Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Inform II
ACCU-CHEK
®
SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING
Anv ändarhandbok
2
Handboksversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2008-01 Nytt dokument
Version 2.0 2009-08 Uppdatering, ny SW-version 02.00
Version 3.0 2010-09 Uppdatering, ny SW-version 03.00
©2010 Roche Diagnostics. Med ensamrätt. 0 4807863001 (03) 2010-09 SV
Användarhandbok
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4
© 2010 Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Informationen i dokumentet
kan ändras utan föregående meddelande. Roche Diagnostics ansvarar inte för eventuella tekniska eller redi-
geringsmässiga fel eller förbiseenden som finns i dokumentet. Ingen del av dokumentet får reproduceras
eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst metod, elektronisk eller mekanisk, i något
som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Roche Diagnostics.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller handboken.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Följande symboler kan förekomma på förpackningen, på mätarens identifieringsskylt, batterienheten,
dockningsstationen eller chipläsaren. Här visas de med respektive betydelse:
Varning (se bifogad dokumentation). Se säkerhetsanvisningarna i instrumentets
bruksanvisning.
Temperaturgräns (förvaras vid)
Tillverkare
Artikelnummer
Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
Den här produkten uppfyller kraven enligt europeiska direktivet 98/79/EC för medicintek-
niska produkter för in vitro-diagnostik och 1999/5/EC för radio- och teleterminalutrustning
(R&TTE).
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i Industry Canada.
Symbolen betyder att produkten uppfyller kraven i tillämplig standard och utgör en spårbar
länk mellan utrustningen och tillverkaren, importören eller dess ombud som ansvarar för
kompatibilitet och för placering på den australiensiska och nyzeeländska marknaden.
Det här systemet uppfyller de kanadensiska och amerikanska säkerhetskraven (UL LISTED,
enligt UL 61010-1 och CAN/CSA C22.2 No. 61010-1)
Strömförsörjning
IVD
7.5V 1.7A
5
1 Inledning 9
Innan du sätter igång ............................................................................................................................... 9
Avsedd användning........................................................................................................................... 9
Viktig information om användning.............................................................................................. 9
Om du behöver hjälp ...................................................................................................................... 10
Anmärkning om hur termen ”dockningsstation” används i den här handboken.... 10
Anmärkning om illustrationer i den här handboken .......................................................... 10
Vad har du för nytta av systemet?............................................................................................. 11
Säkerhetsinformation och ytterligare information....................................................................... 12
Viktig information om säkerhet .................................................................................................. 13
Kassering av systemet.................................................................................................................... 13
Produktsäkerhet ............................................................................................................................... 14
Allmänt underhåll............................................................................................................................. 14
Tillbehörslåda .................................................................................................................................... 14
Mätare.................................................................................................................................................. 14
Batterienhet........................................................................................................................................ 15
Pekskärm............................................................................................................................................. 16
Streckkodsläsare.............................................................................................................................. 16
Trådlös nätverksanslutning (RF-kort)....................................................................................... 16
Information om exponering för radiofrekvensstrålning..................................................... 17
Information för system med äldre maskinvara...................................................................... 19
Systemets komponenter........................................................................................................................ 21
Översikt över mätaren ............................................................................................................................ 22
Översikt över chipläsaren...................................................................................................................... 23
Översikt över dockningsstationen ..................................................................................................... 24
Översikt över tillbehörslådan............................................................................................................... 25
Reagens och förbrukningsartiklar ..................................................................................................... 25
Instruktioner för initial inställning...................................................................................................... 26
2 Slå på mätaren och ange användar-ID 27
Slå på mätaren.......................................................................................................................................... 27
Anpassa displayen........................................................................................................................... 28
Anpassa displayen på mätare med äldre maskinvara ....................................................... 28
Aktivera/inaktivera RF-kortet....................................................................................................... 29
Stänga fönstret Start....................................................................................................................... 30
Ange användar-ID ................................................................................................................................... 30
Ange användar-ID med streckkodsläsare.............................................................................. 31
Ange användar-ID manuellt......................................................................................................... 32
Ange ett lösenord............................................................................................................................. 32
6
3 Patientglukostestning 33
Information om blodglukostestning .................................................................................................. 33
Förberedelser..................................................................................................................................... 33
Utföra ett patientglukostest.................................................................................................................. 34
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 34
Ange eller välja patient-ID............................................................................................................ 34
Ange patient-ID manuellt.............................................................................................................. 36
Välja patient-ID i en lista............................................................................................................... 37
Ange patient-ID med streckkodsläsare................................................................................... 38
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 39
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 40
Applicera ett blodprov.................................................................................................................... 41
Resultatfönster .................................................................................................................................. 42
Lägga till kommentarer.................................................................................................................. 45
4 Glukoskontrolltestning 47
Information om glukoskontrolltester................................................................................................. 47
Intervall för glukoskontrolltestning............................................................................................ 48
Information som sparas vid glukoskontrolltestning............................................................ 49
Kontrollösningar ............................................................................................................................... 49
Förberedelser för att utföra ett glukoskontrolltest............................................................... 49
Utföra glukoskontrolltester................................................................................................................... 50
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 50
Starta ett glukoskontrolltest......................................................................................................... 51
Bekräfta eller välja lotnummer för kontrollösningar ........................................................... 52
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 53
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 54
Applicera kontrollösningen .......................................................................................................... 55
Resultatfönster .................................................................................................................................. 56
Utföra ett STAT-test......................................................................................................................... 57
5 Granska resultat 59
Visa testresultat från minnet................................................................................................................ 59
Information som sparas i dataposter för testresultat.......................................................... 59
Lista med resultat som sparats i minnet ................................................................................. 59
6 Spara information om testremsor, kontrollösning och
linjäritetslösning i mätaren 61
Spara information om testremsor ...................................................................................................... 61
Överföra chipinformation till mätaren ...................................................................................... 62
Redigera testremsedata................................................................................................................. 64
Spara information om kontrollösning............................................................................................... 67
Ange kontrollösningens lotnummer.......................................................................................... 67
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................... 70
Spara linjäritetstestinformation........................................................................................................... 72
Ange linjäritetstestets lotnummer.............................................................................................. 72
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret................................................... 74
7
7 Linjäritetstestning 77
Information om linjäritetstester........................................................................................................... 77
Intervall för linjäritetstestning...................................................................................................... 77
Information som sparas vid linjäritetstestning...................................................................... 78
Linjäritetstestkit................................................................................................................................. 78
Förberedelser för att utföra ett linjäritetstest......................................................................... 78
Utföra ett linjäritetstest .......................................................................................................................... 79
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 79
Starta ett linjäritetstest ................................................................................................................... 79
Bekräfta eller välja lotnummer för linjäritetstestkit ............................................................. 80
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 80
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 81
Applicera ett linjäritetstestprov................................................................................................... 82
Resultatfönster.................................................................................................................................. 83
8 Avstämningstestning 85
Information om avstämningstester.................................................................................................... 85
Information som sparas vid avstämningstestning ............................................................... 86
Förbereda ett avstämningstest.................................................................................................... 86
Utföra ett avstämningstest.................................................................................................................... 87
Översikt över testprocessen......................................................................................................... 87
Starta ett avstämningstest ............................................................................................................ 87
Ange avstämningsprov-ID............................................................................................................ 88
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................. 88
Sätta in testremsor........................................................................................................................... 89
Applicera ett avstämningsprov ................................................................................................... 90
Resultatfönster.................................................................................................................................. 91
9 Första start 93
Ansluta dockningsstationen ................................................................................................................ 93
Installera eller byta batterienhet......................................................................................................... 94
Ta bort batterienheten.................................................................................................................... 95
Installera batterienheten................................................................................................................ 96
Docka mätaren.......................................................................................................................................... 99
