Danfoss CF-RU Repeater Unit Installationsguide

varumärke
Danfoss
Modell
CF-RU Repeater Unit
Typ
Installationsguide
Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet
VI.UH.N5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
27
SE
SE
Innehåll
8. Figurer och illustrationer .......................................................A1-A2
1. Funktionsöversikt .........................................................................
28
2. Installation ....................................................................................
29
3. Placering och montering ..............................................................
29
4. Kommunikationstest ....................................................................
30
5. Avinstallation ................................................................................
30
6. Specikationer ..............................................................................
31
7. Felsökning .....................................................................................
31
28
Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet
VI.UH.N5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Lock på framsidan
Röd indikator (under locket på framsidan)
Transformator/stickkontakt
Lysdiodslägen
Fast sken Tänds
Lyser inte Släcks
Långsam blinkning Blinkar
Snabb blinkning Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Demontering av locket på framsidan
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
Montering med skruvar
Lock på baksidan
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
Lock på framsidan - bild 3
Demontering av locket på framsidan
Tryckknapp - bild 4
Tryckknapp (för installations-/transmissionstest)
Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet
VI.UH.N5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
29
SE
2. Installation
Observera! Repeater-enheten installeras när en utbyggnad av systemet (transmissions-
avstånden) blir nödvändig eller när andra systemkomponenter inte kan få kontakt med
masterregulatorn (förbindelsetestet är otillfredsställande).
Anslut repeater-enheten temporärt till ett 230 V eluttag som inte sitter längre bort från
masterregulatorn, än att du kan styra båda produkterna.
Aktivering av Install-läget på masterregulatorn - bild 4
Använd menyknappen för att välja Install-läget.
Installationsindikatorn blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Install. Indikatorn för Install tänds.
Aktivering av Install-läget på repeater-enheten
Lossa locket på framsidan, se bild 3
Tryck på knappen . Indikatorerna och imrar, medan kommunika-
tionen pågår.
Installationsstatus för repeater-enheten
Tillfredsställande-indikatorn släcks.
Inte tillfredsställande-indikatorn blinkar fem gånger.
3. Placering och montering
Repeater-enheten har tilldelats
När repeater-enheten har tilldelats masterregulatorn, ska den kopplas bort
från det 230 V-uttag som den anslöts till temporärt.
Placera repeatern på en plats mellan masterregulatorn och den rums-
termostat som utvisade det otillfredsställande förbindelsetestet – se bild 5
– och anslut repeatern till ett 230 V eluttag.
Kontrollera kommunikationen till masterregulatorn genom att utföra ett
förbindelsetest från repeater-enheten – se avsnitt 4.
30
Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet
VI.UH.N5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Utför ett nytt förbindelsetest från den rumstermostat som utvisade det
otillfredsställande förbindelsetestet eller där det krävs utbyggnad av
systemet.
Observera! Vid utbyggnad av kommunikationsräckvidden för CF2-systemet:
går det att installera tre repeater-enheter i en kedja - se bild 5
går det att tillföra era kedjor med repeater-enheter till en och samma
masterregulator - se bild 5
4. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest på repeater-enheten - bild 4
Tryck på knappen .
Indikatorn tänds för ett ögonblick.
Förbindelsetestet är tillfredsställande
Indikatorn släcks.
Sätt tillbaka locket på framsidan.
Förbindelsetestet är otillfredsställande
Indikatorn blinkar 5 gånger.
Ingen kommunikation till rummet/repeater-enheten
Prova att sätta tillbaka repeater-enheten.
Eller installera upp till tre repeater-enheter och placera dem mellan master-
regulatorn och rumstermostaten.
5. Avinstallation
Återställning av fabriksinställningar - bild 4
Dra ut stickkontakten till repeater-enheten ur eluttaget
Lossa locket på framsidan – se bild 3.
Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet
VI.UH.N5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
31
SE
Tryck på knappen och håll den intryckt.
Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.
Släpp knappen , när indikatorn tänds och släcks igen.
6. Specikationer
Kabellängd (nätledning) 3 m
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsräckvidd i byggnader (upp till) 30 m
Antal repeater-enheter i en kedja (upp till) 3
Kommunikationseekt <1 mW
Försörjningsspänning 230V AC / 4,5V
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
7. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Indikatorerna blinkar fem gånger Installations-/förbindelsetestet är inte
tillfredsställande
/