Fujitsu HBG18LVTB Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
LUFTKONDITIONERING
Golv/Takmodell
BRUKSANVISNING
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.
ARTIKELNr. 9374379729-02
Svenska
Sv-2
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (GOLV/TAKMODELL)
ARTIKELNr. 9374379729-02
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att
följa följande säkerhetsåtgärder.
Felaktig användning orsakad av att instruktionerna inte följs kan orsaka skada, vars allvar klassi ceras enligt följande:
VARNING
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan
leda till döden eller allvarligt skada användare eller servicepersonal.
VAR FÖRSIKTIG
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan
leda till personskada eller skada på egendom.
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar.
Konsultera alltid auktoriserad servicepersonal för
reparation, installation och ytt av denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage,
elstöt eller brand.
Vid händelsen av ett fel såsom att det luktar bränt,
stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och
koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av den
elektriska brytaren eller dra ur strömsladden. Kontakta
sedan auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig så du inte skadar nätaggregatskabeln.
Om den är skadad, bör den bara bytas ut av auktoriserad
servicepersonal.
I händelse av ett kylvätskeläckage, se till att hålla
borta från brand och brandfarliga objekt och kontakta
auktoriserad servicepersonal.
Vid händelsen av åskväder eller någon form av tecken
på blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via
fjärrkontrollen, och se till att inte röra produkten eller
strömkällan för att förhindra elolyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av
kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått tillräcklig
övervakning eller instruktioner gällande användning av
enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker
med enheten.
Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom
att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta
på eller stänga av kretsbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
Utsätt dig inte för direkt kylande luft öde under en längre
tid.
För inte in dina ngrar eller andra föremål i
utloppsöppningen, öppna panelen, eller inloppsgallret.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Tillhandahåll ventilation under användning.
Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum)
från antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder
produkten under längre perioder.
Efter en längre tids användning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten för att förhindra att
produkten faller ned.
Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas
noga när du använder den här produkten i ett rum med
spädbarn, barn, äldre eller sjuka personer.
Rikta inte luftflödet mot eldstäder uppvärmningsenheter.
Blockera inte eller täck över inloppsgaller och
utloppsöppningen.
Utsätt inte aggregatets trådar för tryck.
Klättra inte, placera inte föremål, eller häng föremål på
denna produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller
hushålls tillhörigheter under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner
och orsaka skador eller fel på din egendom.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för konservering av
livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk,
eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring
av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
Drick inte dräneringsvätskan från luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.
För att undvika personskador vid installation
eller underhåll av enheten får inte de inbyggda
värmeväxlarnas aluminiumflänsar i denna produkt
vidröras.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .................................. 2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ......................... 3
NAMN PÅ DELAR ...................................................... 4
FÖRBEREDELSE ...................................................... 6
DRIFT ......................................................................... 7
TIMERANVÄNDNING ................................................ 9
SLEEP TIMERDRIFT ............................................... 10
MANUELL AUTODRIFT ........................................... 10
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING .......11
SWINGDRIFT ........................................................... 12
ENERGISPARDRIFT ................................................ 12
10 °C UPPVÄRMNING ............................................. 13
VÄLJA FJÄRRKONTROLLENS SIGNALKOD ......... 13
RENGÖRING OCH SKÖTSEL ................................. 14
FELSÖKNING .......................................................... 15
ANVÄNDARTIPS ...................................................... 16
Sv-3
Energispar-och bekvämlighetsfunktion
INVERTER
När enheten startas och tas i drift används mycket energi för
att snabbt kyla ner rummet till önskad temperatur. Därefter
byter enheten automatiskt till en lägre energiförbrukning för en
mer energisparande och behaglig drift.
ENERGISPARDRIFT
När ECONOMY (ENERGISPAR) används kommer temperatu-
ren i rummet att vara något högre än den som ställdes in un-
der nedkylningen och lägre än den inställda temperaturen för
uppvärmning. Därför sparar ECONOMY(ENERGISPAR) mer
energi än i andra normallägen.
RIKTNINGSBARA LUFTFLÖDEN
(SWINGDRIFT)
Tredimensionell kontroll över luftflödets swing är möjligt ge-
nom användning av både upp/ner-riktad swing och höger/vän-
ster-riktad swing. Eftersom riktningsklaffarna för upp/ner drivs
automatiskt enligt enhetens driftläge är det möjligt att ställa in
luft ödets riktning utifrån driftsläge.
EXTREMT TYST DRIFT
När FAN-knappen (Fläkt) används för att välja QUIET (Tyst
läge), börjar inomhusenheten gå extremt tyst; inomhusenhe-
tens luft öde reduceras för att ge tystare drift.
BYTE TILL AUTO
Driftsläget (nedkylning, "dry", uppvärmning) ändras automa-
tiskt för att behålla inställd temperatur, och temperaturen hålls
konstant hela tiden.
10°C UPPVÄRMNING
Rumstemperaturen kan hållas på 10°C för att förhindra att
rumstemperaturen blir för låg.
Bekväm drift
TIMERPROGRAM
TIMERPROGRAM medför att du kan integrera driften av OFF
(AV) timern och ON (PÅ) timern i en enda sekvens. Sekven-
sen kan hantera 1 kommando från OFF-timer till ON timer,
eller från ON timer till OFF timer, inom en 24-timmars period.
SLEEP (SOV) TIMER
När sovknappen används under uppvärmning, minskar ter-
mostaten gradvis under drift; under under kylning eller "dry"-lä-
ge, ökar termostaten gradvis under drift. När den inställda
tiden är nådd,stängs enheten av automatiskt.
Ren funktion
LÖSTAGBARA INLOPPSGALLER
Inomhusenhetens inloppsgaller kan enkelt tas bort för rengö-
ring och underhåll.
Fjärrkontroll
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollen medför bekväm drift av inomhu-
senheten.
ANSLUTEN FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)
Den valfria trådfjärrkontrollen kan användas.
Följande skillnader nns vid användning av fjärrkontroll jämfört
med användning av en trådlös fjärrkontroll.