Initial inställning av mätaren............................................................................................................. 101
Menyöversikt................................................................................................................................... 102
Öppna inställningsmenyn .................................................................................................................. 105
Datum- och tidsformat........................................................................................................................ 106
Visningsalternativ och tillvalstester................................................................................................ 107
Alternativ för testremsor..................................................................................................................... 108
Alternativ för glukoskontrolltester .................................................................................................. 110
Värdeintervall (normala, kritiska, rapporterbara)...................................................................... 111
Inmatningsalternativ för användar-ID ........................................................................................... 112
Alternativ för patient-ID...................................................................................................................... 113
Skapa ett inställningslösenord......................................................................................................... 114
Ställa in datum och tid........................................................................................................................ 115
Signaltonsalternativ.............................................................................................................................. 116
Vyn Diagnostik....................................................................................................................................... 117
Låsa upp hämtnings-lockout............................................................................................................ 118
8
10 Underhåll och skötsel 119
Villkor för förvaring och transport................................................................................................... 119
Allmänna användarvillkor........................................................................................................... 119
Förvaring........................................................................................................................................... 120
Rengöring................................................................................................................................................. 120
Rengöringsmedel .......................................................................................................................... 120
Rengöra mätaren........................................................................................................................... 121
Rengöra streckkodsläsarens fönster ..................................................................................... 121
Rengöra dockningsstationen.................................................................................................... 122
Rengöra tillbehörslådan.............................................................................................................. 123
Desinficering........................................................................................................................................... 124
Desinficera mätaren..................................................................................................................... 125
Desinficera dockningsstationen.............................................................................................. 127
Desinficera tillbehörslådan........................................................................................................ 128
Logga underhållsåtgärder.................................................................................................................. 129
11 Felsökning 131
Fel och onormala beteenden utan felmeddelande........................................................... 131
Felmeddelanden ............................................................................................................................ 134
Återställa mätaren......................................................................................................................... 136
12 Allmän produktinformation 137
Tekniska data ........................................................................................................................................ 137
Mer information..................................................................................................................................... 139
Beställning ...................................................................................................................................... 139
Användarhandbok och snabbhandbok till Accu-Chek Inform II ................................ 139
Reagens och lösningar................................................................................................................ 139
Information om programlicenser............................................................................................. 140
Kontakta Roche.............................................................................................................................. 140
A Bilaga 141
Tabell med konfigurationsalternativ............................................................................................... 141
Exempel på streckkodssymboler..................................................................................................... 150
B Bilaga 151
Alternativ: Trådlöst nätverk (WLAN).............................................................................................. 151
Användningsområde.................................................................................................................... 151
Funktioner som aktiveras med trådlös anslutning............................................................ 151
Index 153
Inledning
9
1 Inledning
Innan du sätter igång
Avsedd användning Accu-Chek
®
Inform II-systemet är avsett för in vitro-diag-
nostisk användning vid kvantitativ bestämning av blod-
glukosnivåer i venösa, kapillära, arteriella och neonatala
helblodsprover för kontroll av blodglukosvärdet. Systemet
är avsett att användas av sjukvårdspersonal. Systemet är
en enhet som placeras bredvid sjukbädden och som,
genom att mäta blodglukos och automatisera dokumen-
tation knuten till blodglukos och glukoskontrolltester, kan
hjälpa sjukvårdspersonal att tillhandahålla kvalitetsvård.
Viktig information om
användning
Läs den här användarhandboken samt bipacksedlarna till
allt relevant förbrukningsmaterial innan du gör det första
testet i systemet.
Du måste konfigurera Accu-Chek Inform II-systemet
enligt dina behov innan du använder det för första
gången. Du kan konfigurera systemet antingen direkt på
mätaren eller med hjälp av ett lämpligt datahanterings-
system (DMS, Data Management System). Information
om konfiguration på mätaren finns i kapitel 9 ”Initial
inställning av mätaren”. Information om konfiguration via
ett datahanteringssystem finns i bilaga A.
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation och ytterligare infor-
mation” i detta kapitel innan du använder systemet.
Inledning
10
Om du behöver hjälp Information om hur systemet används, menyerna på dis-
playen och hur ett test utförs finns i den här användar-
handboken.
Felmeddelanden som visas på displayen innehåller infor-
mation eller instruktioner om hur felet ska åtgärdas.
Kontakta din Roche-representant (se kapitel 12) för
alla frågor om Accu-Chek Inform II-systemet som inte
besvaras i den här handboken. Underlätta felsökningen
genom att ha din Accu-Chek Inform II-mätare, dess
serienummer, den här handboken och allt tillhörande
förbrukningsmaterial tillgängligt när du ringer. Om du
misstänker ett kommunikationsfel som inte gäller mäta-
ren bör du också ha serienumret till din Accu-Chek
Inform II-dockningsstation tillgängligt för att underlätta
vid felsökningen.
Anmärkning om hur termen
”dockningsstation” används
i den här handboken
Anmärkning om illustrationer
i den här handboken
Om inget annat anges används termen ”docknings-
station” om både Accu-Chek Inform II-dockningssta-
tion och Accu-Chek Inform II-dockningsstation Light.
Två olika slags händer illustreras i handboken:
Hand utan handske Hand med handske
En streckad pil mellan display-illustrationer betyder
att vissa fönster har hoppats över.
Inledning
11
Vad har du för nytta av systemet? Accu-Chek Inform II-systemet har följande funktioner
och egenskaper:
Utför patientblodglukostester och glukoskontroll-
tester med kontrollösning.
Registrerar automatiskt alla relevanta data för till-
lämpningen. Bland annat följande:
Tid och datum för testet
ID för användare, patient och prover
Information om kontrollösningar, testremsor och
linjäritet
Testresultat och kommentarer
I kvalitetssäkringssyfte kan information inom föl-
jande områden samlas in, sparas och överföras:
Mätare
Testremsor
Glukoskontrollösningar
Linjäritetslösningar
Testresultat
Inledning
12
Säkerhetsinformation och ytterligare information
I detta avsnitt förklaras hur säkerhetsrelaterade medde-
landen och information avseende korrekt hantering av
systemet presenteras i Accu-Chek Inform II-manualen.
Läs sådana textavsnitt noggrant.
Själva säkerhetslarmsymbolen (utan text) används för att
öka medvetenheten om generella risker eller för att göra
läsaren uppmärksam på relevant säkerhetsinformation.
VARNING
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till att systemet skadas.
Viktig information som inte har att göra med säkerhet
visas med färgad bakgrund (utan symbol). Här visas
ytterligare information om hur mätaren används på
rätt sätt eller användbara tips.
Inledning
13
Viktig information om säkerhet
Kassering av systemet
Användarens kvalifikationer
Endast utbildad sjukvårdspersonal får använda
Accu-Chek Inform II-systemet. Användaren måste också
ha erhållit instruktioner i hur användning, kvalitetskon-
troll och underhåll utförs i Accu-Chek Inform II-systemet.
VARNING
Skydd mot infektion
Det föreligger en potentiell risk för infektion. Sjukvårds-
personal som använder Accu-Chek Inform II-systemet till
att utföra tester på fler än en patient måste vara med-
vetna om att alla objekt som kommer i kontakt med
humant blod utgör en potentiell risk för infektion.
Använd handskar.
Använd en separat lansett / separat blodprovsta-
gare för varje patient.
Kassera använda lansetter i en stadig och lock-
försedd behållare för vassa föremål.
Kassera använda testremsor från patient- och
avstämningstester enligt de regler för infektions-
kontroll som gäller på din institution.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhets-
regler.
VARNING
Smittorisk via potentiellt smittfarliga instrument
Accu-Chek Inform II-systemet och dess komponenter
måste hanteras som potentiellt smittfarligt avfall. Dekon-
taminering (dvs. en kombination av processer, bland
annat rengöring, desinficering och/eller sterilisering)
krävs innan systemet återanvänds, återvinns eller
kasseras.
Avfallshantera systemet och dess komponenter enligt
gällande lokala regler eller överlåt avfallshanteringen till
Roche. Kontakta din Roche-representant om du vill ha
mer information.
Inledning
14
Produktsäkerhet Produktsäkerheten garanteras om du observerar följande
information:
Systemet är lämpligt för kontinuerlig användning.
Allmänt underhåll
Tillbehörslåda
Mätare
Om systemet inte konfigureras på annat sätt stängs
det automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet (dvs.
att displayen inte berörs).
Avfallshantera mätaren enligt gällande lagar och
regler. Se ”Kassering av systemet” på sidan 13.
OBSERVERA
Systemet är inte skyddat mot skadlig påverkan av vätska
(IP X0-kapacitet enligt IEC 60529).
OBSERVERA
Rengör systemet endast med de lösningar som rekom-
menderas. Användning av andra lösningar kan resultera
i felaktig funktion och systemfel. Se till att mätaren och
dockningsstationen torkas ordentligt efter rengöring
eller desinficering.
OBSERVERA
Förenkla transporten genom att bära tillbehörslådan för-
siktigt i handtaget. Om du tappar eller slår i lådan kan
den skadas.
Inledning
15
Batterienhet Mätaren innehåller en uppladdningsbar batterienhet som
börjar laddas så fort den placeras i en aktiv docknings-
station (dvs. en dockningsstation som är ansluten till
elnätet).
Observera följande allmänna säkerhetsinstruktioner för
hur batterier hanteras:
Använd tillverkarens originalförpackning när du
förvarar eller avfallshanterar batterienheten.
Slå alltid av mätaren innan du tar ut batterienheten.
När varningen Låg batterinivå visas måste mätaren
sättas i dockningsstationen för laddning så fort
som möjligt.
Varningen Batterinivån är kritiskt låg betyder att
mätaren måste sättas i dockningsstationen för
laddning omedelbart.
OBSERVERA
Använd endast den särskilt utformade batterienheten
som tillhandahålls av Roche Diagnostics. Om du använ-
der ett annat slags batteri kan systemet skadas.
Kasta inte batterienheten bland vanliga hushållssopor.
Den är en komponent i Accu-Chek Inform II-systemet
och måste anses vara potentiellt smittfarlig. Hantera den
därefter. Se ”Kassering av systemet” på sidan 13.
Förhindra att data går förlorade genom att spara eller
ladda ned data från mätaren innan du byter ut batte-
rienheten (se kapitel 9).
Inledning
16
Pekskärm
Streckkodsläsare Den inbyggda streckkodsläsare avger en laserstråle när
den är aktiverad.
Den inbyggda streckkodsläsaren är en laser klass 1,
enligt IEC 60825-1/A2:2001.
Trådlös nätverksanslutning
(RF-kort)
Med RF-kortet för trådlös nätverksanslutning (tillval) kan
mätaren skicka data (testresultat, patient-ID, användar-
ID osv.) till datahanteringssystemet utan att mätaren
måste sättas i dockningsstationen. Enheten uppfyller
WLAN-standard (Wireless Local Area Network)
IEEE 802.11g.
Funktionen måste konfigureras av systemadministra-
tören. Beakta de regler som gäller på din arbetsplats
angående trådlös nätverksanslutning. Information om
hur funktionen aktiveras eller inaktiveras tillfälligt finns
på sidan 29.
OBSERVERA
Använd endast ditt finger när du trycker på alter-
nativen på displayen. Om du använder ett vasst
objekt (t.ex. spetsen på en penna) kan pekskärmen
skadas.
Använd inte systemet i direkt solljus. Direkt solljus
kan minska displayens livslängd och funktion samt
testremsornas kvalitet.
VARNING
Det behöver inte finnas någon streckkod för att streck-
kodsläsaren ska aktiveras. Titta inte direkt på laser-
strålen.
Inledning
17
Information om exponering för
radiofrekvensstrålning
Det finns inga begränsningar i användningen för mätare
utan RF-kort eller för mätare med RF-kort som inte är
dockade.
Denna utrustning uppfyller de exponeringsgränser för
strålning som fastställts av FCC för icke-kontrollerade
miljöer. Denna utrustning ska installeras och användas
minst 20 cm från din kropp.
Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans
med någon annan antenn eller sändare.
Ändringar som görs på utrustningen och som inte
uttryckligen har godkänts av Roche Diagnostics kan göra
att FCC-godkännandet förlorar sin giltighet.
Ordlista:
”FCC” står för ”Federal Communications
Commission” (USA).
