Denver CR-416 Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation
Swedish
FUNKTIONER OCH KONTROLLER
1. Minne/Minne Upp/Display ljus auto på/av/NAP
2. Alarm 1 På / Av / inställt
3. Alarm 2 På / Av / Inställt
4. Snooze / Sleep / DIMMER
5. Tid inst/temp Radio frekvens
6. « / Inställning - / ÅR / DAG
7. » / Inställning + /C-F/ DST
8. Volym Up / Display auto ändring på/av
9. PÅ/AV
10. Minska Volym
11. Display
12. Batterfack (bak på enheten)
13. ÅTERSTÄLL
14. Klassiceringsetikett (bak på enheten)
15. HÖGTALARE
16. TEMPERATURGIVARE (INOMHUS)
17. FM Antenn
18. AC STRÖMSLADD
STRÖMANSLUTNING
Anslut strömsladden till ett vägguttag för växelström. Denna apparat
är försedd med ett uppbackningssystem, det kräver ett 3V CR2032
platt litiumbatteri (ingår inte). Lägg i batteriet i batterifacket, se till
att batteriets positiva och negativa (+ och -) batteripolerna ansluts
till motsvarande poler på plattan i batterfacket. Uppstår ett fel på
växelströmförsörjningen, kopplar klockan automatiskt till batterkraft,
klockan och tidminnet fortsätter att gå. När växelströmmen återkommer,
kopplar klockaan automatiskt tillbaka till huvudströmmen.
KOMMA IGÅNG
Efter att kontakten anslutits tryck återställningsknappen (13) placerad
på enhetens baksida.
- Enheten visar helt segment i 2 sekunder, därefter normalt läge.
1. MANUELL INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM
A. Ställa in tid och datum - Tryck tidknappen (5) i normalt läge och
håll nedtryckt i 2 sekunder för att öppna inställningsläge tid, efter att
inställningsläget öppnats tryck tidknappen (5) för att ändra
lägescykeln som följer :
Normal → År → Månad → Dag → 12/24 tim → RTC tim → RTC Min →
Normal
Aktivitet (vid datajustering)
- Tryck << / Inställning- knappen (6) för att justera data bakåt
- Tryck << / Inställning + (7) för att justera data framåt
- Håll nedtryckt « eller» knappen i 2 sekunder för att aktivera auto
fram.
B. Ställa in Alarm 1 och Alarm 2 - Tryck alarmknappen (2/3) i normalt
läge och håll nedtryckt i 2 sekunder för att öppna inställningsläge
alarm, efter att inställningsläget öppnats tryck alarmknappen (2/3) för
LED DISPLAY
Tidsindikering
MHz Indikering
ALARM 2 indikering
PM indikering
STANDBY Indikering
ALARM 1 indikering
att ändra lägescykeln som följer :
Normal → AL1 Tim → AL1 Min → AL1 Veckodag alarm → AL1 väckning
pip → AL1 väckning Radio → AL1 väckning radio volym → Normal
Normal → AL2 Tim → AL2 Min → AL2 Veckodag alarm → AL2väckning
pip → AL2 väckning radio → AL2 väckning radio volym → Normal
Välj alarm veckodagläge som följer
1-5: Måndag till Fredag
1-7: Full vecka
6-7: Lördag & Söndag
1-1: En dag i veckan
Aktivitet (vid datajustering)
- Tryck << / Inställning- knappen (6) för att justera data bakåt
- Tryck << / Inställning+ (7) för att justera data framåt
- Håll nedtryckt « eller» knappen i 2 sekunder för att aktivera auto
fram.
2. STÄLLA IN ALARM UTGÅNG PÅ/AV
Tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av knappen (1) till Auto
från läge, alarm väckning display stängs automatiskt av.
Tryck alarm 1 På / Av / inställt knappen (2) för att koppla på och av
alarm utgångsfunktion.
Tryck alarm 2 På / Av / inställt knappen (3) för att koppla på och av
alarm utgångsfunktion.
3. ALARM VARAKTIGHET OCH SNOOZE FUNKTION
Om ingen knapp trycks pågår alarm radio eller pip i 30 minuter och
avbryts därefter automatiskt och upprepas igen nästa dag vid samma
tid.
För Snooze:
- Vid alarm, tryck snooze knappen (4) för att aktivera snooze
funktionen, pip alarm eller radio stoppas.
- Snooze intervall är 9 minuter (inte inklusive andra början)
- Snooze fortgår om inte På/Av knappen (9) trycks för att stänga av
summer eller radio alarmet annars stängs alarmet av automatiskt
efter 30 minuter.
- Tryck minne/minne upp/display ljus auto på/av knappen (1) till auto
från läge, display tänds under alarm. tryck snooze / sleep knappen
(4) för att aktivera snooze funtkionen, summer alarm eller radio /
display stannar & av.
4. ÄNDRA DISPLAY INNEHÅLL
Tryck «/Inställning-/ÅR/DAG knappen (6) vid normal ändrar till
display år/månad/dag efter 5 sekunder avbrott och återgår till att visa
tid.
Lyssna på Radio
Tryck PÅ/AV knappen för att slå på enheten.
Använd ställ in + eller ställ in - knappen för att välja den önskade
FM stationen. Om du trycker och håller inställning + eller - knappen
i en sekund, därefter släpper, söker automatiskt enheten till nästa
radiosändning.
Tryck PÅ/AV knappen för att stänga AV enheten.
För att ställa in/hämta förinställd radio
Tryck PÅ/AV knappen för att slå på enheten.
Använd ställ in + eller ställ in - knappen för att välja den önskade FM
stationen.
Tryck minne/minne + knappen, ‘P01 blinkar i displayn.
Tryck minne/minne + knappen igen för att ställa in förinställt.
Upprepa steg 2 till 4 för att förinställa er stationer.
Enheten kan förinställa totalt 10 FM stationer totalt.
När ‘P01 - P10 blinkar, tryck inställning + eller - knappen för att välja
förinställt nummer.
När förinställda stationer återropas tryck minne/minne+/minne- för att
År indikering
MÅNAD indikering DAG indikering
välja det förinställda numret.
Sleep funktion
När du lyssnar på radio, tryck Snooze/Sleep knappen för att aktivera
sleep läge. Du kan justera sleep tid från 90 minuter till 15 minuter
genom att trycka snooze/sleep knappen. Apparaten stängs automatiskt
av efter den valda tiden.
NAP tidur FUNKTION (nerräkningstidur)
Vid radio från läge, tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av/Nap
knappen (1) för att koppla på NAP läge. NAP tiden hålls I 5 sekunder,
tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av/NAP knappen (1) inom 5
sekunder för att ändra tiden från 90min-10min.
För att stoppa alarm buzzer, tryck strömbrytaren på/av knappen (9)
Tryck Minne/Minne Upp/Display ljus auto på/av/NAP (1) knappenhar
ingen verkan under alarmet.
Tryck På/Av knappen (9) för att avbryta NAP funktionen.
SPECIFIKATIONER
Frekvensområde: FM 87.5- 108MHz
Batteriuppbackning: 3V (CR2032 platt litium batteri X 1)
Strömförsörjning: AC 230V 50Hz
ÅTERSTÄLLNING
- Återställningsknappen är placerad på enhetens baksida. Använd en
kulspetspenna för att trycka på den varje gång du bytt batterierna,
eller enheten inte fungerar som förväntat. Detta återställer alla
inställningar till standardvärden, och raderar alla lagrade data (alarm
och klock inställningar)
Observera:
- Se till att FM antennen är helt utdragen och justerad för bästa FM
mottagning.
VARNING
1. Ingen öppen låga, som ett tänt ljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller rack utan tillräcklig
ventialtion
3. Där huvudkontakten används för avstängning, ska
avkopplingsenheten alltid vara åtkomlig.
4. Ventilationsöppningarna ska inte täckas över med t.ex. tidningar,
bordsdukar, gardiner, osv.
5. Den ska inte exponeras för dropp eller stänk och inga föremål fyllda
med vätska som vasar ska placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten ska inte exponeras för direkt solljus, mycket hög eller låg
temperatur, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inga slitande, bensen, tinner eller andra lösningsmedel för
att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka med en svag inte
slitande lösning av rengöringsmedel och en ren mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, stift eller andra liknande föremål i
ventilation eller öppningar på apparaten.
10. Endast för inomhusanvändning.
11. Om den externa kabeln för denna ljuskälla skadas, ska den
enbasrt ersättas av tillverkaren eller hans service agent eller
liknande kvalicerad person för att undvika skador.
FÖRSIKTIGHET
Explosionsrisk om batterierna ersätts felaktigt
Ersätt endast med samma eller liknande typ
Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter
och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av
en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk
och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och
elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information
nns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
1 / 1