Danfoss CF-RD Room Thermostat Installationsguide

varumärke
Danfoss
Modell
CF-RD Room Thermostat
Typ
Installationsguide
1
VI.UH.Q4.1C Produced by Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
GB
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D
Instruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DK
Vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
F
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SE
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PL
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NL
Handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
I
Istruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
37VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
9. Bilder och illustrationer .................................A1-A2
1. Funktionsöversikt ...................................................
38
2. Installation ................................................................. 38
3. Temperaturinställningar ....................................... 40
4. Kommunikationstest ............................................. 41
5. Montering .................................................................. 42
6. Avinstallation ............................................................42
7. Specikationer ......................................................... 43
8. Felsökning ................................................................. 44
SE
Innehållsförteckning
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
38 VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Upp/ned-knapp
Tryckknapp
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Lysdiod
Fast sken
Tänds
Lyser inte
Släcks
Långsamma blinkningar
Blinkar
Snabba blinkningar
Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumstermostaten för
att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd av
maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
39VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
Aktivering av Install på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Install.
Lysdioden Install
blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Install. Lysdioden
Install tänds.
Aktivering av Install-läget på rumstermostaten
Tryck på knappen
. Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder på masterregu
-
latorn lyser med fast sken, utom den första
av dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen
, välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK
Alla utgångsdioder släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden
släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden
blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tilldelas era
utgångar.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
40 VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
3. Temperaturinställningar
Digital display - g. 1
Temperaturinställning
Minimigräns för temperatur
Maximigräns för temperatur
Låsikon (inställningarna kan bara låsas
med ärrkontrollen CF-RC)
Kommunikationsförbindelseikon
Indikator för låg batteriladdningsnivå
Larmikon
Tidursikon (tids- och zonstyrning kan
endast göras med hjälp av ärrkontrollen
CF-RC)
Temperaturinställning - bild 1
Den verkliga rumstemperaturen visas som
standard i displayen.
Inställning av rumstemperatur
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in
värdet för den önskade rumstemperaturen. SET
visas i displayen.
När du släpper upp/ned-knappen
återgår
displayen till att visa den verkliga rumstempera-
turen.
Max/min begränsning av rumstemperaturen
Tryck på knappen
och håll den intryckt, tills
att SET MAX visas i displayen.
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in en
maximigräns för rumstemperaturen.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
41VI.UH.Q4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
Tryck kort på knappen för att ställa in en
minimigräns för rumstemperaturen.
Tryck på upp/ned-knappen
för att ställa in en
minimigräns för rumstemperaturen.
Tryck kort på knappen
. Den verkliga rums-
temperaturen visas på displayen.
4. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från rumstermo-
staten - bild 1
Tryck på knappen
.
Lysdioden
tänds.
Förbindelsetestet är tillfredsställande.
Lysdioden
släcks.
Förbindelsetestet är inte tillfredsställande.
Lysdioden
blinkar fem gånger.
Det nns ingen förbindelse till rumstermo-
staten.
Prova att ändra rumstermostatens placering i
rummet.
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn och
rumstermostaten.
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på masterregulatorn
som är ansluten/-na till rumstermostaten blinkar
under förbindelsetesten.
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
42 VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5. Montering
Rumstermostatens placering - bild 3
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där påverkan
från drag, solljus och andra värmekällor (till exempel TV)
med mera undviks.
Montering med skruvar - bild 2
Lock på baksidan
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
6. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Uninstall
(avinstallera). Lysdioden Uninstall blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Uninstall.
Lysdioden Uninstall tänds.
Bortval av utgång på masterregulatorn
Tryck på utgångsknappen
för att gå till den
utgång som ska väljas bort.
Tryck på OK
för att välja bort den blinkande
utgången
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
43VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
SE
7. Specikationer
Temperaturinställningsområde 5-35 °C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Kommunikationsräckvidd
i vanliga byggnader (upp till)
30 m
Kommikationseekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp till) 2-3 år
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
Bruksanvisning till CF-RD rumstermostat med display
44 VI.UH.Q4.1C
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
8. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Lysdioden och
blinkar var femte minut
Låg batteriladdningsnivå
Lysdioden och
blinkar
Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå
Lysdioden , och
blinkar
Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå. Transmissionen
har stoppats
Lysdioden och
blinkar fem gånger
Installations-/förbindelse-
testet är inte tillfredsstäl-
lande
E03 och
Fel på aktuator eller ak-
tuatorutgång (CF-MC)
E05 och
Rumstemperaturen under
5 °C
/