Fujitsu RDG12LLTB Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING
Kanalmodell
Svenska
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.
ARTIKELNr. 9374379705-03
Sv-2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................... 2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ...................... 3
NAMN PÅ DELAR ................................................... 4
FÖRBEREDANDE DRIFT ....................................... 5
DRIFT ...................................................................... 6
TIMERFUNKTIONER .............................................. 8
ON (PÅ)/OFF (AV) -TIMER ..................................... 8
VECKOVIS TIMER .................................................. 9
TIMER FÖR SET BACK (INSTÄLLNING TILLBAKA)
AV TEMPERATUR .................................................11
EKONOMISK ANVÄNDNING ................................ 12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL .............................. 12
FELSÖKNING ....................................................... 13
FUNKTIONSTIPS .................................................. 15
SJÄLVDIAGNOS ................................................... 18
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (KANALMODELL)
ARTIKELNr. 9374379705-03
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att följa
följande säkerhetsåtgärder.
Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassi ceras enligt
följande:
VARNING
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan leda
till döden eller allvarligt skada användare eller servicepersonal.
VAR FÖRSIKTIG
Denna märkning indikerar procedurer som, vid felaktigt genomförande, kan leda
till personskada eller skada på egendom.
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid
auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och ytt av
denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller
brand.
Vid händelsen av ett fel såsom att det luktar bränt, stoppa
omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all
strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller
dra ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig så du inte skadar nätaggregatskabeln.
Om den är skadad, bör den bara bytas ut av auktoriserad
servicepersonal.
I händelse av ett kylvätskeläckage, se till att hålla borta från brand
och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal.
Vid händelsen av åskväder eller någon form av tecken på
blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och se
till att inte röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga,
eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått
tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av
enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i
eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av
kretsbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av denna produkt.
Utsätt dig inte för direkt kylande luft öde under en längre tid.
För inte in dina ngrar eller andra föremål i utloppsöppningen,
öppna panelen, eller inloppsgallret.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Tillhandahåll ventilation under användning.
Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från
antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten
under längre perioder.
Se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten efter en
längre tids användning, för att förhindra att produkten faller ned.
Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du
använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn, äldre
eller sjuka personer.
Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller uppvärmningsenheter.
Blockera inte eller täck över inloppsgaller och utloppsöppningen.
Utsätt inte aggregatets fenor för tryck.
Klättra inte, placera inte föremål, eller häng föremål på denna
produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller hushållsföremål
under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner och orsaka
skador eller fel på din egendom.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel,
växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål.
Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
Drick inte dräneringsvätskan från luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.
För att undvika personskador vid installation eller underhåll av
enheten får inte de inbyggda värmeväxlarnas aluminiumflänsar i
denna produkt vidröras.
Sv-3
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
INVERTERTEKNIK
När enheten startas och tas i drift för att snabbt kyla ner rum-
met till önskad tempertaur,används mycket energi. Därefter
byter enheten automatiskt till en lägre energiförbrukning för en
mer energisparande och behaglig drift.
ENERGISPARDRIFT
När ECONOMY (ENERGISPAR) används kommer temperatu-
ren i rummet att vara något högre än den som ställdes in un-
der nedkylningen och lägre än den inställda temperaturen för
uppvärmning. Därför sparar ECONOMY( ENERGISPAR) mer
energi än i andra normallägen.
EXTREMT TYST DRIFT
När FAN ( FLÄKT)-knappen används för att välja
QUIET(TYST), börjar inomhusenheten gå extremt tyst; inom-
husenhetens luft öde reduceras för att ge tystare drift.
BYTE TILL AUTO
Lägesdriften ( nedkylning, ”dry”, uppvärmning) ändras automa-
tiskt för att behålla inställd temperatur, och temperaturen hålls
konstant hela tiden.
Bekväm drift
VECKOTIMER
Använd den här timerfunktionen för att ställa in driftstider för
varje veckodag. Använd inställningen DAY OFF (DAG AV) för
att stänga av förprogrammerad drift för en vald dag för kom-
mande vecka. Eftersom alla dagar kan ställas in tillsammans,
kan veckotimern användas för att upprepa timerinställningarna
för alla dagar.
TEMPERATUR SET BACK TIMER
Använd den här timerfunktionen för att ändra den inställda
temperaturen för de tider som är inställda för varje veckodag.
Detta kan användas tillsammans med andra timerinställningar.
LÖSTAGBARA FILTER
Inomhusenhetens luft lter kan enkelt tas bort för rengöring och
underhåll.
Fjärrkontroll
ANSLUTEN FJÄRRKONTROLL
Den anslutna fjärrkontrollen medför bekväm drift av inomhu-
senheten.
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)
En trådlös fjärrkontroll för användning nns som tillval.Följande
skillnader nns vid användning av trådlös fjärrkontroll jämfört
med användning av en ansluten fjärrkontroll.
[ Ytterligare funktion för trådlösa]
SLEEP timer
TIMER
10°C VÄRME-drift
Både trådlös och ansluten fjärrkontroll kan användas samti-
digt. ( Men funktionen är begränsad.)
[ Begränsade funktioner för de anslutna ]
Vecko-timer
Temperaturinställningstimer
Energispar-och bekvämlighetsfunktion
Ren funktion
Sv-4
NAMN PÅ DELAR
Fjärrkontroll
1
START/STOPP knapp
2
SET TEMP.
(temperatur)
k
napp
3
MODE
k
napp
4
FAN-knapp
5
ECONOMY-knapp
6
TIMERLÄGE (KLOCKJUSTE-
RING)knapp
7
DAG(DAG AV)knapp
8
STÄLL TILLBAKA knapp
9
STÄLL IN TID ( < > ) knapp
0
TIMER RADERA knapp
1
TIMERINSTÄLLNINGS-knapp
2
Vertikalt luft öde och Swing-
knapp
*1
3
Horisontellt luft öde och
Swingknapp
*2
4
UNDERHÅlLL(FILTER TER-
STÄLL) knapp
#1
5
Driftslampa
6
Timer-och klockindikator
7
Driftlägesindikator
8
Fläkthastighetsindikator
9
Driftlåsindikator
)
Temperaturindikator
!
Funktionsindikator
Avfrostningsindikator
Termosensorindikator
ENERGISPARindikator
Vertikal swingindikator
*3
Filterindikator
#1
*
1~3 Dessa funktioner kan inte användas.
(Var vänlig se bruksanvisningen för tillvalet
vid användning av tillval, etc.)
#
1 Kan användas om det ställs in korrekt un-
der installation.
Var vänlig kontakta auktorise-
rad servicepersonal vid användning av denna
funktion.
Sv-5
FÖRBEREDANDE DRIFT
Tryck på knappen TIMERLÄGE
(KLOCKJUSTERING) i minst 2
sekunder. Timerindikatorn på fjärr-
kontrollen kommer att börja blinka.
2
SU MO TU WE TH FR SA
Tryck på knappen DAY och välj aktuell dag.
En
visas runt den valda dagen.
Tryck på knapparna SET TIME (< >< >) för att ställa in aktuell tid.
Tryck upprepade gånger för att justera aktuell tid i 1-minuter-
steg. Tryck och håll för att justera aktuell tid i 10-minuterssteg.
ex. Måndag 23:00
Tryck igen för att avsluta.
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
1
3
5
Tryck på knappen STÄLL TILLBAKA för att ändra mel-
lan 12-och 24-timmars klocka.
3
4
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
SET BACK
Ställ in aktuell dag och tid.
Sv-6
DRIFT
Temperaturinställningsområde
AUTO .................................................... 18 till 30 °C
COOL/DRY ........................................... 18 till 30 °C
HEAT* ................................................... 16 till 30 °C
Sänka Höja
Driftslampa
Luftkonditionering PÅ: Lyser klart
Luftkonditionering AV: Släckt
Tryck på START/STOPP-knappen.
Tryck på MODE-knappen för att ställa in driftsläge.
Om DRY är valt, kommer äkthastigheten att ställas in på AUTO.
Tryck på knappen för SET TEMP. för att ställa in rumstemperaturen.
Tryck på FAN-knappen för att ställa in äkthastigheten.
Tryck på ENERGISPAR-knappen för att starta eller stoppa ENER-
GISPAR-drift.
För detaljer om funktionen hänvisas till sida 11.
Starta/stoppa drift
Ställa in driftsläge
l Driftlägesinställning
Rumstemperaturinställning
Fläkthastighetsinställning
ENERGISPARDRIFT
AUTO
COOL
(KYLA)
DRY
(AVFUKTA)
FAN
(FLÄKT)
HEAT*
(VÄRME)
AUTO HÖG MED LÅG TYST
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara “HEAT & COOL MODEL” (Reverse Cycle).
Sv-7
Tryck på ENERGISPAR-knappen i minst 2 sekunder för att välja
om inomhustemperaturen detekteras vid inomhusenheten eller
vis fjärrkontrollen.
När
termosensorindikatorn visas, detekteras rumstem-
peraturen vid fjärrkontrollen.
