Danfoss CF-RC Remote Controller Installationsguide

varumärke
Danfoss
Kategori
termostater
Modell
CF-RC Remote Controller
Typ
Installationsguide
088U0220
Instruction CF-RC Remote Controller
Instruktion CF-RC Fernsteuerung
Vejledning CF-RC Fjernbetjening
Instruction Commande à distance CF-RC
Bruksanvisning för CF-RC ärrkontroll
SE
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
88
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Innehållsförteckning
1. Funktionsöversikt ....................................................................................... 89
2. Installation ................................................................................................... 90
3. Kommunikationstest ............................................................................... 92
4. Montering .................................................................................................... 93
5. Menyer
5.1 Rum ........................................................................................................................ 94
5.2 Program ................................................................................................................ 96
5.3 Inställning............................................................................................................. 101
5.4 Larm ....................................................................................................................... 104
6. Avinstallation .............................................................................................. 106
7. Andra produkter till CF2-systemet och förkortningar ........................ 106
8. Specikationer ............................................................................................ 107
9. Felsökning ................................................................................................... 108
10. Bilder och illustrationer .......................................................................... A1
SE
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
89
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Framsida – bild 1
Display
Funktionsknapp 1
Funktionsknapp 2
Upp/ner-knapp
Vänster/höger-knapp
Ikon för systemlarm
Ikon för kommunikation med masterregulator
Ikon för skifte till 230 V strömkälla
Ikon för svagt batteri
Observera! Fjärrkontrollen har en självförklarande menystruktur och alla
inställningar utförs enkelt med upp/ner- och vänster/höger-knapparna
kombinerat med funktionsknapparnas funktioner som visas över dem i
displayen.
1. Funktionsöversikt
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
90
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Baksida – bild 2
Bakpanel/dockningsstation
Batterifack
Skruvhål för väggmontering
Skruvar och rawlplugg
Transformator/stickkontakt
Observera! Ta bort bandet för anslutning av de medföljande batterierna.
2. Installation
Observera!
Installera ärrkontrollen efter att du installerat alla rumstermostaterna,
se bild 5 b
Observera! Ta bort bandet för anslutning av de medföljande batterierna.
Utför tilldelningen av ärrkontrollen till masterregulatorn på ett avstånd
av 1½m
När bakgrundsljuset i displayen är släckt kommer den första knapptryck-
ningen bara att aktivera denna lampa
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
91
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Aktivera läget Install på masterregulatorn - Bild 3
Tryck på menyknappen för att välja läget Install. Installationsindika-
torn blinkar
Aktivera läget Install genom att trycka på OK . Installationsindika-
torn tänds
Aktivera läget Install på ärrkontrollen
Följ installationsguiden genom att börja med val av språk, när batteri-
erna har installerats
Efter installationsprocessen ställer man in tid och datum. Tryck på
upp/ner-knappen och vänster/höger-knappen för att utföra in-
ställningarna (bild 1). Bekräfta inställningarna med OK aktiverat med
funktionstangent 1 (bild 1- )
Installationsprocessen avslutas med möjlighet att namnge de rum där
rumstermostaterna benner sig. Detta gör tillgång till och hantering
av systemet mycket enkelt
Aktivera ändringsmenyn i menyn Namnge rum med funktionstan-
gent 2 (bild 1- ) för att ändra standardrumsnamnen från t.ex. MC1
utgång 1.2 (masterregulator 1, utgång 1 och 2) till rummet och
bekräfta med OK. Du kan också använda menyn Skriv för att skriva
andra namn än de i listan
När installationen är genomförd kommer startskärmbilden att visas
på displayen med den faktiska tidpunkten och det faktiska datumet
överst. Skärmen visar också den faktiska temperaturen i det första
rummet i rumslistan. Se 5.3 för att välja ett annat rum till startskärmen
Observera! När en knapp hålls ner under inställningen kommer värdet att
ändras snabbare
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
92
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Starta ett kommunikationstest på ärrkontrollen
Från startskärmen aktiveras:
Menyn Linktest för att aktivera ett test av den trådlösa kommunika-
tionen mellan masterregulatorn och ärrkontrollen. Status för link-
testet visas efter att testet genomförts.
Om linktestet inte lyckas:
• Försök att ytta ärrkontrollen till en annan plats i rummet
Eller installera en repeaterenhet (CF-RU, se bild 5 c), och placera den
mellan masterregulatorn och ärrkontrollen
Observera! Linktestet kan ta några minuter, beroende på systemets storlek
3. Kommunikationstest
Meny
Inställning
Linktest
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
93
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Fjärrkontrollen är nu installerad – bild 2
När ärrkontrollen tilldelats masterregulatorn (se 2), kan den monteras
på väggen med hjälp av bakpanelen/dockningsstationen . Detta gör
det möjligt att ansluta ärrkontrollen till en 230 V strömkälla med hjälp
av den medföljande transformatorn/stickkontakten . När den inte
står i dockningsstationen får ärrkontrollen ström från två AA alkaliska
1,5 V-batterier.
Veriera kommunikationen till masterregulatorn från den önskade
placeringen genom att utföra ett linktest (se 3) innan du placerar bak-
panelen/dockningsstationen på väggen
• Montera bakpanelen/dockningsstationen på väggen med skruvar och
rawlpluggar
Anslut dockningsstationen till en 230 V strömkälla med hjälp av trans-
formatorn/stickkontakten
• Ställ ärrkontrollen i dockningsstationen
Observera! För att utvidga kommunikationsräckvidden för CF2-systemet
är det möjligt att installera upp till tre repeaterenheter i en kedja - se bild 4
4. Montering
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
94
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Observera! När bakgrundsbelysningen i displayen är släckt kommer den
första knapptryckningen bara att aktivera denna lampa.
5.1 Rum
Från startskärmen aktiveras:
Menyn Rum, varefter en lista över alla systemets rum visas. Välj det ön-
skade rummet med OK för att få tillgång till skärmbilden för detta rum.
Här kan du se information om de inställda och faktiska temperaturerna:
: Indikerar att detta rum är en del av ett igångvarande tidspro-
gram (se 5.2)
: Indikerar att batterinivån för rumstermostaten är låg
: Indikerar att det värde som är installerat på rumstermostaten
överskrider de min/max-värden som är inställda på ärr-
kontrollen
: Indikerar att den inställda temperaturen är högre än den
faktiska temperaturen
: Indikerar att den inställda temperaturen är lägre än den fakti-
ska temperaturen
Meny
Rum
5. Menyer
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
95
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
5.1.1 Alternativ
Från skärmbilden för rummet kan du aktivera menyn Alternativ med
tillgång till ett ertal rumsinställningar:
Ställ in temperatur:
Här kan du ställa in och låsa den inställda temperaturen för rumstermo-
staten. Låsning förhindrar justering av den inställda temperaturen på
rumstermostaten.
Ställ in min/max:
Här kan du ställa in och låsa minsta och högsta temperatur för
rumstermostaten. Låsning förhindrar justering förbi dessa gränser på
rumstermostaten.
Ändra rumsnamn:
Här kan du ändra rumsnamnen med hjälp av en lista över möjliga
rumsnamn, eller så kan du använda menyn Skriv... för att skriva in
andra namn.
Ställ in min/max för golv:
Här kan du ställa in och låsa minsta och högsta yttemperatur för golv. *
Spartemperatur:
Här kan du välja att ignorera nästa eller igångvarande sparperiod
(se 5.2.2).
* Bara möjligt med rumstermostat med infraröd golvsensor, CF-RF
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
96
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Kylning:
Här kan du avaktivera kylningsfunktionen för det aktuella rummet*
* Bara tillgänglig när masterregulatorn är i kylningsläge
5.2 Program
Från startskärmen aktiveras:
Menyn Program för att få tillgång till de två tidsprogrammeringsmöj-
ligheterna:
5.2.1 Semesterprogram:
Med detta program kan du ställa in rumstemperaturen för alla rums-
termostater, t.ex. under en semester. Start- och slutdatum för program-
met ställs in enkelt i en kalender genom att använda upp/ner- och
vänster/höger-knapparna (bild 1- / ) och genom att bekräfta varje
inställning med OK. Rumstemperaturen och varaktigheter för period-
programmet illustreras och aktiveras till sist från en detaljerad översikt
över det inställda programmet:
Meny
Program
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
97
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
5.2.2 Sparprogram:
I menyn Programmera zoner har du möjlighet att dela upp de olika
rummen i upp till sex olika zoner - varje zon med upp till tre olika spar-
program för reducerad rumstemperatur på olika tider på dygnet.
Alternativ:
Varje zon har en skärmbild som visar de rum som hör till den zonen.
Detta ger tillgång till menyn Alternativ med funktionen Lägg till rum
och tre Sparprogram (upp till).
Lägg till rum:
I denna meny efterföljs alla rummen av en ( ), som indikerar vilken zon
rummen hör till (se bilden nedan ). Som standard tillhör alla rum-
men Zon 1. Om det ställs in nya zoner, kommer rummen att yttas
från den zon de tillhör till den nya zonen (från zon 1 till zon 3 i bilden
nedan).
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
98
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Program 1 - 3:
Menyn Alternativ omfattar också tre möjliga sparprogram för varje
zon. Med hjälp av dem kan veckans sju dagar delas in i tre olika spar-
program med olika dagar och sparperioder för varje program. Procedur
för inställning eller ändring av ett program är densamma för alla tre
program:
Aktivera program (1- 3) från menyn Alternativ med OK för att välja
dag för detta program:
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
99
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Välj dag för programmet genom att ytta dem över den horisontella
linjen med upp/ner- och vänster/höger-knapparna (bild: 1- / ).
Bekräfta med OK och aktivera nästa steg för att välja vid vilken tidpunkt
sparprogrammet ska starta.
Välj tidpunkter för sparprogrammet genom att ställa in tidpunkterna
för de perioder där du önskar normal temperatur (anges med de svarta
strecken över tidslinjen). Perioderna utanför de svarta strecken
är sparperioder då rumstemperaturen är reducerad. Du kan ställa in
start- och sluttidpunkt med vänster/höger-knappen och skifta mellan
tidpunkterna via upp/ner-knappen (bild 1- / ).
Du kan radera den andra
perioden med normal
temperatur genom
att göra sluttidpunkten
identisk med starttid-
punkten:
Du kan hämta den andra
perioden med normal
temperatur , igen
med upp/ner-knappen
och genom att trycka
dig igenom den första
perioden .
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
100
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Bekräfta den valda tidsperioden med OK för att aktivera det inställda
sparprogrammet från denna översikt *:
Observera! De dagar som är valda i programmet är markerade med tyd-
liga begynnelsebokstäver
Ta bort program:
Ett inställt program kan raderas med hjälp av menyn Ta bort program,
som leder fram till samma översikt som visas ovan *
Observera!
I menyn Alternativ, kommer de inställda programmen (1-3) att vara
markerade med tydliga begynnelsebokstäver
Om du önskar ignorera en sparperiod i ett rum, kan du göra det med
hjälp av funktionen Ignorera sänkning i menyn Alternativ för varje
rum (se 5.1.1)
Temperatursänkning:
Aktivera menyn Temperatursänkning i Sparprogram (se 5.2.2), för att
ställa in rumstemperaturminskningen till 1 - 10°C i sparperioder.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
101
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
5.3 Inställning
Från startskärmen aktiveras:
Menyn Inställning med tillgång till mängder av information och
installationsmöjligheter för ärrkontrollen såväl som hela CF2-syste-
met.
Observera! Eftersom några av inställningsmöjligheterna i menyn Instäl-
lning kan påverka kongurationen av CF2-systemet och därmed också
hela apparatens allmänna funktion bör man iaktta försiktighet i förbind-
else med dem
Språk:
Här kan du välja ett annat språk än det som valdes under installationen
(se 2).
Datum och tid:
Ger tillgång till inställning av datum och tid. Dessutom innehåller
denna meny inställningar för och aktivering av sommartidsprogram-
met. Detta gör det möjligt för dig att kongurera vilken dag, vecka och
månad sommartiden börjar och slutar.
Meny
Inställning
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
102
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Larm:
Från denna meny kan du aktivera och avaktivera masterregulatorns
(MC) akustiska larm. Ljudet förekommer bara i händelse av larm som
också indikeras av den röda larmlampan på masterregulatorn (se bild
3- ). I larmet kan du få specik information om det fel som förorsa-
kade larmet och tidpunkten när systemet registrerade felet. Denna
Larmlogg sparar de senaste larmen så att du senare kan få tillgång till
dem och enkelt kan identiera fel i systemet.
Startskärm:
Här kan du välja vilken rumstemperatur du vill visa på startskärmen.
Service:
Här kan du kongurera alla masterregulatorns utgångar (se bild 5 a) till
antingen ett golv- eller radiatorvärmesystem. Med golvvärme kan du
välja tvåpunkts- eller PWM-reglering (pulspaus).
Om du väljer ett radiatorsystem ställs regleringen automatiskt till PWM.
Du kan välja ett blandat system med golvvärme i några rum och radia-
torer i andra genom att ställa in masterregulatorns utgångar individu-
ellt för varje rum till antingen golvvärme eller radiatorer.
Observera! När masterregulatorn är satt till PWM är cykeltiderna:
Golvvärme: Två timmar
Radiatorer: 15 minuter.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
103
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
I menyn Service aktiveras Standbytemperatur-funktionen med OK
för att ställa in en fast rumstemperatur för alla rumstermostater till 5
– 35°C, när ingången för överstyrning är aktiverad på masterregulatorn
(se bruksanvisning för masterregulatorn, CF-MC för ytterligare informa-
tion).
Kontrast:
Här kan du justera kontrasten i ärrkontrollens display.
Linktest:
Aktiverar ett linktest till masterregulatorn för att testa den trådlösa
kommunikationen till och från ärrkontrollen (se 3).
Identiera masterregulator:
Denna funktion gör det möjligt för dig att identiera en specik ma-
sterregulator i ett system med upp till tre masterregulatorer. Alla ut-
gångslampor på den masterregulator vars identitet du önskar identi-
era kommer att blinka från 1 till 10 och tillbaka igen åtskilliga gånger
när denna funktion aktiveras vilket gör det enkelt för dig att identiera
den aktuella masterregulatorn.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
104
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
5.4 Larm
Om det förekommer fel i CF2-systemet, indikeras det med masterregu-
latorn och direkt på ärrkontrollens display:
När larmet godkänts med OK, kommer masterregulatorns summer att
stängas av (om ljudet är påslaget, se 5.3), så kommer CF2-systemet att
gå över till Larmstatus som visas på startskärmen:
Denna indikation av Larm på ärrkontrollen och indikationen på
masterregulatorn kommer att fortsätta tills det fel som orsakade larmet
har korrigerats.
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
105
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Menyn Larm kommer att visas överst på menylistan som aktiveras från
startbilden:
Aktivering av menyn Larm med OK ger tillgång till en Larmstatus, där
du kan se en beskrivning av det fel som orsakade larmet. Dessutom kan
du välja Larmlogg för att få mer specik information om det fel som
orsakade larmet och tidpunkten när systemet registrerade felet. Denna
Larmlogg sparar de senaste larmen så att du senare kan få tillgång till
dem och enkelt kan identiera fel i systemet. När det inte nns något
fel som orsakar ett larm kan du få tillgång till Larmlogg via menyn
Inställningar (se 5.3).
Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll
106
VI.UH.M2.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Nollställning av ärrkontroll, CF-RC - bild 1:
Aktivera funktionsknapp 1 , funktionsknapp 2 och nerknappen
samtidigt.
Fjärrkontrollen ber om din bekräftelse innan den nollställs.
Om du bekräftar med Ja nollställs ärrkontrollen
Efter att du nollställt med Ja är ärrkontrollen nu klar att installeras
till en masterregulator av typen CF-MC
Observera! Se bruksanvisning för masterregulatorn, CF-MC för er detaljer
7. Andra produkter till CF2-systemet
och förkortningar
Andra produkter till CF2-systemet - bild 5
MC: a) Masterregulator, CF-MC
Rumst: b) Rumstermostat, CF-RS, -RD, -RP och –RF
RU: c) Repeaterenhet, CF-RU
6. Avinstallation
/