Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Inform II
ACCU-CHEK
®
SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING
Anv ändarhandbok
2
Handboksversion Senast reviderad Ändringar
Version 2.0 2009-08 Uppdatering, ny SW-version 02.00
Version 1.0 2008-01 Nytt dokument
©2009 Roche Diagnostics. All rights reserved. 0 4807863001 (02) 2009-08 SV
Användarhandbok
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4
© 2009 Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Informationen i dokumentet
kan ändras utan föregående meddelande. Roche Diagnostics ansvarar inte för eventuella tekniska eller
redigeringsmässiga fel eller förbiseenden som finns i dokumentet. Ingen del av dokumentet får reproduceras
eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst metod, elektronisk eller mekanisk, i något
som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Roche Diagnostics.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller handboken.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA och COBAS är varumärken som
tillhör Roche. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Delar av Accu-Chek Inform II-systemet, inklusive mätaren, chipet, chipläsaren, dockningsstationen samt
testremsorna och deras användning täcks av ett eller flera av följande USA-patent: 5,352,351; 4,999,582,
5,997,817; 5,053,199; Re. 36,268; 5,438,271; 6,645,368; 6,662,439; 5,122,244; 7,073,246; 7,276,146; 7,276,147;
7,338,639; 7,386,937; 7,407,811; 7,452,457. Ytterligare USA-patentansökningar.
Följande symboler kan förekomma på förpackningen, på mätarens identifieringsskylt, batterienheten,
dockningsstationen eller chipläsaren. Här visas de med respektive betydelse:
Varning (se bifogad dokumentation). Var god notera säkerhetsanvisningarna
i instrumentets bruksanvisning.
Temperaturgräns (förvaras vid)
Tillverkare
Artikelnummer
Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
Den här produkten uppfyller kraven enligt europeiska direktivet 98/79/EC för
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och 1999/5/EC för radio- och
teleterminalutrustning (R&TTE).
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i Industry Canada.
Det här systemet uppfyller de kanadensiska och amerikanska säkerhetskraven
(UL LISTED, enligt UL 61010-1 och CAN/CSA C22.2 No. 61010-1)
Strömförsörjning
IVD
7.5V 1.7A
5
1 Inledning
9
Innan du sätter igång ...............................................................................................................................
9
Avsedd användning...........................................................................................................................
9
Viktig information om användning..............................................................................................
9
Om du behöver hjälp ........................................................................................................................
9
Vad har du för nytta av systemet?.............................................................................................
10
Säkerhetsinformation och ytterligare information.......................................................................
11
Viktig information om säkerhet ..................................................................................................
12
Kassering av systemet....................................................................................................................
12
Produktsäkerhet ...............................................................................................................................
13
Allmänt underhåll.............................................................................................................................
13
Tillbehörslåda ....................................................................................................................................
13
Mätare..................................................................................................................................................
13
Batterienhet........................................................................................................................................
14
Pekskärm.............................................................................................................................................
15
Streckkodsläsare..............................................................................................................................
15
Trådlös nätverksanslutning (RF-kort).......................................................................................
15
Information om exponering för radiofrekvensstrålning.....................................................
16
Information för system med äldre maskinvara......................................................................
18
Systemets komponenter........................................................................................................................
20
Översikt över mätaren............................................................................................................................
21
Översikt över chipläsaren......................................................................................................................
22
Översikt över dockningsstationen .....................................................................................................
23
Översikt över tillbehörslådan...............................................................................................................
24
Reagens och förbrukningsartiklar .....................................................................................................
24
Instruktioner för initial inställning......................................................................................................
25
2 Slå på mätaren och ange användar-ID
27
Slå på mätaren..........................................................................................................................................
27
Anpassa displayen...........................................................................................................................
28
Anpassa displayen på mätare med äldre maskinvara .......................................................
28
Aktivera/inaktivera RF-kortet.......................................................................................................
29
Stänga fönstret Start.......................................................................................................................
30
Ange användar-ID ...................................................................................................................................
30
Ange användar-ID med streckkodsläsare..............................................................................
31
Ange användar-ID manuellt.........................................................................................................
32
Ange ett lösenord.............................................................................................................................