ANTECKNINGAR
Om den här funktionen är låst, kan inte platsen för detektion av rumstemperaturen ändras och markeringen blinkar
när ENERGISPAR -knappen är intryckt i minst 2 sekunder.
Inomhusenhet
Val av rumstemperatursensor
DRIFT
Barnlåsfunktion
Tryck på DAY (DAY OFF)-knappen och knappen för TIME-
RINSTÄLLNING samtidigt i minst 2 sekunder för att aktivera
barnlåsfunktionen och låsa alla knappar på fjärrkontrollen. Tryck
på knapparen igen i minst 2 sekunder för att avaktivera barnlås-
funktionen.
När barnlåsfunktionen är aktiverad, visas
markeringen.
Om någon annan knapp trycks ner under barnlåset, blinkar
CL
indikatorn.
Den här funktionen är låst från fabriken.
Kontakta servicepersonal vid användning av den här funktionen för att
detektera rumstemperaturen korrekt.
Sv-8
Ställa in ON/OFF-timer
TIMERFUNKTIONER
ON (PÅ)/OFF (AV) -TIMER
Tryck på TIMER MODE-knappen för
att välja ON timer eller OFF timer.
2
Tryck på TIMER DELETE-knappen för att avbryta timerläget.
Timerläget kan även avbrytas genom att ändra timerläget med TIMER MODE-knappen
.
1
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
Tryck på knapparna SET TIME (< >< >) för att ställa in aktuell tid.
Timern kommer att starta automatiskt efter att tiden ställts in.
Tiden tills OFF-timern tas i drift visas på timerindikatorn och
minskar med tiden.
Från 1 till 24 timmar
ex. OFF-timer inställd på 6
timmar
Avbryta
OFF timer (Se sida 8.)
Använd den här timerfunktionen för att stoppa luftkonditioneringen. Timern tas i drift och luftkonditioneringen stoppas efter
att den inställda tiden passerats. Timern kan ställas in upp till 24 timmar i förväg.
ON timer (Se sida 8.)
Använd den här timerfunktionen för att starta luftkonditioneringen. Timern tas i drift och luftkonditioneringen startar efter
att den inställda tiden passerats. Timern kan ställas in upp till 24 timmar i förväg.
VECKO-timer (Se sida 9.)
Använd den här timerfunktionen för att ställa in driftstider för varje veckodag.
Använd inställningen DAY OFF (DAG AV) för att stänga av förprogrammerad drift för en vald dag för kommande vecka.
Eftersom alla dagar kan ställas in tillsammans, kan veckotimern användas för att upprepa timerinställningarna för alla dagar.
Temperatur SET BACK timer ( Se sida 11.)
Använd den här timerfunktionen för att ändra den inställda temperaturen för de tider som är inställda för varje veckodag.
Detta kan användas tillsammans med andra timerinställningar.
Ingen
indikator
NON
STOP
OFF
TIMER
ON
TIMER
VECKOTIMER
Obs: Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-9
VECKOVIS TIMER
Tryck på TIMER MODE-knappen för att välja veckotimer.
2
Tryck på knappen TIMER SET i
minst 2 sekunder.
1
3
Inställning av veckodag
Tryck på DAY-knappen för att välja veckodag, och tryck sedan på TIMER
SET-knappen för att bekräfta inställningen.
För ALL, alla dagar kan ställas in tillsammans när visas runt varje dag.
4
Tidsinställning
Tryck på SET TIME (< >< >)-knapparna för att ställa in tiden, och tryck sedan på
TIMER SET-knappen för att bekräfta inställningen och fortsätt till nästa ON (PÅ )
eller OFF(AV) tidsinställning.
Upp till 2 ON och OFF-tider kan ställas in per dag.
Tryck på DAY-knappen för att slutföra tidsinställningen och återgå till veckodagsin-
ställningen.
När driftstiden är inställd visas marke-
ringen
.
5
Upprepa steg3 och 4.
För att slutföra veckotidsinställningarna, tryck på TIMER
SET-knappen i minst 2 sekunder.
Radera driftstiden
Om TIMER DELETE-knappen trycks in under
steg
3 eller 4, kommer driftstiden för den
valda dagen att raderas.
Om alla dagar väljs kommer driftstiden för
samtliga dagar att raderas.
ANTECKNINGAR
Driftstiden kan endast ställas in i 30 minuterssteg.
OFF-tiden kan föras över till att gälla nästa dag.
ON-timer- och OFF-timerfunktionerna kan inte ställas in genom att använda veckotimern. Både en ON och OFF-tid måste ställas in.
ex. Timern är inställd på 7:00-18:00.
1
2
Veckotimerinställning
ALL SU MO TU WE TH FR SA
ON-1
OFF-1 ON-2
OFF-2
Obs: Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-10
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
369
12 15 18 21
SU
MO
TU
WE
TH FR
SA
369
12 15 18 21
VECKOVIS TIMER
Starta
När veckotimer väljs starta timern
automatiskt.
Driftstiden för aktuell dag visas.
Avbryta
Tryck på TIMER DELETE-knappen för
att avbryta timerläget.
Timerläget kan även avbrytas genom
att ändra timerläget med TIMER
MODE-knappen.
1
Tryck på TIMER SET-knap-
pen i mer än 2 sekunder i
veckotimern för att ställa in
dagen i veckotimern.
Välj dag för att ställa in DAY
OFF.
Tryck på DAY (DAY
OFF)-knappen i minst 2 sek-
under för att ställa in DAY
OFF.
Tryck på TIMER SET-knap-
pen i minst 2 sekunder för
att slutföra inställningen för
DAY OFF.
243
Avbryta
Följ dessa procedurer för inställning.
ex. DAY OFF är inställt på Måndag.
ANTECKNINGAR
Inställning för DAY OFF är endast tillgänglig för dagar där det redan existerar en veckoinställning.
Om driftstiden går över till nästa dag (under en inställning för nästa dag), det DAY OFF-intervall som är gällande ställs in enligt
vad som visas nedan.
Normal
Inställning nästa dag
DAY OFF-inställningen kan endast ställas in 1 gång. DAY OFF-inställningen avbryts automatiskt efter att den inställda dagen
passerats.
markering blinkar under en dag i veckan.
ex. Driftstid 7:00-18:00
VECKOtimerdrift
Inställning av DAY OFF ( för semester)
Ställa in dagFöregående dag Nästa dag
DAY OFF (DAG AV)
AV
AV
VECKO
VECKO
Ställa in dagFöregående dag Nästa dag
DAY OFF (DAG AV)
AV
AV
VECKO
VECKO
Obs: Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-11
TIMER FÖR SET BACK (INSTÄLLNING TILLBAKA) AV TEMPERATUR
Tryck på SET BACK-knappen för att ändra till SET BACK skärmen.
Driftstiden för SET BACK och den inställda temperaturen kommer
att visas.
2
Tryck på knappen TIMER SET
i minst 2 sekunder.
1
3
Inställning av dag
Inställning av driftstid
Följ samma procedur för att ställa in driftstider på samma sätt som för veckotimern. TIMER DELETE-knappen används också
på samma sätt som beskrivs i procedurerna för veckotimern.
4
ANTECKNINGAR
SET BACK timern ändrar endast temperatur, den kan inte användas för att starta eller stoppa luftkonditioneringen.
SET BACK timern kan ställas in för drift upp till 2 gånger per dag men endast 1 temperaturinställning kan användas.
SET BACK timern kan användas tillsammans med ON, OFF, och VECKOtimerfunktionerna.
Driftstiden för SET BACK visas endast på SET BACK-skärmen. ( Se steg 1 för SET BACK-skärmen.)
SET BACK
ex. Vid inställning av samtliga dagar samtidigt
Temperaturinställning
Tryck på knappen för SET TEMP. för att
ställa in rumstemperaturen. ( Intervallet för
temperaturinställningar är samma som för
driftläget.)
ex. Drifttid 15:00–22:00
5
Upprepa steg3 och 4.
Tryck på TIMER SET i minst 2
sekunder för att slutföra tempe-
raturinställningarna i SET BACK.
Starta
SET BACK
Tryck på SET BACK-knappen. SET BACK-skärmen visas i 5 sekunder, därefter
startar timern automatiskt.
ex. Skärm under SET BACK timerdrift
( Tidsinställningen kommer inte att visas.)
Avbryta
Tryck på SET BACK-knappen , och tryck
sedan på TIMER DELETE-knappen
medan SET BACK-skärmen visas. Även
om SET BACK-knappen trycks ner igen,
kommer SET BACK timern att avbrytas.
Om det inte finns en
existerande tempe-
raturinställning i SET
BACK, kommer “- -” att
visas för temperaturen.
1
3
2
4
1
2
Temperatur SET BACK timerinställning
Temperatur SET BACK timerdrift
24°C
24°C
28°C
SET BACK temperatur
Normal temperatur
AV
Obs: Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas för den här funktionen när era enheter är inkopplade samtidigt.
Sv-12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Rengöra luft ltret
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
Fläkten går snabbt inuti enheten, och kan orsaka personskada.
Utsätt inte huvudenheten för ytande insektsmedel eller hårspray.
Vänligen kontakta service personal för rengöring av ltret eftersom det innebär arbete på hög höjd.
Vid långvarig användning kan enhetens prestanda kan reduceras på grund av att smuts ackumuleras på enhetens insida. För-
utom den rengöring och skötsel du genomför rekommenderar vi att enheten inspekteras regelbundet . Kontakta auktoriserad
servicepersonal för ytterligare information.
Vid rengöring av enheten skall inte vatten varmare än 40°C, frätande rengöringsmedel, eller lätt yktiga lösningsmedel som
bensen eller thinner användas.
Om enheten inte ska användas under 1 månad eller längre se då till att enhetens inre delar är ordentligt torra genom att köra
enheten i äktläge under en halv dag innan avstängning.
Ta bort allt damm från ltren antingen genom att dammsuga eller tvätta dem.
Låt ltren torka ordentligt efter tvätt, und-
vik direkt solljus vid torkning.
Luft ltren kan rengöras från damm antingen genom dammsugning, eller genom att tvättas med milt rengöringsmedel
och varmt vatten.
Om ltren tvättas måste de torkas noggrant i skuggan innan de installeras igen.
Om smuts ackumuleras på luft ltret reduceras luft ödet och effektiviteten minskar och ljudet ökar.
VAR FÖRSIKTIG
EKONOMISK ANVÄNDNING
Sätt igång luftkonditioneringen innan denna procedur genomförs.
Använda ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen.
ECONOMY indikatorn tänds.
ENERGISPAR-drift påbörjas.
Stoppa ENERGISPAR-drift
Tryck på ECONOMY-knappen igen.
ECONOMY-indikatorn släcks.
Normal drift börjar.
Om ENERGISPAR-drift
Den maximala utgående effekten för ENERGISPAR-drift är omkring 70 % av normal luftkonditionering för kylning och uppvärmning.
Om rummet inte kyls ( eller värms) tillfredsställande under ENERGISPAR-drift, välj normal drift.
Under övervakning i AUTO-läget kommer inte luftkonditioneringen att ändra till ENERGISPAR-drift även om ENERGISPAR väljs
genom att trycka ner ECONOMY-knappen.
När ECONOMY (ENERGISPAR) används kommer temperaturen i rummet att vara något högre än den som ställdes in under
nedkylningen och lägre än den inställda temperaturen för uppvärmning. Därför sparar ECONOMY( ENERGISPAR) mer energi
än i andra normallägen.
När era luftkonditioneringar är anslutna, är ENERGISPAR -läge endast tillgängligt i för inomhusenheten.
Kan användas om den ställs in korrekt under installationen.
Var vänlig kontakta auktoriserad servicepersonal vid
användning av denna funktion.
Den tänds när det är dags att rengöra ltren.
Efter att strömmen slagits på.
Tryck på knappen MAINTENANCE i
minst 2 sekunder på fjärrkontrollen.
Filterindikatorn upphör att visas då.
Filterindikator Reset (en särskild inställning)
Sv-13
FELSÖKNING
VARNING
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all ström-
försörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din åter-
försäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om
enheten är avstängd.
Enheten luktar bränt eller det ryker
Vatten läcker från enheten
Symptom Problem
Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Sätter inte igång omedel-
bart:
Om enheten stoppas och sedan startas omedelbart igen kommer
inte kompressorn att sätta igång förrän efter cirka 3 minuter för att
undvika att säkringar löses ut.
När strömkällan stängs av och på, kommer skyddskretsen att vara
igång under cirka 3 minuter vilket förhindrar drift under den tiden.
Det hörs ljud:
Under användning eller omedelbart efter att luftkonditioneringen
stoppats kan ljudet av rinnande vatten höras.
Dessutom hörs ett
extra tydligt ljud i cirka 2 till 3 minuter efter igångsättning ( ljudet av
ödande kylvätska)
.
*
Vid uppvärmning kan ett väsande ljud höras ibland. Ljudet kommer
från den automatiska avfrostningsenheten.
15
Lukter:
Viss lukt kan komma från inomhusenheten. Det är lukten från rum-
met ( möbler, rök, etc) som har sugits in i luftkonditioneringen.
Dimma eller ånga syns:
Under nedkylnings- eller ”dry”-drift, kan en tunn dimma släppas ut
från inomhusenheten. Detta beror på att luften i rummet kyls ned
plötsligt av den utgående luften vilket ger upphov till kondens och
dimbildning.
*
Under uppvärmning kan utomhusenhetens äkt råka stanna, och
ånga kan synas från enheten. Det beror på den automatiska avfrost-
ningsenheten.
15
Luft ödet är svagt eller
stoppar:
*
När uppvärmningen startar hålls äkthastigheten på en mycket låg
nivå för att värma upp enhetens invändiga delar.
*
Om rumstemperaturen överstiger termostatintällningarna under
uppvärmning, kommer utomhusenheten att stoppa, och inomhusen-
hetens äkt kommer att gå mycket långsamt. Ställ in termostaten på
en högre inställning om ytterligare uppvärmning av rummet önskas.
*
Under uppvärmning kommer enheten att stoppas tillfälligt (mellan
4 och 15 minuter) medan den automatiska avfrostningen är igång.
Under den automatiska avfrostningen visas
på fjärrkontrollens
display.
15
Fläkten kan komma att gå mycket långsamt i ”dry” drift eller om en-
heten kontrollerar rumstemperaturen.
Om era enheter används i olika användningslägen enligt vad som
visas nedan, de enheter som stoppas efteråt
kommer att visas
på skärmen på inomhusenheternas fjärrkontroll.
• Uppvärmningsläge och nedkylningsläge ( eller ”dry” läge)
• Uppvärmningsläge och äktläge
17
Under QUIET (TYST) drift går äkten med mycket låg hastighet.
Vid övervakning i AUTO-drift kommer äkten att gå med mycket låg hastig-
het
.
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara “HEAT & COOL MODEL” (Reverse Cycle).
Genomför följande kontroll innan service begärs:
Sv-14
FELSÖKNING
Symptom Problem
Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Det kommer vatten från
utomhusenheten.
*
Under uppvärmning kan utomhusenheten läcka vatten på grund av
den automatiska avfrostningen.
15
FILTER-indikatorn blinkar:
Rengör lter. Stäng av FILTER-indikatorn efteråt. 12
termosensor
skärmen på fjärrkontrollen
blinkar:
Rumstemperatursensorn kan vara felaktig. Kontakta auktoriserad
servicepersonal.
KONTROLL-
ERA EN
GÅNG TILL
Fungerar inte.
Har huvudströmmen stängts av?
Har det varit strömavbrott?
Har säkringen gått, eller en kretsbrytare löst ut?
Fungerar timern? 8 till 11
Dålig kylning (eller
värmning*) :
Är luft ltret smutsigt?
Är inloppsgallret eller utgångsporten på luftkonditioneringen block-
erad?
Ställde du in rumstemperaturen (termostat) rätt?
Är ett fönster eller en dörr öppet/öppen?
Beträffande kylning, lyser solen rakt in? ( Dra för gardinerna.)
Beträffande kylning, nns det uppvärmningsapparater och datorer
inne i rummet, eller är det för många människor i rummet?
Är enheten inställd på QUIET (TYST) drift ?
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, eller om du känner att det luktar bränt, stäng av omedelbart, stäng av kretsbrytaren
och kontakta auktoriserad service personal.
Sv-15
FUNKTIONSTIPS
Låg omgivande kylning
När utomhustemperaturen faller kommer utomhusenhetens
äktar ändras till låg hastighet eller stängas av periodvis.
Dubbla fjärrkontroller (tillval)
Ytterligare en fjärrkontroll kan läggas till, till maximalt 2 fjärrkon-
troller. Båda kontrollerna styr luftkonditioneringen. Dock kan inte
timerfunktionen användas på sekundärenheten.
Gruppkontroll
1 fjärrkontroll kan kontrollera upp till 16 luftkonditioneringsenheter.
Alla luftkonditioneringsenheterna har samma inställningar.
Gruppkontroll kan inte användas för eranvändarsystem.
Uppvärmningsprestanda*
Den här luftkonditioneringen fungerar enligt värmepumpsprin-
cipen, absorbera värme från utomhusluft och för in den varma
luften inomhus. Resultatet är att driftsprestandan minskar om
utomhustemperaturen sjunker. Om du upplever att uppvärm-
ningen inte är tillräcklig, rekommenderar vi att du använder
luftkonditioneringen med någon annan typ av uppvärmning.
Värmepumpen värmer upp hela rummet genom att cirkulera
luften genom rummet, resultatet är att det kan dröja lite efter
att luftkonditioneringen har satts igång, innan rummet är
uppvärmt.
När inomhus och utomhustemperatu-
rerna är höga*
När både inomhus och utomhus temperaturerna är höga vid
uppvärmning, kan utomhusenhetens äkt stanna tillfälligtvis.
Mikrodatorstyrd automatisk avfrost-
ning*
När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luft-
fuktighet, kan frost bildas på utomhusenheten under upp-
värmning och detta kan minska produktens prestanda.
För att undvika den här typen av reducerad prestanda är den
här enheten utrustad med en mikrodatorstyrd avfrostnings-
funktion. Under avfrostningscykeln kommer inomhus äkten
att stängas av och
kommer att visas på fjärrkontrollen.
Det tar allt mellan 4 till 15 minuter för luftkonditioneringen att
starta igen.
Om det bildas frost på utomhusenheten efter att uppvärm-
ningen stoppats kommer enheten att starta den automatiska
avfrostningen.Utomhusenheten kommer automatiskt att
stoppa under några minuter.
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara “HEAT & COOL MODEL” (Reverse Cycle).
Sv-16
FUNKTIONSTIPS
Under uppvärmning:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är högre än aktuell rumstemperatur. Upp-
värmningen startar inte om termostaten är
satt lägre än aktuell rumstemperatur.
Kyl-/ ”dry”-läge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än aktuell rumstemperatur. Kyl-och
dryläge kommer inte att starta om termosta-
ten är satt högre än den aktuella rumstem-
peraturen ( i kylläge, går endast äkten).
I äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
eller kyla rummet.
HEAT *:
Används för att värma rummet.
När uppvärmning har valts, kommer hastigheten på luftkonditioneringens
äkt vara mycket låg i cirka 3 till 5 minuter, därefter övergår den till vald
äkthastighet. Den här tiden behövs för att inomhusenheten skall värmas
upp innan full drift.
När rumstemperaturen är mycket låg, kan frost bildas på utomhusenhe-
ten och prestandan minskas. För att avlägsna frosten kommer avfrost-
ningscykeln att startas då och då. Under avfrostningen avbryts uppvärm-
ningen.
Det dröjer efter att uppvärmningen startats innan rummet blir varmt.
COOL (KYLA)
:
Används för att kyla rummet.
DRY (AVFUKTA)
:
Används för försiktigt nedkylning samtidigt som rummet avfuktas.
Du kan inte värma upp rummet under ”dry” läge.
Under ”dry”läge går enheten med låg hastigheten; inomhusenhetens
äkte stannar då och då så att fuktigheten i rummet justeras. Fläkten kan
gå med mycket låg hastighet när fuktigheten i rummet justeras.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när ”dry”läget har valts.
FAN (FLÄKT)
:
Används för luftcirkulation i rummet.
Lägesdrift
Instruktioner relaterade till uppvärmning(*) gäller bara “HEAT & COOL MODEL” (Reverse Cycle).
När AUTO (automatisk ändring) väljer luftkonditioneringen rätt driftsläge ( kylning eller uppvärmning) utifrån rummets
aktuella temperatur.
När AUTO (automatisk ändring) väljs först kommer äkten att gå med låg hastighet i några minuter medan inomhusen-
heten känner av rummets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade temperaturinställningen
Kylning eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära den de nierade temperaturen i temperaturinställ-
ningen Avgörs av utomhustemperaturen
Rumstemperatur är lägre än den de nierade temperaturinställningenUpp-
värmningsläge
När luftkonditioneringen har justerat rumstemperaturen i närheten av termostatinställningen påbörjas övervakningsläget.
I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer luftkonditioneringen att återigen
välja rätt driftsläge ( uppvärmning, kylning) för att justera temperaturen till det värde som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).
l När AUTO (automatisk ändring) väljs först kommer äkten att gå med låg hastighet i några minuter medan inomhusen-
heten känner av rummets tillstånd och väljer rätt driftsläge.
Rumstemperatur är högre än den de nierade temperaturinställning-
en Kylning eller ”dry”-läge
Rumstemperatur är nära eller lägre än den de nierade temperaturen
i temperaturinställningen Övervakningsläge
När inomhusenheten har justerat rumstemperaturen i närheten av termostatinställningen, påbörjas övervakningsläget.
I övervakningsläget har äkten en låg hastighet. Om rumstemperaturen ändras, kommer inomhusenheten att återigen
välja rätt driftsläge (kylning) för att justera temperaturen till det värde som ställts in på termostaten.
Om läget som valts automatiskt av enheten inte är det önskade, välj ett av lägena (COOL, DRY, FAN).
Kylning eller Dry
Uppvärmning
Avgörs av utomhustem-
peratur
De nierad
temperatur i
temperaturin-
ställning
AUTO [i HEAT & COOL (Reverse Cycle) modell]:
AUTO (i COOLING modell):
De nierad temperatur i
temperaturinställning
Kylningsläge
eller ”Dry”läge
Övervakningsläge
Sv-17
FUNKTIONSTIPS
Luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan anslutas till en era typer av utomhusenheter. Luftkonditionering med era typer som gör det möjligt för
era inomhusenheter att användas på era platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.
Samtidig användning av era enheter
Drift kan inte ske i följande olika driftslägen.
Om inomhusenheten är ställs in på ett driftsläge som inte
kan utföras
kommer det att visas på fjärrkontrollens
skärm och enheten går in i stand-byläge.
Uppvärmningsläge och nedkylningsläge ( eller ”dry” läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
Drift kan ske i följande olika driftslägen.
Kylningsläge och ”Dry”läge
Kylningsläge och äktläge
”Dry”läge och äktläge
Användningsläget (uppvärmning, kylning och DRY) på
utomhusenheten avgörs av driftsläget för inomhusenheten
som används först.Om inomhusenheten startat i äktläget
kan inte användarläget för utomhusenheten avgöras. Om
exempelvis inomhusenheten (A) startas i äktläge och
inomhusenheten (B) arbetar i uppvärmningsläge startar
inomhusenheten (A) tillfälligt i äktläge men när inomhu-
senheten (B) startar i uppvärmningsläget, visas
fjärrkontrollen för enheten (A) och övergår i standby-läge.
Inomhusenhet (B) fortsätter i uppvärmningsläget.
När en luftkonditioneringsenhet för era typer används
kan era inomhusenheter användas samtidigt, men när 2
eller er inomhusenheter används i samma grupp kommer
uppvärmnings- och kylningseffektiviteten bli mindre än om
endast en inomhusenhet används.Om du vill använda er
än 1 inomhusenhet för att kyla samtidigt, bör användningen
ske nattetid eller vid tidpunkter när mindre uteffekt krävs.
På samma sätt, när era enheter används samtidigt för
uppvärmning rekommenderas att de används tillsammans
med andra värmekällor, efter behov.
Säsongsvariationer och utomhusförhållanden, rummens
utformning och antal personer i rummet kan också medföra
skillnader i effektivitet.Vi rekommenderar att du provar olika
driftsmönster för att fastställa nivån för dina enheter vad
gäller uppvärmning och kylning, och använda dem på det
vis som bäst passar din familjs livsstil.
Om du upptäcker att att 1 eller era enheter levererar en
lägre nivå på kylning eller uppvärmning vid samtidig drift,
rekommenderar vi att du slutar med samtidig drift av era
enheter.
Simultan luftkonditionering av era typer
Den här inomhusenheten kan också anslutas till en simultan ertypsanslutning som aktiverar simultan drift av upp till 3 inomhusenheter
genom att ansluta utomhusenheterna med ett separationsrör (dubbelt eller trippelt).
Obs:
Anslutningsbar typ av separationsrör varierar beroende på modell.
I en simultan multianslutning, fungerar alla inomhusenheterna och kontrolleras av en kontroll som speci cerats att vara den primära
kontrollenheten.
För den här unika egenskapen av simultan multianslutning är vissa funktioner, som kontrolleras av den kontroll som speci cerats
som den sekundära, begränsade.
Instruktioner relaterade till inverter (
) kan endast tillämpas på “INVERTER MODEL”.
Om strömmen till luftkonditioneringen avbryts av ett strömav-
brott, kommer enheten att starta automatiskt i det läge som
valts tidigare när strömmen kommer tillbaka.
Användning av andra elektriska apparater, (elektrisk rakappa-
rat etc.) eller trådlös radiosändare kan orsaka att i luftkonditio-
neringen fungerar fel. I sådana fall, dra ut kontakten tillfälligt,
anslut igen, och använd fjärrkontrollen för att återuppta driften.
AUTO Restart
Vid strömavbrott
ANTECKNINGAR
* Under uppvärmningen kan överdelen på inomhusenheten
bli varm, det beror på att kylvätska cirkulerar genom inom-
husenheten även när den stoppat; det är inget fel.
* I uppvärmningsläget kommer utomhusenheten att börja
avfrostning då och då under korta perioder. Om använda-
ren ställer in inomhusenheten för uppvärmning igen under
avfrostningen, kommer avfrostningen att fortsätta, och
uppvärmningen kommer att påbörjas när avfrostningen
avslutats, vilket medför att det kan ta tid innan varm luft
kommer ut.
Sv-18
SJÄLVDIAGNOS
När ”Er” för temperaturindikatorn visas är det nödvändigt att inspektera systemet. Kontakta auktoriserad servicepersonal.
Enhetsnummer ( vanligtvis “00”)
Felkod
ex. Självdiagnoskontroll
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Fujitsu RDG12LLTB Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar