Danfoss CF-RC Remote Controller Installationsguide

Typ
Installationsguide
088U0220
GB
Instruction CF-RC Remote Controller
D
Instruktion CF-RC Fernbedienung
DK
Vejledning CF-RC Fjernbetjening
F
Instruction Commande à distance CF-RC
SE
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
PL
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
NL
Handleiding CF-RC Afstandsbediening
I
Istruzioni Regolatore a distanza CF-RC
1
VI.UH.M4.1C Produced by Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
GB
Instruction ............................................................ 3
D
Instruktion ..........................................................19
DK
Vejledning ...........................................................37
F
Instruction ..........................................................53
SE
Bruksanvisning ...................................................69
PL
Instrukcja obsługi ...............................................85
NL
Handleiding ......................................................101
I
Istruzioni ...........................................................119
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
69
SE
SE
Innehållsförteckning
10. Bilder och illustrationer ....................................................... A1-A2
1. Funktionsöversikt .........................................................................
70
2. Installation ....................................................................................
71
3. Kommunikationstest ....................................................................
72
4. Montering .....................................................................................
72
5. Menyer ...........................................................................................
73
5.1 Rum .................................................................................................................................73
5.2 Program .........................................................................................................................75
5.3 Inställning .....................................................................................................................79
5.4 Larm ................................................................................................................................81
6. Avinstallation ................................................................................ 82
7. Andra produkter till CF2-systemet och förkortningar ..............
83
8. Specikationer ..............................................................................
83
9. Felsökning .....................................................................................
84
70
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Funktionsöversikt
Framsida – bild 1
Display
Funktionsknapp 1
Funktionsknapp 2
Upp/ner-knapp
Vänster/höger-knapp
Ikon för systemlarm
Ikon för kommunikation med masterregulator
Ikon för skifte till 230 V strömkälla
Ikon för svagt batteri
Observera! Fjärrkontrollen har en självförklarande menystruktur och alla inställningar
utförs enkelt med upp/ner- och vänster/höger-knapparna kombinerat med funktionsknap-
parnas funktioner som visas över dem i displayen.
Baksida – bild 2
Bakpanel/dockningsstation
Batterifack
Skruvhål för väggmontering
Skruvar och rawlplugg
Transformator/stickkontakt
Observera! Ta bort bandet för anslutning av de medföljande batterierna.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
71
SE
2. Installation
Observera!
Installera ärrkontrollen efter att du installerat alla rumstermostaterna, se bild 5-b
Observera! Ta bort bandet för anslutning av de medföljande batterierna.
Utför tilldelningen av ärrkontrollen till masterregulatorn på ett avstånd av 1½m
När bakgrundsljuset i displayen är släckt kommer den första knapptryckningen
bara att
aktivera denna lampa
Aktivera läget Install på masterregulatorn - bild 3
Tryck på menyknappen för att välja läget Install. Installationsindikatorn
blinkar
Aktivera läget Install genom att trycka på OK . Installationsindikatorn tänds
Aktivera läget Install på ärrkontrollen - bild 1
Följ installationsguiden genom att börja med val av språk, när batterierna har
installerats
Efter installationsprocessen ställer man in tid och datum. Tryck på upp/ner-
knappen och vänster/höger-knappen för att utföra inställningarna.
Bekräfta inställningarna med OK aktiverat med funktionstangent 1 ( )
Installationsprocessen avslutas med möjlighet att namnge de rum där rum-
stermostaterna benner sig. Detta gör tillgång till och hantering av systemet
mycket enkelt
Aktivera ändringsmenyn i menyn Namnge rum med funktionstangent 2 ( )
för att ändra standardrumsnamnen från t.ex. MC1 utgång 1.2 (masterregulator
1, utgång 1 och 2) till rummet och bekräfta med OK. Du kan också använda
menyn Skriv för att skriva andra namn än de i listan
När installationen är genomförd kommer startskärmbilden att visas på dis-
playen med den faktiska tidpunkten och det faktiska datumet överst. Skär-
men visar också den faktiska temperaturen i det första rummet i rumslistan.
Se avsnitt 5.3 för att välja ett annat rum till startskärmen
Observera! När en knapp hålls ner under inställningen kommer värdet att ändras snabbare
72
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
3. Kommunikationstest
Starta ett kommunikationstest på ärrkontrollen
Från startskärmen aktiveras:
Meny
Inställning
Linktest
Menyn Linktest för att aktivera ett test av den trådlösa kommunikationen
mellan masterregulatorn och ärrkontrollen. Status för linktestet visas efter att
testet genomförts.
Om linktestet inte lyckas:
• Försök att ytta ärrkontrollen till en annan plats i rummet
Eller installera en repeaterenhet (CF-RU, se bild 5-c), och placera den mellan
masterregulatorn och ärrkontrollen
Observera! Linktestet kan ta några minuter, beroende på systemets storlek
4. Montering
Fjärrkontrollen är nu installerad – bild 2
När ärrkontrollen tilldelats masterregulatorn (se avsnitt 2), kan den monteras
på väggen med hjälp av bakpanelen/dockningsstationen . Detta gör det
möjligt att ansluta ärrkontrollen till en 230 V strömkälla med hjälp av den
medföljande transformatorn/stickkontakten . När den inte står i docknings-
stationen får ärrkontrollen ström från två AA alkaliska 1,5 V-batterier.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
73
SE
Veriera kommunikationen till masterregulatorn från den önskade placerin-
gen genom att utföra ett linktest (se avsnitt 3) innan du placerar bakpanelen/
dockningsstationen på väggen
• Montera bakpanelen/dockningsstationen på väggen med skruvar och
rawlpluggar
Anslut dockningsstationen till en 230 V strömkälla med hjälp av transforma-
torn/stickkontakten
• Ställ ärrkontrollen i dockningsstationen
Observera! För att utvidga kommunikationsräckvidden för CF2-systemet är det möjligt att
installera upp till tre repeaterenheter i en kedja - se bild 4
5. Menyer
Observera! När bakgrundsbelysningen i displayen är släckt kommer den första knapptryck-
ningen bara att aktivera denna lampa.
5.1 Rum
Från startskärmen aktiveras:
Meny
Rum
Menyn Rum, varefter en lista över alla systemets rum visas. Välj det önskade
rummet med OK för att få tillgång till skärmbilden för detta rum. Här kan du se
information om de inställda och faktiska temperaturerna:
: Indikerar att detta rum är en del av ett igångvarande tidsprogram
(se avsnitt 5.2)
: Indikerar att batterinivån för rumstermostaten är låg
: Indikerar att det värde som är installerat på rumstermostaten överskri-
der de min/max-värden som är inställda på ärrkontrollen
74
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
: Indikerar att den inställda temperaturen är högre än den faktiska
temperaturen
: Indikerar att den inställda temperaturen är lägre än den faktiska
temperaturen
5.1.1 Alternativ
Från skärmbilden för rummet kan du aktivera menyn Alternativ med tillgång
till ett ertal rumsinställningar:
Ställ in temperatur:
Här kan du ställa in och låsa den inställda temperaturen för rumstermostaten.
Låsning förhindrar justering av den inställda temperaturen på rumstermostaten.
Ställ in min/max:
Här kan du ställa in ochsa minsta och högsta temperatur för rumstermostaten.
Låsning förhindrar justering förbi dessa gränser på rumstermostaten.
Ändra rumsnamn:
Här kan du ändra rumsnamnen med hjälp av en lista över möjliga rumsnamn,
eller så kan du använda menyn Skriv... för att skriva in andra namn.
Ställ in min/max för golv:
Här kan du ställa in och låsa minsta och högsta yttemperatur för golv.
Observera! Bara möjligt med rumstermostat med infraröd golvsensor, CF-RF
Spartemperatur:
r kan du välja att ignorerasta eller ingvarande sparperiod (se avsnitt 5.2.2).
Kylning:
Här kan du avaktivera kylningsfunktionen för det aktuella rummet
Observera! Bara tillgänglig när masterregulatorn är i kylningsläge
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
75
SE
5.2 Program
Från startskärmen aktiveras:
Meny
Program
Menyn Program för att få tillgång till de två tidsprogrammeringsmöjligheterna:
5.2.1 Semesterprogram:
Med detta program kan du ställa in rumstemperaturen för alla rums-termo-
stater, t.ex. under en semester. Start- och slutdatum för programmet ställs in
enkelt i en kalender genom att använda upp/ner- och vänster/höger-knappar-
na (bild 1- / ) och genom att bekräfta varje inställning med OK. Rumstem-
peraturen och varaktigheter för periodprogrammet illustreras och aktiveras till
sist från en detaljerad översikt över det inställda programmet:
5.2.2 Sparprogram:
I menyn Programmera zoner har du möjlighet att dela upp de olika rummen
i upp till sex olika zoner - varje zon med upp till tre olika sparprogram för redu-
cerad rumstemperatur på olika tider på dygnet.
76
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Alternativ:
Varje zon har en skärmbild som visar de rum som hör till den zonen. Detta ger
tillgång till menyn Alternativ med funktionen Lägg till rum och tre Sparpro-
gram (upp till).
Lägg till rum:
I denna meny efterföljs alla rummen av en ( ), som indikerar vilken zon rum-
men hör till (se bilden nedan ). Som standard tillhör alla rummen Zon 1. Om
det ställs in nya zoner, kommer rummen att yttas från den zon de tillhör till
den nya zonen (från zon 1 till zon 3 i bilden nedan).
Program 1 - 3:
Menyn Alternativ omfattar också tre möjliga sparprogram för varje zon.
Med hjälp av dem kan veckans sju dagar delas in i tre olika sparprogram med
olika dagar och sparperioder för varje program. Procedur för inställning eller
ändring av ett program är densamma för alla tre program:
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
77
SE
Aktivera program (1- 3) från menyn Alternativ med OK för att välja dag för
detta program:
Välj dag för programmet genom att ytta dem över den horisontella linjen med
upp/ner- och vänster/höger-knapparna (bild: 1- / ). Bekräfta med OK och
aktivera nästa steg för att välja vid vilken tidpunkt sparprogrammet ska starta.
Välj tidpunkter för sparprogrammet genom att ställa in tidpunkterna för de
perioder där du önskar normal temperatur (anges med de svarta strecken
över tidslinjen). Perioderna utanför de svarta strecken är sparperioder då
rumstemperaturen är reducerad. Du kan ställa in start- och sluttidpunkt med
vänster/höger-knappen och skifta mellan tidpunkterna via upp/ner-knappen
(bild 1- / ).
Du kan radera den andra peri-
oden med normal temperatur
genom att göra sluttidpunkten
identisk med starttidpunkten:
78
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Du kan hämta den andra peri-
oden med normal temperatur
, igen med upp/ner-knap-
pen och genom att trycka dig
igenom den första perioden .
Bekräfta den valda tidsperioden med OK för att aktivera det inställda sparpro-
grammet från denna översikt:
Observera! De dagar som är valda i programmet är markerade med tydliga begynnelse-
bokstäver
Ta bort program:
Ett inställt program kan raderas med hjälp av menyn Ta bort program, som
leder fram till samma översikt som visas ovan.
Observera!
I menyn
Alternativ, kommer de inställda programmen (1-3) att vara markerade med
tydliga begynnelsebokstäver
Om du önskar ignorera en sparperiod i ett rum, kan du göra det med hjälp av funktionen
Ignorera sänkning i menyn Alternativ för varje rum (se avsnitt 5.1.1)
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
79
SE
Temperatursänkning:
Aktivera menyn Temperatursänkning i Sparprogram (se avsnitt 5.2.2), för att
ställa in rumstemperaturminskningen till 1 - 10°C i sparperioder.
5.3 Inställning
Från startskärmen aktiveras:
Meny
Inställning
Menyn Inställning med tillgång till mängder av information och
installationsmöjligheter för ärrkontrollen såväl som hela CF2-systemet.
Observera! Eftersom några av inställningsmöjligheterna i menyn Inställning kan påverka
kongurationen av CF2-systemet och därmed också hela apparatens allmänna funktion
bör man iaktta försiktighet i förbindelse med dem
Språk:
Här kan du välja ett annat språk än det som valdes under installationen (se
avsnitt 2).
Datum och tid:
Ger tillgång till inställning av datum och tid. Dessutom innehåller denna meny
inställningar för och aktivering av sommartidsprogrammet. Detta gör det möj-
ligt för dig att kongurera vilken dag, vecka och månad sommartiden börjar
och slutar.
Larm:
Från denna meny kan du aktivera och avaktivera masterregulatorns (MC) aku-
stiska larm. Ljudet förekommer bara i händelse av larm som också indikeras
av den röda larmlampan på masterregulatorn (se bild 3- ). I larmet kan du
få specik information om det fel som förorsakade larmet och tidpunkten när
80
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
systemet registrerade felet. Denna Larmlogg sparar de senaste larmen så att
du senare kan få tillgång till dem och enkelt kan identiera fel i systemet.
Startskärm:
Här kan du välja vilken rumstemperatur du vill visa på startskärmen.
Service:
Här kan du kongurera alla masterregulatorns utgångar (se bild 5 a) till
antingen ett golv- eller radiatorvärmesystem. Med golvvärme kan du välja
tvåpunkts- eller PWM-reglering (pulspaus).
Om du väljer ett radiatorsystem ställs regleringen automatiskt till PWM. Du
kan välja ett blandat system med golvvärme i några rum och radiatorer i andra
genom att ställa in masterregulatorns utgångar individuellt för varje rum till
antingen golvvärme eller radiatorer.
Observera! När masterregulatorn är satt till PWM är cykeltiderna:
Golvvärme: Två timmar
Radiatorer: 15 minuter.
I menyn Service aktiveras Standbytemperatur-funktionen med OK för att
ställa in en fast rumstemperatur för alla rumstermostater till 5 – 35°C, när ing-
ången för överstyrning är aktiverad på masterregulatorn (se bruksanvisning
för masterregulatorn, CF-MC för ytterligare information).
Kontrast:
Här kan du justera kontrasten i ärrkontrollens display.
Linktest:
Aktiverar ett linktest till masterregulatorn för att testa den trådlösa kommuni-
kationen till och från ärrkontrollen (se avsnitt 3).
Identiera masterregulator:
Denna funktion gör det möjligt för dig att identiera en specik masterregula-
tor i ett system med upp till tre masterregulatorer. Alla utgångslampor på den
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
81
SE
masterregulator vars identitet du önskar identiera kommer att blinka från 1
till 10 och tillbaka igen åtskilliga gånger när denna funktion aktiveras vilket
gör det enkelt för dig att identiera den aktuella masterregulatorn.
5.4 Larm
Om det förekommer fel i CF2-systemet, indikeras det med masterregulatorn
och direkt på ärrkontrollens display:
När larmet godkänts med OK, kommer masterregulatorns summer att stängas
av (om ljudet är påslaget, se avsnitt 5.3), så kommer CF2-systemet att gå över
till Larmstatus som visas på startskärmen:
Denna indikation av Larm på ärrkontrollen och indikationen på masterregu-
latorn kommer att fortsätta tills det fel som orsakade larmet har korrigerats.
82
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Menyn Larm kommer att visas överst på menylistan som aktiveras från start-
bilden:
Aktivering av menyn Larm med OK ger tillgång till en Larmstatus, där du
kan se en beskrivning av det fel som orsakade larmet. Dessutom kan du välja
Larmlogg för att få mer specik information om det fel som orsakade larmet
och tidpunkten när systemet registrerade felet. Denna Larmlogg sparar de
senaste larmen så att du senare kan få tillgång till dem och enkelt kan identi-
era fel i systemet. När det inte nns något fel som orsakar ett larm kan du få
tillgång till Larmlogg via menyn Inställningar (se avsnitt 5.3).
6. Avinstallation
Nollställning av ärrkontroll, CF-RC - bild 1:
Aktivera funktionsknapp 1 , funktionsknapp 2 och nerknappen samtidigt.
Fjärrkontrollen ber om din bekräftelse innan den nollställs.
Om du bekräftar med Ja” nollställs ärrkontrollen
Efter att du nollställt med Ja” är ärrkontrollen nu klar att installeras till en
masterregulator av typen CF-MC
Observera! Se bruksanvisning för masterregulatorn, CF-MC för er detaljer
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
83
SE
7. Andra produkter till CF2-systemet och förkortningar
Andra produkter till CF2-systemet - bild 5
a) Masterregulator, CF-MC: MC
b) Rumstermostat, CF-RS, -RD, -RP och –RF: Rumst.
c) Repeaterenhet, CF-RU: RU
8. Specikationer
Kabellängd (nätledning) 1,8m
Kommunikationsfrekvens 868,42MHz
Kommunikationsräckvidd i byggnader (upp till) 30m
Antal repeaterenheter i en kedja (upp till) 3
Kommunikationseekt < 1mW
Försörjningsspänning 230V AC
Omgivande temperatur 0-50°C
Kapslingsgrad IP 21
84
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
VI.UH.M4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
9. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Termomotor/utgång
(E03)
Utgången på masterregulatorn (MC) eller den termo-
motor som är ansluten till denna utgång är kortsluten
eller avbruten
Låg temperatur (E05) Temperaturen i rummet är under 5° C. (Försök att veri-
era om rumstermostaten fungerar genom att utföra ett
länktest från den)
Länk till masterregulator
(E12)
Rumstermostaten i det angivna rummet har förlorat
den trådlösa anslutningen till masterregulatorn (MC)
Svagt batteri för rummet.
(E13)
Batteriet för rumstermostaten för det angivna rummet
är svagt, och batterierna bör bytas ut
Kritiskt svagt batteri för
rummet. (E14)
Batteriladdningen för rumstermostaten för det angivna
rummet är kritiskt svagt, och batterierna bör bytas ut
så snabbt som möjligt
Länk mellan MC:er (E24) De angivna masterregulatorerna har förlorat sin
trådlösa anslutning
Batterierna för ärrkontrollen är svaga och de bör
bytas ut
1 / 1

Danfoss CF-RC Remote Controller Installationsguide

Typ
Installationsguide