32
6
3 Patientglukostestning
33
Information om blodglukostestning.................................................................................................
33
Förberedelser....................................................................................................................................
33
Utföra ett patientglukostest.................................................................................................................
34
Översikt över testprocessen........................................................................................................
34
Ange eller välja patient-ID...........................................................................................................
34
Ange patient-ID manuellt.............................................................................................................
36
Välja patient-ID i en lista..............................................................................................................
37
Ange patient-ID med streckkodsläsare..................................................................................
38
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................
39
Sätta in testremsor..........................................................................................................................
40
Applicera ett blodprov...................................................................................................................
41
Resultatfönster .................................................................................................................................
42
Lägga till kommentarer.................................................................................................................
45
4 Glukoskontrolltestning
47
Information om glukoskontrolltester................................................................................................
47
Intervall för glukoskontrolltestning...........................................................................................
48
Information som sparas vid glukoskontrolltestning...........................................................
49
Kontrollösningar ..............................................................................................................................
49
Förberedelser för att utföra ett glukoskontrolltest..............................................................
49
Utföra glukoskontrolltester..................................................................................................................
50
Översikt över testprocessen........................................................................................................
50
Starta ett glukoskontrolltest........................................................................................................
51
Bekräfta eller välja lotnummer för kontrollösningar ..........................................................
52
Bekräfta eller välja testremselot ................................................................................................
53
Sätta in testremsor..........................................................................................................................
54
Applicera kontrollösningen .........................................................................................................
55
Resultatfönster .................................................................................................................................
56
Utföra ett STAT-test........................................................................................................................
57
5 Granska resultat
59
Visa testresultat från minnet...............................................................................................................
59
Information som sparas i dataposter för testresultat.........................................................
59
Lista med resultat som sparats i minnet ................................................................................
59
6 Spara information om testremsor, kontrollösning och
linjäritetslösning i mätaren
61
Spara information om testremsor .....................................................................................................
61
Överföra chipinformation till mätaren .....................................................................................
62
Redigera testremsedata................................................................................................................
64
Spara information om kontrollösning..............................................................................................
67
Ange kontrollösningens lotnummer.........................................................................................
67
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret..................................................
70
Spara linjäritetstestinformation..........................................................................................................
72
Ange linjäritetstestets lotnummer.............................................................................................
72
Ange ett sparat lotnummer som det aktuella lotnumret..................................................
74
7
7 Linjäritetstestning
77
Information om linjäritetstester...........................................................................................................
77
Intervall för linjäritetstestning......................................................................................................
77
Information som sparas vid linjäritetstestning......................................................................
78
Linjäritetstestkit.................................................................................................................................
78
Förberedelser för att utföra ett linjäritetstest.........................................................................
78
Utföra ett linjäritetstest ..........................................................................................................................
79
Översikt över testprocessen.........................................................................................................
79
Starta ett linjäritetstest ...................................................................................................................
79
Bekräfta eller välja lotnummer för linjäritetstestkit .............................................................
80
Bekräfta eller välja testremselot .................................................................................................
80
Sätta in testremsor...........................................................................................................................
81
Applicera ett linjäritetstestprov...................................................................................................
82
Resultatfönster..................................................................................................................................
83
8 Avstämningstestning
85
Information om avstämningstester....................................................................................................
85
Information som sparas vid avstämningstestning ...............................................................
86
Förbereda ett avstämningstest....................................................................................................
86
Utföra ett avstämningstest....................................................................................................................
87
Översikt över testprocessen.........................................................................................................
87
Starta ett avstämningstest ............................................................................................................
87
Ange avstämningsprov-ID............................................................................................................
88
Bekräfta eller välja testremselot .................................................................................................
88
Sätta in testremsor...........................................................................................................................
89
Applicera ett avstämningsprov ...................................................................................................
90
Resultatfönster..................................................................................................................................
91
9 Första start
93
Ansluta dockningsstationen ................................................................................................................
93
Installera eller byta batterienhet.........................................................................................................
94
Ta bort batterienheten....................................................................................................................
95
Installera batterienheten................................................................................................................
96
Docka mätaren..........................................................................................................................................
99
Initial inställning av mätaren.............................................................................................................
100
Menyöversikt...................................................................................................................................
101
Öppna inställningsmenyn ..................................................................................................................
104
Datum- och tidsformat........................................................................................................................
105
Visningsalternativ och tillvalstester................................................................................................
106
Alternativ för testremsor.....................................................................................................................
107
Alternativ för glukoskontrolltester ..................................................................................................
109
Värdeintervall (normala, kritiska, rapporterbara)......................................................................
110
Inmatningsalternativ för användar-ID ...........................................................................................
111
Alternativ för patient-ID......................................................................................................................
112
Skapa ett inställningslösenord.........................................................................................................
113
Ställa in datum och tid........................................................................................................................
114
Signaltonsalternativ..............................................................................................................................
115
Vyn Diagnostik.......................................................................................................................................
116
Låsa upp hämtnings-lockout............................................................................................................
117
8
10 Underhåll och skötsel
119
Villkor för förvaring och transport...................................................................................................
119
Allmänna användarvillkor...........................................................................................................
119
Förvaring...........................................................................................................................................
119
Rengöring.................................................................................................................................................
120
Rengöringsmedel ..........................................................................................................................
120
Rengöra mätaren...........................................................................................................................
121
Rengöra streckkodsläsarens fönster .....................................................................................
121
Rengöra dockningsstationen....................................................................................................
122
Rengöra tillbehörslådan..............................................................................................................
123
Desinficering...........................................................................................................................................
124
Desinficera mätaren.....................................................................................................................
125
Desinficera dockningsstationen ..............................................................................................
127
Desinficera tillbehörslådan........................................................................................................
128
Logga underhållsåtgärder..................................................................................................................
129
11 Felsökning
131
Fel och onormala beteenden utan felmeddelande...........................................................
131
Felmeddelanden ............................................................................................................................
134
Återställa mätaren.........................................................................................................................
136
12 Allmän produktinformation
137
Tekniska data ........................................................................................................................................
137
Mer information.....................................................................................................................................
139
Beställning ......................................................................................................................................
139
Användarhandbok och snabbhandbok till Accu-Chek Inform II ................................
139
Reagens och lösningar................................................................................................................
139
Information om programlicenser.............................................................................................
140
Kontakta Roche..............................................................................................................................
140
A Bilaga
141
Tabell med konfigurationsalternativ...............................................................................................
141
Exempel på streckkodssymboler.....................................................................................................
149
B Bilaga
151
Alternativ: Trådlöst nätverk (WLAN)..............................................................................................
151
Användningsområde....................................................................................................................
151
Funktioner som aktiveras med trådlös anslutning............................................................
151
Alfabetiskt register
153
Inledning
9
1 Inledning
Innan du sätter igång
Avsedd användning Accu-Chek Inform II-systemet är avsett för in vitro-diag-
nostisk användning vid kvantitativ bestämning av blod-
glukosnivåer i venösa, kapillära, arteriella och neonatala
helblodsprover för kontroll av blodglukosvärdet. Systemet
är avsett att användas av sjukvårdspersonal. Systemet är
en enhet som placeras bredvid sjukbädden och som,
genom att mäta blodglukos och automatisera dokumen-
tation knuten till blodglukos och glukoskontrolltester, kan
hjälpa sjukvårdspersonal att tillhandahålla kvalitetsvård.
Viktig information
om användning
Läs den här användarhandboken samt bipacksedlarna till
allt relevant förbrukningsmaterial innan du gör det första
testet i systemet.
Du måste konfigurera Accu-Chek Inform II-systemet
enligt dina behov innan du använder det för första
gången. Du kan konfigurera systemet antingen direkt på
mätaren eller med hjälp av ett lämpligt datahanterings-
system. Information om konfiguration på mätaren finns
i kapitel 9 ”Initial inställning av mätaren”. Information
om konfiguration via ett datahanteringssystem finns
i bilaga A.
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation och ytterligare
information” i detta kapitel innan du använder systemet.
Om du behöver hjälp Information om hur systemet används, menyerna
på displayen och hur ett test utförs finns i den här
användarhandboken.
Felmeddelanden som visas på displayen innehåller
information eller instruktioner om hur felet ska åtgärdas.
Kontakta din Roche-representant (se kapitel 12) för alla
frågor om Accu-Chek Inform II-systemet som inte
besvaras i den här handboken. Underlätta felsökningen
genom att ha din Accu-Chek Inform II-mätare, dess
seriennummer, den här handboken och allt tillhörande
förbrukningsmaterial tillgängligt när du ringer.
Inledning
10
Vad har du för nytta av systemet? Accu-Chek Inform II-systemet har följande funktioner
och egenskaper:
Utför patientblodglukostester och
glukoskontrolltester med kontrollösning.
Registrerar automatiskt alla relevanta data för
tillämpningen. Bland annat följande:
Tid och datum för testet
ID för användare, patient och prover
Information om kontrollösningar, testremsor
och linjäritet
Testresultat och kommentarer
I kvalitetssäkringssyfte kan information inom
följande områden samlas in, sparas och överföras:
Mätare
Testremsor
Glukoskontrollösningar
Linjäritetslösningar
Testresultat
Inledning
11
Säkerhetsinformation och ytterligare information
I detta avsnitt förklaras hur säkerhetsrelaterade medde-
landen och information avseende korrekt hantering av
systemet presenteras i Accu-Chek Inform II-manualen.
Läs sådana textavsnitt noggrant.
Själva säkerhetslarmsymbolen (utan text) används för att
öka medvetenheten om generella risker eller för att göra
läsaren uppmärksam på relevant säkerhetsinformation.
VARNING
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA
Betecknar en riskfylld situation som, om du inte undviker
den, kan leda till att systemet skadas.
Viktig information som inte har att göra med säkerhet
visas med färgad bakgrund (utan symbol). Här visas
ytterligare information om hur mätaren används
på rätt sätt eller användbara tips.
Två olika slags händer illustreras i handboken:
Hand utan handske Hand med handske
Inledning
12
Viktig information om säkerhet
Kassering av systemet
Användarens kvalifikationer
Endast utbildad sjukvårdspersonal får använda Accu-
Chek Inform II-systemet. Användaren måste också ha
erhållit instruktioner i hur användning, kvalitetskontroll
och underhåll utförs i Accu-Chek Inform II-systemet.
VARNING
Skydd mot infektion
Det föreligger en potentiell risk för infektion. Sjukvårds-
personal som använder Accu-Chek Inform II-systemet till
att utföra tester på fler än en patient måste vara med-
vetna om att alla objekt som kommer i kontakt med
humant blod utgör en potentiell risk för infektion.
Använd handskar.
Använd en separat lansett / separat
blodprovstagare för varje patient.
Kassera använda lansetter i en stadig och
lockförsedd behållare för vassa föremål.
Kassera använda testremsor från patient- och
avstämningstester enligt de regler för
infektionskontroll som gäller på din institution.
Följ alla gällande lokala hälso- och säkerhetsregler.
VARNING
Smittorisk via potentiellt smittfarliga instrument
Accu-Chek Inform II-systemet och dess komponenter
måste hanteras som potentiellt smittfarligt avfall.
Dekontaminering (dvs. en kombination av processer,
bland annat rengöring, desinficering och/eller
sterilisering) krävs innan systemet återanvänds,
återvinns eller kasseras.
Avfallshantera systemet och dess komponenter enligt
gällande lokala regler eller överlåt avfallshanteringen till
Roche. Kontakta din Roche-representant om du vill ha
mer information.
Inledning
13
Produktsäkerhet Produktsäkerheten garanteras om du observerar följande
information:
Systemet är lämpligt för kontinuerlig användning.
Allmänt underhåll
Tillbehörslåda
Mätare
Om systemet inte konfigureras annat sätt stängs
det automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet
(dvs. att displayen inte berörs).
Avfallshantera mätaren enligt gällande lagar och
regler. Se ”Kassering av systemet” på sidan 12.
OBSERVERA
Systemet är inte skyddat mot skadlig påverkan av vätska
(IP X0-kapacitet enligt IEC 60529).
OBSERVERA
Rengör systemet endast med de lösningar som
rekommenderas. Användning av andra lösningar kan
resultera i felaktig funktion och systemfel. Se till att
mätaren och dockningsstationen torkas ordentligt efter
rengöring eller desinficering.
OBSERVERA
Förenkla transporten genom att bära tillbehörslådan
försiktigt i handtaget. Om du tappar eller slår i lådan kan
den skadas.
Inledning
14
Batterienhet Mätaren innehåller en uppladdningsbar batterienhet som
börjar laddas så fort den placeras i en aktiv docknings-
station (dvs. en dockningsstation som är ansluten till
elnätet).
Observera följande allmänna säkerhetsinstruktioner för
hur batterier hanteras:
Använd tillverkarens originalförpackning när du
förvarar eller avfallshanterar batterierna.
Slå alltid av mätaren innan du tar ut batterienheten.
När varningen Låg batterinivå visas måste mätaren
sättas i dockningsstationen för laddning så fort
som möjligt.
Varningen Batterinivån är kritiskt låg betyder att
mätaren måste sättas i dockningsstationen för
laddning omedelbart.
OBSERVERA
Använd endast den särskilt utformade batterienheten
som tillhandahålls av Roche Diagnostics. Om du
använder ett annat slags batteri kan systemet skadas.
Kasta inte batterienheten bland vanliga hushållssopor.
Den är en komponent i Accu-Chek Inform II-systemet
och måste anses vara potentiellt smittfarlig. Hantera den
därefter. Se ”Kassering av systemet” på sidan 12.
Förhindra att data går förlorade genom att spara eller
ladda ned data från mätaren innan du byter ut
batterienheten (se kapitel 9).
Inledning
15
Pekskärm
Streckkodsläsare Den inbyggda streckkodsläsare avger en laserstråle när
den är aktiverad.
Den inbyggda streckkodsläsaren är en laser klass 1,
enligt IEC 60825-1/A2:2001.
Trådlös nätverksanslutning
(RF-kort)
Med RF-kortet för trådlös nätverksanslutning (tillval) kan
mätaren skicka data (testresultat, patient-ID, användar-
ID osv.) till datahanteringssystemet utan att mätaren
måste sättas i dockningsstationen. Enheten uppfyller
WLAN-standard (Wireless Local Area Network)
IEEE 802.11g.
Funktionen måste konfigureras av systemadministra-
tören. Beakta de regler som gäller på din arbetsplats
angående trådlös nätverksanslutning. Information om hur
funktionen aktiveras eller inaktiveras tillfälligt finns på
sidan 29.
OBSERVERA
Använd endast ditt finger när du trycker på
alternativen på displayen. Om du använder ett
vasst objekt (t.ex. spetsen på en penna) kan
pekskärmen skadas.
Använd inte systemet i direkt solljus. Direkt solljus
kan minska displayens livslängd och funktion samt
testremsornas kvalitet.
VARNING
Det behöver inte finnas någon streckkod för att
streckkodsläsaren ska aktiveras. Titta inte direkt på
laserstrålen.
Inledning
16
Information om exponering för
radiofrekvensstrålning
Det finns inga begränsningar i användningen för mätare
utan RF-kort eller för mätare med RF-kort som inte är
dockade.
Denna utrustning uppfyller de exponeringsgränser för
strålning som fastställts av FCC för icke-kontrollerade
miljöer. Denna utrustning ska installeras och användas
minst 20 cm från din kropp.
Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans
med någon annan antenn eller sändare.
Ändringar som görs på utrustningen och som inte
uttryckligen har godkänts av Roche Diagnostics kan göra
att FCC-godkännandet förlorar sin giltighet.
Obs! Följande tabell ger en översikt över
klassificeringar för elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC, enligt CISPR 11) för olika kombinationer av
Accu-Chek Inform II-systemkomponenter. Mer
information om klassificeringarna finns i
förklaringstexterna under tabellen.
Klassificering enligt CISPR 11 Mätare med RF-kort,
dockad, serienummer
< UU11030000
Mätare med RF-kort,
dockad, serienummer
UU11030000
Dockningsstation, serienummer
< UU41030000 och ansluten till
nätverk / PC via en kabel
Klass A Ej tillåten
Dockningsstation, serienummer
UU41030000
Klass B Klass B
Obs! Följande klassificering B gäller för alla
maskinvarukombinationer utom de som anges på
sidan 18.
Inledning
17
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och RSS-
210 i Industry Canada. Vid användning förutsätts följande
två villkor:
(1) du måste se till att denna enhet inte orsakar skadlig
interferens,
och
(2) denna enhet måste kunna hantera eventuell
interferens från andra enheter, även interferens som kan
orsaka oönskad funktionalitet.
Accu-Chek Inform II-systemet uppfyller kraven på
strålning och immunitet enligt IEC 61326-2-6:2006. Det
har utformats och testats enligt CISPR 11 klass B.
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla
villkoren för digitala enheter klass B, i enlighet med del 15
i FCC-reglerna. Villkoren har utformats för att ge ett
rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i
bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan
avge radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och
används enligt instruktionerna kan
radiokommunikationen störas. Det kan dock inte
garanteras att interferens inte inträffar vid en enskild
installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens
radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom
att slå av och på utrustningen, bör användaren försöka
åtgärda interferensen på ett eller flera av följande sätt:
Rikta om eller placera om mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets
än den som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-
tekniker.
Denna digitala apparat klass B uppfyller villkoren i
Canadian ICES-003.
Inledning
18
Information försystem med äldre
maskinvara
Accu-Chek Inform II-systemet uppfyller kraven på
strålning och immunitet enligt IEC 61326-2-6:2006. Det
har utformats och testats enligt CISPR 11 klass A.
I hemmiljö kan det orsaka radiostörning, varvid du kan
behöva vidta åtgärder för att minska störningen. Den
elektromagnetiska miljö där Accu-Chek Inform II-
enheten ska användas bör kontrolleras noggrant innan
du börjar använda enheten.
VARNING
Risk för elektromagnetisk interferens
Under särskilda förhållanden kan en viss kombination av
maskinvara avge elektromagnetisk strålning med så hög
energi att detta kan interferera med korrekt
funktionalitet hos annan elektronisk eller medicinsk
utrustning. Det är därför inte tillåtet att docka en
Accu-Chek Inform II-mätare med ett serienummer högre
än eller lika med UU11030000, som är utrustad med RF-
kort, i en dockningsstation med ett serienummer lägre
än UU41030000 om dockningsstationen är ansluten till
ett nätverk direkt eller genom en PC via en kabel.
Obs! Följande klassificering gäller om en Accu-Chek
Inform II-mätare (med RF-kort) med ett serienummer
lägre än UU11030000 dockas i en dockningsstation
med ett serienummer lägre än UU41030000, om
dockningsstationen är ansluten till ett nätverk direkt
eller genom en PC via en kabel.
Inledning
19
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla
villkoren för digitala enheter klass A, i enlighet med del
15 i FCC-reglerna. Villkoren är utformade för att ge ett
rimligt skydd mot skadlig interferens när en utrustning
används i en kommersiell miljö. Denna utrustning
genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi.
Om den inte installeras och används enligt
instruktionerna i handboken kan radiokommunikationen
störas. Vid användning i hemmiljö är risken för skadlig
interferens stor, varvid användaren själv uppmanas
åtgärda interferensen.
Denna digitala apparat klass A uppfyller villkoren i
Canadian ICES-003.
Inledning
20
Systemets komponenter
Accu-Chek Inform II-systemet innehåller följande
komponenter och tillbehör:
A Mätare
B Chipläsare
C Dockningsstation med strömförsörjning
D Tillbehörslåda (visas här med förbrukningsmaterial
som ej ingår)
Systemet kan konfigureras på två olika sätt:
1 Konfiguration via inställningsfunktionen på
mätaren (se kapitel 9)
2 Konfiguration via ett datahanteringssystem
Obs! Alla alternativ kan inte konfigureras med hjälp av
mätarens inställningsfunktion.
Mätaren har följande funktioner inom systemet:
Fungerar som det primära användargränssnittet via
pekskärmen och på/av-knappen
Utför glukostest
Skannar in streckkoder (remsloter, patient- och
användar-ID) i en mängd format som stöds
Visar testresultat från patienttester och
kontrolltester
Överför sparade data till datahanteringssystemet
via trådlös kommunikation (WLAN, tillval) eller
dockningsstationen (LAN)
A
B
C
D
/