[ Ytterligare funktioner för de anslutna ]
• Vecko-timer
• Temperaturinställningstimer (set back timer)
Både ansluten fjärrkontroll och trådlös fjärrkontroll kan använ-
das samtidigt.
(Men funktionen är begränsad)
Ett pipande ljud hörs om de begränsade funktionerna på fjärr-
kontrollen används. OPERATION, TIMER och den 3:e lampan
på inomhusenheten blinkar.
[ Begränsade funktioner för trådlösa ]
• SLEEP timer
• TIMER (ON (PÅ) timer, OFF (AV) timer och Program timer)
• 10°C UPPVÄRMNING
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
Sv-4
NAMN PÅ DELAR
Inomhusenhet
1
Kontrollpanel
2
MANUAL AUTO-knapp (Manuell auto)
NärMANUAL AUTO-knappen hålls intryckt
i mer än 10 sekunder startas den forcerade
kylningen.
Den forcerade kylningen används vid instal-
lationen.
Endast för auktoriserad servicepersonal.
Om den forcerade kylningen startar oförut-
sett, tryck på START/STOP-knappen för att
stoppa luftkonditioneringen.
Tryck på knappen Filter Reset.
3
Signalmottagare för fjärrkontroll
4
OPERATION-indikeringslampa (grön)
5
TIMER-indikeringslampa (orange)
TIMER-indikeringslampan lyser när timern
ställs in med den trädlösa fjärrkontrollen
.
6
ECONOMY-indikeringslampa (grön)
ECONOMY-indikeringslampan lyser under
ECONOMY-drift och 10 °C HEAT-läget.
7
Inloppsgaller
8
Luft lter
9
Riktningsklaffar upp/ner
0
Luft ödesgaller höger/vänster
(bakom riktningsklaffarna för upp/ner)
A
Dräneringsslang
Sv-5
Skärm
Den bifogade illustrationen förenklar förklaringen för alla
tänkbara indikatorer; under pågående drift kommer dock
skärmen endast att visa de indikatorer som gäller aktuell
drift.
1
MODE-knapp (Läge)
2
10 °C HEAT-knapp (Uppvärmning)
3
SET TEMP-knapp (
/ ) (Ställ in
temp)
4
ECONOMY-knapp (Energispar)
5
SLEEP-knapp (Sov)
6
FAN-knapp (Fläkt)
7
START/STOP-knapp (Start/Stopp)
8
SET-knapp (vertikal) (Ställ in)
9
SET-knapp (horisontal) (Ställ in)
0
SWING-knapp (Swing)
A
TIMER MODE-knapp (Timerläge)
B
TIMER SET ( / ) knapp (Ställ in ti-
mer)
C
CLOCK ADJUST-knapp (Klockjustering)
D
RESET-knapp (Återställning)
E
TEST RUN-knapp (Testkörning)
Den här knappen används vid installation av
luftkonditioneringen, och skall inte använ-
das i normala omständigheter eftersom det
medför att luftkonditioneringens termostat
inte fungerar korrekt.
Om den här knappen trycks in under normal
drift, kommer enheten byta till testdrift, och
inomhusenhetens OPERATION-indikerings-
lampa och TIMER-indikeringslampa blinkar
samtidigt.
Tryck START/STOP-knappen för att
stoppa testdriften och stoppa luftkonditione-
ringen.
F
Signalsändare
G
Temperatur SET (Inställning) indikator
H
Driftlägesindikator
I
SLEEP-indikator
J
Sändarindikator
K
Fläkthastighetsindikator
L
SWING-indikator
M
Timerlägesindikator
N
Klockindikator
Vissa inomhusenheter kan inte utrustas med alla funk-
tioner till alla knappar på den här fjärrkontrollen. Inomhu-
senheten kommer att pipa och OPERATION, TIMER och
ECONOMY-lamporna blinkar när en knapp där funktionen
inte är tillgänglig, trycks in på fjärrkontrollen.
Fjärrkontroll
Skärm
NAMN PÅ DELAR
Sv-6
FÖRBEREDELSE
VARNING
Var noga med att undvika att spädbarn och
småbarn råkar svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra fel eller skada på
fjärrkontrollen:
- Placera fjärrkontrollen där den inte utsätts
för direkt solljus eller hög värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- Urladdade batterier måste tas bort
omedelbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
Om läckande batterivätska kommer i
kontakt med huden, ögonen eller munnen
ska du omedelbart skölja med rent vatten,
och kontakta läkare.
Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka korrekt signalöverföring.
Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga stötar.
Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
Försök inte ladda urladdade batterier.
Använd inte urladdade batterier som har
laddats.
Använd endast godkända batterier.
Blanda inte nya och använda batterier.
Batterierna kan användas i omkring
1 år under normala förhållanden. Om
fjärrkontrollens räckvidd förkortas
avsevärt byter du batterierna och trycker
på knappen "RESET" med en pennspets
eller liknande.
Slå på strömmen
1
Slå på kretsbrytaren.
Sätt i batterier (AAA/R03/LR03
×
2)
1
Batteriluckan sitter på baksidan och öppnas genom
att trycka på den.
Tryck på markeringen och skjut undan luckan i pilens riktning.
2
Sätt in batterier.
Se till att batteriernas poler ( ) är riktade åt rätt håll.
3
Stäng batteriluckan.
Ställ in rätt tid
1
Tryck på knappen CLOCK ADJUST.
Använd ett spetsigt föremål som en kulspetspenna eller liknande för att
trycka på knappen.
2
Använd knapparna TIMER SET ( / ) för att ställa
in klockan på rätt tid.
knapp :
Tryck för att gå framåt.
knapp :
Tryck för att gå bakåt.
(För varje knapptryckning kommer tidsinställningen antingen att gå framåt /
bakåt i 1 minuterssteg. Håll nere knapparna för att ändra tidsinställningen
snabbare, i 10 minuterssteg.)
3
Tryck på knappen CLOCK ADJUST igen.
Detta avslutar tidinställningen och sätter igång klockan.
Använda fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste riktas mot signalmottagaren för att fungera rätt.
Räckvidd: Omkring 7 meter
Ett pipande ljud hörs när signalen tagits emot korrekt.
Om inget hörs, tryck på fjärrkontrollen igen.
Fjärrkontrollshållare
3
Lyfta ut fjärrkontrollen (om
den hålls i handen).
1
Montera hållaren.
2
Sätt in fjärrkontrollen.
Skruvar
Sätt in
Tryck in
Skjut uppåt
Dra ut
Sv-7
Välja driftsläge
1
Tryck på START/STOP-knappen.
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa (grön) lyser.
Luftkonditioneringen startar.
2
Tryck på MODE-knappen för att välja önskat läge.
Varje gång knappen trycks in, ändras läget i följande ordning.
AUTO COOL (Kyla) DRY (Avfuktning)
HEAT (Värme)
FAN (Fläkt)
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Ställa in rumstemperatur
Tryck på knappen för SET TEMP.
knapp:
Tryck för att höja termostatinställningen.
knapp:
Tryck för att sänka termostatinställningen.
Termostatinställningsintervall:
AUTO ....................................18-30 °C
Uppvärmning .........................16-30 °C
Kyla/Dry ................................18-30 °C
Termostaten kan inte användas för att ställa in rumstemperatur i FAN-läge (Fläkt) (tem-
peraturen syns inte på fjärrkontrollens skärm).
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Termostatinställningarna skall anses vara standardvärden, och kan skilja sig något
från den faktiska temperaturen i rummet.
Ställa in äkthastighet
Tryck på FAN-knappen (Fläkt).
Varje gång knappen trycks in, ändras äkthastigheten enligt följande:
AUTO HIGH (Hög) MED (Medel) LOW (Låg) QUIET (Tyst)
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Vid inställning på AUTO:
Uppvärmning:
Fläkten säkerställer en optimal cirkulation av varm luft.
Dock kommer äkten att hålla låg hastighet när temperaturen på luf-
ten från inomhusenheten är låg.
Kylning:
När rumstemperaturen närmar sig termostatinställningen, går äkten
långsammare.
Fläkt:
Fläkten går med låg hastighet.
Fläkten går mycket långsamt i övervakningsläget och i början av uppvärmningsläget.
EXTREMT TYST drift
Vid inställning på QUIET (Tyst):
SUPER QUIET drift börjar. Inomhusenheten luft öde minskas för att ge tystare drift.
SUPER QUIET drift kan inte användas under läget "dry" (avfukta). (Samma gäller
när "dry" väljs under AUTO-drift.)
Under QUIET drift kommer uppvärmnings- och kylningsprestandan att minskas nå-
got. Om rummet inte värms upp/kyls ner vid QUIET drift, så skall inomhusenhetens
hastighet justeras.
DRIFT
Exempel:
Vid inställning på COOL.
Exempel:
Vid inställning på 26 °C.
Exempel:
Vid inställning på AUTO.
Sv-8
Stoppa drift
Tryck på START/STOP-knappen.
OPERATION-indikeringslampan (grön) släcks.
Lägesdrift
AUTO (i COOLING modell):
När AUTO (automatisk ändring) väljs först kommer äkten att gå med låg hastighet i några minuter medan inomhusen-
heten känner av rummets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade temperaturinställningen
Kyl- eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära eller lägre än den de nierade temperaturen i
temperaturinställningen Övervakningsläge
När inomhusenheten har justerat rumstemperaturen till en temperatur nära termostatinställningen, påbörjas övervak-
ningsläget. I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer inomhusenheten
att återigen välja rätt driftsläge (kylning) för att justera temperaturen till det värde som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (COOL (kylning), DRY (avfuktning),
FAN ( äkt)).
AUTO [i HEAT & COOL (Reverse Cycle) modell]:
När AUTO (automatisk ändring) väljs kommer luftkonditioneringen välja rätt driftsläge (kylning eller uppvärmning) uti-
från rummets aktuella temperatur.
När AUTO väljs först, kommer äkten att gå med låg hastighet i några minuter medan inomhusenheten känner av rum-
mets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade temperaturinställningen
Kyl- eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära den de nierade temperaturen i temperaturin-
ställningen Avgörs av utomhustemperaturen
Rumstemperatur är lägre än den definierade temperaturinställning-
enUppvärmningsläge
När luftkonditioneringen har justerat rumstemperaturen i närheten av termostatinställningen påbörjas övervakningslä-
get. I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer luftkonditioneringen att
återigen välja rätt driftsläge (uppvärmning, kylning) för att justera temperaturen till det värde som ställts in på termosta-
ten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (HEAT (uppvärmning), COOL (kylning),
DRY (avfuktning), FAN ( äkt)).
UPPVÄRMNING
*:
Används för att värma rummet.
När uppvärmning har valts, kommer hastigheten på luftkonditioneringens
äkt vara mycket låg i cirka 3 till 5 minuter, därefter övergår den till vald
äkthastighet. Den här tiden behövs för att inomhusenheten skall värmas
upp innan full drift.
När rumstemperaturen är mycket låg, kan frost bildas på utomhusenhe-
ten och prestandan minskas. För att avlägsna frosten kommer avfrost-
ningscykeln att startas då och då. Under automatisk avfrostning, kommer
OPERATION-indikeringslampan att blinka och uppvärmningen avbrytas.
Det dröjer ett tag efter att uppvärmningen startats innan rummet blir varmt.
KYLA:
Används för att kyla rummet.
AVFUKTA
:
Används för försiktig nedkylning samtidigt som rummet avfuktas.
Du kan inte värma upp rummet i "dry"-läge.
Under "dry"-läge körs enheten med låg hastighet; inomhusenhetens äkt
stannar då och då så att fuktigheten i rummet justeras. Fläkten kan gå
med mycket låg hastighet när fuktigheten i rummet justeras.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när "dry"-läget har valts.
FLÄKT:
Används för luftcirkulation i rummet.
Under uppvärmning:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är högre än aktuell rumstemperatur. Upp-
värmningen startar inte om termostaten är
satt lägre än aktuell rumstemperatur.
Kyl-/"dry"-läge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än aktuell rumstemperatur. Kyl-
och dryläge kommer inte att starta om
termostaten är satt högre än den aktuella
rumstemperaturen (i kylläge går endast
äkten).
I äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
eller kyla rummet.
DRIFT
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara "HEAT & COOL MODEL" (Reverse Cycle).
De nierad temperatur
i temperaturinställning
Övervakningsläge
Kylläge eller "dry"-
läge
Kyl- eller "dry"-läge
De nierad temperatur
i temperaturinställning
Uppvärmningsläge
Avgörs av
utomhustemperatur
Sv-9
Avbryta timer
Använd knappen TIMER MODE (Timerläge)
för att välja "CANCEL" (Avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Ändra timerinställningar
Utför steg
2
och
3
.
Stoppa luftkonditioneringen medan
timern är igång
Tryck på START/STOP-knappen.
Ändra driftsvillkor
Om du vill ändra driftsvillkor (läge, äkthastig-
het, termostatinställning, QUIET-läge), efter att
timern ställts in, vänta tills hela skärmen visas
igen, tryck sedan på lämplig knapp för att änd-
ra till önskad inställning.
TIMERANVÄNDNING
Avbryta timer
Använd knappen TIMER MODE (Timerläge)
för att välja "CANCEL" (Avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Ändra timerinställningar
1.
Följ instruktionerna i avsnittet "Använda ON
Timer eller OFF Timer" för att ställa in önska-
de ändringar.
2. Tryck på TIMER MODE-knappen för att
välja antingen OFF
ON eller OFF
ON.
Stoppa luftkonditioneringen medan
timern är igång
Tryck på START/STOPP-knappen.
Ändra driftsvillkor
Om du vill ändra driftsvillkor (läge, äkthastig-
het, termostatinställning, QUIET-läge), efter att
timern ställts in, vänta tills hela skärmen visas
igen, tryck sedan på lämplig knapp för att änd-
ra till önskad inställning.
Använda ON Timer eller OFF Timer
1
Tryck på START/STOP-knappen
(om enheten redan är i drift, fortsätt till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa (grön) lyser.
2
Tryck på TIMER MODE-knappen för att välja ON (På)
timer eller OFF (Av) timer.
Varje gång knappen trycks in, ändras timerfunktionen enligt följande:
CANCEL (Avbryt) OFF (Av) ON (På)
PROGRAM (OFF
ON, OFF
ON)
Inomhusenhetens TIMER-indikeringslampa (orange) tänds.
3
Använd knapparna TIMER SET (Ställ in timer) för att
justera önskad OFF-tid eller ON-tid.
Ställ in tiden medan indikatorn blinkar (den blinkar i cirka 5 sekunder).
knapp :
Tryck för att gå framåt.
knapp :
Tryck för att gå bakåt.
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Använda timerprogram
1
Tryck på START/STOP-knappen
(om enheten redan är i drift, fortsätt till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa (grön) lyser.
2
Ställ in önskad tid för OFF-timer och ON-timer.
Se avsnittet "Använda ON Timer eller OFF Timer" för att ställa in önskat läge
och tid.
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens TIMER-indikeringslampa (orange) tänds.
3
Tryck på knappen TIMER MODE (Timerläge) för att
välja PROGRAM timerdrift (OFF
ON eller OFF ON
visas på skärmen)
.
"OFF timer" och "ON timer" kommer att visas växelvis på skärmen och se-
dan ändras till att visa den inställda tiden för det som läge som ska köras
först.
Timerprogrammet sätter igång. (Om ON-timer har valts för att köras först,
kommer enheten att stoppa vid den tidpunkten.)
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Om timerprogram
Timerprogram medför att du kan integrera driften av OFF timer och ON timer i en
enda sekvens. Sekvensen kan hantera 1 kommando från OFF timer till ON timer, el-
ler från ON timer till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.
Den första timerfunktionen som tas i drift är den som är närmast aktuell tidpunkt.
Ordningen på det som skall utföras anges av pilen på fjärrkontrollens skärm (OFF
ON, eller OFF
ON).
Ett exempel på timerprogrammering kan vara att låta luftkonditioneringen stoppa
automatiskt (OFF timer) efter att du lagt dig, sedan starta automatiskt (ON timer) på
morgonen innan du går upp.
Se till att fjärrkontrollen är inställd på rätt tid innan timerfunktionen används. (
Sida 6.)
Om inomhusenheten är ansluten till en ansluten fjärrkontroll, kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in tiden.
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-10
Olik andra timerfunktioner, används SLEEP Timer (Sov) för att ställa in tiden fram tills luftkonditioneringen stoppas.
Om inomhusenheten är ansluten till en ansluten fjärrkontroll, kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in tiden.
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Använda SLEEP Timer
SLEEP-knappen (Sov) kan tryckas in medan luftkonditione-
ringen är igång eller stoppad.
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa (grön) och TIMER-indikeringslampa
(orange) tänds.
Ändra timerinställningar
Tryck på SLEEP-knappen (Sov) en gång och ställ in tiden ge-
nom att använda TIMER SET (Ställ in timer) (
/ ) knap-
parna.
knapp :
Tryck för att gå framåt.
knapp :
Tryck för att gå bakåt.
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Avbryta timer
Använd knappen TIMER MODE (Timerläge)
för att välja "CANCEL" (Avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Stoppa luftkonditioneringen medan
timern är igång
Tryck på START/STOP-knappen.
Om SLEEP Timer
För att förhindra överdriven värme eller kylning under vila styr SLEEP timer temperaturinställningen automatiskt i enlighet med den
tid som ställts in. När tiden löpt ut, stoppar luftkonditioneringen helt.
SLEEP TIMERDRIFT
Ställ in tid
1 timme
1 °C
2 °C
2 °C
3 °C
4 °C
30
minuter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tid
Under kyl-/ "dry"-läge:
När SLEEP timer är inställd, är termostaten inställd på att öka
med 1 °C varje timme. När termostaten har ökat med 2 °C, be-
hålls den inställda termostatinställningen vid den tidpunkten tills
tiden har löpt ut, då luftkonditioneringen automatiskt stängs av.
SLEEP timerinställning
Under uppvärmning:
När SLEEP timer är inställd, minskas termostatinställningen au-
tomatiskt med 1 °C var 30:e minut. När termostaten har minskat
med totalt 4 °C, behålls den inställda termostatinställningen vid
den tidpunkten tills tiden har löpt ut, då luftkonditioneringen au-
tomatiskt stängs av.
SLEEP timerinställning
MANUELL AUTODRIFT
Använd MANUAL AUTO om du har tappat bort fjärrkontrollen eller fjärrkontrollen slutar fungera.
När luftkonditioneringen styrs av inom-
husenhetens kontroller, kommer den att
vara i samma läge som det AUTO-läge
som valts på fjärrkontrollen.
Dock kommer värmepumpsmodellen för
flera luftkonditioneringar att följa läget
för inomhusenheten.
Fläkthastigheten kommer att ställas in
på "AUTO" och termostaten ställs in på
standardvärden. (24 °C)
Kontrollera inomhusenheten utan fjärrkontroll
Tryck på knappen MANUAL AUTO på
inomhusenheten i mer 3 sekunder och
mindre än 10 sekunder.
För att stoppa driften, tryck på knappen MANUAL AUTO en gång till.
Sv-11
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING
VARNING
För aldrig in ngrar eller främmande föremål
i utloppsöppningarna: den invändiga fläkten
körs i mycket hög hastighet och kan orsaka
personskador.
Att försöka ytta riktningsklaffarna upp/
ner eller luft ödesgallren höger/vänster
manuellt kan orsaka felaktig drift. I så-
dan fall, stoppa och starta om. Gallren
borde då börja fungera normalt igen.
Under kyl- och "dry"-läge får riktnings-
klaffarna inte ställas in i uppvärmnings-
lägena (
5
till
7
) under längre perioder,
eftersom vattenånga kan kondenseras
nära utloppsgallren och vatten kan
droppa in i luftkonditioneringen. Om luft-
ödesgallren lämnas i uppvärmningslä-
gena i kyl- eller "dry"-lägena under mer
än 30 minuter, kommer de automatiskt
återgå till position
4
.
Luft ödets riktning och rumstemperatur
bör övervägas noga när du använder
den här produkten i ett rum med späd-
barn, barn, äldre eller sjuka personer.
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara "HEAT & COOL MODEL" (Reverse Cycle).
Justera luftriktningen upp, ner, vänster och höger med riktningsknapparna på fjärrkontrollen.
Använd riktningsknapparna efter att inomhusenhetens drift startats och luft ödesgallren är stilla.
Vertikal luft ödesjustering
Tryck på SET-knappen (vertikal).
Varje gång knappen trycks in, ändras luftriktningen enligt följande.
1
2
3
4
5
6
7
Inställningar för luft ödets riktning:
1
,
2
,
3
,
4
: I kyl-/"dry"-lägena
5
,
6
,
7
: I uppvärmingsläget*
Skärmen på fjärrkontrollen ändras inte.
Justera luftriktningen inom intervallerna som visas ovan.
Det vertikala luft ödet ställs in automatiskt som visas, i enlighet med den drift som valts.
Under kyl-/ "dry"-läge: Horisontellt öde
1
Under uppvärmning*: Nedåtriktat öde
7
Under AUTO-läget kommer ödet under de första minuterna att vara horisontellt
1
och luft ödet kan inte justeras under den här tiden.
Luft ödet kommer automatiskt att ställas in på
1
när temperaturen på luft ödet är
låg i början av uppvärmningsläget.
Horisontell luft ödesjustering
Tryck på SET-knappen (horisontell).
Varje gång knappen trycks in, ändras luftriktningen enligt följande.
1
2
3
4
5
Skärmen på fjärrkontrollen ändras inte.
Luft ödesgaller höger/vänster
Justera luftriktningen inom intervallerna som visas ovan.
Sv-12
SWINGDRIFT
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Up/down swing operation Left/right swing operation
Swing operation stops Up/down/left/right swing operation
Välj SWING Operation
Tryck på SWING-knappen.
SWING-skärmen lyses upp.
Varje gång SWING-knappen trycks in, ändras läget i följande ordning.
Stoppa SWING-drift
Tryck på SWING-knappen och välj STOP.
Luft ödesriktningen kommer att återgå till inställningen innan swing startades.
Om SWING-drift
Typ av drift
Kyl/"dry"
Uppvärmning
FAN (FLÄKT)
Swingområden
1
till
5
(hela intervallet)
1
till
5
(hela intervallet)
1
till
5
(hela intervallet)
SWING-driften kan stoppas tillfälligt om äkten inte är igång, eller
vid mycket låga hastigheter.
Välj swingdrift höger/vänster
*1
Luft ödesgallrens position före swing anges inom parentes.
Typ av drift
Kyl/"dry"
Uppvärmning
FAN (
1
~
4
)
*1
FAN (
5
~
7
)
*1
Swingområden
1
till
4
3
till
7
1
till
4
3
till
7
SWING-driften kan stoppas tillfälligt om äkten inte är igång, eller
vid mycket låga hastigheter.
Välj swingdrift upp/ner
ENERGISPARDRIFT
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Använda ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen (Energispar).
ECONOMY-indikeringslampan (grön) tänds.
ENERGISPAR-drift påbörjas.
Stoppa ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen igen.
ECONOMY-indikeringslampan (grön) släcks.
Normal drift börjar.
Om ENERGISPAR-drift
Den maximala utgående effekten för ENERGISPAR-drift är omkring 70 % av normal luftkonditionering för kylning och uppvärmning.
Om rummet inte kyls (eller värms) tillfredsställande under ENERGISPAR-drift, välj normal drift.
Under övervakning i AUTO-läget kommer inte luftkonditioneringen att ändra till ENERGISPAR-drift även om ENERGISPAR väljs
genom att trycka ner ECONOMY-knappen.
När ENERGISPAR-läget används kommer temperaturen i rummet att vara något högre än den som ställdes in under nedkylning-
en och lägre än den inställda temperaturen för uppvärmning. Därför sparar ENERGISPAR-läget mer energi än i andra normallä-
gen.
När era luftkonditioneringar är anslutna, är ENERGISPAR-läge endast tillgängligt för inomhusenheten.
Indieringslampa
: Lyser
: AV
Sv-13
10 °C UPPVÄRMNING
Använda 10 °C UPPVÄRMNING
Tryck på 10 °C HEAT-knappen (Uppvärmning).
OPERATION-indikeringslampan (grön) släcks, och ECONOMY-indikeringslampan (grön)
tänds.
Stoppa 10 °C UPPVÄRMNING
Tryck på START/STOP-knappen.
Driften stoppas och ECONOMY-indikeringslampan (grön) släcks.
Om 10 °C UPPVÄRMNING
Uppvärmningsläget startar inte om rummets temperatur är tillräckligt hög.
Rumstemperaturen kan hållas på 10 °C genom att trycka på knappen10°C HEAT för
att förhindra att rumstemperaturen blir för låg.
I system med era typer av luftkonditionering ökar temperaturen om inomhusenheten
är i HEAT-läge där "10 °C UPPVÄRMNING" används. När läget "10 °C UPPVÄRM-
NING" används ska alla inomhusenheter köras i "10 °C UPPVÄRMNING"-läget.
Under 10 °C UPPVÄRMNING kan
endast följande funktioner användas.
SWING
VÄLJA FJÄRRKONTROLLENS SIGNALKOD
När två eller era luftkonditioneringar är installerade i ett rum och fjärrkontrollen styr en annan luftkonditionering än den du önskar
ställa in ska du ändra koden på fjärrkontrollen så att den endast styr den luftkonditionering du vill ställa in (4 val är möjliga).
När två eller era luftkonditioneringar är installerade i ett rum, kontakta din återförsäljare för att ställa in de individuella signalkoderna.
Välja fjärrkontrollens signalkod
Utför följande steg för att välja signalkod på fjärrkontrollen. (Observera att luftkonditioneringen inte kan ta emot en signal om den inte
har ställts in till den tillhörande signalkoden.)
Indieringslampa
: Lyser
: AV
Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter att signalkoden visats, kommer systemet återgå till den ursprungliga skär-
men med klockan. Starta om från steg 1, i sådana fall.
Luftkonditioneringens signalkod är inställd på "A" innan leverans. Kontakta din återförsäljare för att ändra signalkoden.
Fjärrkontrollen återställs till signalkod "A" när batterierna byts. Om du använder en annan signalkod än "A" ska du återställa
signalkoden efter batteribyte.
Om du inte känner till luftkonditioneringens signalkod, prova alla koder (
) tills du hittar den som styr luftkonditio-
neringen.
1
Tryck på knappen START/STOP tills klockan visas på
fjärrkontrollen.
2
Tryck på knappen MODE (Läge) i minst fem sekunder
för att se aktuell signalkod (ursprungligen inställd på
).
3
Tryck på knapparna
(
/
)
för att byta kod mellan
. Matcha koden på skärmen med luftkondi-
tioneringens signalkod.
4
Tryck på knappen MODE igen för att återgå till klock-
an. Signalkoden kommer att ändras.
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-14
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
Fläkten går snabbt inuti enheten, och kan orsaka personskada.
Se till att du inte tappar inloppsgallret.
Vänligen kontakta servicepersonal för rengöring av ltret eftersom det innebär arbete på hög
höjd.
Utsätt inte huvudenheten för ytande insektsmedel eller hårspray.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Rengöra luft ltret
1. Dra ut båda sidor och mitten av inlopps-
gallret.
Cirka 30 mm
Sidpanel
Inloppsgaller
Skåra
Arm
Krok
Arm
2.
Ta ut luft ltren genom att dra dem uppåt.
Tryck bort lterhandtagen från inloppsgallret, i riktning [A],
och dra ut luft ltren.
Handtag
Inloppsgaller
Bas
[A]
Luft lter
Fäste
3. Rengör luft ltren.
Ta bort allt damm från ltren antingen genom att damm-
suga eller tvätta dem. Låt ltren torka ordentligt efter tvätt,
undvik direkt solljus vid torkning.
4.
Sätt tillbaka ltren i inloppsgallret.
(1)
Luft ltren passar mot insidan av inloppsgallret. (Figur 1)
(2)
Nederkanten på luftfiltren borde passa i filterfästena.
(Figur 1)
(3)
Luft ltren ska tryckas ned så att ovankanterna passar in
under kanten på inloppsgallret. (Figur 2)
(Figur 1)
Filterfäste
Luft lter
(Figur 2)
5. Tryck in båda sidor och mitten av in-
loppsgallret.
Luft ltren kan rengöras från damm antingen genom damm-
sugning, eller genom att tvättas med milt rengöringsmedel
och varmt vatten. Om ltren tvättas måste de torkas nog-
grant i skuggan innan de installeras igen.
Om smuts ackumuleras på luft ltret reduceras luft ödet och
effektiviteten minskar och ljudet ökar.
Filteråterställning (ECONOMY-indikeringslampan blinkar/Särskild inställning)
Kan användas om den ställs in korrekt under installationen.
Var vänlig kontakta auktoriserad servicepersonal vid
användning av denna funktion.
Tänds när det är dags att rengöra ltren.
Efter att strömmen slagits på, tryck på knappen MANUAL AUTO i 2 sekunder
eller mindre på inomhusenheten.
: Blinkar
: AV
VAR FÖRSIKTIG
Vid långvarig användning kan enhetens prestanda reduceras på grund av att smuts ackumuleras på enhetens insida. Förutom
den rengöring och skötsel du genomför rekommenderar vi att enheten inspekteras regelbundet. Kontakta auktoriserad service-
personal för ytterligare information.
Vid rengöring av enheten skall inte vatten varmare än 40°C, frätande rengöringsmedel, eller lätt yktiga lösningsmedel som
bensen eller thinner användas.
Om enheten inte ska användas under 1 månad eller längre se då till att enhetens inre delar är ordentligt torra genom att köra
enheten i äktläge under en halv dag innan avstängning.
Sv-15
FELSÖKNING
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara "HEAT & COOL MODEL" (Reverse Cycle).
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömfö-
rsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återför-
säljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enhe-
ten är avstängd.
Enheten luktar bränt eller det ryker
Vatten läcker från enheten
Genomför följande kontroll innan service begärs:
VARNING
Symptom Orsak
Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Sätter inte igång omedel-
bart:
Om enheten stoppas och sedan startas omedelbart igen kom-
mer inte kompressorn att sätta igång förrän efter cirka 3 minu-
ter för att undvika att säkringar löses ut.
När strömkällan stängs av och på, kommer skyddskretsen att
vara igång under cirka 3 minuter vilket förhindrar drift under
den tiden.
Det hörs ljud:
Under användning eller omedelbart efter att luftkonditionering-
en stoppats kan ljudet av rinnande vatten höras. Dessutom
hörs ett extra tydligt ljud i cirka 2 till 3 minuter efter igångsätt-
ning (ljudet av ödande kylvätska).
Under drift kan ibland ett svagt gnisslande ljud höras. Det be-
ror på en minimal utvidgning och sammandragning i frontpa-
nelen på grund av temperaturändringar.
*
Vid uppvärmning kan ett väsande ljud höras ibland. Ljudet
kommer från den automatiska avfrostningsenheten.
16
Lukter:
Viss lukt kan komma från inomhusenheten. Det är lukten från
rummet (möbler, rök, etc) som har sugits in i luftkonditione-
ringen.
Dimma eller ånga syns:
Under kyl- eller "dry"-drift, kan en tunn dimma släppas ut från
inomhusenheten. Detta beror på att luften i rummet kyls ned
plötsligt av den utgående luften vilket ger upphov till kondens
och dimbildning.
*
Under uppvärmning kan utomhusenhetens äkt råka stanna,
och ånga kan synas från enheten. Det beror på den automa-
tiska avfrostningsenheten.
16
Luft ödet är svagt eller
upphör:
*
När uppvärmningen startar hålls äkthastigheten på en myck-
et låg nivå för att värma upp enhetens invändiga delar.
*
Om rumstemperaturen överstiger termostatinställningarna
under uppvärmning, kommer utomhusenheten att stoppa, och
inomhusenhetens äkt kommer att gå mycket långsamt. Ställ
in termostaten på en högre inställning om ytterligare upp-
värmning av rummet önskas.
*
Under uppvärmning kommer enheten att stoppas tillfälligt
(högst 15 minuter) medan den automatiska avfrostningen
är igång. Under automatisk avfrostning, kommer OPERA-
TION-indikeringslampan att blinka.
16
Fläkten kan komma att gå mycket långsamt i "dry"-drift eller
om enheten kontrollerar rumstemperaturen.
Under SUPER QUIET (TYST) drift går äkten med mycket låg
hastighet.
Vid övervakning i AUTO-drift kommer fläkten att med
mycket låg hastighet.
Om flera enheter används i olika användningslägen enligt
vad som visas nedan, kommer de enheter som sätts ingång
efteråt att stoppas och OPERATION-indikeringslampan (grön)
blinkar.
Uppvärmningsläge och kylläge (eller "dry"-läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
17
Det kommer vatten från
utomhusenheten:
*
Under uppvärmning kan utomhusenheten läcka vatten på
grund av den automatiska avfrostningen.
16
ECONOMY-indikerings-
lampan blinkar:
Rengör ltren. Släck ECONOMY-lampan efteråt.
14
Sv-16
FELSÖKNING
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, eller om du känner att det luktar bränt, eller om OPERATION-indikeringslampan och
TIMER-indikeringslampan blinkar och ECONOMY-indikeringslampan blinkar snabbt. Stäng av omedelbart, stäng av kretsbrytaren
och kontakta auktoriserad service personal.
Symptom Diagnostik
Se sidan
KONTROLLERA
EN
GÅNG TILL
Fungerar inte.
Har huvudströmmen stängts av?
Har det varit strömavbrott?
Har säkringen gått, eller en kretsbrytare löst ut?
Fungerar timern? 9 till 10
Dålig kylning (eller upp-
värmning*)
från äkten:
Är luft ltret smutsigt?
Är inloppsgallret eller utgångsporten på luftkonditioneringen
blockerad?
Ställde du in rumstemperaturen (termostaten) rätt?
Är ett fönster eller en dörr öppet/öppen?
Beträffande kylning, lyser solen rakt in? (Dra för gardinerna.)
Beträffande kylning, finns det uppvärmningsapparater och
datorer inne i rummet, eller är det för många människor i rum-
met?
Är enheten inställd på QUIET (Tyst) drift ?
Enheten går inte enligt
fjärrkontrollinställningen:
Är batterierna i fjärrkontrollen slut?
Är batterierna i fjärrkontrollen rätt insatta?
6
ANVÄNDARTIPS
Uppvärmningsprestanda*
Den här luftkonditioneringen fungerar enligt värmepumpsprincipen
och absorberar värme från utomhusluft och för in den varma luften
inomhus. Resultatet är att driftsprestandan minskar om utomhus-
temperaturen sjunker. Om du upplever att uppvärmningen inte är
tillräcklig, rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen
med någon annan typ av uppvärmning.
Värmepumpen värmer upp hela rummet genom att cirkulera luften
genom rummet, resultatet är att det kan dröja lite efter att luftkon-
ditioneringen har satts igång, innan rummet är uppvärmt.
När inomhus- och utomhustemperaturerna är höga*
När både inomhus och utomhus temperaturerna är höga vid upp-
värmning, kan utomhusenhetens äkt stanna tillfälligtvis.
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning*
När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luftfuktighet,
kan frost bildas på utomhusenheten under uppvärmning och detta
kan minska produktens prestanda.
För att undvika den här typen av reducerad prestanda är den här
enheten utrustad med en mikrodatorstyrd avfrostningsfunktion.
Om det bildas frost stoppas luftkonditioneringen tillfälligt och av-
frostningskretsen arbetar en kort stund (högst 15 minuter).
Under automatisk avfrostning, kommer OPERATION-
indikeringslampan (grön) att blinka.
Om det bildas frost på utomhusenheten efter att uppvärmningen
stoppats kommer enheten att starta den automatiska avfrostning-
en.
Utomhusenheten kommer automatiskt att stoppa under några mi-
nuter.
Låg omgivande kylning*
När utomhustemperaturen faller kommer utomhusenhetens fläktar
ändras till låg hastighet eller stängas av periodvis.
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara "HEAT & COOL MODEL" (Reverse Cycle).
**Dubbla fjärrkontroller (tillval)
Ytterligare en fjärrkontroll kan läggas till, till maximalt 2 fjärrkontroller. Båda kontrollerna styr luftkonditioneringen. Dock kan inte ti-
merfunktionen användas på sekundärenheten.
**Gruppkontroll
1 fjärrkontroll kan kontrollera upp till 16 luftkonditioneringsenheter. Alla luftkonditioneringsenheterna har samma inställningar.
Gruppkontroll kan inte användas för eranvändarsystem.
En ansluten fjärrkontroll krävs för den här funktionen (**).
Sv-17
Luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan anslutas till era typer av utomhusenheter. Luftkonditionering med era typer gör det möjligt att använ-
da era inomhusenheter på era platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.
Instruktioner relaterade till inverter (
) kan endast tillämpas på "INVERTER MODEL".
Drift kan ske i följande olika driftslägen.
Kylläge och "dry"-läge
Kylläge och äktläge
"Dry"-läge och äktläge
Driftläget (uppvärmning, eller kyl/dry) på utomhusenheten
avgörs av driftsläget för inomhusenheten som används
först. Om inomhusenheten startat i äktläget kan inte an-
vändarläget för utomhusenheten avgöras.
Om exempelvis inomhusenheten (A) startas i äktläge och
inomhusenheten (B) arbetar i uppvärmningsläge, startar
inomhusenheten (A) tillfälligt i fläktläget när inomhusen-
heten (B) startat användningen i uppvärmningsläget och
OPERATION-indikeringslampan (grön) på inomhusen-
heten (A) börjar blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och
övergår i standby-läge. Inomhusenhet (B) fortsätter i upp-
värmningsläget.
Samtidig användning av era enheter
När luftkonditionering av flera typer används kan flera
inomhusenheter användas samtidigt, men när 2 eller er
inomhusenheter används i samma grupp kommer upp-
värmnings- och kyleffektiviteten bli mindre än om endast
en inomhusenhet används. Om du vill använda er än 1
inomhusenhet för att kyla samtidigt, bör användningen
ske nattetid eller vid tidpunkter när mindre uteffekt krävs.
På samma sätt, när flera enheter används samtidigt för
uppvärmning rekommenderas att de används tillsammans
med andra värmekällor, efter behov.
Säsongsvariationer och utomhusförhållanden, rummens
utformning och antal personer i rummet kan också medfö-
ra skillnader i effektivitet. Vi rekommenderar att du provar
olika driftsmönster för att fastställa nivån för dina enheter
vad gäller uppvärmning och kylning, och använda dem på
det vis som bäst passar din familjs livsstil.
Om du upptäcker att 1 eller flera enheter levererar en
lägre nivå på kylning eller uppvärmning vid samtidig drift,
rekommenderar vi att du slutar med samtidig drift av era
enheter.
Drift kan inte ske i följande olika driftslägen.
Om inomhusenheten är inställd på ett driftsläge som inte
kan utföras kommer OPERATION-indikeringslampan
(grön) på inomhusenheten att blinka (1 sekund på, 1 se-
kund av) och enheten går in i standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylläge (eller "dry"-läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
AUTO Restart
Vid strömavbrott
Om strömmen till luftkonditioneringen avbryts av ett ström-
avbrott, kommer enheten att starta automatiskt i det läge
som valts tidigare när strömmen kommer tillbaka.
Om ett strömavbrott inträffar under TIMER drift, kommer ti-
mern att återställas och enheten börja (eller stoppas) utifrån
de nya timerinställningarna. I sådana fall blinkar TIMER-in-
dikeringslampan (orange).
Användning av andra elektriska apparater (elektrisk rak-
apparat etc.) eller trådlös radiosändare kan leda till att luft-
konditioneringen fungerar fel. I sådana fall, dra ut kontakten
tillfälligt, anslut igen, och använd fjärrkontrollen för att åter-
uppta driften.
ANVÄNDARTIPS
Simultan luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan också anslutas till en simultan ertypsanslutning som aktiverar simultan drift av upp till 3 inomhusen-
heter genom att ansluta utomhusenheterna med ett separationsrör (dubbelt eller trippelt).
Obs:
Anslutningsbar typ av separationsrör varierar beroende på modell.
I en simultan multianslutning, fungerar alla inomhusenheterna och kontrolleras av en kontroll som speci cerats att vara den primära
kontrollenheten.
För den här unika egenskapen av simultan multianslutning är vissa funktioner, som kontrolleras av den kontroll som speci cerats
som den sekundära, begränsade.
Sv-18
Kommentarer
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara "HEAT & COOL MODEL" (Reverse Cycle).
*
Under uppvärmningen kan överdelen på inomhusenheten
bli varm, det beror på att kylvätska cirkulerar genom inom-
husenheten även när den stoppat; det är inget fel.
*
I uppvärmningsläget kommer utomhusenheten att börja
avfrostning då och då under korta perioder. Om använda-
ren ställer in inomhusenheten för uppvärmning igen under
avfrostningen, kommer avfrostningen att fortsätta, och
uppvärmningen kommer att påbörjas när avfrostningen
avslutats, vilket medför att det kan ta tid innan varm luft
kommer ut.
ANVÄNDARTIPS
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Fujitsu HBG18LVTB Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar