Fujitsu HUG07LVLA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING
KOMPAKT KASETTMODELL
Svenska
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.
ARTIKELNr. 9374379712-02
Sv-2
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................... 2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ...................... 3
NAMN PÅ DELAR ................................................... 4
FÖRBEREDELSE ................................................... 6
DRIFT ...................................................................... 7
TIMERANVÄNDNING ............................................. 9
SLEEP TIMERDRIFT ............................................ 10
MANUELL AUTODRIFT ........................................ 10
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING ....11
SWINGDRIFT .........................................................11
ENERGISPARDRIFT ............................................. 12
10°C UPPVÄRMNING ........................................... 12
VÄLJA FJÄRRKONTROLLENS ENHETSKOD ..... 13
RENGÖRING OCH SKÖTSEL .............................. 14
FELSÖKNING ....................................................... 15
ANVÄNDARTIPS ................................................... 17
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (KOMPAKT KASSETTMODELL)
ARTIKELNr. 9374379712-02
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att
följa följande säkerhetsåtgärder.
Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassi ceras enligt
följande:
VARNING
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan leda
till döden eller allvarligt skada användare eller servicepersonal.
VAR FÖRSIKTIG
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan leda
till personskada eller skada på egendom.
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid
auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och ytt av
denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller
brand.
Vid händelsen av ett fel såsom att det luktar bränt, stoppa
omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all
strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller
dra ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig så du inte skadar nätaggregatskabeln.
Om den är skadad, bör den bara bytas ut av auktoriserad
servicepersonal.
I händelse av ett kylvätskeläckage, se till att hålla borta från brand
och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal.
Vid händelsen av åskväder eller någon form av tecken på
blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och se
till att inte röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga,
eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått
tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av
enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i
eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av
kretsbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av denna produkt.
Utsätt dig inte för direkt kylande luft öde under en längre tid.
För inte in dina ngrar eller andra föremål i utloppsöppningen,
öppna panelen, eller inloppsgallret.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Tillhandahåll ventilation under användning.
Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från
antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten
under längre perioder.
Se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten efter en
längre tids användning, för att förhindra att produkten faller ned.
Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du
använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn, äldre
eller sjuka personer.
Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller uppvärmningsenheter.
Blockera inte, eller täck över inloppsgaller och utloppsöppningen.
Utsätt inte aggregatets fenor för tryck.
Klättra inte, placera inte föremål, eller häng föremål på denna
produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller hushållsföremål
under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner och orsaka
skador eller fel på din egendom.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel,
växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål.
Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
Drick inte dräneringsvätskan från luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.
För att undvika personskador vid installation eller underhåll av
enheten får inte de inbyggda värmeväxlarnas aluminiumflänsar i
denna produkt vidröras.
Sv-3
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
SLEEP (SOV) TIMER
KYLNINGSMODELL
När knappen SLEEP används under kylning eller ”dry”-läge,
ökar termostaten gradvis under drift. När den inställda tiden är
nådd,stängs enheten av automatiskt.
VÄRME OCH KYLA MODELL (OMVÄND CYKEL)
När knappen SLEEP används under uppvärmning, minskar
termostaten gradvis under drift; under under kylning eller ”dry”-
läge, ökar termostaten gradvis under drift. När den inställda
tiden är nådd,stängs enheten av automatiskt.
Ren funktion
LÖSTAGBARA INLOPPSGALLER
Inomhusenhetens inloppsgaller kan enkelt tas bort för
rengöring och underhåll.
Fjärrkontroll
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollen medför bekväm drift av
inomhusenheten.
ANSLUTEN FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)
Den valfria trådfjärrkontrollen kan användas.
Följande skillnader nns vid användning av fjärrkontroll jämfört
med användning av en trådlös fjärrkontroll.
[ Ytterligare funktioner för de anslutna ]
• Vecko-timer
• Temperaturinställningstimer (set back timer)
Både ansluten fjärrkontroll och trådlös fjärrkontroll kan
användas samtidigt.
( Men funktionen är begränsad)
Ett pipande ljud hörs om de begränsade funktionerna på
fjärrkontrollen används. OPERATION, TIMER och den 3:e
lampan på inomhusenheten blinkar.
[ Begränsade funktioner för trådlösa ]
• SLEEP timer
• TIMER
• 10°C UPPVÄRMNING
Energispar-och
bekvämlighetsfunktion
INVERTERTEKNIK
När enheten startas och tas i drift för att snabbt kyla ner
rummet till önskad temperatur,används mycket energi. Därefter
byter enheten automatiskt till en lägre energiförbrukning för en
mer energisparande och behaglig drift.
ENERGISPARDRIFT
När ECONOMY (ENERGISPAR) används kommer
temperaturen i rummet att vara något högre än den som
ställdes in under nedkylningen och lägre än den inställda
temperaturen för uppvärmning. Därför sparar ECONOMY
( ENERGISPAR) mer energi än i andra normallägen.
SWINGDRIFT
Luft ödesriktningens galler rör sig (swing) automatiskt upp och
ner så att luften når ut i varje vrå av rummet.
EXTREMT TYST DRIFT
När FAN ( FLÄKT)-knappen används för att välja
QUIET(TYST), börjar inomhusenheten gå extremt tyst;
inomhusenhetens luft öde reduceras för att ge tystare drift.
BYTE TILL AUTO
Lägesdriften ( nedkylning, ”dry”, uppvärmning) ändras
automatiskt för att behålla inställd temperatur, och
temperaturen hålls konstant hela tiden.
10°C UPPVÄRMNING
Rumstemperaturen kan hållas på 10°C för att förhindra att
rumstemperaturen blir för låg.
Bekväm drift
TIMERPROGRAM
TIMERPROGRAM medför att du kan integrera driften av
OFF(AV)timern och ON(PÅ)timern i en enda sekvens.
Sekvensen kan hantera 1 kommando från OFF timer till ON
timer, eller från ON timer till OFF timer, inom en 24 timmars
period.
Sv-4
NAMN PÅ DELAR
1
Luft lter (inblås inloppsgaller)
2
Riktningsklaffar för luft öde
3
Luftintagsgaller
4
Kontrollpanel
5
Signalmottagare för fjärrkontroll
6
MANUAL AUTO-knapp
När MANUAL AUTO knappen trycks in i mer än 10 sekunder,
startar forcerad kylning.
Den forcerade kylningen används vid installationen.
Endast för
auktoriserad servicepersonal.
Om den forcerade kylningen startar oförutsett, tryck på
START/STOP-knappen för att stoppa luftkonditioneringen.
Tryck på knappen Filter Reset.
7
OPERATION indikeringslampa (grön)
8
TIMER indikeringslampa (orange)
TIMER indikeringslampa lyser när timern ställs in med den
trädlösa fjärrkontrollen.
9
ECONOMY indikeringslampa (grön)
ECONOMY indikeringslampan lyser vid följande lägen:
ECONOMY drift
10°C HEAT drift (kontrollerad av trådlös fjärrkontroll)
Inomhusenhet
Sv-5
NAMN PÅ DELAR
Fjärrkontroll
Skärm
1
MODE-knapp
2
10°C HEAT-knapp
3
SET TEMP. knapp (
/ )
4
ECONOMY-knapp
5
SLEEP knapp
6
FAN (FLÄKT)-knapp
7
START/STOP knapp
8
SET knapp
9
SWING-knapp
!
TIMER MODE-knapp
"
TIMER SET ( / ) knapp
#
CLOCK ADJUST-knapp
(KLOCKJUSTERING)
$
RESET-knapp (ÅTERSTÄLLNING)
%
TEST RUN knapp (TESTKÖRNING)
Den här knappen används vid installation av
luftkonditioneringen, och skall inte användas
i normala omständigheter, eftersom det
medför att luftkonditioneringens termostat
inte fungerar korrekt.
Om den här knappen trycks in under
normal drift, kommer enheten byta
till testdrift, och inomhusenhetens
OPERATION-indikeringslampa och TIMER-
indikeringslampa blinkar samtidigt.
Tryck på START/STOP-knappen
för att stoppa testdriften och stoppa
luftkonditioneringen.
&
Signalsändare
(
Temperatur SET indikator
)
Driftlägesindikator
~
SLEEP indikator
+
Sändarindikator
,
Fläkthastighetsindikator
-
SWING indikator
.
TIMERlägesindikator
/
Klockindikator
Vissa inomhusenheter kan inte utrustas med alla
funktioner till alla knappar på den här fjärrkontrollen.
Inomhusenheten kommer att pipa och OPERATION,
TIMER och ECONOMY-lamporna blinkar när en knapp där
funktionen inte är tillgänglig, trycks in på fjärrkontrollen.
Skärm
Den bifogade illustrationen förenklar förklaringen för alla
tänkbara indikatorer; under pågående drift kommer dock
skärmen endast att visa de indikatorer som gäller aktuell
drift.
Sv-6
Ladda batterier (R03/LR03 × 2)
1
Batteriluckan sitter påbaksidan och öppnas genom
att trycka på den.
Tryck på markeringen och skjut undan luckan i pilens riktning.
2
Sätt in batterier.
Se till att batteriernas poler ( ) är riktade åt rätt håll.
3
Stäng batteriluckan.
Ställ in rätt tid.
1
Tryck på knappen CLOCK ADJUST.
Använd ett spetsigt föremål som en kulspetspenna eller liknande för att
trycka på knappen.
2
Använd knapparna TIMER SET ( / ) för att ställa
in klockan på rätt tid.
knapp:
Tryck för att gå framåt.
knapp:
Tryck för att gå bakåt.
( För varje knapptryckning kommer tidsinställningen antingen att gå framåt /
bakåt i 1 minuterssteg; håll nere knapparna för att ändra tidsinställningen
snabbare, i 10 minuterssteg.)
3
Tryck på knappen CLOCK ADJUST igen.
Detta avslutar tidinställningen och sätter igång klockan.
Använda fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste riktas mot signalmottagaren för att fungera rätt.
Räckvidd: Omkring 7 meter
Ett pipande ljud hörs när signalen tagits emot korrekt.
Om inget hörs, tryck på fjärrkontrollen igen.
Fjärrkontrollshållare
1
Montera hållaren.
Skruvar
2
Sätt in fjärrkontrollen
Sätt in
Tryck in
3
Lyfta ut fjärrkontrollen ( om
den hålls i handen).
Skjut uppåt
Dra ut
FÖRBEREDELSE
VARNING
Var noga med att undvika att spädbarn och
småbarn råkar svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra fel eller skada på
fjärrkontrollen:
- Placera fjärrkontrollen där den inte utsätts
för direkt solljus eller hög värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- Urladdade batterier måste tas bort
omedelbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
Om läckande batterivätska kommer i
kontakt med huden, ögonen eller munnen
ska du omedelbart skölja med rent vatten,
och kontakta läkare.
Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka korrekt signalöverföring.
Utsätt fjärrkontrollen för kraftiga stötar.
Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
Försök inte ladda torrbatterier.
Använd inte urladdade batterier som har
laddats.
Använd endast godkända batterier.
Blanda inte nya och använda batterier.
Batterierna kan användas i omkring
1 år under normala förhållanden. Om
fjärrkontrollens räckvidd förkortas
avsevärt byter du batterierna och
trycker på knappen ”RESET” med en
pennspets eller liknande.
Sv-7
Välja driftsläge
1
Tryck på START/STOP-knappen.
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa lyser.
Luftkonditioneringen startar.
2
Tryck på MODE-knappen för att välja önskat läge.
Varje gång knappen trycks in, ändras läget i följande ordning.
AUTO
COOL (KYLA)
DRY
HEAT (VÄRME)
FAN (FLÄKT)
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Ställa in rumstemperatur
Tryck på knappen för SET TEMP.
knapp:
Tryck för att höja termostatinställningen.
knappen:
Tryck för att sänka termostatinställningen.
Termostatinställningsintervall:
AUTO ...................................................18-30 °C
Kyla/Dry ................................................18-30 °C
Uppvärmning ........................................16-30 °C
Termostaten kan inte användas för att ställa in rumstemperatur i FLÄKT-läge
( temperaturen syns inte på fjärrkontrollens skärm).
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Termostatinställningarna skall anses vara standardvärden, och kan skilja sig något
från den faktiska temperaturen i rummet.
Ställa in äkthastighet
Tryck på FAN-knappen.
Varje gång knappen trycks in, ändras äkthastigheten enligt följande:
AUTO
HIGH (HÖG)
MED
LOW (LÅG)
QUIET (TYST)
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Vid inställning på AUTO:
Uppvärmning :
Fläkten säkerställer en optimal cirkulation av varm luft.
Dock kommer äkten att hålla låg hastighet när temperaturen på luften
från inomhusenheten är låg.
Kylning :
När rumstemperaturen närmar sig termostatinställningen, går äkten
långsammare.
Fläkt :
Fläkten går med låg hastighet.
Fläkten går mycket långsamt i övervakningsläget och i början av uppvärmningsläget.
EXTREMT TYST drift
Vid inställning på QUIET:
SUPER QUIET drift börjar. Inomhusenheten luft öde minskas för att ge tystare drift.
SUPER QUIETdrift kan inte användas under läget ”dry”(avfukta). (Samma gäller när
”dry” väljs under AUTO-drift.)
Under SUPER QUIET drift kommer uppvärmnings- och kylningsprestandan att
minskas något. Om rummet inte värms upp/kyls ner vid SUPER QUIET drift, så skall
inomhusenhetens hastighet justeras.
DRIFT
Exempel:
Vid inställning på COOL.
Exempel:
Vid inställning på 26 °C.
Exempel:
Vid inställning på AUTO.
Sv-8
Stoppa drift
Tryck på START/STOPP-knappen.
OPERATION-indikeringslampan släcks.
Lägesdrift
Under uppvärmning:
Ställ in termostaten på en temperatur
som är högre än aktuell rumstemperatur.
Uppvärmningen startar inte om termostaten
är satt lägre än aktuell rumstemperatur.
Kyl-/ ”dry”-läge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än aktuell rumstemperatur. Kyl-
och dryläge kommer inte att starta om
termostaten är satt högre än den aktuella
rumstemperaturen ( i kylläge går endast
äkten).
I äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
eller kyla rummet.
DRIFT
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
När AUTO (automatisk ändring) väljer luftkonditioneringen rätt driftsläge ( kylning eller uppvärmning) utifrån rummets
aktuella temperatur.
När AUTO (automatisk ändring) väljs först, kommer äkten att gå med låg hastighet i några minuter medan
inomhusenheten känner av rummets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade
temperaturinställningen Kylning eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära den de nierade temperaturen i
temperaturinställningen Avgörs av utomhustemperaturen
Rumstemperatur är lägre än den de nierade
temperaturinställningenUppvärmningsläge
När luftkonditioneringen har justerat rumstemperaturen i närheten av termostatinställningen påbörjas
övervakningsläget. I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer
luftkonditioneringen att återigen välja rätt driftsläge ( uppvärmning, kylning) för att justera temperaturen till det värde
som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).
När AUTO (automatisk ändring) väljs först kommer äkten att gå
med låg hastighet i några minuter medan inomhusenheten känner av
rummets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade temperaturinställningen
Kylning eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära eller lägre än den de nierade temperaturen i
temperaturinställningen Övervakningsläge
När inomhusenheten har justerat rumstemperaturen till en temperatur
nära termostatinställningen, påbörjas övervakningsläget. I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om
rumstemperaturen ändras, kommer inomhusenheten att återigen välja rätt driftsläge (kylning) för att justera
temperaturen till det värde som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (COOL, DRY, FAN).
Kylning eller Dry
Uppvärmning
Avgörs av
utomhustemperatur
De nierad temperatur i
temperaturinställning
AUTO [i VÄRME OCH KYLA MODELL (omvänd cykel) modell]:
AUTO (i COOLING modell):
De nierad temperatur
i temperaturinställning
Kylningsläge eller
”Dry”läge
Övervakningsläge
HEAT*:
Används för att värma rummet.
När uppvärmning har valts, kommer hastigheten på luftkonditioneringens
äkt vara mycket låg i cirka 3 till 5 minuter, därefter övergår den till vald
äkthastighet. Den här tiden behövs för att inomhusenheten skall värmas
upp innan full drift.
När rumstemperaturen är mycket låg, kan frost bildas på utomhusenheten
och prestandan minskas. För att avlägsna frosten kommer
avfrostningscykeln att startas då och då. Under automatisk avfrostning,
kommer OPERATION-indikeringslampan att blinka och uppvärmningen
avbrytas.
Det dröjer ett tag efter att uppvärmningen startats innan rummet blir
varmt.
COOL (KYLA):
Används för att kyla rummet.
DRY (AVFUKTA):
Används för försiktigt nedkylning samtidigt som rummet avfuktas.
Du kan inte värma upp rummet under ”dry” läge.
Under ”dry”läge går enheten med låg hastigheten; inomhusenhetens
äkte stannar då och då så att fuktigheten i rummet justeras. Fläkten kan
gå med mycket låg hastighet när fuktigheten i rummet justeras.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när ”dry”läget har valts.
FLÄKT:
Används för luftcirkulation i rummet.
Sv-9
Använda ON Timer eller OFF Timer
1
Tryck på START/STOP-knappen.
(om enheten redan är i drift, fortsätt till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa lyser.
2
Tryck på TIMER MODE-knappen för att välja ON timer
eller OFF timer.
Varje gång knappen trycks in, ändras timerfunktionen enligt följande:
CANCEL (AVBRYT)
OFF (AV)
ON (PÅ)
PROGRAM (OFF
ON, OFF
ON)
Inomhusenhetens orangea TIMER-indikeringslampa tänds.
3
Använd knapparnaTIMER SET för att justera önskad
OFF-tid eller ON-tid.
Ställ in tiden medan indikatorn blinkar ( den blinkar i cirka 5 sekunder).
knapp:
Tryck för att gå framåt.
knapp:
Tryck för att gå bakåt.
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Använda timerprogram
1
Tryck på START/STOP-knappen.
(om enheten redan är i drift, fortsätt till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa lyser.
2
Ställ in önskad tid för OFF-timer och ON-timer.
Se avsnitt ” Använda ON Timer eller OFF Timer” för att ställa in önskat läge
och tid.
Omkring 3 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens TIMER-indikeringslampa tänds.
3
Tryck på knappen TIMER MODE för att välja PROGRAM
timer drift (OFF
ON eller OFF ON visas på skärmen)
.
“OFF timer” och “ON timer” kommer att visas växelvis på skärmen och sedan
ändras till att visa den inställda tiden för det som läge som ska köras först.
Timerprogrammet sätter igång. ( Om ON-timer har valts för att köras först,
kommer enheten att stoppa vid den tidpunkten.)
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Om timerprogram
Timerprogram medför att du kan integrera driften av OFF(AV)timern och ON(PÅ)
timern i en enda sekvens. Sekvensen kan hantera 1 kommando från OFF timer till
ON timer, eller från ON timer till OFF timer, inom en 24 timmarsperiod.
Den första timerfunktionen som tas i drift är den som är närmast aktuell tidpunkt.
Ordningen på det som skall utföras anges av pilen på fjärrkontrollens skärm
(OFF
ON, eller OFF
ON).
Ett exempel på timerprogrammering kan vara att låta luftkonditioneringen stoppa
automatiskt (OFF timer) efter att du lagt dig, sedan starta automatiskt (ON timer) på
morgonen innan du går upp.
TIMERANVÄNDNING
Avbryta timer
Använd knappen TIMER för att välja
“CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Ändra timerinställningar
Utför steg
2
och
3
.
Stoppa luftkonditioneringen medan timern
är igång
Tryck på START/STOPP-knappen.
Ändra driftsvillkor
Om du vill ändra driftsvillkor ( läge,
äkthastighet, termostatinställning, QUIET-
läge), efter att timern ställts in, vänta tills hela
skärmen visas igen, tryck sedan på lämplig
knapp för att ändra till önskad inställning.
Avbryta timer
Använd knappen TIMER för att välja
“CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Ändra timerinställningar
1.
Följ instruktionerna i avsnittet ” Använda
ON Timer eller OFF Timer” för att ställa in
önskade ändringar.
2. Tryck på TIMER MODE-knappen för att
välja antingen OFF ON eller OFF
ON.
Stoppa luftkonditioneringen medan timern
är igång
Tryck på START/STOP-knappen.
Ändra driftsvillkor
Om du vill ändra driftsvillkor ( läge,
äkthastighet, termostatinställning, QUIET-
läge), efter att timern ställts in, vänta tills hela
skärmen visas igen, tryck sedan på lämplig
knapp för att ändra till önskad inställning.
Se till att fjärrkontrollen är inställd på rätt tid innan timerfunktionen används.(
Sida 6.)
Om inomhusenheten är ansluten till en ansluten fjärrkontroll, kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in tiden.
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-10
Olik andra timerfunktioner , används SLEEP timer för att ställa in tiden fram tills luftkonditioneringen stoppas.
Om inomhusenheten är ansluten till en ansluten fjärrkontroll, kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in tiden.
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Använda SLEEP Timer
SLEEP-knappen kan tryckas in medan luftkonditioneringen
är igång eller stoppad.
Inomhusenhetens OPERATION indikeringslampa och TIMER indikeringslampa tänds.
Ändra timerinställningar
Tryck på SLEEP-knappen en gång och ställ in tiden genom
att använda TIMER SET (
/ ) knapparna.
knapp:
Tryck för att gå framåt.
knapp:
Tryck för att gå bakåt.
Omkring 5 sekunder senare, visas hela skärmen igen.
Avbryta timer:
Använd knappen TIMER för att välja
“CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.
Stoppa luftkonditioneringen medan
timern är igång:
Tryck på START/STOP-knappen.
Om SLEEP Timer
För att förhindra överdriven värme eller kylning under vila styr SLEEP timer temperaturinställningen automatiskt i enlighet med den
tid som ställts in. När tiden löpt ut, stoppar luftkonditioneringen helt.
Under kyl-/ ”dry”-läge:
När SLEEP timer är inställd, är termostaten inställd på att öka
med 1 °C varje timme. När termostaten har ökat med 2 °C,
behålls den inställda termostatinställningen vid den tidpunkten
tills tiden har löpt ut, då luftkonditioneringen automatiskt stängs
av.
SLEEP timerinställning
Ställ in tid
1 timme
1 °C
2 °C
Under uppvärmning:
När SLEEP timer är inställd, minskas termostatinställningen
automatiskt med 1 °C var 30:e minut. När termostaten
har minskat med totalt 4 °C, behålls den inställda
termostatinställningen vid den tidpunkten tills tiden har löpt ut,
då luftkonditioneringen automatiskt stängs av.
SLEEP timerinställning
2 °C
3 °C
4 °C
30 minu-
ter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tid
SLEEP TIMERDRIFT
MANUELL AUTODRIFT
Använd denna om du har tappat bort fjärrkontrollen eller fjärrkontrollen slutar fungera.
Kontrollera inomhusenheten utan fjärrkontroll
Tryck på knappen MANUAL AUTO på
inomhusenheten i mer 3 sekunder och
mindre än 10 sekunder.
För att stoppa driften, tryck på knappen MANUAL AUTO en gång
till.
När luftkonditioneringen styrs av
inomhusenhetens kontroller, kommer
den att vara i samma läge som det
AUTO-läge som valts på fjärrkontrollen.
Dock kommer värmepumpsmodellen för
era luftkonditioneringar att följa läget
för inomhusenheten.
Fläkthastigheten kommer att ställas in
på “AUTO” och termostaten ställs in på
standardvärden.
Sv-11
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING
SWINGDRIFT
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Välj SWING Operation
Tryck på SWING-knappen
SWING indikatorn tänds
I det här läget kommer luftgallren swinga automatiskt så att luften riktas både uppåt och
neråt.
Stoppa SWING drift
Tryck på SWING-knappen en gång till.
SWING indikatorn släcks.
Luft ödesriktningen kommer att återgå till inställningen innan swing startades.
Att försöka ytta luft ödesgallren upp/
ner manuellt kan orsaka felaktig drift:
i sådan fall, stoppa och starta om.
Gallren borde då börja fungera normalt
igen.
Luft ödets riktning och rumstemperatur
bör övervägas noga när du använder
den här produkten i ett rum med
spädbarn, barn, äldre eller sjuka
personer.
Vertikal luft ödesjustering
Tryck på SET-knappen (Vertical).
Varje gång knappen trycks in, ändras luftriktningen enligt följande.
1
2 3 4
Skärmen på fjärrkontrollen ändras inte.
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Luft ödesinställningar:
1
,
2
,
3
,
4
: Under kylning/uppvärmning/
”dry”läge
Det vertikala luft ödet ställs in automatiskt som visas, i enlighet med den drift som
valts.
Under kyl-/ ”dry”-läge : Horisontellt öde
1
Under uppvärmning* : Nedåtriktat öde
4
Under AUTO-läget kommer ödet under de första minuterna att vara horisontellt
1
;
luft ödet kan inte justeras under den här tiden.
Horisontell luft ödesjustering
Denna funktion kan inte användas.
Om SWINGDRIFT
Typ av drift Swingområden
Kylning/Uppvärmning/
Dry/ Fläkt
1
till
4
SWINGdriften kan stoppas tillfälligt om äkten inte är igång, eller vid
mycket låga hastigheter
Sv-12
ENERGISPARDRIFT
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Använda ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen.
ECONOMY indikeringslampan (grön) tänds.
ENERGISPAR-drift påbörjas.
Stoppa ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen igen.
ECONOMY indikeringslampan (grön) släcks.
Normal drift börjar.
Om ENERGISPAR-drift
Den maximala utgående effekten för ENERGISPAR-drift är omkring 70 % av normal luftkonditionering för kylning och uppvärmning.
Om rummet inte kyls ( eller värms) tillfredsställande under ENERGISPAR-drift, välj normal drift.
Under övervakning i AUTO-läget kommer inte luftkonditioneringen att ändra till ENERGISPAR-drift även om ENERGISPAR väljs
genom att trycka ner ECONOMY-knappen.
När ENERGISPAR- används kommer temperaturen i rummet att vara något högre än den som ställdes in under nedkylningen
och lägre än den inställda temperaturen för uppvärmning. Därför sparar ECONOMY( ENERGISPAR) mer energi än i andra
normallägen.
När era luftkonditioneringar är anslutna, är ENERGISPAR -läge endast tillgängligt för inomhusenheten.
10°C UPPVÄRMNING
Använda 10°C UPPVÄRMNING
Tryck på knappen 10°C HEAT
OPERATION indikeringslampan (grön) släcks, och ECONOMY indikeringslampan (grön)
tänds.
Stoppa 10°C UPPVÄRMNING
Tryck på START/STOP-knappen.
Driften stoppas och ECONOMY indikeringslampan (grön) släcks.
Om 10°C UPPVÄRMNING
Uppvärmningsläget startar inte om rummets temperatur är tillräckligt hög.
