Tristar CL 1489 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

1
5
7
6
2
3
9 1113
16
10
17
15 1214
4
8
35
sV
Bruksanvisning
VY FRAMIFRÅN
1. LARM 1
2. LARM 2
3. TID
4. EM-INDIKATOR
5. INSOMNING
6. TUPPLURSTIMER
7. MINNE
8. Väderprognos
VY OVANIFRÅN
9. NED
10. INSTÄLLNING/MINNE
11. LARM 1-2
12. TUPPLUR/UPP
13. VOLYM
14. SLUMRA/DIMMER
15. RADIO/INSOMNING
VY BAKIFRÅN
16. BATTERILUCKA
17. DC-UTTAG
SKÖTSEL AV DIN PRODUKT
1. Placera din klockradio på ett stabilt underlag, på avstånd från direkt solljus, stark
värme eller fukt.
2. Skydda dina möbler när du placerar dina enheter på naturligt trä och lackerad
yta med hjälp av en trasa eller skyddande material mellan dem och möblerna.
3. Rengör enheten med en mjuk trasa fuktad endast med milt tvål och vatten.
Starkare ämnen som bensin, thinner eller liknande material skadar ytan på
enheten. Se till att enheten är urkopplad innan rengöring.
4. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink),
eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.
5. Om enheten inte ska användas under en längre tid, till exempel en månad eller
längre, ta ut batterierna för att förhindra eventuell korrosion. Skulle batterifacket
bli korroderat eller smutsigt, rengör facket noggrant och byt ut batterierna.
INSTALLATION
Anslut AC/DC-adaptern till ett AC hushållseluttag och anslut sedan DC-
uttaget på baksidan av enheten. Din klockradio är redo att arbeta för dig. För
energibesparingsändamål är LED-siffrorna förinställda vid låg ljusstyrka, tryck på
SLUMRA/DIMMER en gång för att slå på LED-siffrorna till hög ljusstyrka vid behov.
INSTALLATION AV BACKUPBATTERI
Din klockradio kräver en nytt CR2032 litiumbatteri (ingår ej) för att ge reservkraft till
klockan vid ett tillfälligt strömavbrott.
1. Placera enheten med framsidan nedåt på en plan yta.
2. Skjut och ta bort batteriluckan på undersidan av enheten.
3. Sätt i ett CR2032 litiumbatteri i batterifacket med "+" vänt uppåt som visas.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
Observera att detta batteri är endast för backup om strömmen bryts. Ett nytt
CR2032 batteri kan backa upp din klocka kontinuerligt i cirka 3 dagar.
36
Bruksanvisning
INSTÄLLNING AV TID, 12/24-TIMMARS TID OCH
SLUMRINGSLÄNGD
1. Tryck på SET en gång, timsiffrorna blinkar. Tryck på eller för att ställa in
aktuell timme (håll inne för att avancera snabbt)
2. Tryck på SET igen, minutsiffrorna blinkar.. Tryck på
eller för att ställa in
minuter.
3. Tryck på SET igen, displayen visar "24Hr" och blinkar, Tryck på
eller för
att välja “12Hr” eller “24Hr” tidsformat.
4. Tryck på SET igen, displayen visar "05" och blinkar, Tryck på
eller för att
välja din slumringsrid från 5 till 60 minuter.
5. Tryck på SET igen, eller om ingen knapp trycks in under ca. 10 sekunder för att
avsluta inställningsläget.
Observera: När 12-timmars tidsformat väljs kommer P (EM)-ikonen visas på den
nedre tidsdisplayen i mitten för att indikera eftermiddagstiden, det finns ingen
FM-indikator.
INSTÄLLNING AV LARM
1. Tryck på AL 1.2 en gång, A1-ikonen och timsiffrorna blinkar. Tryck på eller
för att ställa in larm1 timmen.
2. Tryck på AL 1.2 igen för att justera minuter. Tryck på
eller för att ställa
in larmet 1 minut.
3. Tryck på AL 1.2 igen, LED visar "OFF" (larm av). För att välja att vakna till
ljudkällor trycker du på
eller för att välja: -
rd = vakna till radio
bu = vakna till summer
OFF = larm av
4. Tryck på AL 1.2 igen, A2-ikonen och timsiffrorna blinkar. Tryck på eller
för att ställa in larm 2 timmen. Upprepa steg 2) och 3) för att ställa in larm 2.
5. Tryck AL1.2 igen eller ingen knapp omkring 10 sekunder för att avsluta
larminställningsläget. När vakna till radio eller vakna till summer väljst aktiveras
tillhörande larm, vilket indikeras av visning av A1 och / eller A2-ikonen på
vänstra sidan av displayen.
6. Tryck på AL 1.2 igen, eller om ingen knapp trycks in under ca. 10 sekunder för
att avsluta larminställnings läget.
STOPPA OCH ÅTERSTÄLLA LARMET FÖR ATT SLÅ PÅ
NÄSTA DAG
När larm 1 eller 2 ljuder blinkar ikonen tillhörande A1 eller A2. Tryck på AL 1.2 en
gång för att stoppa larmet och återställa det till att återkomma dagen därpå. Efter
det kommer A1 eller A2-ikonen att fortsätta lysa upp på displayen.
Obs: När larmet ljuder, tryck på
/ NAP eller RADIO / INSOMNING som aktiverar
tupplurstimern eller radion och stoppar larmet för dagen.
SLUMMERFUNKTION (standard slummerlängd är 5 minuter)
När larmet ljuder, tryck på
en gång, larmet tystas och kommer igen
efter den inställda slummerlängden.
Obs: om ditt andra larm aktiveras när det första larmet ljuder eller det är i
slummerläge, åsidosätter det andra larmet det första larmet (det första larmet
återställs för att återkomma nästa dag).
ANVÄNDA HÖG-LÅG DIMMER
Tryck på
för att justera ljusstyrkan på LED-tidsdisplayen. Detta kan
endast ske när radion är avstängd eller enheten inte ljuder.
ANVÄNDA TUPPLURSTIMERN
Tupplurstimern låter dig vila och automatiskt vakna i 5, 15, 30, 45, 60, 75 eller 90
minuter.
1. Tryck på
/ NAP en gång, displayen visar tupplursikonen och standard
tupplurstid "05" (5 minuter).
2. Tryck på
/ NAP igen för att välja önskad tupplurstid. Den kommer att gå
37
sV
tillbaka till tidsvisningen om ingen knapp trycks in under ca 5 sekunder.
3. Tupplursikonen tänds när tupplurstimern räknar. När tupplurstimern når 0
kommer larmet att ljuda och tupplursikonen blinkar. Tryck på
/ NAP en
gång för att stoppa tupplurslarmet, tupplursikonen slocknar.
OBS: om tupplurstiden är inställd så ditt larm ljuder, kommer din tupplurstid att
annulleras automatiskt.
STÄLLA IN FM-ANTENNEN
Dra ut FM-trådantennen helt och variera riktningen för bästa FM-mottagning. Ta
inte bort, ändra eller fäst vid andra antenner.
LYSSNA PÅ FM-RADIO
1. För att slå på radion, tryck på INSOMNING/RADIO en gång, displayen visar "ON"
och sedan radiofrekvensen “87.5” avläsningar i MHz.
2. Tryck på
/ för att ställa in radion till en önskad station. Tryck och håll
nere
/ för att söka efter nästa tydliga station.
3. För att justera volymen, tryck på VOL en gång, displayen visar "L07", tryck på
/ för att justera volymen från L01 (minimum) till L15 (max)
4. Tryck på för att stänga av radion.
Anmärkning: håll radion borta från lysrör eller andra elektroniska enheter som kan
orsaka störningar på radion.
ANVÄNDA DET FÖRINSTÄLLDA MINNET
Denna klockradio har sammanlagt 10 förinställda minnen av FM-stationer. Dessa
låter dig förinställda dina favoritkanaler och komma åt dem snabbt.
1. Slå på radion och välj en radiostation som du vill memorera.
2. Tryck och håll nere SET tills “ME” visas och “01” blinkar. Tryck på SET en gång för
att lagra Minne 1.
3. Tryck
eller för att välja en annan station du vill memorera. Tryck
sedan och håll nere SET tills “ME” visas och “01” blinkar. Tryck på
eller en
gång, “02” visas. Tryck på SET en gång för att lagra Minne 02.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att förinställa minnena 3 till 10.
5. För att komma åt en förinställd station när som helst tryck på SET en i taget
medan radion är på.
6. Om du vill redigera en förinställd station, välj en annan station och upprepa
sedan steg 2 till 4. Detta åsidosätter de ursprungliga inställningarna.
ATT ANVÄNDA INSOMNINGSTIMERN
1. Tryck på RADIO/INSOMNING två gånger för att gå in i insomningsläge.
Insomningsikonen “SL” och insomningstiden “05” (5 minuter) blinkar på
displayen.
2. Tryck på RADIO/INSOMNING igen vid behov för att justera insomningstimern
från 5, 15, 30, 45, 60, 75 eller 90 minuter ..
3. När displayen ändras tillbaka för att visa tiden, tryck på RADIO/INSOMNING en
gång för att visa insomningstiden som återstår.
4. Radion kommer att spela den programmerade tiden och sedan stängas av.
5. För att stänga av radion innan tiden har gått, tryck på
en gång.
38
ATT ANVÄNDA VÄDERPROGNOSEN
Det finns en inbyggd fuktsensor i din enhet för att utföra väderprognosen. Det finns
fyra typer av vädervisningar i din väderstation (observera att vädergrafiken kan se
lite annorlunda ut än dem på din enhet): -
SOLEGGIATO
SOLEGGIATO E NUVOLOSO
NUVOLOSO
PIOGGIA
Anmärkningar: för bättre användning av din väderstation, placera enheten på en
plats med öppen luftcirkulation t.ex. nära ett öppet fönster. Att placera den i en
luftkonditionerad miljö kommer att påverka dess exakthet.
Efter att din väderstation startats tar det cirka en timme att bli stabil. Väder
ikonerna på displayen ger en hänvisning till de kommande 3-4 timmarnas
väderförhållanden. Det kanske inte stämmer överens med aktuellt väder utanför.
FELSÖKNING
Om din klocka visar irrelevant tid eller inte fungerar ordentligt, vilket kan orsakas
av elektrostatiska urladdningar eller andra störningar, dra ur DC-uttaget för att
koppla bort strömmen (och ta bort backupbatteriet). Klockradion återställs till
standardinställningarna och du måste ställa in den igen.
Bruksanvisning
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Tristar CL 1489 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för