Fujitsu RSG07LUCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Svenska
LUFTKONDITIONERING
Väggmonterad modell
DRIFTMANUAL
ArtikelNr. 9319356112-03
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
Sv-1
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .................................. 1
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ......................... 2
NAMN PÅ DELARNA ................................................. 3
FÖRBEREDELSER .................................................... 5
OPERATION (DRIFT) ................................................. 6
JUSTERA RIKTNINGEN AV LUFTCIRKULATION
........ 8
DRIFT AV SWING ..................................................... 8
KRAFTFULL DRIFT ................................................... 9
ECONOMY (EKONOMI) DRIFT ................................. 9
10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT ................................ 10
DRIFT AV UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ
(OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
................................. 10
MANUELL AUTOMATISK DRIFT ............................. 10
ON/OFF TIMER DRIFT .............................................11
ANVÄNDNING AV PROGRAMTIMER .................... 12
DRIFT AV SLEEP TIMER (INSOMNINGSTIMER)
........ 13
DRIFT AV WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN)
........ 14
RENGÖRING OCH VÅRD ....................................... 18
FELSÖKNING .......................................................... 20
TIPS FÖR DRIFT ..................................................... 21
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ArtikelNr. 9319356112-03
BRUKSANVISNING
VÄGGMONTERAD MODELL
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid
auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och ytt av
denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller
brand.
Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart
driften lufkonditioneringen och koppla bort all strömförsöjning ge
-
nom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur ström-
sladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig med att inte skada nätaggregatet.
Om den är skadad, bör den bara bytas ut av auktoriserad service
-
personal.
I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från brand
och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal.
I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken på en blixt
-
nedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå
från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklu
-
sive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga,
eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om det inte har fått
tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av
enheten från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i
eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av
strömbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
Utsätt dig inte direkt för de kylande luftödet under många timmar.
För inte in ngrar eller andra föremål i utloppsöppningen, öppna
panelen, eller inloppsgallret.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Se till att använda ventilation då och då under användning.
Använd alltid denna produkt med luftlter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från an
-
tingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten
under längre perioder.
Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen
på inomhusenheten för att förhindra att den här produkten faller
ned.
Luftödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du
använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn gamla
eller sjuka personer.
Rikta inte luftödet mot eldstäder för uppvärmning.
Blockera inte eller täck över inloppsgaller och utloppsöppningen.
Tryck inte all för hårt på kylänsarna.
Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller hushållstillbehör
under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan bli blött och orsaka
skador eller fel på din fastighet.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, väx
-
ter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta
kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för direkt luftöde.
Drick inte dräneringsvatten från luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.
Rör inte aluminiumänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna
produkt för att undvika personskador när du installerar eller upprätt
-
håller enheten.
Denna produkt innehåller uoriderade växthusgaser.
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs igenom detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se
till att följa de följande säkerhetsåtgärderna.
Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassiceras enligt följande:
VARNING
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan
resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren.
VAR FÖRSIKTIG
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resul-
tera i personskada för användaren, eller skada på egendom.
Sv-2
KRAFTFULL DRIFT
Produkten kommer att driva på maximal effekt, vilket är prak-
tiskt när du snabbt vill kyla ner eller värma upp rummet.
Rengöringsfunktion
APPLE-CATECHIN FILTER
APPLE-CATECHIN-FILTER använder statisk elektricitet för
att rengöra na partiklar och dammstoft i luften som tobaksrök
och pollenväxter som är för små att se.
Observera att när luftrengöringsfiltret installeras, minskar
mängden producerad luft, vilket orsakar en liten minskning på
prestandan för inomhusenheten.
JONDEODORISERINGSFILTER
Filtret deodoriserar kraftfullt sönderfallande absorberade lukter
som använder de oxiderande och reducerande effekter av jo-
ner genererad av ultra na keramiska partiklar.
■ Fjärrkontroll
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Trådlös fjärrkontroll ger en bekväm kontroll av inomhusenhe-
tens drift.
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL
Den alternativa trådbundna fjärrkontrollen kan användas. När
du använder fjärrkontrollen, följer det olika punkter jämfört med
med trådlös fjärrkontroll.
Och du kan använda både den trådbundna och trådlösa fjärr-
kontrollen samtidigt. (Men funktionen är begränsad)
När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används,
hörs pipande ljud, OPERATION (DRIFT), TIMER och 3:e lam-
pan i inomhusenheten blinkar.
[De begränsade funktionerna för trådlös]
• 10°C UPPVÄRMNINGDRIFT
DRIFT AV UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ (OUTDO-
OR UNIT LOW NOISE)
• WEEKLY TIMER (VECKOVIS TIMER)
• ON/OFF (PÅ/AV) TIMER
• PROGRAM TIMER
• SLEEP (INSOMNINGS) -TIMER
• KRAFTFULL DRIFT
Energibesparing och bekväm funktion
INVERTER (VÄXELRIKTARE)
I början av driften används en stor mängd ström för att få upp
önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar luftkonditione-
ringen automatiskt till en låg inställning av ström för ekonomisk
och bekväm drift.
ECONOMY (EKONOMI) DRIFT
När driftläget för ECONOMY arbetar, kommer rumstempera-
turen att vara lite högre än den inställda temperaturen under
kylningsläge och lägre än den inställda temperaturen för upp-
värmningsläge. Därför kan läget för ECONOMY spara mer
energi än andra normala lägen.
DRIFT AV SWING
Luftödesriktning i ventilationsgallren svänger automatiskt upp
och ned så att luften når till varje skrymsle och vrå i ditt rum.
AUTO CHANGEOVER (AUTOMATISKT BYTE)
Driftläge (kylning, avfuktning, uppvärmning) slås automatiskt
på för att bibehålla den inställda temperaturen och temperatu-
ren hålls konstant hela tiden.
SUPER QUIET DRIFT
Luftflödet från inomhusenheten luftflödet reduceras för att ge
tystare drift.
10°C UPPVÄRMNINGDRIFT
Rumstemperaturen kan hållas vid 10°C för att förhindra att
rumstemperaturen faller för lågt.
DRIFT AV UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
Driftläge för UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ minskar
ljudnivån utomhusenheten genom att undertrycka äkthas-
tigheten och kompressorns rotationstal. Det är effektivt när
omgivningen är tyst som nattetid.
* Den här funktionen kan inte användas för luftkonditionering
av multityp.
Praktisk funktion
WEEKLY TIMER (VECKOVIS TIMER)
Kombinationen av temperaturinställning och timerfunktionen
som du kan välja valfri dag mellan måndag och söndag, kan
ställas in efter behov.
Du kan ställa in upp till fyra ON (PÅ)-timers eller OFF (AV)-
timers på en dag.
PROGRAM TIMER
Med programmet för timern kan du integrera funktionerna
OFF-timer och ON- timer med en enda sekvens. Sekvensen
kan innebära 1 övergång från OFF-timer till ON-timer eller från
ON-timer till OFF- timer, inom en 24 timmars period.
SLEEP (INSOMNINGS) TIMER
När du trycker SLEEP (INSOMNINGS) -knappen under
uppvärmningsläge sänks inomhusenhetens temperaturinställ-
ning gradvis under drift; i kylningsläge höjs temperaturinställ-
ningen gradvis under drift. När den inställda tiden nås stängs
inomhusenheten av automatiskt.
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
Sv-3
Fjärrkontroll Signalmottagare och MANUAL AUTO-knapp
När batteriet i fjärrkontrollen är död eller fjärrkontrollen är förlorad, kan man trycka på
knappen för MANUELL AUTO -knapp för åter aktivera nödfunktionen.
När MANUAL AUTO -knappen är intryckt i mer än 10 sekunder, startar forcerad kyldrift.
Forcerad kyldrift används vid installationsprocessen.
Endast för behörig servicepersonal.
När driften för forcerad kylning startar av någon anledning, tryck på knappen START/
STOP
att stoppa driften.
OPERATION-indikator (grön)
Tänds under normal drift och blinkar långsamt under automatisk avfrostning.
Indikatorlampan för TIMER (orange)
Om indikatorlampan för TIMER blinkar när timern är i drift, anger den att ett fel har inträffat med
inställningen av timern. (Se sidan 21.)
Indikatorlampan för ECONOMY (grön)
Indikatorlampan för ECONOMY lyser när ECONOMDRIFT och 10°C UPVÄRMNINGSDRIFT är i
drift.
NAMN PÅ DELARNA
INOMHUSENHET
Dräneringsslang
Luftrengörings lter
Öppna inloppsgaller (Se sidan 18)
Tillbehör till inomhusenheten
Luft lter
Ventilationsgallret luft ödesriktning
Fjärr-
kontroll
Batterier Luftrengörings lter
Hållare
för fjärr-
kontroll
Gängpres-
sande skruv
Öppen panel Inloppsgaller
Höger-vänster ventilationsgaller
(bakom luft ödesriktning ventilationsgaller)
Det öppnas samtidigt med drift och
stänger när den stannar.
Undvik att föra in händer eller ngrar
in i den när den öppna panelen öpp-
nas/stängs. Fingrarna kan skadas.
Flytta inte den öppna panelen för
hand. Det kan orsaka avbrott, där
ånga kan kondensera nära ventila-
tionsgallrets utlopp och vattendrop-
par kan rinna ut från det om du
använder våld.
Häng inga objekt på den öppna
panelen, eller föra in föreml i pa-
nelen medan den är öppen. Kan
orsaka avbrott.
Innan du börjar, se
till att inloppsgallret
har stängts helt. (Se
sidan 18.)
Ofullständig stäng-
ning av inloppsgallret
kan ha en effekt på
välfungeranded eller
utförandet av luftkon-
ditioneringen.
Indikator
Sv-4
FJÄRRKONTROLL
FJÄRRKONTROLLENS DISPLAYEN
: Se sidan
► 10
► 10
6
9
6
6
8
5
5
9
► 5 • 11~17
► 5 • 11~17
6
6
► 10
6
10°C UPPVÄRMNING-KNAPP
POWERFUL (STRÖM) -knapp
TEMP-knapp
Signalsändare
START/STOP-knapp
LÄGES-knappen
FLÄKT-knappen
SVÄNG-knapp
ECONOMY-knapp
UTOMHUSENHET
Knapp för LÅG LJUDNIVÅ
Knapp för INSTÄLLNING
CLOCK ADJUST (JUSTERING AV KLOCKA)-knapp
RESET (ÅTERSTÄLLNING) -knapp
TIMER SETTING
(TIMERINSTÄLL
-
NING) -knapp
SEND (SKICKA)
-knapp
SELECT (VÄLJA)
-knapp
NEXT (NÄSTA)-
knapp
BACK
(TILLBAKA)-knapp
WEEKLY (VECKO-
VIS) -knapp
ON/OFF (PÅ/AV)-
knapp
SLEEP (INSOMNING) -
knapp
► 11~17
Visning av MODE (LÄGE)
Visning av LOW NOISE MODE (LÄGET FÖR LÅGT LJUD)
Visning av TEMPERATUR
Visning av SEND (SKICKA)
Visning av CLOCK & TIMER (KLOCKA OCH TIMER)
Visning av indikator för sändning
Visning av SWING (SVÄNGA)
Visning av FLÄKTHASTIGHET
► 6 • 7 • 10
För att underlätta förklaringen, har den medföljande illustrationen tagits fram för att visa alla möjliga indikatorer; i den fak-
tiska driften visar displayen endast dessa indikatorer lämpliga för den aktuella driften.
När knappen trycks fjärrkontrollen,
visas endast den drivna delen tills överfö-
ringen av signalerar är slutförd. Det är en
praktisk funktion för att bekräfta innehållet
i driften.
Ex.) När du ändrar den förinställda tem-
peraturen från 24 °C till 25 °C under drift
för kylning.
Innan knappen
trycks
När knappen
trycks
Överföring
slutförtd
Om användning av knappar och visning av fjärrkontrollen
Visning av indikator för sändning
8
8
Sv-5
Ladda batterierna (R03/LR03
×
2)
1
Skjut den främre luckan för att ta bort.
Skjut den i pilens riktning.
2
Sätt i batterier.
Se till att de sätts i med batteriets polaritet (
+ / -
) korrekt.
3
Stäng frontluckan.
Ange veckodagen och aktuell tid
1
Tryck på CLOCK ADJUST-knappen .
2
Tryck på SELECT
-knapparna för att välja vecko-
dagen
Tryck på NEXT-knappen
3
Tryck SELECT
-knapparna för att justera
klockan till aktuell tid.
knapp : Tryck för att ytta fram tiden.
knapp : Tryck för att ytta tillbaka tiden.
(Varje gång knapparna trycks, kommer tiden att yttas framåt/bakåt i steg
om 1-minut åt gången; hålla knapparna nedtryckta för att snabbt ändra tiden
i steg om 10-minuter åt gången.)
4
Tryck på SEND-knappen .
Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.
Tryck SEND-knappen, när du benner dig nära huvudenheten. Om du
gör det när du är långt ifrån huvudenheten, kan det hända att signalen inte
skickas ordentligt och inställningarna kanske inte blir korrekt kongurerade.
När du ska använda fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste pekas mot signalmottagaren för att fungera korrekt.
Räckvidd: Ca 6 m.
När en signal tas emot ordentligt av inomhusenheten, hörs ett pipande ljud.
Om inget pip hörs, tryck på knappen på fjärrkontrollen igen.
Hållare för fjärrkontroll
FÖRBEREDELSER
VARNING
Se till att spädbarn och små barn inte råkar
svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra fel eller skada på fjärrkon-
trollen:
- Placera fjärrkontrollen på där det inte
kommer utsättas för direkt solljus eller hög
värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- Urladdade batterier måste tas bort
omedelbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
Om läckande batterivätska kommer i kon-
takt med huden, ögonen eller munnen ska
du omedelbart skölja med rent vatten, och
kontakta din läkare.
Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka den lämpliga signalöverföring.
Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga stötar.
Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
Försök inte ladda om torrbatterier.
Använd inte torrbatterier som har laddats
om.
Använd endast angivna typer av batterier.
Blanda inte olika typer eller nya och be-
gagnade batterier tillsammans.
Batterier kan användas i ca 1 år vid
normal användning. Om fjärrkontrollens
räckvidd förkortas märkbart, byt ut bat-
terierna, och tryck “ÅTERSTÄLLA”
-knappen med spetsen på en bläckpenna
eller andra små objekt.
Slå på strömmen
Slå på överspänningsskyddet
1 Montera hållaren.
Skruvar
2 Ställ in fjärrkon-
trollen.
Infoga
Tryck in
3
När du vill ta bort fjärrkontrol-
len (när den används manuellt).
Skjut upp
Dra ut
VAR FÖRSIKTIG
Hålla den mottagande delen för signal bort
från lampor och platta TV-skärmar.
Signalen kanske inte kan tas emot i rum
med lysrör som tänds ögonblickligen (till
exempel typ växelriktare). I sådana fall,
kontakta butiken där du köpte produkten.
RESET
FÖRBJUDET
MO TU WE TH FR SA SU
Sv-6
OPERATION (DRIFT)
Exempel: När den är inställd på COOL:
Exempel: När den är inställd på 26°C.
Exempel: När den är inställd på AUTO:
När du ska starta driften
Tryck på START/STOP-knappen .
Inomhusenhetens indikatorlampa för DRIFT (grön) tänds.
Luftkonditioneringen kommer att tas i drift.
När du ska välja driftläge
Tryck på MODE-knappen för att välja önskat läge.
Varje gång knappen trycks, ändras läget i följande ordning.
AUTO COOL DRY
HEAT FAN
Ca 3 sekunder senare, visas hela displayen igen.
När du ska ställa in temperaturen
Tryck på TEMP-knappen
.
knapp: Tryck för att höja temperaturinställningen.
knapp: Tryck för att sänka temperaturinställningen.
Inställning av temperaturintervallet:
AUTO ....................................18-30°C
COOL/DRY ...........................18-30°C
HEAT .....................................16-30°C
Temperaturen kan inte användas för att ange rumstemperatur under FLÄKT-läget (tem-
peraturen visas inte på fjärrkontrollens displayen).
Ca 3 sekunder senare, visas hela displayen igen.
När du ska ställa in  äkthastigheten
Tryck på FAN-knappen
.
Varje gång knappen trycks, ändras  äkthastigheten i följande ordning.
(AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET)
Ca 3 sekunder senare, visas hela displayen igen.
När den är inställd på AUTO:
Uppvärmning :
Fläkten arbetar för att optimalt cirkulera uppvärmd luft.
Dock fungerar äkten vid mycket låg hastighet när temperaturen i luften
från inomhusenheten är låg.
Kylning : När rumstemperaturen närmar sig inställd temperatur minskar  äkthastig-
heten.
När rumstemperaturen är nära den inställda temperaturen, kan det inre
rummets  äkt ibland stanna för att spara energi.
Fläkt : Fläkten går på medelhastighet.
SUPER QUIET drift
Om du väljer TYST med knappen FLÄKT går enheten in i supertyst driftläge. Det inne-
bär att inomhusenhetens luft öde minskas för tystare drift.
SUPER QUIET-drift kan inte användas i DRY (AVFUKTNINGS)-läge. (Samma gäller
när avfuktningsläge är markerat under drift i AUTO-läge.)
I SUPER QUIET-drift, minskar prestandan något för uppvärmning och kylning. Om
rummet inte värms upp/kyls ned vid användning av SUPER QUIET-läge, ska du jus-
tera luftkonditioneringens  äkthastighet.
Inställning för temperatur bör betraktas som ett standardvärde och kan avvika från
den faktiska temperaturen i rummet.
Sv-7
Om funktionen AUTOMATISKT BYTE
AUTO:
När funktionen AUTOMATISKT BYTE först markeras, kommer att äkten
arbeta vid mycket låg hastighet några minuter, under vilken tid inom-
husenheten upptäcker rumsförhållandet och väljer rätt läge.
Rumstemperaturen är högre än den de nierade temperaturen i tempera-
turinställning → kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperatur är nära den de nierade temperaturen i temperaturinställ-
ning
Bestäms av utomhustemperatur
Rumstemperaturen är lägre än den de nierade temperaturen i tempera-
turinställning
Uppvärmningsläge
När inomhusenheten har justerat rumstemperaturen till ställd temperatur-
inställning, kommer den det börja övervaka driften. I övervakning av drift-
läge arbetar  äkten vid låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer
inomhusenheten återigen korrekt drift (uppvärmning, nedkylning) för att
justera temperaturen enligt det värde som ställts in i termostaten.
Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du
ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Om driftläge
Uppvärmning:
Använd för att värma upp ditt rum.
När läget uppvärmning är valt, kommer att inomhusenheten verka på
mycket låg äkthastighet i ca 3 till 5 minuter, varefter den kommer att byta
till den valda inställning för äkten. Denna tidsperiod ges för att tillåta in-
omhusenheten att värma upp innan full drift påbörjas.
När utomhustemperaturen är mycket låg, kan frost bildas utomhusen-
heten och dess prestanda kan minska. För att undanröja sådana frost,
kommer luftkonditioneringen automatiskt att ange avfrostningscykel från
tid till annan. Under drift för automatisk avfrostning, kommer indikatorlam-
pan för OPERATION (DRIFT) blinka, och driften för uppvärmning avbryts.
Efter påbörjad drift av uppvärmning, tar det lite tid innan rummet blir var-
mare.
Kylning :
Använd för att kyla ditt rum.
Avfuktning:
Användning för försiktig kylning samtidigt som rummet avfuktas.
Du kan inte värma upp rummet i avfuktningsläge.
Under avfuktningsläge, kommer att inomhusenheten arbeta i låg hastig-
het; för att justera fuktigheten i rummet, kan inomhusenhetens  äkt stanna
då och då. Dessutom kan äkten arbeta i mycket låg hastighet när du jus-
terar fuktigheten i rummet.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläge har valts.
Fläkt:
Använd för att cirkulera luften i hela rummet.
När vill stoppa driften
Tryck på START/STOP-knappen .
Indikatorlampan för OPERATION (grön) släcks.
Under uppvärmning:
Ställa in temperaturen till en temperaturin-
ställning som är högre än den nuvarande
rumstemperaturen. Uppvärmningsläget
fungerar inte om temperaturen är lägre än
den faktiska temperaturen i rummet.
Under kylning/avfuktning:
Ställ in temperaturen till en temperaturin-
ställning som är lägre än den nuvarande
rumstemperaturen. Lägena kylning och
avfuktning fungerar inte om temperaturen
är högre än den faktiska rumstemperaturen
(i kylningsläge, kommer endast äkten att
fungera).
Vid drift av  äkt:
Du kan inte använda inomhusenheten för
att värma upp och kyla ner ditt rum.
OPERATION (DRIFT)
Bestäms av utom-
hustemperatur
Kylning eller avfuktning
De nierad
temperatur i
temperaturin-
ställning
Uppvärmning
Sv-8
Vertikal justering av luftödesriktningen
Tryck på SET-knappen .
Varje gång knappen trycks, ändras luftödesriktningen enligt följande:
1
2 3 4 5 6 7
Typer av inställningar för luftödesriktning:
1, 2, 3 : Under kylning/avfuktning:
4, 5, 6, 7 : Under uppvärmning
Fjärrkontrollens displayen ändras inte.
Använda justeringarna för luftriktning inom de intervaller som visas ovan.
Den vertikala luftödesriktningen anges automatiskt som visas i enlighet med typ av
drift som valts.
Under kylning/avfuktning: Horisontellt öde 1
Under uppvärmning : Nedåtriktat öde 6
I drift av AUTO-läge, kommer luftflödet den första minuten efter påbörjad drift bli
uppåt 1; riktningen på luften kan inte justeras under denna period.
Inställningen av luftödesriktning blir tillfälligt 1 när temperaturen för luftödet är låg i
början av uppvärmningsläget.
Höger-vänster justering
Justera höger vänster ventilationsgaller.
Flytta höger vänster ventilationsgaller för att justera luftödet i den riktning som du
föredrar.
JUSTERA RIKTNINGEN AV LUFTCIRKULATION
Vertikal (upp-ned) riktning av luftödet justeras genom att trycka på SET-knappen fjärrkontrollen. Horisontell (höger-vänster) rikt-
ning av luftöde justeras manuellt, genom att ytta ventilationsgallren för luftödesriktningen.
När man utför justeringar för horisontella luftöden, starta driften av luftkonditioneringen och se till att ventilationsgallren för vertikal
luftödesriktning stoppas.
VARNING
Stick aldrig in fingrar eller främmande-
remål i utloppsöppningar, eftersom den
inbyggda äkten arbetar i hög hastighet och
kan orsaka personskada.
Använd alltid fjärrkontrollens SET-knapp
för att justera de vertikala ventilations-
gallren för luftflöde. Om du försöker
flytta dem manuellt kan det resultera
i olämplig användning; i så fall ska du
stoppa driften och starta om. Ventila-
tionsgallren bör arbeta korrekt igen.
Under användning av kylnings- och av-
fuktningsläge, ställ inte in ventilations-
gallren med luftödesriktning i intervallet
för uppvärmning (4-7) i många timmar,
eftersom vattenånga kan kondensera
nära utgången för ventilationsgallren
och vatten kan droppa från inomhusen-
heten. Om ventilationsgallren för luft-
ödesriktning ligger kvar i intervallet för
uppvärmning i mer än 30 minuter, åter-
går de automatiskt till läge 3 i kylnings-
och avfuktningsläge.
Vid användning i ett rum med spädbarn,
barn, äldre och sjuka personer ska luft-
riktningen och rumstemperaturen nog-
grant beaktas när inställningarna görs.
VAR FÖRSIKTIG
När du justerar höger vänster ventilations-
galler är det nödvändigt att först stoppa de
vertikala (upp-ned) ventilationsgaller och se
till att de stannar helt innan du justerar rikt-
ningen.
1
2
3
4
5
6
7
Knopp (2 platser)
Höger-vänster ventilationsgaller
Knopp
DRIFT AV SWING
Produkten yttar på ventilationsgallren för luftöde upp och ner för att föra kall eller varm luft runt alla delar av rummet.
När du ska välja drift av SWING (SVÄNGA)
Tryck på SWING-knappen .
Displayen för SWING “ ” tänds.
I det här läget ska ventilationsgallren för luftödet svänga automatiskt för att styra luft-
ödet både upp och ner.
När du vill stoppa SWING-drift
Tryck på SWING-knappen en gång till.
Visning av SWING “ ” släcks.
Luftödesriktningen ställs in innan svängning börjas.
Om funktionen svängning/vridning
Under kylning/avfuktning: Svänger mellan 1 och 4.
Under uppvärmning : Svänger mellan 4 och 7.
SWING-driften kan stanna tillfälligt när luftkonditioneringens äkt inte är i drift eller när arbetar vid mycket låga hastigheter.
Sv-9
ECONOMY (EKONOMI) DRIFT
Börja driften av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
När vill använda ECONOMY (EKONOMI) -drift
Tryck på ECONOMY (EKONOMI) -knappen
.
Indikatorlampan för ECONOMY (grön) tänds.
ECONOMY (EKONOMI) -drift startar.
När vill använda stoppa ECONOMY (EKONOMI) -drift
Tryck på ECONOMY (EKONOMI) knappen
igen.
Indikatorlampan ECONOMY (EKONOMI) (grön) släcks.
Normal drift börjar.
Om ECONOMY-drift
När driftläget för ECONOMY arbetar, kommer rumstemperaturen att vara lite högre än den inställda temperaturen under kyl-
ningsläge och lägre än den inställda temperaturen för uppvärmningsläge. Därför kan läget för ECONOMY spara mer energi än
andra normala lägen.
Luftkonditionering av enkel typ och vid maximal effekt, är ECONOMY-drift ca 70% av normal drift av luftkonditionering för kyl-
ning och uppvärmning.
I de fall av drift för multi typ luftkonditionering, är läget för ECONOMY-drift endast tillgänglig för den inställda inomhusenheten.
Om rummet inte är ordentligt kyld (eller uppvärmd) under ECONOMY-drift, väljer du normal drift.
Under övervakningsperioden i AUTO-läget ändras inte driften av luftkonditioneringen till ECONOMY-drift, även om ECONOMY-
drift är markerat genom att trycka på knappen ECONOM- drift.
Indikatorlampa
OPERATION (DRIFT) ECONOMY (EKONOMI)
TIMER
: Belysning
: OFF (AV)
KRAFTFULL DRIFT
Produkten kommer att driva på maximal effekt, vilket är praktiskt när du snabbt vill kyla ner eller värma upp rummet.
Börja driften av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
När du ska använda driften POWERFUL
Tryck på POWERFUL-knappen .
Pip-ljudet är annorlunda än de andra vid denna denna drift.
Start av kraftfull drift: Piper3 gånger (Pi Pi Pi !) / Övrigt: Piper 2 gånger (Pi Pi !)
När du vill stoppa driften POWERFUL
Tryck på POWERFUL-knappen igen.
Normal drift börjar.
Om POWERFUL-drift
Kylning/avfuktning
Läget kraftfull drift stängs automatiskt av när rumstemperaturen har sjunkit till den inställda temperaturen eller när
20 minuter har gått efter inställning av driftläget POWERFUL. Emellertid stängs den inte av automatiskt inom en viss
tidsinställning i driftläget POWERFUL.
Uppvärmning
Läget kraftfull drift stängs automatiskt av när rumstemperaturen har sjunkit till den inställda temperaturen eller när
20 minuter har gått efter inställning av driftläget POWERFUL. Emellertid stängs den inte av automatiskt inom en viss
tidsinställning i driftläget POWERFUL.
Vindriktning och luft ödeshastighet ställs in automatiskt i driftläget POWERFUL. Vindriktningen kan ändras via knap-
pen för justering av vindriktning.
Driftläget POWERFUL och ECONOMY kan inte ställas in samtidigt.
Funktionen vars knapp på fjärrkontrollen som trycks senast kommer att prioriteras.
Om driften POWERFUL ställs in samtidigt som inställningen
”, “ ” kommer den att exekveras efter att
driften POWERFUL avslutas.
Sv-10
När du ska använda 10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
Tryck på 10 °C. UPPVÄRMNING-knappen
.
Indikatorlampan för ECONOMY (grön) tänds.
To stop 10 °C UPPVÄRMNINGDRIFT
Tryck på START/STOP-knappen
.
Indikatorlampan ECONOMY (EKONOMI) (grön) släcks.
Driften avstannar.
Om 10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
• Läget uppvärmning fungerar inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
Rumstemperaturen kan hållas vid 10°C genom att trycka 10°C HEAT (UPPVÄRM-
NING) -knappen
för att förhindra att rumstemperaturen faller för lågt.
Om annan inomhusenhet används för uppvärmning, kommer temperaturen i rummet där
funktionen “10°C HEAT (UPPVÄRMNING) tillämpas att stiga med en luftkonditionering
av mulitityp. När du använder funktionen “10°C HEAT (UPPVÄRMNING)”, rekommende-
rar vi att alla inomhusenheter ska köras i läget “10°C HEAT (UPPVÄRMNING)” .
10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
Under tiden som 10 °C HEAT OPERA-
TION (UPPVÄRMNINGSDRIFT) är ak-
tiv, kan endast följande drift användas.
SET (INSTÄLLNING)
När du ska använda UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ
Tryck på OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ) -knappen .
“LOW NOISE” (LÅG LJUDNIVÅ) visas på fjärrkontrollens displayen “ ”.
När du vill stoppa driften av UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ
Tryck på OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ) -knappen .
“LOW NOISE” (LÅG LJUDNIVÅ) slocknar på fjärrkontrollens displayen “ ”.
Normal drift börjar.
DRIFT AV UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
Driftläge för UTOMHUSENHET LÅG LJUDNIVÅ minskar ljudnivån utomhusenheten genom att undertrycka äkthastigheten
och kompressorns rotationstal.
Det är effektivt när omgivningen är tyst som nattetid.
OM driften av OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ)
Driftläget OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ) kan användas under kylning, uppvärmning och
automatisk drift. Det kan inte användas i läget FAN- (FLÄKT) och DRY- (AVFUKTNING).
• Inställning av drift för OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ) sparas även om den luftkonditione-
ringen stoppas. Visning på fjärrkontrollen  nns också kvar.
När äkthastigheten och kompressorns rotationsantal utomhusenheten har minskat tillräckligt, minskar OUTDOOR UNIT LOW
NOISE (UTOMHUSENHET PÅ LÅG LJUDNIVÅ) inte ytterligare  äkthastigheten och kompressorns rotationsantal.
Om driften POWERFUL ställs in samtidigt som inställningen
”, kommer den att exekveras efter att driften PO-
WERFUL avslutas.
• När lufttemperaturen utomhus är hög, kan den kanske inte köras även om den har ställts in.
• När kompressorns rotationshastighet och  äkthastigheten är tillräckligt låg, kan den inte användas även om den har ställts in.
• Den här funktionen kan inte användas för luftkonditionering av multityp. Släpp upp den när den är inställd. Annars kan inte signalen
från trådlösa fjärrkontrollen tas emot .
MANUELL AUTOMATISK DRIFT
Använda MANUELL AUTO -drift ifall fjärrkontrollen inte fungerar eller annars inte är tillgänglig.
Hur man använder kontrollerna på huvudenheten
Tryck på MANUAL AUTO-knappen i mer än 3 sekunder
och mindre än 10 sekunder på indikatorn.
För att stoppa driften, tryck på MANUAL AUTO-knappen i 3 sekunder.
Om MANUAL AUTO-knappen
, se sidan 3.
När luftkonditioneringen körs via kon-
trollerna på MANUAL AUTO-knappen,
kommer den att köras under samma
läge som AUTO-läget som valts på fjärr-
kontrollen (se sidan 7).
Fläkthastigheten som valts kommer att
vara i "AUTO" och inställningen för tem-
peratur blir standard (24
°C
).
Indikatorlampa
OPERATION (DRIFT)
ECONOMY (EKONOMI)
TIMER
: Belysning
: OFF (AV)
Sv-11
ON/OFF TIMER DRIFT
1
Tryck på TIMER SETTING (TIMER INSTÄLLNING)
-knappen .
I början, kommer “ ” att börja blinka, och tryck på
SELECT (VÄLJAR) -knappen
för att välja antingen “
eller “ ” inom “ ”.
Tryck på NEXT (NÄSTA) -knappen .
2
SELECT-knappen för att ställa in önskad ON
(PÅ)-tid eller OFF (AV) -tid.
3
Tryck på SEND (SKICKA) -knappen
.
I det fall när ON-timern (timern PÅ), kommer luftkonditioneringen att sluta köra.
1
Tryck på ON/OFF-knappen medan
visas.
2
slocknar på displayen.
ON TIMER (TIMER PÅ) : Luftkonditioneringen startar på den tid du angivit.
OFF TIMER (TIMER AV) : Luftkonditioneringen stannar på den tid du angivit.
Innan du använder timerfunktionen, se till att fjärrkontrollen är inställd på rätt klockslag.
” eller “ ” blinkar
När du vill avbryta On-timern eller OFF-timer
När du ska använda ON-timer eller OFF-timer
Tryck på ON/OFF-knappen medan
visas inte om du vill ange ON (OFF) -TIMER igen för den tid du ställde in sista gången.
Du kan inte kombinera WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER), och SLEEP TIMER.
När du vill stoppa driften av luft-
konditioneringen medan timern är
aktiverad
Tryck på START/STOP-knappen
.
Om du vill avbryta inställningen halvvägs, tryck på knappen TIMER SETTING (IN-
STÄLLNING AV TIMER)
i stället för att trycka på SEND-knappen .
Sv-12
Blinkar “
”.
ANVÄNDNING AV PROGRAMTIMER
1
Tryck på TIMER SETTING (INSTÄLLNING AV TIMERN)-
knappen
.
I början, kommer “
” att börja blinka, tryck
då SELECT-knappen
för att välja “
inom“ ”.
Tryck på NEXT (NÄSTA) -knappen .
2
Tryck på SELECT-knappen att ställa in önskad
ON-time (Tid PÅ).
Tryck på NEXT (NÄSTA) -knappen
.
3
Tryck på SELECT-knappen för att ställa in öns-
kad OFF-time (Tid AV).
4
Press the SEND button
.
I det fall när ON-timern (timern PÅ), kommer luftkonditioneringen att sluta köra.
1
Tryck på ON/OFF-knappen medan “
visas.
2
” slocknar på displayen.
Med programmet för timern kan du integrera funktionerna OFF-timer och ON- timer
med en enda sekvens. Sekvensen kan innebära 1 övergång från OFF-timer till ON-
timer eller från ON-timer till OFF- timer, inom en 24 timmars period.
Innan du använder timerfunktionen, var noga med att fjärrkontrollen är inställd på rätt
klockslag.
När du vill avbryta PROGRAMMET timern
När du ska använda PROGRAMMET för timern
Tryck på ON/OFF-knappen medan “ visas inte om du vill ange ON (OFF) -TIMER igen för den tid du ställde
in sista gången.
Kör endast en gång med OFF TIMER och ON TIMER tillsammans.
(Antingen OFF (AV) → ON (PÅ) eller ON (PÅ) → OFF (AV) en gång)
Ut ur OFF TIMER och ON TIMER, timern som har närmaste inställd tid till idag kommer att köras först. Du kan visa sekvensen
av driften med hjälp av pilarna på displayen på fjärrkontrollen (“
eller ).
Du kan inte kombinera WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER), och SLEEP TIMER.
PROGRAM TIMER kan inte ställas in för tider mer än 24 timmar i förväg.
Om du vill avbryta inställningen halvvägs, tryck på knappen TIMER SETTING
(INSTÄLLNING AV TIMER)
i stället för att trycka på SEND-knappen .
När du vill stoppa driften av luftkondi-
tioneringen medan timern är aktiverad
Tryck på START/STOP-knappen .
Sv-13
DRIFT AV SLEEP TIMER (INSOMNINGSTIMER)
1
Tryck på TIMER SETTING (INSTÄLLNING AV TIMERN) -knappen .
” visas först blinkande.
Tryck på SELECT (VÄLJAR) -knappen
för att
välja “ ”.
Tryck på NEXT-knappen
.
2
Tryck på SELECT-knappen för att ställa in OFF-
time (Tiden AV).
knapp:
0,5 tim
1tim
2 tim 3 tim 5 tim 7 tim
9 tim
knapp:
0,5 tim7 tim 5 tim 3 tim 2 tim 1 tim9 tim
(30 min)
(30 min)
3
Tryck på SEND-knappen
.
Du kan ställa in OFF TIMER (TIMER AV) till den tid du önskar när du går till sängs.
Produkten justerar temperaturen så att den lämpar sig för att sova bekvämt.
När du ställt in den tid du önskar, kan du lätt ställa in timern för köras nästa gång, genom att helt enkelt trycka på SLEEP (INSOMNINGS) -knappen en gång.
När du ska använda SLEEP (INSOMNINGS) -timern
1
Tryck på SLEEP-knappen medan “ ” vi-
sas.
2
” slocknar på displayen.
När du vill avbryta SLEEP (INSOMNINGS) -timern
När du trycker på SLEEP-knappen
medan inte längre
visas, kommer SLEEP TIMER som
du ställde in senast att ställas in igen.
Du kan inte kombinera WEEKLY
TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM
TIMER), och SLEEP TIMER.
Om SLEEP (INSOMNINGS) -timern
För att förhindra överdriven uppvärmning eller kylning under sömnperioden, ändrar SLEEP (INSOMNINGS) -timern automatiskt tem-
peraturinställning enligt den satta inställda tid. När den inställda tiden har för utit, stannar luftkonditioneringen helt.
Under drift för kylning/avfuktning:
När SLEEP (INSOMNINGS) -timern är inställd, höjs temperatur-
inställningen automatiskt 1°C för varje timme. När temperaturin-
ställningen höjs totalt med 2°C, behålls temperaturinställningen
vid denna tid tills den inställda tiden löper ut, vid vilken tiden för
luftkonditioneringen automatiskt stängs av.
Inställning av SLEEP (INSOMNINGS) -timer
Under uppvärmningsdrift:
När SLEEP (INSOMNINGS) -timern är inställd, sänks tempe-
raturinställningen automatiskt med 1°C för varje timme. När
temperaturinställningen höjs totalt med 4°C, behålls tempera-
turinställningen vid denna tid tills den inställda tiden löper ut, vid
vilken tiden för luftkonditioneringen automatiskt stängs av.
Inställning av SLEEP (INSOMNINGS) -timer
2 °C
3 °C
4 °C
30
minuter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tiden
1 timme
1 °C
2 °C
Ställ in tiden
Ställ in temperatur
Ställ in temperatur
Blinkar
När du vill stoppa driften av luftkondi-
tioneringen medan timern är aktiverad
Tryck på START/STOP-knappen .
Om du vill avbryta inställningen halvvägs, tryck på knappen TIMER SETTING (IN-
STÄLLNING AV TIMER)
i stället för att trycka på SEND-knappen .
Sv-14
DRIFT AV WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN)
"OFF-timer (Timer AV)" där driften kommer att stoppas och "ON-timer (Timer PÅ)" där driften startas kan kombineras, och upp till 4
inställda programmerade tider (program
) kan tillämpas på en dag och 28 inställda programmerade tider för en vecka.
Innan du skapar programmet, justera vecka och tid först, och skicka det sedan till luftkonditioneringen.
Om vecka och tid inte justeras, kommer inte programmet att köras på inställd tid.
Se [Ange veckodag och aktuell tid] (sidan 5).
När du ställt in detta, kommer den angivna driften att köras varje dag och varje vecka.
Driftlägen andra än den temperaturinställningen kommer att vara densamma när vid den senaste drift-
tiden stoppades, så typ av drift såsom Kylning → Uppvärmning → Kylning → Uppvärmning kan inte
ställas in automatiskt.
Om programmen för ON (PÅ) och OFF (AV) är inställda på samma gång, kommer luftkonditioneringen
att köra programmet ON (PÅ).
Om två ON (PÅ) program är inställda samtidigt, kör luftkonditioneringen det program som ställdes in tidigast.
Om ett avbrott inträffar, som t.ex. på grund av ett strömavbrott under inställning av den WEEKLY (VECK-
OVISA) timern eller ett överspänningsskydd som lösts ut, kommer den interna timern på av luftkonditio-
neringen vara felaktig. (Se sidan 21 för automatisk omstart) I så fall kommer lampan för huvudtimern att
meddela dig om detta genom att blinka, så utför matchning av tid och datum. (Se sidan 5. Ange vecko-
dag och aktuell tid)
Du kan inte använda ON/OFF tillsammans med SLEEP (INSOMNINGS) timern.
Om du vill köra produkten på WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN) efter att tiden löpt ut efter att
ha använt ON/OFF (PÅ/AV), programmet för timer eller SLEEP ( INSOMNINGS) -timer inom WEEKLY
TIMER, måste du ställa in WEEKLY TIMER igen. (Se sidan 17)
Använda i dessa fall av WEEKLY timer
Exempel på hur du ställer in timer 2
Du kan ange en viss temperatur i inställningen ON (PÅ) i WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMER).
* Du kan ställa in temperaturen för Auto, kylning och avfuktning inom intervallet 18-30° C, för uppvärmningsintervall 10 eller 16-30°C.
Även om du ställer in 10, 16 eller 17°C, och du kör produkten på auto, kylning eller avfuktning kommer den att köras på 18°C.
Även om du kan kongurera detaljerade inställningar med temperaturen låg när det inte nns någon i rummet och hög när det nns
någon där, kommer luftkonditioneringen automatiskt att växla över under uppvärmningssäsongen.
Exempel på hur du ställer in timer 1
Måndag till fredag
Program
Ställa in ON (PÅ)-timern med en temperatur på 24°C för 07:00. Program Ställa in OFF (AV)-timern för 09:00.
Program
Ställa in ON (PÅ)-timern med en temperatur på 24°C för 17:00. Program Ställa in OFF (AV)-timern för 23:00.
Lördag
Program
~ Inga timerinställningar.
Söndag
Om du ställer in OFF-timer för programmet
klockan 09:00, program
kl 11:00, program
kl 17:00, och program kl 23:00.
Program
07:00 ON (PÅ) 22°C
Program
09:00 ON (PÅ) 24°C
Program
17:00 ON (PÅ) 26°C
Program
23:00 ON (PÅ) 22°C
Program
7:00 ON 24°C
Program
09:00 OFF (AV)
Program
17:00 ON 26°C
Program
23:00 OFF (AV)
Inga timerinställningar
Program
09:00 OFF(AV)
Program
11:00 OFF(AV)
Program
17:00 OFF(AV)
Program
23:00 OFF(AV)
Måndag till
fredag
Lördag
Söndag
Väckning
Åka till arbetet
Komma till-
baka hem
Gå och lägga sig
ON
(PÅ)
ON
(PÅ)
ON
(PÅ)
ON
(PÅ)
Anteckningar:
Sv-15
Blinkar “ ” .
Programmet och veckodagen
/
blinkar
Blinkar
eller
.
DRIFT AV WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN)
När du vill använda WEEKLY (VECKVISA) -timer
1
Tryck på TIMER SETTING (INSTÄLLNING AV TIMERN)-
knappen
.
För det första “
” kommer att blinka.
Tryck på NEXT-knappen .
2
Markera programmet och dagen med hjälp av SELECT-knappen .
Tryck på NEXT-knappen
, när programmet
och dagen du vill ställa in blinkar.
3
Med hjälp av SELECT-knappen
välj drift med
ON-Timer, OFF-Timer, eller utan en timer.
Drift utan timer
1. Tryck på NEXT-knappen
för att gå tillbaka till steg
2
och
kon gurera nästa inställning.
2. Tryck på SEND-knappen
för att avsluta
Tryck på NEXT-knappen .
Program 1 vecka
Program
Måndag
Program
Tisdag Program Söndag
Program
1 vecka
Program
Måndag
Program
Lördag
Program Söndag
Sv-16
4
Tryck på SELECT-KNAPPEN för att ställa in önskad ON-time (Tid
PÅ) eller OFF-time (Tid AV).
Om du har valt OFF (AV) i steg 3
1. Tryck på NEXT-knappen för att gå tillbaka till
steg
2
och kon -
gurera nästa inställning.
2. Tryck på SEND-knappen
.
Tryck på NEXT-knappen
.
5
Tryck på SELECT-knappen för att ställa in tem-
peraturen.
Om du vill gå till nästa inställning, tryck på Nästa-
knappen
, återgå till steg 2 och kon gurera
nästa inställning.
För slutföra inställningen, tryck på SEND-knappen
.
DRIFT AV WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN)
När WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN) avbryts, välj ingen drift av timer i steg 3 i När man vill använda funk-
tionen WEEKLY TIMER.
Om du vill gå tillbaka till föregående steg för att kon gurera inställningar, tryck på BACK (TILLBAKA) -knappen
för att återgå till föregående steg.
Tryck på SEND-knappen
, när du är nära huvudenheten. Om du gör det när du är långt ifrån huvudenhe-
ten, kan det hända att signalen inte skickas ordentligt och inställningarna kanske inte blir korrekt kon gurerade.
Visning av tiden /“
” blinkar
Visning av temperaturen /“
” blinkar
Om du vill avbryta inställningen halvvägs, tryck på knappen TIMER SETTING
(INSTÄLLNING AV TIMER)
i stället för att trycka på SEND-knappen .
Anteckningar:
Sv-17
DRIFT AV WEEKLY TIMER (VECKOVISA TIMERN)
1
Tryck på TIMER SETTING (INSTÄLLNING AV TIMERN)-
knappen
.
För det första “
” kommer att blinka.
Tryck på NEXT-knappen .
2
Kontrollera programmet, dag och tid med SELECT-
knappen
.
3
Tryck på TIMER SETTING-knappen
för att
återgå till startsidan.
1
Tryck på WEEKLY-knappen när “ ” vi-
sas.
2
” slocknar på displayen.
visas inte, tryck på WEEKLY-knappen
för att ställa in
WEEKLY TIMER igen.
Du kan inte kombinera WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER),
och SLEEP TIMER.
Föra att avbryta WEEKLY (VECKOVISA) timer
Kontrollera schemat
Sv-18
RENGÖRING OCH VÅRD
VAR FÖRSIKTIG
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och kopp-
la bort all strömförsörjning.
Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt.
Rör inte värmeväxlarens aluminiumflänsar inbyggda i inom-
husenheten för att undvika personskador när du underhåller
enheten.
Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller
hårspray.
Stå inte på hala, ojämna eller instabila ytor när du underhåller
enheten.
Öppna inloppsgallret
1. Fliken båda sidor av inloppsgallret
dras framåt.
Flik Flik
Öppna inte endast den öppna panelen.
BRA FÖRBJUDET
Fliken på inloppsgaller
Fliken på inloppsgaller
Öppen panel
2. Fixera inloppsgallret med gallerstag.
Grillstag
Klicka
Rengöring av luftlter
1. Ta bort luftltren.
Lyft upp luftltrets handtag, koppla bort de 2 nedre ikarna
och dra ut.
Luftltrets handtag
Luftltrets ikar (2 platser)
2. Ta bort damm med en dammsugare eller
tvättning.
Damm kan rengöras från luftltret med en dammsugare, eller
genom att tvätta ltret i en lösning av neutralt diskmedel och
varmt vatten. Om du tvättar ltret, var noga med att låta den
torka ordentligt på en skuggig plats innan du installerar.
Om damm tillåts samlas luftfiltret, reduceras luftflödet,
sänker effektiviteten och ökar bullret.
Under perioder av normal användning, ska luftltren rengöras
varannan vecka.
3. Byt ut luftltren.
Anpassa sidorna av luftltret med panelen och tryck in fullt,
för att se till att de 2 nedre ikarna återförs korrekt tillbaka
till sina hål i panelen.
Luftltrets ikar (2 platser)
Stäng inloppsgallret.
1. Släpp gallerstagen.
Grillstag
Klicka
2. Stäng inloppsgallret.
Tryck lätt punkt A och punkt C tills de klickar och tryck
sedan lätt på punkt B.
ABC
Klicka
Klicka
För punkt C, tryck
något på på insidan.
Om inloppsgallret inte är helt stängd, fungerar luftkonditio-
neringen inte och lampan blinkar enligt bilden nedan.
Indikatorlampa
OPERATION (DRIFT)
ECONOMY (EKONOMI)
TIMER
: Blinkar
För det första, blinkar lampan för drift 5 gånger, och sedan
blinkar lampan för timern 8 gånger, och detta kommer att
upprepas
.
Lampan ekonomi fortsätter att blinka.
Stäng inloppsgallret ordentligt.
När gallret stängts ordentligt, slutar lamporna att blinka
och inomhusenheten startar upp sin drift.
När inloppsgallret stängs kan öppna panelen vara öppen.
Vid detta tillfälle, stäng av strömförsörjningen först, slå se-
dan på den igen, och den öppna panelen återgår till dess
normala stängda tillstånd.
Vid användning under lägnre perioder kan enheten samla
smuts, som minskar prestandan. Vi rekommenderar att
enheten regelbundet inspekteras, utöver din egen rengö-
ring och skötsel. För mer information, kontakta behörig
kundtjänst.
Vid rengöring av enheten får du inte använda varmare vat-
ten än 40°C, och inte heller några skarpa rengöringsmedel
eller farliga ämnen, såsom bensen eller tinner.
Om enheten inte kommer att köras under en period 1
månad eller mer, ska du låta enhetens inre delar torka or-
dentligt, i förväg, med att köra enheten i äktläge en halv
dag.
Sv-19
RENGÖRING OCH VÅRD
Installera eller byta ut luftrengöringslter
1. Öppna inloppsgaller och ta bort luftltren.
Se sidan 18.
2. Ta bort smutsiga luftrengöringslter fäst
på ramarna på frontpanelen. (När du by-
ter)
Luftrengöringsltrets ram
Luftrengöringslter
3. Fäst de nya (eller underhållna) luftrengö-
ringslter på ramen på frontpanelen.
Luftrengöringsltrets ram
Luftrengöringslter
Flikar (7 platser)
Flikar (7 platser)
De nya luftrengöringsltren kan fästas till någon av den -
gra ramen eller den vänstra ramen.
Byt ut lter med följande komponenter (köps separat).
APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
JONDEODORISERINGSFILTER: UTR-FA16-2
4. Installera luftlter och stäng inloppsgall-
ret.
Se sidan 18.
Om luftrengöringslter
När luftrengöringslter används, kommer effekten höjas ge-
nom att ställa in äkthastigheten till “hög”.
[APPLE-CATECHIN FILTER]
(1 ark)
Luftrengöringsltren är engångslter. (De kan inte tvättas och
återanvändas.)
För förvaring av luftrengöringsfilter, använd filtren snart
som möjligt efter att ha öppnat paketet.
(Effekten för luftrengöring minskar när ltren är kvar i öppnad
förpackning)
Filtren bör i allmänhet bytas ut var 3:e månad.
Köp dedicerade luftreningslter (UTR-FA16) (säljs separat) för
att utbyta begagnade luftrengöringslter.
[JONDEODORISERINGSFILTER (ljusblå)]
(1 ark)
Filtret bör bytas ut var 3:e år för att behålla sin effekt för luft-
rengöring.
Filtrets ram är inte en enstaka produkt.
Vänligen köpa dedicerade luktreduceringslter (UTR-FA16-2)
(säljs separat) vid utbyte av lter.
Underhåll av luktreduceringslter
För att upprätthålla luftreduceringseffekten, rengör filtret på
följande sätt var tredje månad.
(1) Ta bort ltret för luktreducering.
(2) Rengör med vatten och torka i luften.
1) Spola ltret med varmt högtryckvatten tills ltrets yta är
täckt med vatten. Spola med utspädd neutralt rengö-
ringsmedel.
Tvätta aldrig genom att försänkning eller gnugga, an-
nars kommer det skada effekten för luftrening.
2) Skölj med vattenöde.
3) Torka i skugga.
(3) Installera om ltret för luktreducering.
Återställ lterindikator (specialinställning)
Denna funktion kan användas om den är korrekt inställd un-
der installationen.
Kontakta behörig servicepersonal för att kunna använda den
här funktionen.
Rengör luftltret när indikatorlampan visar följande;
ECONOMI indikator-
lampa
Blinkar 3 gånger, i intervall på 21
sekunder
Efter rengöring, återställ lterindikatorn genom att trycka på
knappen ”MANUAL AUTO” på inomhusenheten i högst 3 sek-
under.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Fujitsu RSG07LUCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar