Fujitsu UTG-UKYA-B Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar

Denna manual är också lämplig för

LUFTKONDITIONERING
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.
BRUKSANVISNING
Typ av kassett
Svenska
ARTIKELNr. 9381622009-02
Sv-1
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta
avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att följa
följande säkerhetsåtgärder.
Felaktig användning orsakad av ej följda instruktioner kan
orsaka skada, vars allvarsgrad klassiceras enligt följande:
VARNING
Detta märke varnar för dödsfall eller
allvarliga personskador.
VAR FÖRSIKTIG
Detta märke varnar för personskada
eller skada på egendom.
Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.
Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar.
Konsultera alltid auktoriserad servicepersonal för
reparation, installation och ytt av denna produkt.
Felaktig installation eller hantering orsakar läcka-
ge, elstöt eller brand.
Vid händelse av ett fel så som brandlukt,
stoppa omedelbart driften av lufkonditione-
ringen och koppla bort all strömförsörjning
genom att stänga av den elektriska brytaren
eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan
auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig så du inte skadar elkabeln.
Om den är skadad, bör den bara bytas ut av auk-
toriserad servicepersonal.
I händelse av ett kylmedelläckage, se till att hålla
dig borta från brand och brandfarliga objekt och
kontakta auktoriserad servicepersonal.
Vid händelse av ett åskväder eller något tidigare
tecken på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditio-
neringen via fjärrkontrollen, och avstå från att
röra produkten eller strömkällan för att förhindra
elolyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller avsaknad av
kunskaper och erfarenheter, om det inte har fått
tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande
användning av enheten från en person som an-
svarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte
leker med enheten.
BRUKSANVISNING
ARTIKELNr. 9381622009-02
Luftkonditionering (Typ av kassett)
Starta eller stoppa inte driften av denna produkt
genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av pro-
dukten.
Utsätt dig inte direkt för det kylande luftödet un-
der många timmar.
För inte in dina ngrar eller andra föremål i ut-
loppsöppningen eller inloppsöppningen.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Utför tillfällig ventilation under användning.
Använd alltid denna produkt med luftlter installe-
rade.
Se till så att all elektronisk utrustning är minst 1 m
(40 tum) från både inomhusenheten och utom-
husenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använ-
der produkten under längre perioder.
Efter en längre tids användning, se till att kontrol-
lera monteringen av inomhusenheten för att förhin-
dra den här produkten från att falla ned.
Luftödets riktning och rumstemperatur bör över-
vägas noga när du använder den här produkten
i ett rum med spädbarn, barn, äldre eller sjuka
personer.
Rikta inte luftödet mot öppna eldstäder eller vär-
meapparater.
Blockera inte eller täck över inloppsöppningen och
utloppsöppningen.
Utöva inget hårt tryck på radiatorns änsar.
Klättra inte, placera inga föremål, och häng inga
föremål på denna produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller
hushållstillhörigheter under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan göra
dem blöta och orsaka skador eller fel på din egen-
dom.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för förvarande
behandling av livsmedel, växter, djur, precisionsut-
rustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan
leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för det direkta luftödet.
Drick inte dräneringsvätskan från luftkonditione-
ringen.
Dra inte i elkabeln.
För att undvika personskador vid underhåll av
enheten får inte den i denna produkt inbyggda vär-
meväxlarens aluminiumänsar vidröras.
Stå inte på något ostabilt när du använder eller
rengör denna produkt. Den kan falla och orsaka
personskada.
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .............................................. 1
NAMN PÅ DELAR .................................................................. 2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ..................................... 2
RENGÖRING OCH SKÖTSEL ............................................... 2
ANVÄNDARTIPS .................................................................... 3
FELSÖKNING ........................................................................ 6
Sv-2
VECKOTIMER
Använd den här timerfunktionen för att ställa in driftstider för
varje veckodag. Använd inställningen Dag av för att stänga av
förprogrammerad drift för en vald dag för kommande vecka.
Eftersom alla dagar kan ställas in tillsammans, kan veckoti-
mern användas för att upprepa timerinställningarna för alla
dagar.
LÖSTAGBAR INLOPPSGALLER
Inomhusenhetens inloppsgaller kan tas bort för enklare rengö-
ring och underhåll.
TRÅDANSLUTEN FJÄRRKONTROLL
Den trådanslutna fjärrkontrollen medför bekväm styrning av
inomhusenheten.
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)
Den valfria trådlösa fjärrkontrollen kan användas. Följande
skillnader nns vid användning av den trådlösa fjärrkontrollen
jämfört med användning av den trådanslutna fjärrkontrollen.
[ Ytterligare funktioner för trådlös fjärrkontroll ]
• SLEEP-timer
• 10 °C UPPVÄRMNING
Du kan använda både trådlös och trådansluten fjärrkontroll
samtidigt, men följande funktioner kommer att vara begrän-
sade.
• 10 °C UPPVÄRMNING
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
VAR FÖRSIKTIG
Innan du rengör denna enhet, se till att stänga av
enheten och koppla bort strömförsörjningen.
Stäng av den elektriska brytaren.
Fläkten går snabbt inuti enheten, och kan orsaka
personskada.
Vara försiktig så att du inte tappar inloppsgallret.
Vänligen kontakta auktoriserad servicepersonal
för rengöring av ltret eftersom det innebär arbete
på hög höjd.
Utsätt inte enheten för ytande insektsmedel eller
hårspray.
Vid långvarig användning kan enhetens prestanda reduce-
ras på grund av att smuts ackumuleras på enhetens insida.
Förutom den rengöring och skötsel du genomför rekom-
menderar vi att enheten inspekteras regelbundet . Kontakta
auktoriserad servicepersonal för ytterligare information.
Vid rengöring av enheten skall inte vatten varmare än 40°C,
frätande rengöringsmedel, eller lättyktiga lösningsmedel
som bensen eller thinner användas.
Om enheten inte ska användas under 1 månad eller längre,
se då till så att enhetens inre delar är ordentligt torra genom
att köra enheten i äktläge under en halv dag innan av-
stängning.
NAMN PÅ DELAR
Inomhusenhet
2-[1]
2-[2]
2-[3]
2-[4]
1
3
1
Luftlter (inloppsgaller för luft in)
2
Utgång för luftödesriktning
Individuell styrning av luftödesriktning: [1][2][3][4]
3
Inloppsgaller för luft
4
Fjärrkontroll *
*: För mer detaljerade instruktioner om hur du använder den,
se bruksanvisningen för fjärrkontrollen.
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
INVERTER
Vid uppstart drivs luftkonditioneringen med maximal kapaci-
tet för att snabbt få ner rummet till önskad temperatur. När
temperaturen i rummet börjar nå den inställda temperaturen
minskar luftkonditioneringen sin kapacitet och energianvänd-
ning till minimal kapacitet och märkingångsvärden.
VERTIKALT LUFTFLÖDE
Komfortabel spridning av luftödet till varje hörn av rummet
med det breda vertikala luftödet.
INDIVIDUELL REGLERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING
Varje ventilationsgaller kan ställas in individuellt med trådbun-
den fjärrkontroll för att ge ett bekvämt luftöde.
ENERGISPARDRIFT
När Energispardrift används kommer temperaturen i rummet
att vara något högre än den som ställdes in under nedkylning-
en och lägre än den inställda temperaturen för uppvärmning.
Därför sparar Energispardriften mer energi än i andra normal-
lägen.
BYTE TILL AUTO
Driftläget (nedkylning, uppvärmning) ändras automatiskt för
att behålla inställd temperatur, och temperaturen hålls kon-
stant hela tiden.
FLÄKTKONTROLL FÖR ENERGISPARANDE
När den inställda temperaturen nås under nedkylningsdrift
drivs äkten periodvis och ström sparas.
Sv-3
ANVÄNDARTIPS
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara upp-
värmnings- och nedkylningsmodell (Reverse Cycle).
Uppvärmningsprestanda*
Den här luftkonditioneringen fungerar enligt värmepumps-
principen, vilket innebär att den absorberar värme från
utomhusluft och för in den varma luften inomhus. Resultatet
är att driftsprestandan minskar om utomhustemperaturen
sjunker. Kontakta även din installationstekniker för att för-
säkra dig om att enheten har korrekt storlek för det erfor-
drade rumsutrymmet.
Värmepumpen värmer upp hela rummet genom att cirkulera
luften genom rummet, med resultatet att det kan dröja lite
efter att luftkonditioneringen har satts igång innan rummet
är uppvärmt.
När inomhus- och utomhustemperaturerna är höga*
När både inomhus- och utomhustemperaturerna är höga vid
uppvärmning, kan utomhusenhetens äkt stanna tillfälligtvis.
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning*
När utomhustemperaturen är låg med hög luftfuktighet, kan
frost bildas på utomhusenheten under uppvärmning och
detta kan minska produktens prestanda.
För att undvika denna reducerade prestanda är den här
produkten utrustad med en mikrodatorstyrd automatisk
avfrostningsfunktion. Under avfrostningscykeln kommer in-
omhusäkten att stängas av, och avfrostningsläget kommer
att indikeras. Det tar maximalt 15 minuter för luftkonditione-
ringen att starta igen.
Om det bildas frost på utomhusenheten efter att uppvärm-
ningen stoppats kommer enheten att starta den automa-
tiska avfrostningen. Utomhusenheten kommer automatiskt
att stoppa under några minuter.
Inställning av ödesriktning
Justering av vertikal luftödesriktning
Inställning av luftödesriktning:
1
,
2
,
3
,
4
: Under läget för
kylning/uppvärmning/avfuktning
Den vertikala luftödesriktningen anges automatisktsom
visas i enlighet med typ av drift som valts.
I läget för kylning/avfuktning: Horisontellt öde 2
I läget uppvärmning*:
Nedåtriktat öde 4(18, 24, 30, 36 typ)
3(45, 54 typ)
I drift av AUTO-läge, kommer luftödet den första minuten
efter påbörjad drift bli uppåt 2; riktningen på luften kan inte
justeras under denna period.
Även om ödesriktningen är inställd, kan den köras i ett an-
nan position i början av uppvärmningsdriften, under avfrost-
ning, eller när AUTO(automatiskt byte) är valt.
Rengöring av luftlter
1
Tryck in inloppsgallrets knap-
par (två platser) och öppna
gallret.
2
Dra ut ltret från inloppsgall-
ret.
3
Rengöra luftltret.
Ta bort dammet från luftltren genom att dammsuga eller
tvätta av dem. Efter att ha tvättat dem, tillåt luftltren att
avfuktas ordentligt i ett område som skyddas från solljus.
Damm kan rengöras från luftltret med en dammsu-
gare, eller genom att tvätta ltret i en lösning av milt
diskmedel och varmt vatten. Efter att du har tvättat
det ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats
innan du monterar det på nytt.
Om smuts tillåts samlas i luftltret, reduceras luftödet
som minskar effektiviteten och ökar bullret.
4
Installera tillbaka luftltren
inloppsgallret.
1 Sätt tillbaka luftltret i dess
hållare.
2 Se till att luftltret har kon-
takt med lterstopparen när
det sätts tillbaka i hållaren.
5
Stäng inloppsgallret helt.
KOMMENTARER
Filtertecken*
Välj lämpliga intervall för visning av ltertecknet på inom-
husenheten enligt den uppskattade mängden damm i luften i
rummet.
Var vänlig kontakta auktoriserad servicepersonal vid använd-
ning av denna funktion.
*: För mer detaljerade instruktioner om användningen, se
fjärrkontrollens bruksanvisning.
Sv-4
KOMMENTARER
Om du försöker manuellt ytta klaffarna upp/nerför luftödet
kan det leda till felaktig drift; i detta fall, stoppadriften och
starta om. Ventilationsgallrenbör börjar fungera korrekt igen.
Vid användning i ett rum med spädbarn, barn, äldre och
sjuka personer ska luftriktningen och rumstemperaturen-
noggrant beaktasnär inställningarna görs.
Justering av horisontell luftriktning
Funktionen kan inte användas.
Funktionen svängning
Typ av drift
Uppsättning funktioner för
svängning
Kylning/uppvärmning/
avfuktning/äkt
1
till
4
Driften för svängning kan tillfälligt stoppas när äkten i luft-
konditioneringen inte är i drift eller när den körs vid mycket låg
hastighet.
Individuell styrning av luftödesriktning
När denna funktion används för att ställa in ventilationsgaller,
prioriteras det framför andra VT (vertikala) inställningar från
andra fjärrkontroller eller externa enheter. För att ändra andra
inställningar, inaktivera den individuella styrningen av luftö-
desriktningen.
Varm start*
Inomhusenheten förhindrar kallt drag när uppvärmningen
börjar.
Inomhusenhetsäkten drivs inte eller drivs med en mycket låg
hastighet tills värmeväxlaren når den inställda temperaturen.
Låg omgivande kylning
När utomhustemperaturen faller kan utomhusenhetens äktar
ändras till låg hastighet, eller så kan en av äktarna stängas
av periodvis.
Lägesdrift
Auto
Nedkylningsmodell:
När AUTO (automatisk ändring) väljs först kommer äkten att gå
med väldigt låg hastighet i några minuter medan inomhusenhe-
ten känner av rummets tillstånd och väljer rätt läge.
Rumstemperatur är högre än den denierade temperaturen i
temperaturinställningen → Nedkylningsläge
Rumstemperatur är nära eller lägre än den denierade tempera-
turen i temperaturinställningen → Övervakningsläge
Nedkylningsläge
Övervakningsdrift
Denierad
temperatur i
temperaturin-
ställning
När inomhusenheten har justerat rumstemperaturen till
en temperatur nära temperaturinställningen, påbörjas
övervakningsläget. I övervakningsläget har äkten en
låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer
inomhusenheten att återigen välja rätt driftsläge (nedkyl-
ning) för att justera temperaturen till det värde som ställts
in i temperaturinställningen.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade,
välj ett av lägena (nedkylning, avfuktning, äkt).
Uppvärmnings- och nedkylningsmodell (Reverse cycle):
När AUTO (automatisk ändring) väljs väljer luftkonditioneringen
lämpligt driftsläge (nedkylning eller uppvärmning) utifrån rum-
mets aktuella temperatur.
När automatiskt läge väljs först, kommer äkten att gå med låg
hastighet i några minuter medan inomhusenheten känner av
rummets tillstånd och väljer lämpligt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den denierade temperaturen i
temperaturinställningen → Nedkylningsläge
Rumstemperatur är nära den denierade temperaturen i tempe-
raturinställningen → Avgörs av utomhustemperaturen
Rumstemperatur är lägre än den denierade temperaturen i
temperaturinställningen → Uppvärmningsläge
Denierad tem-
peratur i tempe-
raturinställning
Avgörs av utomhustem-
peratur
Nedkylningsläge
Uppvärmningsläge
När luftkonditioneringen har justerat rumstemperaturen så att
den är nära termostatinställningen påbörjas övervakningsläget.
I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstem-
peraturen ändras kommer luftkonditioneringen att återigen välja
lämpligt driftsläge (uppvärmning, nedkylning) för att justera
temperaturen till det värde som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade,
välj ett av lägena (uppvärmning, nedkylning, avfuktning, äkt).
Sv-5
Värme*
Används för att värma rummet.
När uppvärmningsläge har valts kommer hastigheten på
luftkonditioneringens äkt vara mycket låg i cirka 3 till 5
minuter, och därefter övergår den till vald äkthastighet.
Den här tiden behövs för att inomhusenheten skall vär-
mas upp innan full drift.
När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på
utomhusenheten och prestandan minskas. För att avlägs-
na frosten kommer avfrostningscykeln att startas då och
då. Under automatisk avfrostning avbryts uppvärmningen.
Det dröjer efter att uppvärmningen startats innan rummet
blir varmt.
Kyla
Används för att kyla ner rummet.
Avfukta
Används för försiktig nedkylning samtidigt som rummet
avfuktas.
Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
Under avfuktningsläge går enheten med låg hastighet,
och inomhusenhetens äkt stannar då och då så att
fuktigheten i rummet justeras. Fläkten kan även gå med
mycket låg hastighet när fuktigheten i rummet justeras.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfukt-
ningsläget har valts.
Fläkt
Används för luftcirkulation i rummet.
KOMMENTARER
*Under uppvärmning:
Ställ in termostaten på en temperatur som är högre än aktuell
rumstemperatur. Uppvärmningen drivs inte om termostaten är
satt lägre än aktuell rumstemperatur.
I kyl-/avfuktningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som är lägre än aktuell
rumstemperatur. Kyl-och avfuktningslägena kommer inte att
drivas om termostaten är satt högre än den aktuella rumstem-
peraturen (i nedkylningsläge går endast äkten).
I äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma eller kyla rummet.
Energispardrift
Den maximala utgående effekten för energispardrift är om-
kring 70 % av normal luftkonditionering för nedkylning och
uppvärmning.
Om rummet inte kyls (eller värms) tillfredsställande under
energispardrift, välj normal drift.
Fläkthastighet
Styr äkthastigheten.
AUTO
(AUTO)
HIGH
(HÖG)
QUIET
(TYST)
MED
(MED)
LOW
(LÅG)
När AUTO väljs justeras äkthastigheten automatiskt efter
användarläget.
Uppvärmning*: Fläkten kommer att hålla väldigt låg hastighet
när temperaturen på luften från inomhusenhe-
ten är låg.
Nedkylning: När rumstemperaturen närmar sig den inställ-
da temperaturen går äkten långsammare.
Fläkt: Fläkten går med medelhastighet.
Fläktkontroll för energisparande
I nedkylnings- eller avfuktningsläge kan inomhusenhetens
äkt stoppas då och då för att utföra inomhusenhetens äkt-
kontroll för energibesparing som möjliggör energisparande
drift genom att stoppa rotationen för inomhusenhetens äkt
när utomhusenheten har stoppats.
I grundinställningarna är den här funktionen aktiverad.
För att inaktivera denna funktion, se fjärrkontrollens bruks-
anvisning.
Även om inställningarna har ändrats och om äkthastighe-
ten är inställd på ”AUTO” i nedkylnings- eller avfuktnings-
läge fungerar den här funktionen för att dämpa mängden
cirkulerad inomhusfukt.
Automatisk omstart
Vid strömavbrott
Om strömmen till luftkonditioneringen avbryts av ett ström-
avbrott, kommer enheten att starta om automatiskt i det
läge som valts tidigare när strömmen kommer tillbaka.
Användning av andra elektriska apparater, (elektrisk rakap-
parat etc.) eller trådlös radiosändare i närheten kan orsaka
fel i luftkonditioneringen. I sådana fall, dra ut kontakten
tillfälligt, anslut igen, och använd fjärrkontrollen för att åter-
uppta driften.
Flera fjärrkontroller (tillval)
Ytterligare en fjärrkontroll kan läggas till, till maximalt två fjärr-
kontroller. Båda kontrollerna styr luftkonditioneringen. Dock
kan inte timerfunktionerna användas på sekundärenheten.
Gruppkontroll
En fjärrkontroll kan kontrollera upp till 16 luftkonditionerings-
enheter.
Alla luftkonditioneringsenheterna drivs med samma
inställningar.
Kommentarer
*
I uppvärmningsläget kommer utomhusenheten att börja
avfrostning då och då under korta perioder. Om använda-
ren ställer in inomhusenheten för uppvärmning igen under
avfrostningen, kommer avfrostningen att fortsätta, och
uppvärmningen kommer att påbörjas när avfrostningen
avslutats, vilket medför att det kan ta tid innan varm luft
kommer ut.
*
Under uppvärmningen kan överdelen på inomhusenheten
bli varm, men det beror på att kylvätska cirkulerar genom
inomhusenheten även när den stoppat, vilket inte är något
fel.
Sv-6
FELSÖKNING
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara upp-
värmnings- och nedkylningsmodell (Reverse Cycle).
VARNING
Under följande händelser ska du omedelbart stoppa
driften av luftkonditioneringen och koppla bort all ström-
försörjning genom att stänga av elektriska brytare eller
dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare
eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet så är den inte
isolerad från strömförsörjningen även om enheten är
avstängd.
Enheten luktar som om något brinner eller avger rök
Vatten läcker från enheten.
Genomför följande kontroll innan service begärs:
NORMAL FUNKTION
Sätter inte igång omedelbart
Om enheten stoppas och sedan startas omedelbart igen
kommer inte kompressorn att sätta igång förrän efter
cirka 3 minuter för att undvika att säkringar löses ut.
När den elektriska brytaren stängs av och sätts på igen,
kommer skyddskretsen att vara igång under cirka 3 minu-
ter vilket förhindrar drift under den tiden.
Det hörs ljud
Under användning och omedelbart efter att luftkonditio-
neringen stoppats kan ljudet av rinnande vatten höras i
dess rör. Dessutom hörs ett extra tydligt ljud i cirka 2 till 3
minuter efter igångsättning (ljudet av ödande kylvätska).
Under drift kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är
resultatet av en mindreexpandering och sammandragning
av panelenpå grund av temperaturförändringar.
* Vid uppvärmning kan ett väsande ljud höras ibland. Lju-
det kommer från den automatiska avfrostningsdriften.
Lukter
Viss lukt kan komma från inomhusenheten. Det är lukten
från rummet (möbler, tobak, etc) som har sugits in i luft-
konditioneringen.
Dimma eller ånga syns
Under nedkylnings- eller avfuktningsdrift, kan en tunn
dimma släppas ut från inomhusenheten. Detta beror på
att luften i rummet kyls ned plötsligt av den utgående luf-
ten från luftkonditioneringen vilket ger upphov till kondens
och dimbildning.
* Under uppvärmning kan utomhusenhetens fläkt stanna,
och ånga kan synas från enheten. Det beror på den auto-
matiska avfrostningsdriften.
Luftfuktigheten sjunker inte
Vid avfuktningsdrift.
Under vissa rumsförhållanden sjunker inte luftfuktigheten.
För att sänka luftfuktigheten, ställ in en lägre rumstempe-
ratur.
Luftödet är svagt eller stoppar
Inomhusenhetens äkt kan starta senare än utomhusen-
hetens äkt, eller kan den stoppa r utomhusenhe-
tens fläkt inte drivs. Detta beror på inomhusenhetens
äktkontroll för energibesparing.
För att inaktivera denna funktion, se fjärrkontrollens
bruksanvisning. (Denna funktion kan inte inaktiveras i au-
tomatiskt äktläge.)
* När uppvärmningen startar hålls äkthastigheten tillfälligt
på en mycket låg nivå för att värma upp enhetens invän-
diga delar.
* Om rumstemperaturen överstiger termostatinställningen
under uppvärmning, kommer utomhusenheten att stop-
pa, och inomhusenhetens äkt kommer att gå mycket
långsamt. Ställ in termostaten på en högre inställning om
ytterligare uppvärmning av rummet önskas.
* Under uppvärmning kommer enheten att stoppas tillfälligt
(i maximalt 15 minuter) medan den automatiska avfrost-
ningen är igång. Under den automatiska avfrostningen
indikeras avfrostningsläget.
<<Se fjärrkontrollens bruksanvisning.>>
Fläkten kan komma att gå mycket långsamt i avfuktnings-
drift eller om enheten kontrollerar rumstemperaturen.
Under tyst drift går äkten med mycket låg hastighet.
Vid övervakning i autodrift kommer äkten att gå med
mycket låg hastighet.
Flödesriktningen ändras inte enligt inställningen eller
ändras inte alls
Även om ödesriktningen är inställd, kan den tillfälligt
köras i ett annan position i början av uppvärmningsdrif-
ten, under avfrostning, eller när AUTO(automatiskt byte)
är valt.
[Individual VT Hold] (Individuell fast vertikal) inställning
kan anges.
<<Se bruksanvisning för fjärrkontrollen.>>
Det kommer vatten från utomhusenheten
* Under uppvärmning kan utomhusenheten läcka vatten på
grund av den automatiska avfrostningen.
KONTROLLERA EN GÅNG TILL
Fungerar inte alls
Har kretsbrytaren stängts av?
Har det varit strömavbrott?
Har säkringen gått, eller en kretsbrytare löst ut?
Är timern igång?
Dålig nedkylning (eller uppvärmning*)
Är luftltret smutsigt?
Är inloppsgallret eller utgångsporten på luftkonditione-
ringen blockerat/blockerad?
Ställde du in rumstemperaturen (termostat) rätt?
Är ett fönster eller en dörr öppet/öppen?
Om driften är nedkylning, lyser solen rakt in? (Dra för
gardinerna.)
Om driften är nedkylning, nns det uppvärmningsap-
parater och datorer inne i rummet, eller är det för många
människor i rummet?
Är enheten inställd på tyst drift?
Är luftkonditioneringen i energisparläge?
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, eller om du kän-
ner att det luktar bränt, stäng av omedelbart, koppla ur ström-
försörjningen och kontakta auktoriserad servicepersonal.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Fujitsu UTG-UKYA-B Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Denna manual är också lämplig för