Danfoss CF-RD Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide
1
VI.UH.Q4.1C Produced by Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
GB
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D
Instruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DK
Vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
F
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SE
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PL
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NL
Handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
I
Istruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
37VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
9. Bilder och illustrationer .................................A1-A2
1. Funktionsöversikt ...................................................
38
2. Installation ................................................................. 38
3. Temperaturinställningar ....................................... 40
4. Kommunikationstest ............................................. 41
5. Montering .................................................................. 42
6. Avinstallation ............................................................42
7. Specikationer ......................................................... 43
8. Felsökning ................................................................. 44
SE
Innehållsförteckning
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
38 VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Upp/ned-knapp
Tryckknapp
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Lysdiod
Fast sken
Tänds
Lyser inte
Släcks
Långsamma blinkningar
Blinkar
Snabba blinkningar
Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumstermostaten för
att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd av
maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
39VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
Aktivering av Install på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Install.
Lysdioden Install
blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Install. Lysdioden
Install tänds.
Aktivering av Install-läget på rumstermostaten
Tryck på knappen
. Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder på masterregu
-
latorn lyser med fast sken, utom den första
av dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen
, välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK
Alla utgångsdioder släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden
släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden
blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tilldelas era
utgångar.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
40 VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
3. Temperaturinställningar
Digital display - g. 1
Temperaturinställning
Minimigräns för temperatur
Maximigräns för temperatur
Låsikon (inställningarna kan bara låsas
med ärrkontrollen CF-RC)
Kommunikationsförbindelseikon
Indikator för låg batteriladdningsnivå
Larmikon
Tidursikon (tids- och zonstyrning kan
endast göras med hjälp av ärrkontrollen
CF-RC)
Temperaturinställning - bild 1
Den verkliga rumstemperaturen visas som
standard i displayen.
Inställning av rumstemperatur
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in
värdet för den önskade rumstemperaturen. SET
visas i displayen.
När du släpper upp/ned-knappen
återgår
displayen till att visa den verkliga rumstempera-
turen.
Max/min begränsning av rumstemperaturen
Tryck på knappen
och håll den intryckt, tills
att SET MAX visas i displayen.
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in en
maximigräns för rumstemperaturen.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
41VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
Tryck kort på knappen för att ställa in en
minimigräns för rumstemperaturen.
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in en
minimigräns för rumstemperaturen.
Tryck kort på knappen
. Den verkliga rums-
temperaturen visas på displayen.
4. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från rumstermo-
staten - bild 1
Tryck på knappen
.
Lysdioden
tänds.
Förbindelsetestet är tillfredsställande.
Lysdioden
släcks.
Förbindelsetestet är inte tillfredsställande.
Lysdioden
blinkar fem gånger.
Det nns ingen förbindelse till rumstermo-
staten.
Prova att ändra rumstermostatens placering i
rummet.
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn och
rumstermostaten.
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på masterregulatorn
som är ansluten/-na till rumstermostaten blinkar
under förbindelsetesten.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
42 VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5. Montering
Rumstermostatens placering - bild 3
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där påverkan
från drag, solljus och andra värmekällor (till exempel TV)
med mera undviks.
Montering med skruvar - bild 2
Lock på baksidan
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
6. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Uninstall
(avinstallera). Lysdioden Uninstall blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Uninstall.
Lysdioden Uninstall tänds.
Bortval av utgång på masterregulatorn
Tryck på utgångsknappen
för att gå till den
utgång som ska väljas bort.
Tryck på OK
för att välja bort den blinkande
utgången
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
43VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
7. Specikationer
Temperaturinställningsområde 5-35 °C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Kommunikationsräckvidd
i vanliga byggnader (upp till)
30 m
Kommikationseekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp till) 2-3 år
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
44 VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
8. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Lysdioden och
blinkar var femte minut
Låg batteriladdningsnivå
Lysdioden och
blinkar
Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå
Lysdioden , och
blinkar
Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå. Transmissionen
har stoppats
Lysdioden och
blinkar fem gånger
Installations-/förbindelse-
testet är inte tillfredsstäl-
lande
E03 och
Fel på aktuator eller ak-
tuatorutgång (CF-MC)
E05 och
Rumstemperaturen under
5 °C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Danfoss CF-RD Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide