Danfoss CF-MC Master Controller Installationsguide

Typ
Installationsguide
1
VI.UH.K6.1C Produced by Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
GB
Instruction ............................................................ 3
D
Instruktion ......................................................... 11
DK
Vejledning ..........................................................21
F
Instruction ..........................................................29
SE
Bruksanvisning ..................................................37
PL
Instrukcja obsługi ..............................................45
NL
Handleiding ....................................................... 53
I
Istruzioni ............................................................61
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
37
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
SE
Innehållsförteckning
1. Introduktion ........................................................................................ 38
2. Systemöversikt över CF2 - bild 1 .......................................................
38
3. Funktionsöversikt - bild 2 ..................................................................
38
4. Montering ...........................................................................................
38
4.1 På vägg ........................................................................................................................................38
4.2 Med DIN-skena .........................................................................................................................38
5. Installationsprocess (sekventiell) ...................................................... 38
5.1 24 V termomotorer .................................................................................................................39
5.2 Reläer för pump- och pannstyrning .................................................................................39
5.3 Ingång för överstyrning ........................................................................................................39
5.4 Ingång för värme/kyla ...........................................................................................................39
5.5 Ledningsdragning ...................................................................................................................40
5.6 Strömförsörjning .....................................................................................................................40
5.7 Extern antenn (CF-EA) ............................................................................................................40
5.8 Flera (2-3) masterregulatorer ..............................................................................................40
5.9 Andra systemkomponenter.................................................................................................40
5.10 Kommunikationstest (förbindelsetest) .........................................................................40
6. Konguration ...................................................................................... 41
6.1 Utgångar för termoaktuatorer ............................................................................................41
6.2 Reläer för pump- och pannstyrning .................................................................................41
6.3 Ingång för överstyrning och värme/kyla ........................................................................42
6.4 Reläer på era (2-3) masterregulatorer ...........................................................................42
7. Byte av masterregulatorn .................................................................. 42
7.1 När?...............................................................................................................................................42
7.2 Hur? ..............................................................................................................................................42
8. Specikationer .................................................................................... 43
9. Felsökning ...........................................................................................
43
10. Bilder och illustrationer .................................................................
A-B
38
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Introduktion
Masterregulatorn CF-MC utgör en del av CF2, Danfoss trådlösa reglersystem för
vattenburen golvvärme. CF2 baseras på trådlös teknologi för 2-vägskommunika-
tion som ger hög transmissionssäkerhet och erbjuder en enkel trådlös installation
och individuell styrning av rumstemperaturen. Med andra ord: optimal komfort
och ökad energieektivitet.
Systemet innehåller ett brett utbud av funktioner. Dessa omfattar en master-
regulator, CF-MC, med kortslutningsskyddade utgångar, reglering via ström-
brytare med pulslängdsmodulation (PWM), överstyrning, separata reläer för
såväl pump- som pannstyrning, självdiagnosticeringsprogram och felindikering,
möjlighet till trådlöst kommunikationstest (förbindelsetest) för alla rumster-
mostattyper, enkelt trådlöst systemtillträde och utvidgade funktioner tack vare
ärrkontrollen som tillval och repeater-enheten, om det blir nödvändigt att utöka
kommunikationsräck vidden.
2. Systemöversikt över CF2 - bild 1
a) Masterregulator, CF-MC
b) Rumstermostater, CF-RS, -RP, -RD och -RF
c) Fjärrkontroll, CF-RC
d) Repeater-enhet, CF-RU
e) Extern antenn, CF-EA
3. Funktionsöversikt - bild 2
Menyknapp
Menyindikatorer
Utgångs- och kongurationsknapp
OK-knapp
Utgångsindikatorer
Fastsättning av kabel i utgång
Reläer för pump och värmepanna
Ingång för värme/kyla (extern strömbrytare)
Ingång för överstyrning (8 °C) (extern strömbrytare)
Strömförsörjning (230 V)
Fäste för locket på framsidan
Anslutning till extern antenn
4. Montering
4.1 På vägg
Lossa locket på framsidan (bild 3).
Montering med skruvar och pluggar (bild 4)
4.2 Med DIN-skena
Montera DIN-skenans delar (bild 5).
Tryck på DIN-skenan (bild 6).
Demontering av regulatorn från DIN-skenan (bild 7)
Observera! Masterregulatorn ska monteras horisontellt, men upprättstående.
5. Installationsprocess (sekventiell)
Viktigt! Fullborda alla installationer på masterregulatorn
enligt beskrivningen nedan, innan du ansluter den till ett 230 V eluttag!
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
39
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
5.1 24 V termomotorer
Anslut de två termomotorledarna till en utgång (bild 8).
Fäst kabeln.
Rund kabel (bild 9)
Fyrkantig/platt kabel (bild 10)
Observera! Om NC-termomotorn (NC = normalt stängd) har installerats för strömbrytarreglering,
är det inte nödvändigt att kongurera termomotorutgången ytterligare (se 6.1)!
5.2 Reläer för pump- och pannstyrning
Pump: Anslut den strömförande ledningen (L) från strömförsörjningen via
pumpreläet. Kontrollera att strömförsörjningen är avstängd. Anslut den ström-
förande ledningen och utför de resterande anslutningarna till pumpen i enlighet
med gällande lagstiftning (bild 11).
Fäst kabeln (bild 12).
Värmepanna: Anslut den strömförande ledningen (L) via pumpreläet. Kontrol-
lera att strömförsörjningen är avstängd. Anslut den strömförande ledningen och
utför de resterande anslutningarna till värmepannan i enlighet med gällande
lagstiftning.
Observera! Reläerna för pumpen och värmepannan är potentialfria kontakter och kan således
INTE användas som direkt strömkälla. Den maximala belastningen är 230 V och 8 A/2 A (induktiv)!
5.3 Ingång för överstyrning
Anslut de två ledarna från en extern strömbrytare till ingången för global bered-
skap i de två terminalerna (bild 13).
När kontakten har slutits (ON) bortser systemet från den aktuella referenspunkten
för alla rumstermostater och ändrar den till 8 °C.
• Fäst kabeln (bild 14).
Observera! Överstyrning säkerställer en rumstemperatur på 8 °C för alla
rumstermostater, men värdet kan ändras med hjälp av ärrkontrollen CF-RC.
5.4 Ingång för värme/kyla
Anslut de två ledarna från en extern strömbrytare till ingången för värme/kyla i de
två terminalerna (bild 15).
r kontakten har slutits (ON) xlar systemet över fn värmeläge till kylläge.
Fäst kabeln (bild 16).
Observera:
1! Om systemet står i kylläget, så aktiveras termomotorutgången (ON vid NC-motorer/OFF vid
NO-motorer) när rumstemperaturen överstiger referenspunkten.
2! När systemet står i kylläge, bör ett oberoende daggpunktslarm installeras.
Danfoss erbjuder nedanstående komponenter (se exempel på bild 17).
EDA-24 V: elektroniskt daggpunktslarm - 088H3001
EDA-S: daggpunktsgivare - 088H3011
TWA-A: 24 V NO-termomotor – 088H3111
RA-C 20: Danfoss kylventil* - 013G3096
Ventilen ska dimensioneras i enlighet med placeringen på den primära sidan, om
applikationsuppbyggnaden i exemplet väljs!
40
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5.5 Ledningsdragning
L
N
L
N
9 1087654321
Utgångar för termomotorerReläer
Ingång
Överstyrning
Värme/kyla
Extern antenn
5.6 Strömförsörjning
När alla termoaktuatorer, pump- och pannstyrningsfunktioner och andra ingångar
har installerats kan masterregulatorns stickkontakt sättas i ett 230V eluttag (bild 18).
Observera! Säkerställ att anslutningen sker i enlighet med gällande regler/lagstiftning, om stick-
kontakten har tagits ut ur eluttaget under installationen.
5.7 Extern antenn (CF-EA)
Observera! Den externa antennen installeras om sändningssignalen hindras av en kraftig kon-
struktionsbarriär eller av en metallbarriär, till exempel om masterregulatorn har placerats i ett
metallskåp.
Ta bort plastlocket från antennuttaget på masterregulatorn (bild 19).
Anslut den externa antennen (bild 20).
Placera den externa antennen i lodrät position på den andra sidan av kommunika-
tionsbarriären (för mer information om extern antenn, se CF-EA).
5.8 Flera (2-3) masterregulatorer
Observera! Masterregulatorn 1 bör vara förbunden med den lokala försörjningspumpen.
Det går att ansluta upp till tre masterregulatorer i ett och samma system.
Om du har två eller tre masterregulatorer, ska de anslutas till ett 230 V eluttag som
benner sig så nära masterregulatorn 1 att uttaget förser båda masterregulatorerna.
Aktivering av läget Install på masterregulatorn 1 (bild 21)
Tryck på menyknappen för att välja läget Install. Indikatorn för Install blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Install. Indikatorn för Install tänds.
Aktivering av installation på masterregulatorn 2 eller 3 (bild 21/22)
Tryck på OK för att starta installationen till masterregulatorn 1.
Indikatorerna för Install och imrar medan kommunikationen pågår,
och släcks när installationen har avslutats.
Flytta masterregulatorn 2 och/eller 3 om nödvändigt. Förbindelsetestet påbörjas
automatiskt vid efterföljande anslutning till ett annat 230 V
eluttag.
Om masterregulatorn 2 och/eller 3 har egen pump, ska reläerna för pump- och
pannstyrningen kongureras i överensstämmelse med den
(se avsnitt 6.4).
Observera! Om du sedan vill ta bort masterregulatorn 2 eller 3, måste du först nollställa master-
regulatorn 1 (se avsnitt 7.2).
5.9 Andra systemkomponenter
Observera! Installationsprocessen för andra systemkomponenter för masterregulatorn (rums-
termostater, ärrkontroll och repeater-enhet, se avsnitt 2) nns beskriven i de medföljande
bruksanvisningarna till respektive systemkomponent. För enskilda installationsprocesser, se de
aktuella bruksanvisningarna.
5.10 Kommunikationstest (förbindelsetest)
Observera! Kommunikationstestet (förbindelsetestet) mellan masterregulatorn och andra sys-
temkomponenter aktiveras från de aktuella systemkomponenterna, som till exempel rumster-
mostater, repeater-enhet och ärrkontroll.
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
41
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
För upplysningar om transmissionstestsprocesser, se de medföljande bruksanvisningarna till de
aktuella komponenterna.
Rumstermostater:
När kommunikationstestet (förbindelsetestet) från en rumstermostat tas emot av
masterregulatorn, blinkar den/de tilldelade utgången/-arna. Därmed går det att
identiera de utgångar som rumstermostaten har tilldelats (bild 23 - ).
6. Konguration
6.1 Utgångar för termoaktuatorer
Aktivering av läget Output (utmatning) på masterregulatorn (bild 23)
Tryck på menyknappen för att välja läget Output. Indikatorn för Output
blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Output. Indikatorn för Output tänds.
Val av konguration för utgången
Tryck på utgångsknappen för att bläddra bland de kongurationer som är
möjliga för utgångarna som visas nedan. Indikatorerna för de aktuella utgån-
garna lyser:
1 indikator: Utgångarna har kongurerats för NC-motorer med tvåpunkts-
reglering (standard).
2 indikatorer: Utgångarna har kongurerats för NO-motorer med tvåpunkts-
reglering.
3 indikatorer: Utgångarna har kongurerats för NC-motorer med PWM-reglering
för golvvärme.
4 indikatorer: Utgångarna har kongurerats för NO-motorer med PWM-reglering
för golvvärme.
5 indikatorer: Det har installerats en ärrkontroll och det går inte att ändra inställ-
ningen med hjälp av masterregulatorn.
Tryck på OK för att aktivera den valda kongurationen.
Observera! Under perioder utan aktivering av utgångarna kör masterregulatorn en aktivering av
samtliga ventiler på upp till 12 minuter var 14:e dag.
Individuell konguration av utgångarna är möjlig med hjälp av ärrkontrollen CF-RC, se separat
bruksanvisning.
6.2 Reläer för pump- och pannstyrning
Aktivering av läget Relay (relä) på masterregulatorn (bild 23)
Tryck på menyknappen för att välja läget Relay. Indikatorn för Relay blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Relay. Indikatorn för Relay tänds.
Val av konguration för reläet
Tryck på utgångsknappen för att bläddra bland de kongurationer som är
möjliga för reläerna som visas nedan. Indikatorerna för de aktuella utgångarna
lyser.
INGEN indikator: Reläerna används inte.
1 indikator: pumpstyrning
2 indikatorer: pannstyrning
3 indikatorer: pump- och pannstyrning
4 indikatorer: pumpstyrning med 2 minuters start-/stoppfördröjning
5 indikatorer: pump- och pannstyrning med 2 minuters start-/stoppfördröjning
vid pumpen (standard)
Tryck på OK för att aktivera den valda reläkongurationen.
Observera! Om pumpreläet är aktivt, så kör masterregulatorn under stille-ståndsperioder ett
pumpmotioneringsprogram under en minut var tredje dag.
42
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
6.3 Ingång för överstyrning och värme/kyla
Aktivering av läget Input (inmatning) på masterregulatorn (bild 23)
Tryck på menyknappen för att välja läget Input. Indikatorn för Input blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Input. Indikatorn för Input tänds.
Val av konguration för ingången
Tryck på utgångsknappen för att bläddra bland de kongurationer som är
möjliga för ingångarna som visas nedan. Indikatorerna för utgångarna lyser.
1 indikator: Ingångarna används inte.
2 indikatorer: Masterregulatorn växlar över till kylläget när ingången för värme/
kyla aktiveras (bild 2 - ).
3 indikatorer: Masterregulatorn växlar över till en rumstemperatur på 8 °C för alla
rumstermostater när ingången för överstyrning aktiveras (bild 2- ).
4 indikatorer: Masterregulatorn växlar över till kylläget när ingången för värme/
kyla aktiveras (bild 2 - ). I värmeläget växlar masterregulatorn över
till en rumstemperatur på 8 °Cr alla rumstermostater när ingången
för överstyrning aktiveras (bild 2 - ) (standard).
Tryck på OK för att aktivera den valda kongurationen.
6.4 Reläer på era (2-3) masterregulatorer
Observera! Om det i ett system har anslutits era masterregulatorer till masterregulatorn 1, bör
de aktuella regulatorernas pump- och pannstyrning kongureras separat!
Aktivering av läget Relay på masterregulatorn 2/3 (bild 23)
Tryck på menyknappen för att välja läget Relay. Indikatorn för Relay blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Relay. Indikatorn för Relay tänds.
Val av konguration för reläet
Tryck på utgångsknappen för att bläddra bland de kongurationer som är möjliga
för reläerna som visas nedan. Indikatorerna för de aktuella utgångarna lyser.
Den pump och den panna som är ansluten till masterregulatorn används:
• INGEN indikator: Inga reläer används (standard)
Om lokal förgrening och pump är separata:
1 indikator: pumpstyrning
4 indikatorer: pumpstyrning med 2 minuters start-/stoppfördröjning
Tryck på OK för att aktivera den valda kongurationen.
7. Byte av masterregulatorn
7.1 När?
• Om masterregulatorn i ett existerande CF2-system nollslls till fabriksinställningarna
eller byts till en annan masterregulator, är det även nödvändigt att nollställa alla
övriga CF2-systemkomponenter. Detta är nödndigt för att på nytt kunna registrera
produkter till den nollställda/ut bytta masterregulatorn.
7.2 Hur?
Observera! Masterregulatorn bör bara nollställas till fabriksinställningarna, om det inte går att
följa de normala installations- och avinstallationsprocesserna.
Nollställning av masterregulator, CF-MC - bild 23:
• Dra ut stickkontakten på masterregulatorns nätledning ur eluttaget och vänta
tills att strömindikatorn släcks.
Tryck samtidigt på menyknappen , OK-knappen , och kongurationsknappen
och håll dem intryckta.
• Sätt tillbaka stickkontakten på masterregulatorns nätledning i eluttaget och släpp
upp de tre knapparna när strömindikatorn och alla indikatoerna för utgångarna
tänds.
• Masterregulatorn är nollställd när indikatorerna för alla utgångar har släckts.
Bruksanvisning CF-MC Masterregulator
43
VI.UH.K6.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
Nollställning av rumstermostaterna, CF-RS, CF-RP, CF-RD och CF-RF – bild 24:
• Ta bort locket på baksidan av rumstermostaten , och ta ut ett av batterierna .
Tryck på knappen och håll den (förbindelsetest) intryckt; sätt sedan i batteriet
igen .
• Släpp knappen , när den röda indikatorn har tänts och sedan släckts igen.
• Rumstermostaten har nu nollställts och är klar för installation av en master-
regulator av typen CF-MC.
Nollställning av ärrkontroll, CF-RC - bild 25:
• Aktivera funktionsknappen 1 , funktionsknappen 2 och ned-knappen
samtidigt.
• Fjärrkontrollen ber om din bekräftelse innan den nollställs. Om du bekräftar med
“yes, nollställs ärrkontrollen.
• Efter att du har nollställt med “yes” är ärrkontrollen klar för att installeras till en
masterregulator av typen CF-MC.
Nollställning av repeater-enhet, CF-RU - bild 26:
• Dra ut stickkontakten på nätledningen till repeater-enheten ur eluttaget.
Tryck på knappen och håll den (förbindelsetest) intryckt; sätt sedan tillbaka
stickkontakten i eluttaget.
• Släpp knappen , när den röda indikatorn har tänts och sedan släckts igen.
• Repeater-enheten har nu nollställts och är klar inför installation av en master-
regulator av typen CF-MC.
8. Specikationer
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsräckvidd I vanliga byggnader (upp till) 30 m
Kommunikationseekt <1 mW
Försörjningsspänning 230 V AC
Termomotorutgångar 10 x 24 V DC
Maximal kontinuerlig belastning av utgångarna (totalt) 35 VA
Reläer 230 V AC/8 (2) A
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 30
9. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Indikatorn/-erna för utgångar, larm
och utgångsmeny lyser. Signalen
har tänts.*
Utgången eller termomotorn har kortslutits eller
termomotorn har kopplats ifrån.
Indikatorn/-erna för utgångar, larm
och ingångsmeny lyser.
Signalen tänds efter 12 timmar.**
Det nns ingen trådlös signal från rumstermostaten,
den/de aktuella utgången/-arna har anslutits eller
temperaturen i det aktuella rummet ligger underC
(kontrollera att rumstermostaten fungerar genom att
utföra en förbindelsetest).
Indikatorerna för utgångarna 1-4,
larmen och ingången blinkar.
Det kommer ingen signal från ärrkontrollen.
Indikatorerna för utgångarna 1-5,
larmen och ingångsmenyn blinkar.
Det kommer ingen signal från masterregulatorerna
2 och 3.
* Signalen bryts när du trycker på OK. Felindikationen fortsätter tills att felet har åtgärdats.
** Om rumstermostatssignalen bryts, aktiveras masterregulatorns utgång under 15 minuter
varje timma som frostsäkring, tills att felet har åtgärdats.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74

Danfoss CF-MC Master Controller Installationsguide

Typ
Installationsguide