Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Användarhandbok
2 0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Revideringshistorik
Handboksversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2008-01 Nytt dokument
Version 2.0 2009-08 Uppdatering, ny SW-version 02.00
Version 3.0 2010-09 Uppdatering, ny SW-version 03.00
Version 4.0 2012-11 Uppdatering, ny SW-version 03.04 (OTS, ÖRT), revide-
ring av avsnitten för rengöring, desinficering; div.
redigeringsmässiga revideringar
Version 4.1 2020-03 Uppdatering av hela handboken för att inkludera nya
funktioner i programversion 03.05, 03.06 och 03.07.
Nytt materialnummer.
0 8938270001 (01) 2020-03 SV
Användarhandbok
Version 4.1
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4 0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
© 2008-2020, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av dokumentet får
reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst metod, elektronisk eller meka-
nisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har
vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all information i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för
tryckningen. Roche Diagnostics förbehåller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående
meddelande som en del av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller handboken.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1 5
Följande symboler kan förekomma på förpackningen, på mätarens identifieringsskylt, batterienheten,
dockningsstationen eller chipläsaren. Här visas de med respektive betydelse:
Försiktighet, se bruksanvisningen. Läs säkerhetsrelaterade noteringar i bruksanvisningen
som medföljer denna produkt.
Temperaturbegränsning (Förvaras vid)
Tillverkare
Katalognummer
Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
Den här produkten uppfyller kraven enligt europeiska direktivet 98/79/EG för medicintek-
niska produkter för in vitro-diagnostik och 1999/5/EG för radio- och teleterminalutrustning
(R&TTE).
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i Industry Canada.
Symbolen betyder att produkten uppfyller kraven i tillämplig standard och utgör en spårbar
länk mellan utrustningen och tillverkaren, importören eller dess ombud som ansvarar för
kompatibilitet och för placering på den australiensiska och nyzeeländska marknaden.
Det här systemet uppfyller de kanadensiska och amerikanska säkerhetskraven (UL LISTED,
enligt UL 61010-1 och CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1).
Strömförsörjning (dockningsstation, dockningsstation Light: legacy-version)
Strömförsörjning (dockningsstation, dockningsstation Light) eller
Strömförsörjning (dockningsstation, dockningsstation Light)
IVD
7.5V 1.7A
12V 1.25
A
12V 1.50
A
6 0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Nyheter i dokumentversion 4.1
I det här avsnittet presenteras en översikt över alla viktiga
ändringar av användarhandboken från version 4.0 till
version 4.1. Borttagen information samt mindre korrige-
ringar har inte inkluderats.
SW 03.05 Beskrivningar av de nya funktionerna i SW 03.05 och änd-
ringarna från bilagan (det engelska master-dokumentet
0 7155271001 (02) 2014-10 EN med översättningar) har
implementerats.
Timglasikonen visas efter att testremsan har satts in
för att indikera att mätaren kontrollerar testremsan.
Det här nya arbetsflödet används varje gång du
utför ett test (patientglukostest, kontrolltest,
avstämningstest eller linjäritetstest). Se exempel på
sidan 59.
Programvaruversion 03.05 för Accu-Chek Inform II-
mätaren har stöd för fler språk i användargränssnit-
tet. Kontakta Roche kundsupport om du vill ha mer
information om vilka språk som är tillgängliga.
SW 03.06 Kommunikation via WLAN kan krypteras på samma sätt
som trådlös kommunikation mellan basenheten och
datahanteringssystemet. Det här alternativet kan endast
konfigureras med hjälp av ett datahanteringssystem. Se
sidan 186.
SW 03.07 Nya funktioner har lagts till och befintliga funktioner har
förbättrats baserat på feedback från kunder.
Konfigurerbar Kvalitetskontrollfel-funktion. Se
sidan 56.
Validering av patient-ID: kontrollera längd. Se
avsnittet A.1 ”Tabell med konfigurationsalternativ”.
Se sidan 184.
Födelsedatum (föd.dat.) kan nu visas i fönster för
patientglukostester. Se sidan 58.
Separata inställningar för kvalitetskontroll- och
patientkommentarer. Se sidan 79.
Om mätaren stängs av automatiskt kommer
resultaten att flaggas med en standardkommentar
automatiskt. Se sidan 22.
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1 7
Förbättring av datasekretessen. Automatisk bort-
tagning av inaktuella patientdata, se sidan 159.
Visning av felkoder har omarbetats (se sidan 165f):
Siffror har ersatts av bokstäver.
Koder har tagits bort i beslutsmeddelanden.
Ny presentation av
säkerhetsmeddelanden
Presentationen av säkerhetsmeddelanden har uppdate-
rats i hela handboken. Se avsnittet 1.2 ”Viktiga säkerhets-
instruktioner och ytterligare information”.
Testprincip Beskrivning av mätarens testprincip. Se sidan 17.
Patientglukostestning Information om blodprovstagning har lagts till. Se
sidan 60.
Streckkodshantering Information om arbete med streckkoder har lagts till. Se
sidan 190.
Korrigeringar
Listan med rekommenderade desinficeringsmedel
har uppdaterats, se sidan 144.
Tekniska data för mätaren och chipläsaren har
uppdaterats, se avsnittet 12.1 ”Tekniska data”.
Inställningarna för WLAN-säkerhet har uppdaterats,
se avsnittet A.1 ”Tabell med konfigurationsalternativ”.
Accu-Chek Inform II Base Unit Accu-Chek Inform II Base Unit och Base Unit Light
med ny maskinvara och programvara
(REF 07671717190 och REF 08376824190) har
ersatt legacy-versionerna (REF 05060290001 och
REF 05920353001), se beskrivning i avsnitt1.6
”Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit”.
En översikt över legacy-versionerna av Accu-Chek
Inform II Base Unit och Base Unit Light samt den
motsvarande tekniska informationen har flyttats till
bilaga E.
8 0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
9
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Nyheter i dokumentversion 4.1 6
SW 03.05................................................................................................................................................ 6
SW 03.06................................................................................................................................................ 6
SW 03.07................................................................................................................................................ 6
Ny presentation av säkerhetsmeddelanden ............................................................................ 7
Testprincip ............................................................................................................................................ 7
Patientglukostestning....................................................................................................................... 7
Streckkodshantering......................................................................................................................... 7
Korrigeringar........................................................................................................................................ 7
Accu-Chek Inform II Base Unit..................................................................................................... 7
1 Inledning 15
1.1
Innan du sätter igång ............................................................................................................................. 15
Avsedd användning......................................................................................................................... 15
Viktig information om användning............................................................................................ 15
Om du behöver hjälp ...................................................................................................................... 16
Anmärkning om hur termen ”dockningsstation” används i den här handboken.... 16
Anmärkning om illustrationer i den här handboken .......................................................... 16
Vad har du för nytta av systemet?............................................................................................. 17
Testprincip .......................................................................................................................................... 17
1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare information...................................................... 18
Viktig information om säkerhet .................................................................................................. 19
Kassering av systemet.................................................................................................................... 21
Produktsäkerhet ............................................................................................................................... 21
Allmänt underhåll............................................................................................................................. 21
Tillbehörslåda .................................................................................................................................... 21
Mätare.................................................................................................................................................. 22
Stänga av mätaren........................................................................................................................... 22
Automatisk avstängning................................................................................................................ 22
Batterienhet........................................................................................................................................ 22
Pekskärm............................................................................................................................................. 24
Laserstreckkodsläsare.................................................................................................................... 25
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)................................................................................... 25
Elektrostatisk urladdning (ESD).................................................................................................. 26
Trådlös anslutning (RF-kort)........................................................................................................ 26
Information om exponering för radiofrekvensstrålning..................................................... 27
Lokalt nätverk: skydd mot obehörig åtkomst........................................................................ 29
Kabelanslutet nätverk..................................................................................................................... 29
Anmärkning om system med äldre maskinvara................................................................... 31
1.3 Systemets komponenter........................................................................................................................ 33
1.4 Översikt över mätaren ............................................................................................................................ 35
1.5 Översikt över chipläsaren...................................................................................................................... 36
1.6 Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit ............................................................................... 37
1.7 Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit Hub...................................................................... 39
1.8 Översikt över tillbehörslådan............................................................................................................... 40
1.9 Reagens och förbrukningsartiklar ..................................................................................................... 40
1.10 Instruktioner för initial inställning...................................................................................................... 41
10
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
2 Slå på mätaren och ange användar-ID 43
2.1 Slå på mätaren .......................................................................................................................................... 43
Anpassa displayen........................................................................................................................... 44
Anpassa displayen på mätare med äldre maskinvara........................................................ 44
Aktivera/inaktivera trådlös anslutning (RF-kort).................................................................. 45
Stänga fönstret Start....................................................................................................................... 46
2.2 Ange användar-ID ................................................................................................................................... 46
Ange användar-ID med streckkodsläsare.............................................................................. 47
Ange användar-ID manuellt......................................................................................................... 48
Ange ett lösenord............................................................................................................................. 48
3 Patientglukostestning 49
3.1
Information om blodglukostestning .................................................................................................. 49
Förberedelser..................................................................................................................................... 49
3.2 Utföra ett patientglukostest.................................................................................................................. 51
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 51
Ange eller välja patient-ID............................................................................................................ 51
Ange patient-ID manuellt.............................................................................................................. 53
Välja patient-ID i en lista............................................................................................................... 54
Ange patient-ID med streckkodsläsare................................................................................... 55
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 56
Information om patient-ID ............................................................................................................ 58
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 59
Ta ett blodprov .................................................................................................................................. 60
Applicera ett blodprov.................................................................................................................... 61
Resultatfönster .................................................................................................................................. 62
Lägga till kommentarer.................................................................................................................. 65
Ytterligare patienttest..................................................................................................................... 67
4 Glukoskontrolltestning 69
4.1
Information om glukoskontrolltester................................................................................................. 69
Intervall för glukoskontrolltestning............................................................................................ 70
Information som sparas vid glukoskontrolltestning............................................................ 71
Kontrollösningar ............................................................................................................................... 71
Förberedelser för att utföra ett glukoskontrolltest............................................................... 71
4.2 Utföra glukoskontrolltester................................................................................................................... 72
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 72
Starta ett glukoskontrolltest......................................................................................................... 73
Bekräfta eller välja lotnummer för kontrollösningar ........................................................... 74
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 75
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 76
Applicera kontrollösningen .......................................................................................................... 77
Resultatfönster .................................................................................................................................. 78
Utföra ett STAT-test......................................................................................................................... 80
11
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
5 Granska resultat 81
5.1 Visa testresultat från minnet................................................................................................................ 81
Information som sparas i dataposter för testresultat.......................................................... 81
Lista med resultat som sparats i minnet ................................................................................. 81
6 Spara information om testremsor, kontrollösning
och linjäritetslösning i mätaren 83
6.1
Spara information om testremsor ...................................................................................................... 83
Överföra chipinformation till mätaren ...................................................................................... 84
Redigera testremsedata................................................................................................................. 87
6.2 Spara information om kontrollösning............................................................................................... 90
Ange kontrollösningens lotnummer ......................................................................................... 90
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................... 93
6.3 Spara linjäritetstestinformation........................................................................................................... 95
Ange linjäritetstestets lotnummer.............................................................................................. 95
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................... 97
7 Linjäritetstestning 99
7.1
Information om linjäritetstester........................................................................................................... 99
Intervall för linjäritetstestning................................................................................................... 100
Information som sparas vid linjäritetstestning................................................................... 100
Linjäritetstestkit.............................................................................................................................. 101
Förberedelser för att utföra ett linjäritetstest...................................................................... 101
7.2 Utföra ett linjäritetstest ....................................................................................................................... 102
Översikt över testprocessen...................................................................................................... 102
Starta ett linjäritetstest ................................................................................................................ 102
Bekräfta eller välja lotnummer för linjäritetstestkit .......................................................... 103
Bekräfta eller välja testremselot .............................................................................................. 103
Sätta in testremsor........................................................................................................................ 104
Applicera ett linjäritetstestprov................................................................................................ 105
Resultatfönster............................................................................................................................... 106
8 Avstämningstestning 107
8.1
Information om avstämningstester................................................................................................. 107
Information som sparas vid avstämningstestning ............................................................ 108
Förbereda ett avstämningstest................................................................................................. 108
8.2 Utföra ett avstämningstest................................................................................................................. 109
Översikt över testprocessen...................................................................................................... 109
Starta ett avstämningstest ......................................................................................................... 109
Ange avstämningsprov-ID......................................................................................................... 110
Bekräfta eller välja testremselot .............................................................................................. 110
Sätta in testremsor........................................................................................................................ 111
Applicera ett avstämningsprov ................................................................................................ 112
Resultatfönster............................................................................................................................... 113
12
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
9 Första start 115
9.1 Ansluta dockningsstationen ............................................................................................................ 115
9.2 Installera eller byta batterienhet ..................................................................................................... 117
Ta bort batterienheten................................................................................................................. 118
Installera batterienheten............................................................................................................. 119
9.3 Docka mätaren....................................................................................................................................... 122
9.4 Initial inställning av mätaren............................................................................................................. 124
Menyöversikt................................................................................................................................... 125
9.5 Öppna inställningsmenyn .................................................................................................................. 128
9.6 Datum- och tidsformat........................................................................................................................ 129
9.7 Visningsalternativ och tillvalstester ................................................................................................ 130
9.8 Alternativ för testremsor..................................................................................................................... 131
9.9 Alternativ för glukoskontrolltester .................................................................................................. 133
9.10 Värdeintervall (normala, kritiska, rapporterbara) ...................................................................... 135
9.11 Inmatningsalternativ för användar-ID ........................................................................................... 136
9.12 Alternativ för patient-ID...................................................................................................................... 137
9.13 Skapa ett inställningslösenord......................................................................................................... 138
9.14 Ställa in datum och tid ........................................................................................................................ 139
9.15 Signaltonsalternativ.............................................................................................................................. 140
10 Underhåll och skötsel 141
10.1
Villkor för förvaring och transport................................................................................................... 141
Allmänna användarvillkor........................................................................................................... 141
Transport .......................................................................................................................................... 142
Förvaring........................................................................................................................................... 143
10.2 Rengöring/desinficering av Accu-Chek Inform II-systemet ................................................. 143
Godkända rengörings-/desinficeringsmedel...................................................................... 144
Rengöra/desinficera mätaren................................................................................................... 145
Rengöring/desinficering............................................................................................................. 147
Rengöra streckkodsläsarens fönster ..................................................................................... 148
Rengöra/desinficera dockningsstationen............................................................................ 149
Rengöra/desinficera tillbehörslådan...................................................................................... 150
Rengöra chipläsaren.................................................................................................................... 151
Rengöra Accu-Chek Inform II Base Unit Hub.................................................................... 151
10.3 Logga underhållsåtgärder.................................................................................................................. 152
10.4 Vyn Diagnostik ....................................................................................................................................... 154
10.5 Låsa upp hämtnings-lockout............................................................................................................ 156
10.6 Ta bort patientdata ............................................................................................................................... 158
Manuell borttagning .................................................................................................................... 158
Automatisk borttagning.............................................................................................................. 159
11 Felsökning 161
Fel och onormala beteenden utan felmeddelande
........................................................... 161
Popup-meddelanden ................................................................................................................... 165
Återställa mätaren......................................................................................................................... 167
13
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
12 Allmän produktinformation 169
12.1 Tekniska data ........................................................................................................................................ 169
12.2 Mer information..................................................................................................................................... 173
Beställning....................................................................................................................................... 173
Användarhandbok och snabbhandbok till Accu-Chek Inform II................................ 175
Reagens och lösningar ............................................................................................................... 175
Produktbegränsningar................................................................................................................. 175
Garanti............................................................................................................................................... 175
Information om programlicenser............................................................................................. 176
Kontakta Roche ............................................................................................................................. 177
A Bilaga 179
A.1
Tabell med konfigurationsalternativ............................................................................................... 179
A.2 Exempel på streckkodssymboler..................................................................................................... 190
B Bilaga 193
B.1
Alternativ: Trådlöst nätverk (WLAN).............................................................................................. 193
Preliminär anmärkning................................................................................................................ 193
Bakgrund.......................................................................................................................................... 193
Teknisk implementering ............................................................................................................. 194
RF-kortets placering och typ .................................................................................................... 195
Funktioner som är specifika för trådlös kommunikation
och information om prestanda................................................................................................. 196
C Tillägg till Övriga registrerade test 199
C.1
Innan du sätter igång .......................................................................................................................... 199
Beskrivning...................................................................................................................................... 199
C.2 Översikt över Övriga registrerade test (ÖRT) ............................................................................. 200
Inledning........................................................................................................................................... 200
C.3 Registrering av andra patienttest.................................................................................................... 203
C.4 Registrering av andra kontrolltest .................................................................................................. 210
Inledning........................................................................................................................................... 210
Intervall för andra kontrolltester.............................................................................................. 210
Sparad kontrollinformation........................................................................................................ 210
Varningsmeddelanden................................................................................................................ 216
C.5 Visa andra testresultat ........................................................................................................................ 217
C.6 Konfigurationsalternativ för Övriga registrerade test .............................................................. 220
D Tillägg för Observerad testsekvens (OTS) 221
Observerad testsekvens (OTS)
................................................................................................. 221
Använda OTS-funktionen .......................................................................................................... 222
E Bilaga för Accu-Chek Inform II Base Unit och Base Unit Light
(legacy-versioner) 225
E.1
Översikt över dockningsstationen med äldre maskinvara..................................................... 225
E.2 Ansluta dockningsstationen (legacy-version) .......................................................................... 227
E.3 Rengöra/desinficera dockningsstationen (legacy-version).................................................. 227
E.4 Tekniska data ........................................................................................................................................ 228
Index 229
14
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
Inledning • 1
15
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
1 Inledning
1.1 Innan du sätter igång
Avsedd användning Accu-Chek
®
Inform II-systemet är avsett för in vitro-
diagnostisk användning vid kvantitativ bestämning av
blodglukosnivåer i venösa, kapillära, arteriella och neo-
natala helblodsprover för kontroll av blodglukosvärdet.
Systemet är avsett att användas av sjukvårdspersonal.
Systemet är en enhet som placeras bredvid sjukbädden
och som, genom att mäta blodglukos och automatisera
dokumentation knuten till blodglukos och glukoskontroll-
tester, kan hjälpa sjukvårdspersonal att tillhandahålla
kvalitetsvård.
Viktig information om
användning
Läs den här användarhandboken samt bipacksedlarna till
allt relevant förbrukningsmaterial innan du gör det första
testet i systemet.
Du måste konfigurera Accu-Chek Inform II-systemet
enligt dina behov innan du använder det för första
gången. Du kan konfigurera systemet antingen direkt på
mätaren eller med hjälp av ett lämpligt datahanterings-
system (DMS, Data Management System). Information
om konfiguration på mätaren finns i kapitel 9 ”Initial
inställning av mätaren”. Information om konfiguration via
ett datahanteringssystem finns i bilaga A.
Läs avsnittet ”Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterli-
gare information” i detta kapitel innan du använder
systemet.
16
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Om du behöver hjälp Information om hur systemet används, menyerna på
displayen och hur ett test utförs finns i den här användar-
handboken.
Felmeddelanden som visas på displayen innehåller infor-
mation eller instruktioner om hur felet ska åtgärdas.
Kontakta din Roche-representant (se kapitel 12) för alla
frågor om Accu-Chek Inform II-systemet som inte besva-
ras i den här handboken. Underlätta felsökningen genom
att ha din Accu-Chek Inform II-mätare, dess serienummer,
den här handboken och allt tillhörande förbruknings-
material tillgängligt när du ringer. Om du misstänker ett
kommunikationsfel som inte gäller mätaren bör du också
ha serienumret till din Accu-Chek Inform II Base Unit till-
gängligt för att underlätta vid felsökningen.
Anmärkning om hur termen
”dockningsstation” används i
den här handboken
Anmärkning om illustrationer i
den här handboken
Om inget annat anges används termen ”docknings-
station” om både Accu-Chek Inform II Base Unit och
Accu-Chek Inform II Base Unit Light.
Två olika slags händer illustreras i handboken:
Hand utan handske Hand med handske
En streckad pil mellan display-illustrationer betyder att
vissa fönster har hoppats över.
Inledning • 1
17
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Vad har du för nytta av systemet? Accu-Chek Inform II-systemet har följande funktioner
och egenskaper:
Utför patientblodglukostester och glukoskontroll-
tester med kontrollösning.
Registrerar automatiskt alla relevanta data för til-
lämpningen, vilket inkluderar:
Tid och datum för testet
ID för användare, patient och prover
Information om kontrollösningar, testremsor och
linjäritet
Testresultat och kommentarer
Registrerar resultat från patienttester och kvalitets-
kontrolltester samt reagensinformation för vissa
manuella tester utanför mätaren.
I kvalitetssäkringssyfte kan information inom föl-
jande områden samlas in, sparas och överföras:
Mätare
Testremsor
Glukoskontrollösningar
Linjäritetslösningar
Testresultat
Testprincip Ett enzym på testremsan omvandlar glukoset i blodprovet
till glukonolakton. Den här reaktionen skapar en ofarlig
likström som mätaren tolkar och omvandlar till ett blod-
glukosresultat. Provet och de omgivande förhållandena
utvärderas också med hjälp av likströms- och växel-
strömssignaler.
Mer information finns på testremsans bipacksedel.
18
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner och ytterligare information
I det här avsnittet förklaras hur säkerhetsrelaterade med-
delanden och information som gäller korrekt hantering av
systemet presenteras i användarhandboken till
Accu-Chek Inform II. Läs noggrant.
De här symbolerna och signalorden används för särskilda
risker:
Enbart säkerhetsvarningssymbolen (utan någon utskriven
varning) uppmanar till medvetenhet om allmänna risker
eller hänvisar läsaren till relaterad säkerhetsinformation.
VARNING
Anger en riskfylld situation som kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET
Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare eller
måttliga skador.
OBS!
Anger en riskfylld situation som kan leda till att systemet
skadas
.
Viktig information som inte är säkerhetsklassad presen-
teras mot en färgad bakgrund (utan symbol). Här hittar
du tilläggsinformation om korrekt användning av mäta-
ren eller användbara tips.
Inledning • 1
19
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
Viktig information om säkerhet
Användarens kvalifikationer
Endast utbildad sjukvårdspersonal får använda Accu-Chek
Inform II-systemet. Användaren måste också ha erhållit
instruktioner i hur användning, kvalitetskontroll och under-
håll utförs i Accu-Chek Inform II-systemet.
VARNING
Skydd mot infektion och blodburna patogener
Sjukvårdspersonal som använder Accu-Chek Inform II-
systemet till att utföra tester måste vara medvetna om att
alla objekt som kommer i kontakt med humant blod utgör
en potentiell risk för infektion. Användare måste följa alla
standardsäkerhetsföreskrifter vid hantering och använd-
ning av Accu-Chek Inform II-systemet. Alla delar i det här
systemet ska anses som potentiellt smittbärande med
förmåga att överföra blodburna patogener mellan patien-
ter samt mellan patienter och sjukvårdspersonal.
Använd handskar. Använd ett nytt par rena handskar
när du testar en ny patient.
Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du
sätter på dig ett par nya handskar och utför nästa
patienttest.
Använd en blodprovstagare för engångsbruk med
automatisk inaktivering för varje patient.
Kassera använda lansetter i en stadig och lockförsedd
behållare för vassa föremål.
Kassera använda testremsor från patient- och
avstämningstester enligt de regler för infektions-
kontroll som gäller på din institution.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
20
0 8938270001 (01) 2020-03 SV • Användarhandbok för Accu-Chek Inform II version4.1
FÖRSIKTIGHET
Allergi eller skada som orsakas av reagens och
andra arbetslösningar
Direktkontakt med reagens, detergent, rengörings-/des-
inficeringslösningar eller andra arbetslösningar kan
orsaka irritation eller inflammation på huden.
Använd alltid skyddshandskar.
Läs säkerhetsinstruktionerna som anges i bipacksed-
larna för reagensen och rengörings-/desinficerings-
lösningarna.
Om ett reagens, en kontroll, linjäritetslösning eller
rengörings-/desinficeringslösning kommer i kontakt
med huden ska du tvätta kontaktytan med vatten
omedelbart.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
VARNING
Så här undviker du elektrisk stöt, brand och
explosion
Använd endast originaltillbehör från Roche (kablar,
strömförsörjningsenheter, batterienheter och reserv-
delar). Kablar, strömförsörjningsenheter och batteri-
enheter från tredjepartstillverkare kan göra att
batterienheten exploderar eller att mätaren skadas.
Använd inte eluttag som sitter löst eller skadade
strömförsörjningsenheter, kablar, kontakter eller
batterienheter.
Kortslut inte strömförsörjningsenheten, laddnings-
kontakterna på dockningsstationen eller batteri-
enheten.
Se till att inte tappa Accu-Chek Inform II-mätaren,
strömförsörjningsenheten eller batterienheten och
skydda dem mot skakningar och vibrationer.
/