Rumstemperaturen kan hållas på 10°C genom att trycka på knappen 10°C HEAT för
att förhindra att rumstemperaturen blir för låg.
I system med era typer av luftkonditionering ökar temperaturen om inomhusenheten
är i HEAT-läge där ”10 °C HEAT” används. När läget 10 °C HEAT används ska alla
inomhusenheter köras i 10 °C HEAT användningsläget.
När läget 10°C HEAT används kan
bara följande användas.
• SET(STÄLLA IN)
Indikeringslampa
:Lyser :AV
Indikeringslampa
:Lyser :AV
Obs:
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-13
VÄLJA FJÄRRKONTROLLENS ENHETSKOD
När två eller era luftkonditioneringar är installerade i ett rum och fjärrkontrollen styr en annan luftkonditionering än den du önskar
ställa in, ändra koden på fjärrkontrollen så att den endast styr den luftkonditionering du vill ställa in (4 val är möjliga).
När två eller era luftkonditioneringar är installerade i ett rum, kontakta din återförsäljare för att ställa in de individuella
enhetskoderna.
Välja fjärrkontrollens enhetskod
Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter att enhetskoden visats, kommer systemet återgå till den ursprungliga
skärmen med klockan. Starta om från steg 1, i sådana fall.
Luftkonditioneringens enhetskod är inställd på “A” innan leverans. Kontakta din återförsäljare för att ändra enhetskoden.
Fjärrkontrollen återställer enhetskoden till ”A” när batterierna byts. Om du använder en annan enhetskod än ”A”, återställ
enhetskoden efter batteribyte.
Om du inte känner till luftkonditioneringens kod, prova alla koder (
) tills du hittar den som styr
luftkonditioneringen.
Utför följande steg för att välja enhetskod på fjärrkontrollen. (Observera att
luftkonditioneringen inte kan ta emot en signal om inte den luftkonditioneringen har
ställts in till den tillhörande koden.)
1
Tryck på knappen START/STOP tills klockan visas på
fjärrkontrollen.
2
Tryck på knappen MODE i minst fem sekunder för att
se aktuell enhetskod ( initialt inställd på
).
3
Tryck på knapparna
(
/ )
för att ändra enhetskoden
mellan
. Matcha koden på skärmen med
luftkonditioneringens enhetskod.
4
Tryck på knappen MODE igen för att återgå till
klockan. Enhetskoden kommer att ändras.
Sv-14
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Rengöra luft ltret
1. Tryck inloppsgallrets krokar inåt
mot mitten av enheten för att öppna
inloppsgallret.
Gallerkrok
2. Dra ut ltret från inloppsgallret.
Luft lter
3. Rengör luft ltren.
Ta bort allt damm från ltren antingen genom att
dammsuga eller tvätta dem. Låt ltren torka ordentligt efter
tvätt, undvik direkt solljus vid torkning.
Vid långvarig användning kan enhetens prestanda reduceras på grund av att smuts ackumuleras på enhetens insida. Förutom
den rengöring och skötsel du genomför rekommenderar vi att enheten inspekteras regelbundet . Kontakta auktoriserad
servicepersonal för ytterligare information.
Vid rengöring av enheten skall inte vatten varmare än 40°C, frätande rengöringsmedel, eller lätt yktiga lösningsmedel som
bensen eller thinner användas.
Om enheten inte ska användas under 1 månad eller längre se då till att enhetens inre delar är ordentligt torra genom att köra
enheten i äktläge under en halv dag innan avstängning.
4. Sätt tillbaka ltren i inloppsgallret.
1
Sätt in ltret i hållaren.
2
Se till att luft ltret får kontakt med lterstoppet när det
sätts tillbaka i hållaren.
Inloppsgaller
Luft lter
Filterkrok
5. Stäng inloppsgallret och tryck
inloppsgallrets krokar utåt.
Gallerkrok
Luft ltren kan rengöras från damm antingen genom
dammsugning, eller genom att tvättas med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Om ltren tvättas måste
de torkas noggrant i skuggan innan de installeras igen.
Om smuts ackumuleras på luft ltret reduceras luft ödet och
effektiviteten minskar och ljudet ökar.
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
Fläkten går snabbt inuti enheten, och kan orsaka personskada.
Se till att du inte tappar inloppsgallret.
Vänligen kontakta service personal för rengöring av ltret eftersom det innebär arbete på hög höjd.
Utsätt inte huvudenheten för ytande insektsmedel eller hårspray.
VAR FÖRSIKTIG
Sv-15
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Filter återställning (ECONOMY indikeringslampan blinkar/ Särskild inställning)
Kan användas om den ställs in korrekt under installationen.
Var vänlig kontakta auktoriserad servicepersonal vid användning av denna funktion.
• Den tänds när det är dags att rengöra ltren.
Efter att strömmen slagits på, tryck på knappen MANUAL AUTO i
2 sekunder eller mindre på inomhusenheten.
: Blinkar
: AV
FELSÖKNING
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all
strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din
återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om
enheten är avstängd.
Enheten luktar bränt eller det ryker
Vatten läcker från enheten
Genomför följande kontroll innan service begärs:
Symptom Problem
Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Sätter inte igång
omedelbart:
Om enheten stoppas och sedan startas omedelbart igen kommer inte
kompressorn att sätta igång förrän efter cirka 3 minuter för att undvika att
säkringar löses ut.
När strömkällan stängs av och på, kommer skyddskretsen att vara igång
under cirka 3 minuter vilket förhindrar drift under den tiden.
Det hörs ljud:
Under användning eller omedelbart efter att luftkonditioneringen stoppats
kan ljudet av rinnande vatten höras. Dessutom hörs ett extra tydligt ljud i
cirka 2 till 3 minuter efter igångsättning ( ljudet av ödande kylvätska).
Under drift kan ibland ett svagt gnisslande ljud höras. Det beror på en
minimal utvidgning och sammandragning i frontpanelen på grund av
temperaturändringar.
*
Vid uppvärmning kan ett väsande ljud höras ibland. Ljudet kommer från den
automatiska avfrostningsenheten.
17
Lukter:
Viss lukt kan komma från inomhusenheten. Det är lukten från rummet
(möbler, rök, etc) som har sugits in i luftkonditioneringen.
Dimma eller ånga
syns:
Under nedkylnings- eller ”dry”-drift, kan en tunn dimma släppas ut från
inomhusenheten. Detta beror på en plötsligt kylning av luften som kommer
ur inomhusenheten vilket ger upphov till kondens och dimbildning.
*
Under uppvärmning kan utomhusenhetens äkt råka stanna, och ånga kan
synas från enheten. Det beror på den automatiska avfrostningsenheten.
17
VARNING
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
Sv-16
FELSÖKNING
Symptom Problem
Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Luft ödet är svagt
eller stoppar:
*
När uppvärmningen startar hålls äkthastigheten på en mycket låg nivå för
att värma upp enhetens invändiga delar.
*
Om rumstemperaturen överstiger termostatinställningarna under
uppvärmning, kommer utomhusenheten att stoppa, och inomhusenhetens
äkt kommer att gå mycket långsamt. Ställ in termostaten på en högre
inställning om ytterligare uppvärmning av rummet önskas.
*
Under uppvärmning kommer enheten att stoppas tillfälligt (mellan 4 och 15
minuter) medan den automatiska avfrostningen är igång. Under automatisk
avfrostning, kommer OPERATION-indikeringslampan att blinka.
17
Fläkten kan komma att gå mycket långsamt i ”dry” drift eller om enheten
kontrollerar rumstemperaturen.
Under SUPER QUIET (TYST) drift går äkten med mycket låg hastighet.
Vid övervakning i AUTO-drift kommer äkten att gå med mycket låg hastighet.
Om era enheter används i olika användningslägen enligt vad som visas
nedan, kommer de enheter som sätts ingång efteråt att stoppas och
OPERATION indikeringslampan (grön) blinkar.
Uppvärmningsläge och nedkylningsläge ( eller ”dry” läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
18
Det kommer vatten
från utomhusenheten.
*
Under uppvärmning kan utomhusenheten läcka vatten på grund av den
automatiska avfrostningen.
17
ECONOMY-
indikeringslampan
blinkar.
Rengör ltret. Stäng av ECONOMY -lampan efteråt.
15
KONTROLLERA
EN GÅNG TILL
Fungerar inte alls:
Har huvudströmmen stängts av?
Har det varit strömavbrott?
Har säkringen gått, eller en kretsbrytare löst ut?
Fungerar timern? 9 till 10
Dålig kylning (eller
värmning*) :
Är luft ltret smutsigt?
Är inloppsgallret eller utgångsporten på luftkonditioneringen blockerad?
Ställde du in rumstemperaturen (termostat) rätt?
Är ett fönster eller en dörr öppet/öppen?
Beträffande kylning, lyser solen rakt in? ( Dra för gardinerna.)
I
Beträffande kylning, nns det uppvärmningsapparater och datorer inne i
rummet, eller är det för många människor i rummet?
Är enheten inställd på QUIET (TYST) drift ?
Enheten går inte enligt
fjärrkontrollinställningen.
Är batterierna i fjärrkontrollen slut?
Är batterierna i fjärrkontrollen rätt insatta?
6
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, eller om du känner att det luktar bränt, eller om OPERATION indikeringslampan och
TIMER indikeringslampan blinkar och ECONOMY indikeringslampan blinkar snabbt. Stäng av omedelbart, stäng av kretsbrytaren och
kontakta auktoriserad service personal.
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
Sv-17
Om strömmen till luftkonditioneringen avbryts av ett
strömavbrott, kommer enheten att starta automatiskt i det
läge som valts tidigare när strömmen kommer tillbaka.
OM ett strömavbrott inträffar under TIMER drift, kommer
timern att återställas och enheten börja ( eller stoppar) med
de nya timerinställningarna. I sådana fall blinkar TIMER
indikeringslampan.
Användning av andra elektriska apparater, (elektrisk
rakapparat etc.) eller trådlös radiosändare kan orsaka
att i luftkonditioneringen fungerar fel. I sådana fall, dra ut
kontakten tillfälligt, anslut igen, och använd fjärrkontrollen
för att återuppta driften.
AUTO Restart
Vid strömavbrott
ANVÄNDARTIPS
Uppvärmningsprestanda*
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning
*
När utomhustemperaturen är mycket låg med hög
luftfuktighet, kan frost bildas på utomhusenheten under
uppvärmning och detta kan minska produktens prestanda.
För att undvika den här typen av reducerad prestanda
är den här enheten utrustad med en mikrodatorstyrd
avfrostningsfunktion. Om det bildas frost stoppas
luftkonditioneringen tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar
en kort stund (mellan omkring 4 till 15 minuter).
Under automatisk avfrostning, kommer OPERATION-
indikeringslampan att blinka.
Om det bildas frost på utomhusenheten efter att
uppvärmningen stoppats kommer enheten att starta den
automatiska avfrostningen. Utomhusenheten kommer
automatiskt att stoppa under några minuter.
(Denna funktion tillhandahålls dock inte på vissa ertyps-
luftkonditioneringar.)
Låg omgivande kylning*
När utomhustemperaturen faller kommer utomhusenhetens
äktar ändras till låg hastighet eller en av äktarna stängs av
periodvis.
Den här luftkonditioneringen fungerar enligt
värmepumpsprincipen, absorbera värme från utomhusluft
och för in den varma luften inomhus. Resultatet är att
driftsprestandan minskar om utomhustemperaturen sjunker.
Om du upplever att uppvärmningen inte är tillräcklig,
rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen med
någon annan typ av uppvärmning.
Värmepumpen värmer upp hela rummet genom att cirkulera
luften genom rummet, resultatet är att det kan dröja lite
efter att luftkonditioneringen har satts igång, innan rummet
är uppvärmt.
När inomhus och utomhustemperaturerna är höga
*
När både inomhus och utomhus temperaturerna är höga vid
uppvärmning, kan utomhusenhetens äkt stanna tillfälligtvis.
Dubbla fjärrkontroller (tillval)
Ytterligare en fjärrkontroll kan läggas till, till maximalt 2 fjärrkontroller. Båda kontrollerna styr luftkonditioneringen. Dock kan inte ti-
merfunktionen användas på sekundärenheten.
Gruppkontroll
1 fjärrkontroll kan kontrollera upp till 16 luftkonditioneringsenheter. Alla luftkonditioneringarna har samma inställningar.
Gruppkontroll kan inte användas för eranvändarsystem.
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
Sv-18
ANVÄNDARTIPS
Luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan anslutas till en era typer av utomhusenheter. Luftkonditionering med era typer som gör det möjligt
för era inomhusenheter att användas på era platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.
Instruktioner relaterade till inverter (
) kan endast tillämpas på “INVERTER MODEL”.
Drift kan ske i följande olika driftslägen.
Kylningsläge och ”Dry”läge
Kylningsläge och äktläge
”Dry”läge och äktläge
Användningsläget (uppvärmning, eller kylning/dry) på
utomhusenheten avgörs av driftsläget för inomhusenheten
som används först. Om inomhusenheten startat i äktläget
kan inte användarläget för utomhusenheten avgöras.
Om exempelvis inomhusenheten (A) startas i äktläge och
inomhusenheten (B) arbetar i uppvärmningsläge startar
inomhusenheten (A) i äktläget när inomhusenheten
(B) startat användningen i uppvärmningsläget och
OPERATION-indikeringslampan på inomhusenheten
(A) börjar blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och
övergår i standby-läge. Inomhusenhet (B) fortsätter i
uppvärmningsläget.
Samtidig användning av era enheter
När en luftkonditionering för era typer används kan era
inomhusenheter användas samtidigt, men när 2 eller
er inomhusenheter används i samma grupp kommer
uppvärmnings- och kylningseffektiviteten bli mindre
än om endast en inomhusenhet används. Om du vill
använda er än 1 inomhusenhet för att kyla samtidigt, bör
användningen ske nattetid eller vid tidpunkter när mindre
uteffekt krävs. På samma sätt, när era enheter används
samtidigt för uppvärmning rekommenderas att de används
tillsammans med andra värmekällor, efter behov.
Säsongsvariationer och utomhusförhållanden, rummens
utformning och antal personer i rummet kan också
medföra skillnader i effektivitet. Vi rekommenderar att du
provar olika driftsmönster för att fastställa nivån för dina
enheter vad gäller uppvärmning och kylning, och använda
dem på det vis som bäst passar din familjs livsstil.
Om du upptäcker att att 1 eller era enheter levererar en
lägre nivå på kylning eller uppvärmning vid samtidig drift,
rekommenderar vi att du slutar med samtidig drift av era
enheter.
Drift kan inte ske i följande olika driftslägen.
Om inomhusenheten är inställt på ett driftsläge som inte
kan utföras kommer OPERATION indikeringslampan på
inomhusenheten att blinka ( 1 sekund på, 1 sekund av)
och enheten går in i stand-byläge.
Uppvärmningsläge och nedkylningsläge ( eller ”dry” läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
*
Under uppvärmningen kan överdelen på inomhusenheten
bli varm, det beror på att kylvätska cirkulerar genom
inomhusenheten även när den stoppat; det är inget fel.
*
I uppvärmningsläget kommer utomhusenheten att
börja avfrostning då och då under korta perioder. Om
användaren ställer in inomhusenheten för uppvärmning
igen under avfrostningen, kommer avfrostningen att
fortsätta, och uppvärmningen kommer att påbörjas när
avfrostningen avslutats, vilket medför att det kan ta tid
innan varm luft kommer ut.
Instruktioner relaterade till uppvärmning (*) gäller bara ”VÄRME OCH KYLA MODELL” (omvänd cykel).
Simultan luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan också anslutas till en simultan ertypsanslutning som aktiverar simultan drift av upp till 3 inomhusenheter
genom att ansluta utomhusenheterna med ett separationsrör (dubbelt eller trippelt).
Obs:
Anslutningsbar typ av separationsrör varierar beroende på modell.
I en simultan multianslutning, fungerar alla inomhusenheterna och kontrolleras av en kontroll som speci cerats att vara den primära
kontrollenheten.
För den här unika egenskapen av simultan multianslutning är vissa funktioner, som kontrolleras av den kontroll som speci cerats
som den sekundära, begränsade.
Kommentarer
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Fujitsu HUG07LVLA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar