Danfoss CF-RS Standard Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 29
SE
SE
Index
8. Bilder och illustrationer ..........................A1-A2-A3
1. Funktionsöversikt ..................................................
30
2. Installation ................................................................. 31
3. Kommunikationstest ............................................. 32
4. Montering ..................................................................33
5. Avinstallation ............................................................33
6. Specikationer ......................................................... 34
7. Felsökning ................................................................. 34
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200730
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Vred och tryckknapp
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Lysdiod
• Fast sken
Tänds
• Lyser inte
Släcks
• Långsam blinkning
Blinkar
• Snabb blinkning
Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lossa vred
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
Vred - bild 3
Lossar vredet
Begränsning av rumstemperatur - bild 4
Minimigräns (blå) (från 10 °C)
Maximigräns (röd) (upp till 30 °C)
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 31
SE
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumstermostaten för
att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd av
maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Aktivering av Install på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Install.
Lysdioden Install
blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Install. Lysdioden
Install tänds.
Aktivering av Install-läget på rumstermostaten
Tryck på knappen
. Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder på masterregu
-
latorn lyser med fast sken, utom den första av
dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen
, välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK .
Alla utgångsdioder
släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200732
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden
släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden
blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tilldelas era
utgångar.
3. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från
rumstermostaten - bild 1
Tryck på knappen
Lysdioden tänds
Förbindelsetestet är tillfredsställande.
Lysdioden
släcks
Förbindelsetestet är inte tillfredsställande.
Lysdioden
blinkar fem gånger
Det nns ingen förbindelse till
rumstermostaten.
Prova att ändra rumstermostatens placering i
rummet
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn och
rumstermostaten
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på masterregulatorn
som är ansluten/-na till rumstermostaten blinkar
under förbindelsetesten.
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 33
SE
4. Montering
Rumstermostatens placering - bild 5
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där påverkan
från drag, solljus och andra värmekällor (till exempel TV)
med mera undviks .
Montering med skruvar - bild 2
Lock på baksidan
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
5. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen
för att välja Uninstall
(avinstallera). Lysdioden Uninstall imrar.
Tryck på OK
för att aktivera Uninstall (avin-
stallera). Lysdioden Uninstall tänds.
Bortval av utgång på masterregulatorn
Tryck på utgångsknappen
för att gå till den
utgång som ska väljas bort.
Tryck på OK
för att välja bort den blinkande
utgången
Bruksanvisning CF-RS standardrumstermostat
VI.UH.L4.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200734
6. Specikationer
Temperaturinställnings-
område
5-35°C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Kommunikationsräckvidd i
vanliga byggnader (upp till)
30 m
Kommunikationseekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp till) 3-4 år
Omgivningstemperatur 0-50°C
IP-klass 21
7. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Lysdioden blinkar var femte
minut
Låg batteri-
laddningsnivå
Lysdioden blinkar Kritiskt låg batteri-
laddningsnivå
Lysdioden blinkar fem gånger Installations-/
förbindelsetestet är
inte tillfredsställande
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57

Danfoss CF-RS Standard Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide