Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Tillägg till
användarhandboken version 6
Ändringar från programversion
04.02 till programversion 04.03
och tillägg till användarhandboken
version 6
2 0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Revideringshistorik
Dokumentets syfte
Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de ändringar som gjorts i användarhandboken version 6 för
programversion 04.03.00.
Det här tillägget gäller för och är avsett att användas tillsammans med användarhandboken till Accu-Chek
Inform II version 6.0. Det är inte en ersättning för den fullständiga användarhandboken till Accu-Chek
Inform II version 6.0.
© 2018-2019, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av dokumentet får
reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst metod, elektronisk eller meka-
nisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har
vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all information i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för
tryckningen. Roche Diagnostics förbehåller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående
meddelande som en del av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller dokumentet.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Handboksversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2018-11 Nytt dokument, skapat för programversion 04.03 och
som ett tillägg till användarhandboken version 6.0 för
programversion 04.02
Version 2.0 2019-03 Uppdatering: En beskrivning av funktionen ”Data-
komprimering av DMS-kommunikation” i program-
version04.03 har lagts till på sidan16. Stöds av cobas
IT 1000 med PCommunicator version 1.13.0 eller
senare.
Se till att du läser den fullständiga användarhandboken till Accu-Chek Inform II version 6.0.
Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
3
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Dokumentets syfte..................................................................................................................................... 2
1 Nyheter i programversion 04.03 5
Information om batteristatus i fönstren Dockad och Diagnostik ...................................................... 5
Fönstret Dockad – batteristatus ........................................................................................................... 5
Effektivare laddning .................................................................................................................................. 6
Fönstret Diagnostik – batterikapacitet............................................................................................... 7
Ny strömförsörjningsfunktion ......................................................................................................................... 8
Konfigurerbar automatisk fullständig avstängning av ej dockad mätare............................. 8
Förbättrad streckkodsmaskering .................................................................................................................11
Lägga till streckkodsinnehåll i ett resultat ............................................................................................... 13
Ange patient-ID med streckkodsläsare........................................................................................... 15
TLS-krypterad WLAN-kommunikation ...................................................................................................... 16
Datakomprimering av DMS-kommunikation ..........................................................................................16
2 Ändringar i användarhandboken version 6.0 17
Reviderade avsnitt .............................................................................................................................................17
9.2 Installera eller byta batterienheten............................................................................................. 17
12.1 Tekniska data................................................................................................................................... 18
12.2 Ytterligare information – beställning....................................................................................... 20
A1 Tabell med konfigurationsalternativ........................................................................................... 22
B.1 Alternativ: Trådlöst nätverk (WLAN) ......................................................................................... 23
Bilaga: Tabell över ASCII-tecken .................................................................................................................24
4
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
Nyheter i programversion 04.03
5
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
1 Nyheter i programversion 04.03
Information om batteristatus i fönstren Dockad och Diagnostik
Fönstret Dockad – batteristatus Genom att docka mätaren i dockningsstationen kan du
ladda batterienheten. I fönstret Dockad finns en stor
batteriikon som visar aktuell laddningsstatus för batteriet.
Använd informationen till att välja den mätare som har
bäst batteristatus till nästa test.
Så här visas batteristatus:
Ikon Beskrivning
Batteriet är tomt. Enheten kan inte
användas.
Det går eventuellt att utföra ett test.
Programuppdateringar och WLAN är
inaktiverat.
Normal användning möjlig. Endast
programuppdateringar är inaktiverat.
Alla funktioner är tillgängliga.
Dockad
Överför...
50 resultat att överföra
12:48
19.11.18
6
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Effektivare laddning Efter 2 minuter i dockningsstationen stängs mätaren av
och går över i standbyläge. Skärmen blir tom och ladd-
ningsprocessen startas. Genom att batterienheten laddas
i standbyläge blir laddningsprocessen effektivare.
När skärmen är tom under laddning kan du när som helst
slå på mätaren för att kontrollera batteriets laddnings-
status eller att mätaren är rätt dockad. Det gör du genom
att trycka på skärmen eller på på/av-knappen . Skär-
men tänds under 2 minuter och i fönstret Dockad visas
batteriikonen med den färg som bäst beskriver batteriets
aktuella status.
När batterienheten är fulladdad slås mätaren automatiskt
på och förblir påslagen. På skärmen visas den gröna
batteriikonen som anger att batteriet är fulladdat.
Om mätaren inte är rätt dockad kan ibland ett kort
surrande” ljud höras och batteriladdningsikonen
blinkar i statusfältet.
Ta bort mätaren från dockningsstationen.
Sätt sedan tillbaka den försiktigt i docknings-
stationen och kontrollera att det blir kontakt.
När mätaren är rätt dockad och laddar slutar batteri-
laddningsikonen att blinka. Se avsnittet Ikoner för låg
batterinivå på sidan 167 i användarhandboken
version 6.0.
Nyheter i programversion 04.03
7
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Fönstret Diagnostik –
batterikapacitet
Batteriet åldras när det laddas, används och laddas om
upprepade gånger. Därför försämras batterienhetens
kapacitet gradvis. Det innebär att den tid som batteri-
enheten kan driva mätaren förkortas allt eftersom.
Utöver den relativa laddningsstatus som anges av batteri-
ikonen i fönstret Dockad kan mätaren även visa informa-
tion om batteriets kapacitet i fönstret Diagnostik.
Så här visas Batterikapacitet:
God: kapaciteten räcker för normal användning.
Försämrad: kapaciteten sänkt på grund av åldrande
batteri.
Om ett batteri inte längre ger förväntade prestanda och
batteriets kapacitet är Försämrad kontaktar du Roche
kundsupport.
Huvudmeny
Granska resultat
Kontrolltest
Patienttest
12:48
19.11.18
Huvudmeny 2
Underhåll
Remsloter
Avstämning
Kontrolloter
Signalton
Linjäritet
Diagnostik
Linjäritetsloter
Admin.
12:48
19.11.18
Diagnostik
S/W Version: 04.01.00
BSP Version: 05.00.00
Senaste nedladdning: 16.11.18
Batterispänning: 3.976 V
Batteriprocent: 83
Batterikapacitet: God
Logg
Serienr: 10000740
Skanna:
12:48
19.11.18
8
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Ny strömförsörjningsfunktion
Konfigurerbar automatisk
fullständig avstängning av ej
dockad mätare
I programversion 04.03 finns en ny konfigurerbar funktion
för automatisk fullständig avstängning som bidrar till för-
bättrad batteriprestanda och längre hållbarhetstid för
batteriet.
Hur det fungerar till och med programversion 04.02
När mätaren INTE är dockad stängs den av automatiskt
efter en konfigurerbar tidsperiod utan aktivitet (t.ex. att
en knapp trycks ned eller att användaren vidrör skärmen)
för att spara ström. Även om skärmen är tom befinner sig
mätaren sedan i standbyläge och fortsätter att använda
ström från batterienheten för att behålla datum och tid
samt köra diverse funktioner i bakgrunden, till exempel
trådlös kommunikation. Vid standbyläge (automatisk
avstängning) fortsätter därför ström att förbrukas från
batteriet, och batteriet töms inom ett dygn om mätaren
inte är dockad.
Nytt koncept i programversion 04.03
Om mätaren stängs av fullständigt, antingen manuellt
eller på grund av en hämtnings-lockout eller på grund
av att batterienhetens nivå är kritiskt låg, stängs trådlös
kommunikation och alla andra funktioner av (men datum
och tid upprätthålls).
I programversion 04.03 finns ett nytt koncept för ström-
försörjningen. Det går nu att ställa in automatisk fullständig
avstängning av mätaren 30 minuter efter en avstängning
när den INTE är dockad. Den här funktionen är aktiverad
som standard.
Mer information finns i avsnitten ”Stänga av mätaren”,
”Automatisk avstängning”, ”Stänga av mätaren fullstän-
digt” och ”Automatisk fullständig avstängning” i använ-
darhandboken till Accu-Chek Inform II version 6.0 på
sidan 22–23.
Nyheter i programversion 04.03
9
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Med den här nya konfigurerbara funktionen för automatisk
fullständig avstängning väcks mätaren regelbundet för
trådlös kommunikation. Inställningen för den här väck-
ningstimern är konfigurerbar i steg om 1 minut med början
på 10 minuter. Med andra ord kan du ställa in att mätaren
ska vakna var tionde minut eller var elfte minut osv. upp till
en gång per dygn. Du kan inaktivera väckningstimern
genom att välja intervallvärdet 0 i datahanteringssystemet.
Standardinställningen i programversion 04.03 är var
30:e minut. (Se konfigurationsalternativen i tabellen på
sidan 10.)
Det tar lite längre tid att starta mätaren från fullständigt
avstängt läge än från standbyläget.
Om du ställer in att mätaren ska vakna oftare från fullstän-
digt avstängt läge för trådlös kommunikation (om WLAN är
aktiverat och mätaren inte är dockad) förbrukas mer ström
från batterienheten och mätaren kommer att behöva
laddas oftare. När du slår på mätaren igen är det dock mer
troligt att den är synkroniserad. Om du väljer att låta mäta-
ren vara fullständigt avstängd tills du slår på den manuellt,
eller om du väljer ett längre tidsintervall för väckning för
trådlös kommunikation, räcker batteriet längre men syn-
kroniseringen med datahanteringssystemet kan samtidigt
ta längre tid. Mätarens databas behöver i så fall förmodli-
gen synkroniseras innan du kan starta testningen.
Vilket alternativ som passar bäst beror på arbetsflödet på
den institution där du befinner dig.
10
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Konfigurationsalternativ
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
Timer
Avstängnings-timeout (mätaren stängs av
automatiskt och går över till standbyläge
vid inaktivitet)*
30–3 600 s 300 N J
Fullständig avstängning (30 minuter efter
avstängning stängs mätaren automatiskt av
fullständigt)
0: inaktiverat
1: aktiverat
1NJ
Tidsintervall för återanslutning
(0 = inaktiverat)
0: inaktiverat
10–1 440 minuter
(24 timmar)
30 N J
* Gäller ej i mätläge
Nyheter i programversion 04.03
11
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Förbättrad streckkodsmaskering
Två ytterligare alternativ för streckkodsmaskering har
lagts till:
definiera en teckentyp (numerisk eller icke-nume-
risk) som kommer att behållas som en del av ID
definiera avgränsningstecken som isolerar ID inom
streckkodsdata med variabel längd
Nedan definieras samtliga alternativ för streckkods-
maskering:
Streckkodsmaskering för användar- och patient-ID
Tecken för
streckkodsmaskering
Definition
A–Z/a–z, 0–9 Om det inlästa datatecknet inte föregås av cirkumflex (”^”) måste det vara
detsamma som maskeringstecknet. Det här tecknet sparas inte som en del
av ID. Om tecknen inte är desamma är inlästa data inte ett giltigt ID.
Dollartecken (”$”) Det inlästa datatecknet i den här positionen behålls som en del av ID.
Asterisk (”*”) Det inlästa datatecknet i den här positionen behålls inte som en del av ID.
Tilde (”~”) Det inlästa datatecknet i den här positionen måste vara ett nummer 0–9,
och det behålls inte som en del av ID. Om det inlästa datatecknet inte är ett
nummer är inlästa data inte ett giltigt ID.
Plustecken (”+”) Det inlästa datatecknet i den här positionen måste vara ett alfabetiskt
tecken, A–Z/a–z, och det behålls inte som en del av ID. Om det inlästa data-
tecknet inte är ett alfabetiskt tecken är inlästa data inte ett giltigt ID.
Cirkumflex (”^”) Det här maskeringstecknet anger att det inlästa datatecknet måste vara lika-
dant som nästa tecken i streckkodsmaskningen efter tecknet “^”, och att det
inlästa datatecknet behålls som en del av ID. Om det inlästa datatecknet inte
är likadant som det maskeringstecken som följer efter tecknet ”^” är streck-
kodsinläsningen inte ett giltigt ID.
Cirkumflex plus (”^+”) ”^” kan kombineras med plustecknet (”+”). Det innebär att det inlästa data-
tecknet i den här positionen måste vara ett alfabetiskt tecken, AZ/a–z, och
det behålls som en del av ID. Om det inlästa datatecknet inte är ett alfabetiskt
tecken är inlästa data inte ett giltigt ID.
Cirkumflex tilde (”^~”) ”^” kan kombineras med tilde (”~”). Det innebär att det inlästa datatecknet i
den här positionen måste vara en siffra 0–9, och det behålls som en del av ID.
Om det inlästa datatecknet inte är ett nummer är inlästa data inte ett giltigt ID.
12
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Streckkodsmaskeringen kan föregås av valfria hakparen-
teser som innehåller avgränsningstecknen – [nC
1
mC
2
] –
för att extrahera ID oberoende av position inom streckko-
den. Det ID som ska extraheras måste starta efter den
n:te förekomsten av starttecknet C
1
och måste sluta efter
den m:te förekomsten av sluttecknet C
2
. Den extraherade
teckensträngen bearbetas av den efterföljande maske-
ringen (se sidan 11) för att identifiera patient-ID.
C
1
och C
2
kan representeras av valfria läsbara tecken,
eller av valfria hexadecimala ASCII-värden om de marke-
ras med ett föregående omvänt snedstreck (”\”). Se
tabellen över ASCII-tecken på sidan 24.
Exempel 1:
[1
$1+]^+^~^~^~^~^~^~^~
Extrahera ID mellan den första förekomsten av ”
$” och
den första förekomsten av ”
+”. ID måste starta med ett
alfabetiskt tecken (A–z/a–z), följt av sju siffror (0–9). Den
här maskeringen extraherar ID
X1234567 från följande
streckkodsexempel:
~Jane Doe%$X1234567+5715486266Z?01-09-1979
Exempel 2:
[3
\3b1\3b]^+^~^~^~^~^~^~^~
Extrahera ID mellan 3:e och 4:e semikolonet (
; = 0x3b).
Den här masken extraherar ID
X1234321 från följande
streckkodsexempel:
;Mary Miller;;X1234321;5715486266Z;01-09-1982
Nyheter i programversion 04.03
13
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Lägga till streckkodsinnehåll i ett resultat
I programversion 04.03 går det nu att läsa och visa det
fullständiga innehållet för en streckkod (inte bara extra-
herat ID) och lägga till det som en kommentar till testre-
sultatet, för vidare bearbetning i datahanteringssystemet.
Det här alternativet kan endast konfigureras med hjälp av
ett datahanteringssystem. Följande alternativ kan ställas
in:
streckkodsinnehållet läggs inte till i resultatet
streckkodsinnehållet läggs till i resultatet
streckkodsinnehållet visas för bekräftelse efter
inläsning och läggs sedan till i resultatet
Om du ställer in det sista alternativet för mätaren (aktive-
rat med bekräftelse) kan du välja att visa det fullständiga
streckkodsinnehållet i bekräftelsefönstret på följande
sätt:
Streckkoden visas som en kontinuerlig teck-
ensträng utan någon formatering. Avgränsnings-
tecknen (”~%$+?”) visas. Se exemplet i det översta
fönstret i illustrationen till vänster.
Streckkoden delas upp i separata rader för att
underlätta läsningen. Avgränsningstecknen
(”~%$+?”) ersätts av radbrytningar. Se exemplet
i det nedersta fönstret i illustrationen till vänster.
Avgränsningstecknen ersätts tillfälligt av radbrytningar
vid visningen av informationen i fönstret Streckkods-
bekräftelse. Den streckkodsinformation som sparas
med testresultatet innehåller de ursprungliga
avgränsningstecknen.
Under ett patienttest visas fönstret Streckkodsbekräftelse
före fönstret Bekräftelse av patient, om båda är
aktiverade.
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Patient-ID 12:48
19.11.18
D-504:
~Jane Doe%$X1234567
+5715486266Z?01-09-
1979
Streckkodsbekräftelse
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Patient-ID 12:48
19.11.18
D-504:
Jane Doe
X1234567
5715486266Z
01-09-1979
Streckkodsbekräftelse
14
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Konfigurationsalternativ
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
Streckkodskonfiguration
Lägg till streckkod till testresultat 0: inaktiverat
1: aktiverat
2: aktiverat och bekräfta
0NJ
Streckkodsavgränsare: Lista över avgräns-
ningstecknen (läsbara tecken eller hexa-
decimala ASCII-värden* som föregås av ett
omvänt snedstreck) som ska ersättas med
radbrytningar i bekräftelsefönstret. Gäller
endast om Lägg till streckkod till
testresultat = 2.
0–30 tecken “” N J
* Se tabellen över ASCII-tecken på sidan 24.
Nyheter i programversion 04.03
15
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Ange patient-ID med
streckkodsläsare
När fönstret där patient-ID anges visas:
1 Tryck på och släpp upp . Knappen visas nu
med svart bakgrund (under sökningen).
2 Håll mätaren så att streckkodsläsarens fönster är
ca 10–20 cm ovanför den streckkod du vill läsa av.
Mätaren avger en ton när streckkoden har lästs av.
3 Om funktionen Bekräftelse av patient är aktiverad
verifierar och bekräftar du den fullständiga omas-
kerade streckkodsinformationen.
Det extraherade patient-ID:t
1
visas i fälten för patient-ID
i de efterföljande fönstren. Streckkodsläsaren stängs av
efter 10 sekunder om ingen streckkod läses av.
ABCDE
FGH I J
KLMNO
P-Z123
Patient-ID
12:48
19.11.18
Patient-ID
Tangentbord
ID: 2222222222
Namn: Jane Doe
ID: 3333333333
Namn: John Doe
ID: 4444444444
Namn: Jenny Doe
ID: 123456789
Namn: James Doe
12:48
19.11.18
1. Se även avsnittet ”Förbättrad streckkodsmaskering” i det
här tillägget, med början på sidan 11.
16
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
TLS-krypterad WLAN-kommunikation
Kommunikation via WLAN kan krypteras på samma sätt
som trådlös kommunikation mellan basenheten och
datahanteringssystemet. Det här alternativet kan endast
konfigureras med hjälp av ett datahanteringssystem.
Konfigurationsalternativ
Datakomprimering av DMS-kommunikation
För att öka kommunikationshastigheten går det att kom-
primera de data som ska överföras mellan mätaren och
datahanteringssystemet. Det här alternativet kan endast
konfigureras med hjälp av ett datahanteringssystem.
Konfigurationsalternativ
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
Elektronisk kommunikation
TLS-kryptering av WLAN-kommunikation 0: inaktiverat
1: aktiverat
0NJ
Objekt/attribut Intervall Standard Enhet DMS
Elektronisk kommunikation
Komprimering av datakommunikation 0: inaktiverat
1: aktiverat
0NJ
Ändringar i användarhandboken version 6.0
17
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
2 Ändringar i användarhandboken version 6.0
Reviderade avsnitt
9.2 Installera eller byta
batterienheten
Följande information har lagts till på sidan 121:
Byt ut batterienheten inom ca 10 minuter för att behålla
inställningarna för datum och tid. Efter den tiden måste
du kanske ange datum och tid på nytt. Byt endast ut
batterienheten när mätaren är fullständigt avstängd, se
sidan 122.
Data som sparas i minnet (se avsnitt 12.1 i användar-
handboken) går inte längre förlorade när batterienheten
byts ut, även om inget batteri sätts i förrän efter en längre
tid. Alla inställningar (andra än datum/tid, se ovan)
behålls också.
18
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
12.1 Tekniska data Följande ändringar har gjorts på sidan 175:
Specifikation Mätare Dockningsstation Strömförsörjnings-
enhet
Batterispänning/typ 3,7 volt uppladdningsbart
(litiumteknik)
N/A N/A
Spänning +7,5 V DC Dockningsstation: +12 V
DC
legacy-versioner av Base
Unit Light: +7,5 V DC
NY Base Unit Light:
+12 V DC
100 till 240 V AC
Frekvens DC DC 50 till 60 Hz
Ström 1,7 A (max.) Dockningsstation: 1,25 A
(max.)
legacy-versioner av Base
Unit Light: 1,7 A (max.)
NY Base Unit Light:
1,25 A (max.)
350 till 150 mA
(REF 07006098001,
07455976190)
400 till 150 mA
(REF 08692432001,
08692432160)
Batterikapacitet 30 (på varandra följande)
mätningar kan göras efter
90 minuters laddning
1
N/A N/A
Anslutningar Laddningskontakter
IR-port
Streckkodsläsare
WLAN
(endast kanal 1–11)
Laddningskontakter
IR-port
RJ45 ethernet
(dockningsstation)
RJ25 (dockningsstation
Light)
USB-typ B *
DC-kontakt
Utbytbara AC-
inmatningskontakter
1. En fulladdad batterienhet räcker till minst 100 tester inom 5 timmar inklusive trådlös kommunikation
(WLAN, om det finns tillgängligt och funktionen är aktiverad).
Ändringar i användarhandboken version 6.0
19
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
Specifikation Mätare Dockningsstation Strömförsörjnings-
enhet
Dataöverföringshastighet WLAN: upp till 54 Mbit/s IR: 9,6–115 Kbit/s
1
Ethernet: 10/100 Mbit/s
(auto-negotiation)
full duplex
1
USB: 12 Mbit/s
1
N/A
I kombination med Base
Unit Hub:
IR: 9,6–115 Kbit/s
2
Ethernet:
10 Mbit/s halv duplex
3
Streckkodsläsare som
passar
Code 128, Code 39,
Code 93, EAN 13, Inter-
leaved 2 of 5 (med eller utan
kontrollsumma), Codabar,
GS1 DataBar Limited, Aztec,
QR-kod, DataMatrix,
PDF417
N/A N/A
1. Accu-Chek Inform II Dockningsstation
2. Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY och legacy-versioner)
3. Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
20
0 8818436001 (02) 2019-03 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II version 6
12.2 Ytterligare information –
beställning
Ändringar av beställningsinformationen i version 6.0 av
användarhandboken till Accu-Chek Inform II (sidan 177)
visas med
rött.
Vara Beskrivning REF/artikel-
nummer
Accu-Chek Inform II-mätare tare, med inbyggd WLAN-funktion 05060303001
Batterienhet för Accu-Chek Inform II Uppladdningsbar batterienhet (för mätare med
serienr högre än UU14000000)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Lucka till batterifack
Ersättningslucka till mätarens batterifack (för
mätare med serienr högre än UU14000000)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) Utrustad med laddnings- och anslutnings-
funktion
07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(NY)
Utrustad med laddningsfunktion 08376824190
Strömförsörjningsenhet* Strömförsörjningsenhet (internationell variant)
för
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07006098001
Strömförsörjningsenhet
*
Strömförsörjningsenhet (Nordamerika) för
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07455976190
*
Viktig anmärkning
Strömförsörjningsenhet REF 07006098001 (internationell variant) och strömförsörjningsenhet REF
07455976190 (Nordamerika), typ: FW7555M/12, inmatning: 100–240 V/50–60 Hz/350–150 mA, utmatning:
kommer att utgå och ersättas av:
Strömförsörjningsenhet REF 08692432001 (internationell variant) och strömförsörjningsenhet REF
08692432160 (Nordamerika), typ: FW8001M/12, inmatning: 100–240 V/50–60 Hz/400–150 mA, utmatning:
Ändringen av strömförsörjningsenheten påverkar inte produktens prestanda. Typ: FW7555M/12 och typ:
FW8001M/12 kan användas parallellt.
12V 1.25
A
12V 1.50
A
/