrum............................................................................ 51
Ange eller välja patient-ID............................................................................................................ 52
Ange patient-ID manuellt.............................................................................................................. 54
Välja patient-ID i en lista............................................................................................................... 55
Ange patient-ID med streckkodsläsare................................................................................... 56
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 57
Information om patient-ID ............................................................................................................ 59
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 60
Ta ett blodprov .................................................................................................................................. 61
Applicera ett blodprov.................................................................................................................... 62
Resultatfönster .................................................................................................................................. 63
Lägga till kommentarer.................................................................................................................. 66
Ytterligare patienttest..................................................................................................................... 68
4 Glukoskontrolltestning 69
4.1
Information om glukoskontrolltester................................................................................................. 69
Intervall för glukoskontrolltestning............................................................................................ 70
Information som sparas vid glukoskontrolltestning............................................................ 71
Kontrollösningar ............................................................................................................................... 72
Förberedelser för att utföra ett glukoskontrolltest............................................................... 72
4.2 Utföra glukoskontrolltester................................................................................................................... 73
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 73
Starta ett glukoskontrolltest......................................................................................................... 74
Bekräfta eller välja lotnummer för kontrollösningar ........................................................... 75
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 76
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 77
Applicera kontrollösningen .......................................................................................................... 78
Resultatfönster .................................................................................................................................. 79
Utföra ett STAT-test......................................................................................................................... 81
11
5 Granska resultat 83
5.1 Visa testresultat från minnet................................................................................................................ 83
Information som sparas i dataposter för testresultat.......................................................... 83
Lista med resultat som sparats i minnet ................................................................................. 84
6 Spara information om testremsor, kontrollösning och
linjäritetslösning i mätaren 87
6.1
Spara information om testremsor ...................................................................................................... 87
Överföra chipinformation till mätaren ...................................................................................... 88
Redigera testremsedata................................................................................................................. 91
6.2 Spara information om kontrollösning............................................................................................... 94
Ange kontrollösningens lotnummer ......................................................................................... 94
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................... 97
6.3 Spara linjäritetstestinformation........................................................................................................... 99
Ange linjäritetstestets lotnummer.............................................................................................. 99
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................ 101
7 Linjäritetstestning 103
7.1
Information om linjäritetstester........................................................................................................ 103
Intervall för linjäritetstestning................................................................................................... 104
Information som sparas vid linjäritetstestning................................................................... 104
Linjäritetstestkit.............................................................................................................................. 105
Förberedelser för att utföra ett linjäritetstest...................................................................... 105
7.2 Utföra ett linjäritetstest ....................................................................................................................... 106
Översikt över testprocessen...................................................................................................... 106
Starta ett linjäritetstest ................................................................................................................ 106
Bekräfta eller välja lotnummer för linjäritetstestkit .......................................................... 107
Bekräfta eller välja testremselot .............................................................................................. 107
Sätta in testremsor........................................................................................................................ 108
Applicera ett linjäritetstestprov................................................................................................ 109
Resultatfönster............................................................................................................................... 110
8 Avstämningstestning 111
8.1
Information om avstämningstester................................................................................................. 111
Information som sparas vid avstämningstestning ............................................................ 112
Förbereda ett avstämningstest................................................................................................. 112
8.2 Utföra ett avstämningstest................................................................................................................. 113
Översikt över testprocessen...................................................................................................... 113
Starta ett avstämningstest ......................................................................................................... 113
Ange avstämningsprov-ID......................................................................................................... 114
Bekräfta eller välja testremselot .............................................................................................. 114
Sätta in testremsor........................................................................................................................ 115
Applicera ett avstämningsprov ................................................................................................ 116
Resultatfönster............................................................................................................................... 117
12
9 Första start 119
9.1 Ansluta dockningsstationen ............................................................................................................ 119
9.2 Installera eller byta batterienhet ..................................................................................................... 121
Ta bort batterienheten................................................................................................................. 122
Installera batterienheten............................................................................................................. 124
9.3 Docka mätaren....................................................................................................................................... 126
9.4 Initial inställning av mätaren............................................................................................................. 128
Menyöversikt................................................................................................................................... 129
9.5 Öppna inställningsmenyn .................................................................................................................. 132
9.6 Datum- och tidsformat........................................................................................................................ 133
9.7 Visningsalternativ och tillvalstester ................................................................................................ 134
9.8 Alternativ för testremsor..................................................................................................................... 135
9.9 Alternativ för glukoskontrolltester .................................................................................................. 137
9.10 Värdeintervall (normala, kritiska, rapporterbara) ...................................................................... 139
9.11 Inmatningsalternativ för användar-ID ........................................................................................... 140
9.12 Alternativ för patient-ID...................................................................................................................... 141
9.13 Skapa ett inställningslösenord......................................................................................................... 142
9.14 Ställa in datum och tid ........................................................................................................................ 143
9.15 Signaltonsalternativ.............................................................................................................................. 144
10 Underhåll och skötsel 145
10.1
Villkor för förvaring och transport................................................................................................... 145
Allmänna användarvillkor........................................................................................................... 145
Transport .......................................................................................................................................... 146
Förvaring........................................................................................................................................... 147
10.2 Rengöring/desinficering av Accu-Chek Inform II-systemet ................................................. 147
Godkända rengörings-/desinficeringsmedel...................................................................... 148
Rengöra/desinficera mätaren................................................................................................... 149
Rengöring/desinficering............................................................................................................. 151
Rengöra streckkodsläsarens fönster ..................................................................................... 153
Rengöra/desinficera dockningsstationen............................................................................ 153
Rengöra/desinficera tillbehörslådan...................................................................................... 154
Rengöra chipläsaren.................................................................................................................... 155
Rengöra Accu-Chek Inform II Base Unit Hub.................................................................... 155
10.3 Logga underhållsåtgärder.................................................................................................................. 156
10.4 Vyn Diagnostik ....................................................................................................................................... 158
10.5 Låsa upp hämtnings-lockout............................................................................................................ 160
10.6 Servicemeny ............................................................................................................................................ 162
Ta bort patientinformation......................................................................................................... 162
11 Felsökning 163
Fel och onormala beteenden utan felmeddelande
........................................................... 163
Ikoner för låg batterinivå ............................................................................................................ 167
Popup-meddelanden ................................................................................................................... 168
Återställa mätaren......................................................................................................................... 170
13
12 Allmän produktinformation 173
12.1 Tekniska data ........................................................................................................................................ 173
12.2 Mer information..................................................................................................................................... 177
Beställning ...................................................................................................................................... 177
Användarhandbok och snabbhandbok till Accu-Chek Inform II................................ 179
Reagens och lösningar ............................................................................................................... 179
Produktbegränsningar................................................................................................................. 179
Garanti............................................................................................................................................... 179
Information om programlicenser............................................................................................. 180
Kontakta Roche ............................................................................................................................. 181
A Bilaga 183
A.1
Tabell med konfigurationsalternativ............................................................................................... 183
A.2 Exempel på streckkodssymboler..................................................................................................... 195
B Bilaga 199
B.1
Alternativ: Trådlöst nätverk (WLAN).............................................................................................. 199
Preliminär anmärkning................................................................................................................ 199
Bakgrund.......................................................................................................................................... 199
Teknisk implementering ............................................................................................................. 200
Funktioner som är specifika för trådlös kommunikation och
information om prestanda ......................................................................................................... 202
C Tillägg till Övriga registrerade test 205
C.1
Innan du sätter igång .......................................................................................................................... 205
Beskrivning...................................................................................................................................... 205
C.2 Översikt över Övriga registrerade test (ÖRT) ............................................................................. 206
Inledning........................................................................................................................................... 206
C.3 Registrering av andra patienttest.................................................................................................... 209
C.4 Registrering av andra kontrolltest .................................................................................................. 216
Inledning........................................................................................................................................... 216
Intervall för andra kontrolltester.............................................................................................. 216
Sparad kontrollinformation........................................................................................................ 216
Varningsmeddelanden................................................................................................................ 222
C.5 Visa andra testresultat ........................................................................................................................ 223
C.6 Konfigurationsalternativ för Övriga registrerade test .............................................................. 226
D Tillägg för Observerad testsekvens (OTS) 227
Observerad testsekvens (OTS)
................................................................................................. 227
Använda OTS-funktionen .......................................................................................................... 228
E Bilaga för Accu-Chek Inform II Base Unit (legacy-version) 231
E.1
Översikt över dockningsstationen med äldre maskinvara..................................................... 231
E.2 Ansluta dockningsstationen (legacy-version) .......................................................................... 233
E.3 Rengöra/desinficera dockningsstationen (legacy-version).................................................. 233
E.4 Tekniska data ........................................................................................................................................ 234
Index 235
14
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
Inledning • 1
15
1 Inledning
1.1 Innan du sätter igång
Avsedd användning Accu-Chek
®
Inform II-systemet är avsett för in vitro-diag-
nostisk användning vid kvantitativ bestämning av blod-
glukosnivåer i venösa, kapillära, arteriella och neonatala
helblodsprover för kontroll av blodglukosvärdet. Systemet
är avsett att användas av sjukvårdspersonal. Systemet är
en enhet som placeras bredvid sjukbädden och som,
genom att mäta blodglukos och automatisera dokumen-
tation knuten till blodglukos och glukoskontrolltester, kan
hjälpa sjukvårdspersonal att tillhandahålla kvalitetsvård.
Viktig information om
användning
Läs den här användarhandboken samt bipacksedlarna till
allt relevant förbrukningsmaterial innan du gör det första
testet i systemet.
Du måste konfigurera Accu-Chek Inform II-systemet
enligt dina behov innan du använder det för första
gången. Du kan konfigurera systemet antingen direkt på
mätaren eller med hjälp av ett lämpligt datahanterings-
system (DMS, Data Management System). Information
om konfiguration på mätaren finns i kapitel 9 ”Initial
inställning av mätaren”. Information om konfiguration via
ett datahanteringssystem finns i bilaga A.
Läs avsnittet ”Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterli-
gare information” i detta kapitel innan du använder
systemet.
16
Om du behöver hjälp Information om hur systemet används, menyerna på dis-
playen och hur ett test utförs finns i den här användar-
handboken.
Felmeddelanden som visas på displayen innehåller infor-
mation eller instruktioner om hur felet ska åtgärdas.
Kontakta din Roche-representant (se kapitel 12) för alla
frågor om Accu-Chek Inform II-systemet som inte besva-
ras i den här handboken. Underlätta felsökningen genom
att ha din Accu-Chek Inform II-mätare, dess serienummer,
den här handboken och allt tillhörande förbruknings-
material tillgängligt när du ringer. Om du misstänker ett
kommunikationsfel som inte gäller mätaren bör du också
ha serienumret till din Accu-Chek Inform II Base Unit
tillgängligt för att underlätta vid felsökningen.
Anmärkning om hur termen
”dockningsstation” används
i den här handboken
Anmärkning om illustrationer
i den här handboken
Om inget annat anges används termen ”docknings-
station” om både Accu-Chek Inform II Base Unit och
Accu-Chek Inform II Base Unit Light.
Två olika slags händer illustreras i handboken:
Hand utan handske Hand med handske
En streckad pil mellan display-illustrationer betyder att
vissa fönster har hoppats över.
Inledning • 1
17
Vad har du för nytta av systemet? Accu-Chek Inform II-systemet har följande funktioner
och egenskaper:
Utför patientblodglukostester och glukoskontroll-
tester med kontrollösning.
Registrerar automatiskt alla relevanta data för
tillämpningen, vilket inkluderar:
Tid och datum för testet
ID för användare, patient och prover
Information om kontrollösningar, testremsor och
linjäritet
Testresultat och kommentarer
Registrerar resultat från patienttester och kvali-
tetskontrolltester samt reagensinformation för vissa
manuella tester utanför mätaren.
I kvalitetssäkringssyfte kan information inom föl-
jande områden samlas in, sparas och överföras:
Mätare
Testremsor
Glukoskontrollösningar
Linjäritetslösningar
Testresultat
Testprincip Ett enzym på testremsan omvandlar glukoset i blodprovet
till glukonolakton. Den här reaktionen skapar en ofarlig
likström som mätaren tolkar och omvandlar till ett blod-
glukosresultat. Provet och de omgivande förhållandena
utvärderas också med hjälp av likströms- och växel-
strömssignaler
Mer information finns på testremsans bipacksedel.
18
1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare information
I det här avsnittet förklaras hur säkerhetsrelaterade med-
delanden och information som gäller korrekt hantering
av systemet presenteras i användarhandboken till
Accu-Chek Inform II. Läs noggrant.
De här symbolerna och signalorden används för särskilda
risker:
Enbart säkerhetsvarningssymbolen (utan någon utskriven
varning) uppmanar till medvetenhet om allmänna risker
eller hänvisar läsaren till relaterad säkerhetsinformation.
VARNING
Anger en riskfylld situation som kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET
Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare eller
måttliga skador.
OBS!
Anger en riskfylld situation som kan leda till att systemet
skadas
.
Viktig information som inte är säkerhetsklassad presen-
teras mot en färgad bakgrund (utan symbol). Här hittar
du tilläggsinformation om korrekt användning av mäta-
ren eller användbara tips.
Inledning • 1
19
Viktig information om säkerhet
Användarens kvalifikationer
Endast utbildad sjukvårdspersonal får använda
Accu-Chek Inform II-systemet. Användaren måste också
ha erhållit instruktioner i hur användning, kvalitetskontroll
och underhåll utförs i Accu-Chek Inform II-systemet.
VARNING
Skydd mot infektion och blodburna patogener
Sjukvårdspersonal som använder Accu-Chek Inform II-
systemet till att utföra tester måste vara medvetna om att
alla objekt som kommer i kontakt med humant blod utgör
en potentiell risk för infektion. Användare måste följa alla
standardsäkerhetsföreskrifter vid hantering och använd-
ning av Accu-Chek Inform II-systemet. Alla delar i det här
systemet ska anses som potentiellt smittbärande med
förmåga att överföra blodburna patogener mellan patien-
ter samt mellan patienter och sjukvårdspersonal.
Använd handskar. Använd ett nytt par rena handskar
när du testar en ny patient.
Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du
sätter på dig ett par nya handskar och utför nästa
patienttest.
Använd en blodprovstagare för engångsbruk med
automatisk inaktivering för varje patient.
Kassera använda lansetter i en stadig och lockförsedd
behållare för vassa föremål.
Kassera använda testremsor från patient- och
avstämningstester enligt de regler för infektions-
kontroll som gäller på din institution.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
20
FÖRSIKTIGHET
Allergi eller skada som orsakas av reagens och
andra arbetslösningar
Direktkontakt med reagens, detergent, rengörings-/
desinficeringslösningar eller andra arbetslösningar kan
orsaka irritation eller inflammation på huden.
Använd alltid skyddshandskar.
Läs säkerhetsinstruktionerna som anges i bipacksed-
larna för reagensen och rengörings-/desinficerings-
lösningarna.
Om ett reagens, en kontroll, linjäritetslösning eller
rengörings-/desinficeringslösning kommer i kontakt
med huden ska du tvätta kontaktytan med vatten
omedelbart.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
VARNING
Så här undviker du elektrisk stöt, brand och
explosion
Använd endast originaltillbehör från Roche (kablar,
strömförsörjningsenheter, batterienheter och reserv-
delar). Kablar, strömförsörjningsenheter och batteri-
enheter från tredjepartstillverkare kan göra att
batterienheten exploderar eller att mätaren skadas.
Använd inte eluttag som sitter löst eller skadade
strömförsörjningsenheter, kablar, kontakter eller
batterienheter.
Kortslut inte strömförsörjningsenheten, laddnings-
kontakterna på dockningsstationen eller batteri-
enheten.
Se till att inte tappa Accu-Chek Inform II-mätaren,
strömförsörjningsenheten eller batterienheten och
skydda dem mot skakningar och vibrationer.
/