”RSS” står för ”Radio Standards Specification”
(Kanada)
Obs! Följande tabell ger en översikt över klassifice-
ringar för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, enligt
CISPR 11) för olika kombinationer av Accu-Chek
Inform II-systemkomponenter. Mer information om
klassificeringarna finns i förklaringstexterna under
tabellen.
Klassificering enligt CISPR 11 Mätare med RF-kort,
dockad, serienummer
< UU11030000
Mätare med RF-kort,
dockad, serienummer
UU11030000
Accu-Chek Inform II-dockningssta-
tion, serienummer < UU41030000 och
ansluten till nätverk/PC via en kabel
Klass A Ej tillåten
Accu-Chek Inform II-dockningssta-
tion, serienummer UU41030000
Klass B Klass B
Obs! Följande klassificering B gäller för alla maskin-
varukombinationer utom de som anges på sidan 19.
Inledning
18
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-210
i Industry Canada. Vid användning förutsätts följande två
villkor:
(1) du måste se till att denna enhet inte orsakar skadlig
interferens,
och
(2) denna enhet måste kunna hantera eventuell interfe-
rens från andra enheter, även interferens som kan orsaka
oönskad funktionalitet.
Accu-Chek Inform II-systemet uppfyller kraven på strål-
ning och immunitet enligt IEC 61326-2-6:2006. Det har
utformats och testats enligt CISPR 11 klass B.
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla vill-
koren för digitala enheter klass B, i enlighet med del 15
i FCC-reglerna. Villkoren har utformats för att ge ett rim-
ligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostä-
der. Denna utrustning genererar, använder och kan avge
radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används
enligt instruktionerna kan radiokommunikationen störas.
Det kan dock inte garanteras att interferens inte inträffar
vid en enskild installation. Om utrustningen orsakar
skadlig interferens på radio- eller tv-mottagning, vilket
kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, bör
användaren försöka åtgärda interferensen på ett eller
flera av följande sätt:
Rikta om eller placera om mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets
än den som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-
tekniker.
Denna digitala apparat klass B uppfyller villkoren
i Canadian ICES-003.
Inledning
19
Information för system med
äldre maskinvara
Accu-Chek Inform II-systemet uppfyller kraven på strål-
ning och immunitet enligt IEC 61326-2-6:2006. Det har
utformats och testats enligt CISPR 11 klass A. I hemmiljö
kan det orsaka radiostörning, varvid du kan behöva vidta
åtgärder för att minska störningen. Den elektromagne-
tiska miljö där Accu-Chek Inform II-enheten ska använ-
das bör kontrolleras noggrant innan du börjar använda
enheten.
VARNING
Risk för elektromagnetisk interferens
Under särskilda förhållanden kan en viss kombination av
maskinvara avge elektromagnetisk strålning med så hög
energi att detta kan interferera med korrekt funktionalitet
hos annan elektronisk eller medicinsk utrustning. Det
är därför inte tillåtet att docka en Accu-Chek Inform II-
mätare med ett serienummer högre än eller lika med
UU11030000, som är utrustad med RF-kort, i en
Accu-Chek Inform II-dockningsstation med ett serie-
nummer lägre än UU41030000 om Accu-Chek Inform II-
dockningsstationen är ansluten till ett nätverk direkt eller
genom en PC via en kabel.
Obs! Följande klassificering gäller om en Accu-Chek
Inform II-mätare (med RF-kort) med ett serienummer
lägre än UU11030000 dockas i en Accu-Chek
Inform II-dockningsstation med ett serienummer
lägre än UU41030000, om Accu-Chek Inform II-dock-
ningsstationen är ansluten till ett nätverk direkt eller
genom en PC via en kabel.
Inledning
20
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla vill-
koren för digitala enheter klass A, i enlighet med del 15 i
FCC-reglerna. Villkoren är utformade för att ge ett rimligt
skydd mot skadlig interferens när en utrustning används
i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar,
använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den inte
installeras och används enligt instruktionerna i handbo-
ken kan radiokommunikationen störas. Vid användning
i hemmiljö är risken för skadlig interferens stor, varvid
användaren själv uppmanas åtgärda interferensen.
Denna digitala apparat klass A uppfyller villkoren
i Canadian ICES-003.
/