AudioSonic CL-1484 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
9
1 2 3 4 5 6 7 8
2425
1211 13 14 15 1716
212223
10
18
19
20
Tidsindikator
Larm 2-indikatorLarm 1-indikator
Standby-indikator
PM-indikator
Instruction Manual
35
KONTROLLERNAS PLACERING
1. LARM 1 PÅ/AV-KNAPP
2. LARMINSTÄLLNINGSKNAPP
3. << / ÅR–MÅNAD–DAG-KNAPP
4. >> / SOMMARTIDSKNAPP
5. LÄGEKNAPP
6. LARM 2 PÅ/AV-KNAPP
7. VOLYMKNAPP
8. STATIONSINSTÄLLNINGSKNAPP
9. LYSDIODSDISPLAY
10. HÖGTALARE
11. OMKOPPLARE MELLAN AM/FM-BAND
12. PÅ/AV-KNAPP
13. SNOOZE- / SOV- / TUPPLURSKNAPP
14. VRID PROJEKTIONSTIDEN 180°-KNAPP
15. PROJEKTION PÅ/AV-KNAPP
16. LARMOMKOPPLARE (RADIO / SUMMER)
17. PROJEKTIONSENHET
18. FOKUSJUSTERING FÖR PROJEKTIONSENHET
19. AUX-INGÅNG
20. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP
21. OMKOPPLARE FÖR
DISPLAYBELYSNINGSDIMMER LÅG /
HÖG / AUTO AV
22. NÄTKABEL
23. FM-ANTENN
24. BATTERIUTRYMME
25. MÄRKETIKETT (enhetens botten)
Strömanslutning
Anslut nätkabeln (22) till ett vanligt vägguttag med växelström. Den här enheten
är utrustad med ett batteridrivet reservsystem som kräver ett (platt) litiumbatteri
3V CR2032 (medföljer ej).Placera batteriet i batteriutrymmet (24) och se till att de
positiva och negativa (+ och –) batterianslutningarna är anslutna till motsvarande
anslutning på plattan i batteriutrymmet. Om det inträffar ett strömavbrott slår klockan
automatiskt över till batteriets strömförsörjning, så klockan och timerminnet fortsätter
gå. När strömmen kommer tillbaka slår klockan om till vanlig växelström igen.
INSTÄLLNINGAR FÖR TID, KALENDER OCH LARM
A. Inställning av tid och kalender
Tryck på lägeknappen (5) i normalläge och håll den intryckt mer än två sekunder
för att komma till tidsinställningsläget. I tidsinställningsläget kan du genom att
trycka på lägeknappen (5) gå runt i lägescykeln i följande ordning: Normalläge > år
> månad > dag > 12/24-timmar > RTC timme > RTC minut > normalläge
Åtgärd (under dataändring):
• Tryck på << / ÅR-MÅNAD-DAG-knappen (3) för att ändra data bakåt.
• Tryck på >> / sommartidsknappen (4) för att ändra data framåt.
• Håll << / ÅR-MÅNAD-DAG-knappen (3) eller >> / sommartidsknappen (4)
intryckt i minst två sekunder för att aktivera autofunktionen för bakåt/framåt.
B. Inställning av larm 1 och larm 2
Tryck på larminställningsknappen (2) i normalläge och håll den intryckt mer än två
sekunder för att komma till larminställningsläget. I larminställningsläget kan du
genom att trycka på larminställningsknappen (2) gå runt i lägescykeln i följande
ordning: Normalläge > L.1 timme > L.1 minut > L.1 veckodag larm > L.2 timme >
L.2 minut > L.2 veckodag larm > normalläge
sV
Bruksanvisning
20 12
Årsindikator
0 1 0 1
Månadsindikator
Dagsindikator
Instruction Manual
36
Välj veckodag för larm enligt följande
1-5 Måndag till fredag
1-7 Hela veckan
6-7 Lördag och söndag
1-1 En dag i veckan
Åtgärd (under dataändring):
• Tryck på << / ÅR-MÅNAD-DAG-knappen (3) för att ändra data bakåt.
• Tryck på >> / sommartidsknappen (4) för att ändra data framåt.
• Håll << / ÅR-MÅNAD-DAG-knappen (3) eller >> / sommartidsknappen (4)
intryckt i minst två sekunder för att aktivera autofunktionen för bakåt/framåt.
INSTÄLLNING AV LARMLJUD OCH PÅSÄTTNING/
AVSTÄNGNING AV LARM
A. Inställning av larmljud
Ställ in larmomkopplaren (radio/summer) (16) på radioläget för att vakna till radio
eller på summerläget för att vakna till summer.
Ställ in omkopplaren för displaybelysningsdimmer låg / hög / auto av (21) på auto
av-läget (displayen stängs av automatiskt efter 15 sekunder). När larmet går igång
tänds displayen automatiskt igen.
B. Påsättning/avstängning av larm
• Tryck på Larm 1 på/av-knappen (1) för att växla funktion mellan larm av och
larm på.
• Tryck på Larm 2 på/av-knappen (6) för att växla funktion mellan larm av och
larm på.
Larmlängd och snoozefunktion
A. Larmlängd
Summerlarmet eller radiolarmet fortsätter i 30 minuter om du inte trycker på några
knappar, sedan slutar det och väntar till samma larmtid nästa dag.
B. Snoozefunktion
• Medan larmet pågår kan du trycka på snooze- / sov- / tupplursknappen (13) för
att aktivera snoozefunktionen, då tystnar summerlarmet eller radiolarmet.
• Snoozeintervallet är 9 minuter
• Snooze fortsätter om du inte trycker på på/av-knappen (12) för att avsluta radio-
eller summerlarmet. Larmet stängs av automatiskt efter 30 minuter.
• Ställ in omkopplaren för displaybelysningsdimmer låg / hög / auto av (21)
på auto av-läget (displayen stängs av automatiskt efter 15 sekunder). När
larmet går igång tänds displayen automatiskt igen. Tryck på snooze- / sov- /
tupplursknappen (13) för att aktivera snoozefunktionen, stänga av larmet och
stänga av displayen.
Ändra displayens innehåll
Tryck på << / ÅR-MÅNAD-DAG-knappen (3) för att växla till visning av år/månad/
dag, efter fem sekunders timeout växlar displayen automatiskt tillbaka till visning
av tiden.
Sovfunktion
När radion är på kan du trycka på snooze-/sov-/tupplursknappen (13) för att
aktivera sovfunktionen. Sovtiden blinkar i tio sekunder, och om du under den tiden
trycker på snooze-/sov-/tupplursknappen (13) igen kan du ändra längden från 90
till 15 minuter. Tryck på på/av-knappen (12) för att avbryta sovfunktionen.
Bruksanvisning
Instruction Manual
37
Tupplursfunktion (nedräkningstimer)
När radion är avstängd kan du trycka på snooze- /sov- /tupplursknappen (13) för
att aktivera tupplursfunktionen. Tupplurstiden blinkar i tio sekunder, och om du
under den tiden trycker på snooze- /sov- /tupplursknappen igen kan du ändra
längden från 90 till 10 minuter. Summerlarmet går igång och är på i 30 minuter
och stängs sedan av automatiskt. För att stänga av summerlarmet trycker du
på på/av-knappen (12). Larminställningen påverkas inte av att du trycker på
snooze- /sov- /tupplursknappen (13). Tryck på på/av-knappen (12) för att avbryta
tupplursfunktionen.
Displaybelysningsdimmer
När radion är avstängd kan du ställa in displaybelysningsdimmer låg/ hög/ auto
av (21) på auto av-läget, och då stängs lysdiodsdisplayen av automatiskt efter 15
sekunder. Tryck på någon knapp för att sätta på displayen igen.
Sommartidsknapp (sommar- och normaltid)
Tryck på >> / sommartidsknappen (4) och håll den intryckt i tre sekunder för att
växla mellan sommar- och normaltid.
Använda radion
• Tryck på på/av-knappen (12) för att sätta på radion.
• Ställ in omkopplaren för AM/FM-band (11) på önskat våglängdsområde.
• Välj station med hjälp av stationinställningsknappen (8).
• Vrid volymknappen (7) till önskad volymstyrka.
• Tryck på på/av-knappen (12) igen för att stänga av radion.
Notera:
• AM-bandet använder en inre riktantenn, vrid på radion för att hitta bäst
mottagning.
• Se till att FM-antennen (23) är helt utrullad och utdragen för att få bästa möjliga
FM-mottagning.
Aux-ingång
Aux-ingången (19) kan användas för att spela upp alternativa ljudsignalkällor
med enhetens högtalare. Till aux-ingången (19) krävs en 3,5 mm ljudkabel för
ingångssignalen (3,5 mm ljudkabel medföljer ej).
SPECIFIKATIONER
Frekvens: AM 530 – 1 600 kHz
FM 88 – 108 MHz
Batteridrivet reservsystem: 1 st 3V CR2032 (platt) litiumbatteri (medföljer ej)
Strömkälla: AC 230 V – 50 Hz, 5 W
Återställning
Återställningsknappen (20) sitter på baksidan av enheten. Använd en
kulspetspenna för att trycka på återställningsknappen (20) när du bytt batterier,
eller när enheten inte fungerar som förväntat. Detta återställer alla inställningar till
standardvärdena och du förlorar all lagrad data (larm- och klockinställningar).
Projektionsenhet
• Fokusinställning: för att justera ljusstyrkan/fokus på projektionsenheten (17)
använder du fokusjustering för projektionsenhet (18) tills den projicerade tiden
syns tydligt på taket eller väggen.
• För att vrida den projicerade bilden 180° trycker du på knappen Vrid
projektionstiden 180° (14).
Notera:
• Tiden projiceras på taket eller väggen i ett mörkt rum.
• Det idealiska projektionsavståndet är 1 – 3 meter.
Batteridrivet reservsystem för larmet
I denna klockradio finns en batteridriven reservkrets för larmet som gör att du
vaknar även om strömmen är ”av” vid den valda väckningstiden. Klockans display
är avstängd och radion fungerar inte, men en separat minisummer sätts på
automatiskt för att väcka dig, även om du valt alternativet ”vakna till radio”.
Larmet är på i 30 sekunder och stängs sedan av automatiskt. För att stoppa
summerlarmet genast trycker du på på/av-knappen. Det händer inget om du
trycker på snooze-knappen när det batteridrivna reservsystemet är igång.
sV
Bruksanvisning
Instruction Manual
38
VARNING
1. Placera inga flamkällor, som till exempel brinnande stearinljus, på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller andra hyllor utan ordentlig ventilation.
3. Stickkontakten används som bortkopplingsverktyg, bortkopplingsverktyget ska
vara lätt tillgängligt.
4. Ventilationen får inte hindras av att ventilationsöppningarna täcks över med
föremål, som till exempel tidningar, dukar, gardiner och liknande.
5. Den får inte utsättas för droppar eller stänk och inga föremål med vätska i, som
till exempel vaser, får placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten får inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer,
fukt, vibrationer och inte heller placeras i dammiga miljöer.
8. Använd inte slipande rengöringsmedel, bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för att rengöra enhetens yta. Torka av enheten med en ren mjuk
trasa med milt rengöringsmedel utan slipmedel.
9. Försök aldrig sticka in metalltrådar, nålar eller andra liknande föremål i
ventilationshålen eller andra hål i enheten.
10. Klass I LED-produkt.
Kassera inte apparaten i de vanliga hushållssoporna. Denna produkt måste
kasseras enligt EU-direktiv 2002/96/EC-WEEE (avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning). Lämna in apparaten på en insamlingsplats. Iaktta de
gällande bestämmelserna. Kontakta din kommun om du har några frågor.
VARNING
• Risk för explosion om batteriet ersätts felaktigt.
• Ersätt endast med likadan eller motsvarande typ av batteri.
• Batterier får inte utsättas för stark värme som till exempel solljus, lågor
eller liknande.
• Tänk på miljöaspekten vid kassering av batterier.
Bruksanvisning
1 / 1

AudioSonic CL-1484 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual