AudioSonic CL-1485 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
11 1210864
5 97
321
17 18 19
1514 1613
Instruction Manual
19
sV
Bruksanvisning
BESKRIVNING
1. PROJEKTOR
2. PROJEKTIONSRING (för vinkeljustering)
3. PROJECTION-knapp
4. SLEEP-knapp
5. AM / FM-BAND-knapp
6. ALARM-knapp
7. INSTÄLLNINGS-ratt
8. TIME-knapp
9. PÅ / AV / AUTO-knapp
10. HOUR-knapp
11. MINUT-knapp
12. LED DISPLAY
13. FM TRÅDANTENN och AC NÄTKABEL
14. MODE-knapp
15. FOCUS-knapp
16. SET-knapp
17. INSTÄLLNINGS-ratt
18. VOLYM / SUMMER-knapp
19. HÖGTALARE
20. BATTERIFACK
Att ansluta radion
Koppla in AC NÄTKABELN (19) till eluttaget. När strömtillförseln har brutits och återställts,
blinkar klockvisningen. Se till att återställa både rätt tid och alarmtid för korrekt funktion.
Batteribackup
Denna klocka har ett reservkraftssystem för att säkerställa kontinuerlig drift under
strömavbrott. Öppna BATTERIFACKET (18) på baksidan och sätt in ett 9-voltsbatteri
såsom anges i facket och klockans mekanism kommer att fortsätta att bibehålla
aktuell tid och alarmprogram.
Tidsinställning
Tryck och håll på TIME-knappen (5). Tryck på MINUT-knappen (4) eller HOUR-
knappen (13) för att ställa in klockvisningen till korrekt tid. Släpp TIME-knappen (5)
när du är klar med inställningen.
Radiofunktion
Skjut PÅ / AV / AUTO-knappen (7) till "PÅ". Justera INSTÄLLNINGS-ratten (8) och
VOLYM / SUMMER-ratten (9) till den önskade stationen och lyssningsnivån.
Vakna till musik
Tryck och håll på ALARM-knappen (12). Tryck på HOUR-knappen (13) eller MINUT-
knappen (4) för att ställa in önskad uppvakningstid. Släpp ALARM-knappen (12) för
att visa den aktuella tiden. Skjut PÅ / AV / AUTO-knappen (7) till ”AUTO” och slå på
volymen. Radion kommer att spela automatiskt vid den inställda tiden.
Vakna till summeralarm
Följ stegen i "vakna till musik" och vrid VOLYM / SUMMER-ratten till läge "AV". Du
kommer att väckas av SUMMER-alarm. Om du vill stoppa alarmet, slå om PÅ / AV /
AUTO-knappen (7) till "AV".
Somna till musik
Skjut PÅ / AV / AUTO-knappen (7) till antingen "PÅ" eller "AUTO". Tryck på knappen
SLEEP (14) en gång.
Under ’somna tid’ kan radion följa dig till sömns i högst 1 timme och 59 minuter.
För att ställa in önskad insomningsperiod, tryck och håll in knappen SLEEP
(14) och tryck sedan på MINUT-knappen (4) för att ställa in önskad tid för
insomningsfunktionen. Tryck på knappen SLEEP (14) och HOUR-knappen (13)
samtidigt för en timme och 59 minuters insomningstid. Om du vill stänga av radion
innan insomningstiden har gått ut, tryck på SNOOZE-knappen (3) en gång.
Instruction Manual
20
Bruksanvisning
Snooze-funktion
När alarmet är på, tryck på SNOOZE-knappen (3) en gång. Efter 9 minuter, är
alarmet på igen.
Att somna och vakna till musik
Upprepa stegen i "vakna till musik". Tryck på knappen SLEEP (14) för att ställa in den
önskade speltiden. Radion stänger automatiskt och startar igen vid den förinställda
uppvakningstiden.
Projektorfunktion
Tryck på PROJECTION-knappen (15) en gång för att slå på PROJEKTORN (16).
Tiden kommer att projiceras på taket under mörka förhållanden. Justera FOCUS-
ratten (17) för att anpassa riktningen av projicerat datum eller tid. Du kan rotera
PROJICERINGSRINGEN (20) upp till 90 grader för vinkeljustering. Tryck på SET-
knappen (2) en gång för att projicera datum, tryck på SET-knappen (2) två gånger
för att projicera SEKUNDERNA.
Tryck på SET-knappen (2) en gång för att återgå till projicering av tid. Vid normal
tidvisning, tryck på SET-knappen (1) en gång, projektorn projicerar då tid och
datum. Tryck sedan på MODE-knappen (1) och SET-knappen (2) respektive för att
ställa in rätt projiceringstid. Tryck på MODE-knappen (1) fyra gånger, så kommer
den att visa "0:00", sedan kan du ställa in tiden för 24 timmars visning. Om du vill
ställa in tiden för 12 timmars visning fortsätt att trycka på SET-knappen (2) tills du
ser att displayen visar "12:A" sedan kan du ställa in tiden för 12 timmars visning.
Tryck på knappen MODE (1) för att växla mellan datum och tid. Tryck sedan på
SET-knappen (2) för att ändra datum eller tid. Tryck på PROJECTION-knappen (15)
igen för att slå av PROJEKTORN (16).
VARNING
1. Inga flamkällor, såsom tända ljus, bör placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller ställningar utan ordentlig
ventilation.
3. Nätkontakten används som frånkopplingsenhet, frånkopplingsenheten ska vara
lätt tillgänglig.
4. Ventilationen bör inte hindras genom övertäckning av ventilationsöppningarna
med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
5. Den skall inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska,
som vaser, får placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en extern antenn.
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer,
fukt, vibrationer eller placeras i dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra lösningsmedel för
att rengöra ytan på enheten. För att rengöra, torka av den med milt
rengöringsmedel och en ren mjuk trasa.
9. Försök aldrig föra in metalltrådar, nålar eller andra sådana föremål i
ventilationsöppningarna eller andra öppningar på enheten.
Släng inte enheten med hushållsavfallet. Denna produkt måste kasseras
i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). Returnera enheten till en återvinningsstation.
Iaktta gällande förordningar. Kontakta din kommun om du är osäker.
VARNING
• Fara för explosion om batteriet byts felaktigt.
• Ersätt endast med samma eller motsvarande typ av batteri.
• Batterierna skall inte utsättas för stark värme som solsken, eld eller liknande.
• Miljöaspekterna av batterikassering skall uppmärksammas.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

AudioSonic CL-1485 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning