Fujitsu UTY-LNHY Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar

Denna manual är också lämplig för

Delnr. 9379143004-09
TM
Svenska
UTY-LNHY
UTY-LNHG
BRUKSANVISNING
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Förvara den här bruksanvisningen för framtida referens.
Sv-1
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
“SÄKERHETSFÖRESKRIFTER” som anges i denna bruksan-
visning innehåller viktig information som rör din säkerhet. Var
noga med att följa dem.
Mer information om användningsmetoder nns i den här hand-
boken.
Be användaren att hålla handboken till hands för framtida
användning, till exempel för att ytta eller reparera enheten.
VARNING
Detta märke indikerar procedurer som,
om de utförs felaktigt, kan leda till döden
eller allvarlig personskada.
Det nns inga delar i den här produkten som ska underhållas
av användaren. Kontakta alltid auktoriserad servicepersonal
för reparationer.
När du yttar, kontakta auktoriserad servicepersonal för från-
koppling och installation av denna enhet.
Om barn kan komma i närheten av enheten, vidta förebyggande
åtgärder så att de inte kan nå enheten.
Reparera eller modi era inte själv. Det kan orsaka fel eller
olycka.
Stoppa driften omedelbart när indikeringslampan för inomhu-
senheten blinkar eller om onormal situation visas. Kontinuerlig
drift kan orsaka brand eller haveri.
Använd inte brandfarliga gaser nära enheten. Att göra så kan
orsaka brand från läckande gas.
VAR FÖRSIKTIG
Detta märke indikerar procedurer som, om
de utförs felaktigt, kan leda till personlig
skada på användaren eller egendoms-
skador.
Demontera inte enheten. Kontakt med interna kretsar kan orsaka
brand eller funktionsfel.
Tappa inte enheten. Om du gör det kan det leda till att höljet
spricker och det kan avaktiera kontrollen.
Tryck inte på någon knapp med ett vasst föremål. Om du gör
det kan det orsaka elektrisk stöt eller funktionsfel.
Torka inte av enheten med bensin, thinner eller kemiska dukar
etc. Om du gör det kan det missfärga eller orsaka funktionsfel.
Om enheten blir extremt smutsig, fukta en trasa med vattenut-
spätt neutralt tvättmedel och torka av enheten med den.
Placera inte elektriska enheter inom 1 m från den här enheten.
Det kan orsaka funktionsfel eller haveri.
Använd inte eld nära denna enhet eller placera värmeelement
i närheten. Det kan leda till funktionsstörningar.
Utsätt inte enheten direkt för vatten. Om du gör det kan det
orsaka problem, elstötar eller överhettning.
Placera inte blomvaser eller vattenbehållare ovanpå enheten.
Det kan orsaka överhettning, brand eller elektrisk stöt.
Rör inte vid någon knapp med våta händer. Om du gör det kan
det orsaka elektrisk stöt eller funktionsfel.
Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder och kasta
plastpåsarna så att barn inte kan leka med dem. Barn riskerar
att kvävas om de leker med plastpåsarna.
Spraya inte insektsmedel eller andra brandfarliga sprayer. Pla-
cera inte brandfarliga sprayer nära enheten eller spraya direkt
på enheten. Om du gör det kan det leda till brand eller explosion.
Används inte för applikationer som involverar lagring av livs-
medel, växter eller djur, precisionsutrustning eller konstverk.
Tvätta inte med vatten. Om du gör det kan det orsaka elektrisk
stöt eller funktionsfel.
Använd inte den i någon ovanlig miljö. Användning på en plats
där det nns olja (inklusive maskinolja) kan leda till att ånga
och svavelgas kan försämra prestandan avsevärt eller skada
komponenterna.
EGENSKAPER OCH FUNKTIO-
NER
AUTOMATISK DRIFT
KYLMODELL
Tryck bara på "START / STOP" -knappen så kommer enhe-
ten att påbörja automatisk drift i kyl- eller torrläge i enlighet
med temperaturinställningen och den faktiska temperaturen
i rummet.
VÄRMEPUMPMODELL
Tryck bara på "START / STOP" -knappen, så kommer enheten
att starta automatisk drift i antingen uppvärmnings-, kyl- eller
bildskärmslägena i enlighet med temperaturinställningen och
den faktiska temperaturen i rummet.
SOVTIMER
KYLMODELL
När “SLEEP” -knappen trycks in under kyl- eller torrläge, höjs
temperaturinställningen gradvis under drifttiden. När den in-
ställda tiden uppnås stängs enheten automatiskt av.
VÄRMEPUMPMODELL
När "SLEEP" -knappen trycks ned under uppvärmningsläget
sänks klimatanläggningens temperaturinställning gradvis
under drifttiden; under kylning eller torrläge höjs temperaturin-
ställningen gradvis under drifttiden. När den inställda tiden
uppnås stängs enheten automatiskt av.
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollenheten möjliggör enkel kontroll av
luftkonditioneringsanläggningen.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ...................................... 1
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ............................. 1
NAMN PÅ DELAR .......................................................... 2
FÖRBEREDELSER ........................................................ 2
DRIFT ............................................................................. 3
TIMERDRIFT .................................................................. 4
SOVTIMERDRIFT .......................................................... 5
MANUELL AUTODRIFT ................................................. 5
ENERGISPARDRIFT ...................................................... 5
ÅTERSTÄLLNING AV FILTER ....................................... 6
VAL AV SIGNALKOD FÖR FJÄRRKONTROLL ............. 6
ANVÄNDARTIPS ............................................................ 6
FELSÖKNING ................................................................ 8
SPECIFIKATIONER ....................................................... 8
BRUKSANVISNING
Delnr. 9379143004-09
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
INNEHÅLL
Sv-2
NAMN PÅ DELAR
fjärrkontroll
F
1
2
7
4
5
6
8
9
0
A
CD
3
E
B
Display
1 “MODE” -knapp
2 “EKONOMI” -knapp
3
SET TEMP. / STÄLLA IN
TEMPERATUR. ” -knapp
4 “FILTER RESET” -knapp
5 “SLEEP” -knapp
6 “FAN” -knapp
7 “START / STOP” -knapp
8
SET” -knapp (vertikal)
9
SET” -knapp (horisontell)
0 SWING” -knapp
A “TIMER MODE” -knapp
B “TIMER
/ TIMER
-knapp
C “CLOCK ADJUST” -knapp
D “RESET” -knapp
E “TEST RUN” -knapp
Detta används under testkörningen.
Mer information nns i installations-
handboken.
F Signalsändare
Skärm
L
N
O
M
K
H
G
I
J
För att förenkla förklaringen har medföljande illustration ritats för
att visa alla möjliga indikatorer under faktisk drift, men skärmen
visar bara indikatorerna som passar för den aktuella driften.
G Temperaturinställningsindikator
H EKONOMI-indikator
I Indikator för driftsläge
J SLEEP-indikator
K Sändningsindikator
L Fläkthastighetsindikator
M SWING-indikator
N Indikator för timerläge
O Klockindikator
Anteckningar om driften
Funktioner för START / STOP, MODE, SET TEMP. och TI-
MER SET kan begränsas beroende på inomhusenhetens
driftstillstånd.
I detta fall, när signalen från fjärrkontrollenheten tas emot,
meddelas den genom att TIMER-lampan blinkar.
FÖRBEREDELSER
Ladda batterier (AAA/LR03/R03 x 2)
1
Tryck på och skjut batteriluckan på mot-
satt sida för att öppna den.
Skjut i pilens riktning medan du
trycker på
markeringen.
2
Sätt i batterierna.
Se till att rikta in batteripolerna ( ) åt rätt håll.
3
Stäng batteriluckan.
4
Tryck på “RESET” -knappen.
Använd spetsen på en kulspetspenna eller ett annat litet
föremål för att trycka på knappen.
Ställ in aktuell tid
1
Tryck på knappen “CLOCK ADJUST”.
Använd spetsen på en kulspetspenna eller ett annat litet
föremål för att trycka på knappen.
2
Använd “TIMER / TIMER ”; -knap-
pen för att justera klockan till aktuell tid.
-knappen: Tryck för att ytta tiden framåt.
-knappen: Tryck för att ytta tiden bakåt.
(Varje gång man trycker på knapparna kommer tiden att
yttas fram / bakåt i steg om 1 minut; håll knapparna in-
tryckta för att snabbt ändra tiden med steg om 10 minuter.)
3
Tryck på knappen “CLOCK ADJUST”
igen.
Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.
Så här använder du fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste pekas mot signalmottagaren för fjärr-
kontrollen för att fungera korrekt.
Användningsområde: Cirka 5 meter.
När en signal tas emot ordentligt av mottagarenhetens kon-
trollpanel, blinkar en lampa.
Om ingen lampa blinkar trycker du på knappen för fjärrkon-
trollen igen.
VARNING
Låt aldrig alkaliska batterier kortslutas. Demontera aldrig, värm inte
eller placera dem i eld.
Om du gör det kan den starka alkaliska vätskan läcka ut och eventuellt
komma in i ögonen eller orsaka att batterierna exploderar eller över-
hettas, vilket kan leda till personskador, brännskador eller mekaniska
avbrott.
Om stark alkalisk vätska kommer i kontakt med din hud eller kläder,
tvätta bort den med rent vatten. Om den kommer i ögonen, tvätta
dem med rent vatten och kontakta en läkare omedelbart.
Sv-3
VAR FÖRSIKTIG
Felaktig användning av batterier kan orsaka vätskeläckage, explosion
eller överhettning och kan leda till funktionsfel eller personskada. Följ
följande.
Ladda inte batterierna.
Sätt i batterierna i rätt riktning.
Blanda inte ett nytt batteri med ett gammalt batteri eller batterier av
olika typer.
Ta bort batterierna omedelbart när de är slut.
Var försiktig så att spädbarn inte sväljer batterier.
När du inte använder enheten under en längre tid, ta bort batterierna
för att undvika eventuella läckage och skador på enheten.
Förbrukade batterier ska tas bort omedelbart och kasseras ordentligt,
antingen i en batteriuppsamlingsstation eller överlämnas till lämplig
myndighet.
DRIFT
För att välja lägesdrift
1
Tryck på knappen “START / STOP”.
Indikatorlampa för OPERATION (grön) tänds på mottaga-
renhetens kontrollpanel.
Luftkonditioneringen börjar arbeta.
2
Tryck på “MODE” -knappen för att välja
önskat läge.
Varje gång knappen trycks in ändras
läget enligt följande.
AUTO
*1
KYLNING
TORKNING
FLÄKT
*2
UPPVÄRMNING
Omkring 3 sekunder senare visas
hela skärmen igen.
* 1 “AUTO” kan endast ställas in på
den inomhusenhet som tilldelats
den representativa inomhusen-
heten.
* 2 “FAN” kan inte anpassas till vär-
mepumpstyp.
Ställa in rumstemperatur
Tryck på “ SET TEMP. / SÄTTA TEMPERA-
TUR
” -knapp.
-knappen: Tryck för att höja temperaturinställningen.
-knappen: Tryck för att sänka temperaturinställningen.
Temperaturinställningsområde:
AUTO ...............................18-30 °C
Kylning/torr .......................18-30 °C
Uppvärmning ...................16-30 °C
Temperaturinställningen kan inte använ-
das för att ställa in rumstemperatur under
FAN-läget (temperaturen visas inte på
fjärrkontrollens display).
Omkring 3 sekunder senare visas hela
skärmen igen.
Temperaturinställningen ska betraktas som standardvärde och
kan skilja sig något från faktisk rumstemperatur.
Exempel: I
COOL-läge.
Exempel: Vid in-
ställning på 26 °C.
Ställa in äkthastigheten
Tryck på “FAN”-knappen.
Varje gång knappen trycks in ändras äktlä-
get enligt följande:
AUTO HÖG
MEDIUM
LÅG
Omkring 3 sekunder senare visas hela
skärmen igen.
När inställd på AUTO:
Uppvärmning:
Fläkten arbetar för optimal cirkulation av
varm luft. Fläkten arbetar dock i mycket
låg hastighet när temperaturen i luften
som kommer från inomhusenheten är låg.
Kylning:
I takt med att rumstemperaturen närmar sig temperaturinställ-
ningen blir äkthastigheten långsammare.
Fläkt:
Fläkten körs i låg äkthastighet.
Fläkten går mycket långsamt under monitordrift och i början av
uppvärmningsläget.
Stoppa drift
Tryck in “START/STOP”-knappen.
OPERATION-indikatorlampan (grön) slocknar.
Om AUTO CHANGEOVER-drift
AUTO:
När AUTO CHANGEOVER-funktionen först valts, kommer
äkten att arbeta med mycket låg hastighet under cirka 1
minut, då enheten analyserar rumsförhållandena och väljer
rätt driftsläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen ligger nära den inställda temperaturen
Bestäms av utomhustemperaturen
Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen
Värmeläge
De nierad tem-
peratur i tempe-
raturinställning
Kylning eller torkning
Bestäms av utom-
hustemperaturen
Uppvärmning
När luftkonditioneringen har justerat rumstemperaturen till
nära temperaturinställningen, kommer den att börja överva-
ka. I monitorns driftläge fungerar äkten med låg hastighet.
Om rumstemperaturen därefter ändras väljer luftkonditio-
neringsapparaten återigen lämpligt driftläge (Uppvärmning,
Kylning) för att justera temperaturen till det värde som ställts
in på inomhusenheten.
(Monitorns driftområde är ± 2 °C relativt temperaturinställ-
ningen.)
Om det läge som automatiskt väljs av enheten inte är det
du önskar väljer du 1 i lägesfunktionen (HEAT, COOL, DRY,
FAN).
Exempel: Inställt
på AUTO.
Sv-4
Om lägesinställd drift
Uppvärmning:
Används för att värma upp rummet.
När värmningsläget är valt fungerar luftkonditioneringen med
mycket låg äkthastighet i cirka 3 till 5 minuter, varefter den
växlar till den valda äktinställningen. Den tidsperiod det tar
att låta inomhusenheten värmas upp innan full drift påbörjas.
När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på en-
hetens utsida och prestandan minska. För att ta bort sådan
frost övergår enheten automatiskt i avfrostningsprogram-
met med jämna mellanrum. Under automatisk avfrostning
kommer indikatorlampan OPERATION (grön) att blinka och
värmefunktionen avbryts.
Sedan uppvärmningen har startat tar det lite tid innan rum-
met blir varmare.
Kylning:
Används för att kyla ned rummet.
Torka:
Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
Du kan inte värma rummet under avfuktningsläge.
Vid avfuktningsläge fungerar enheten med låg hastighet; för
att justera luftfuktigheten kan inomhusenhetens äkt stanna
då och då. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid
justering av rummets luftfuktighet.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningslä-
ge har valts.
Fläkt:
Används för att cirkulera luften i rummet.
Under uppvärmningsläge:
Ställ in temperaturen på en temperatur som är högre än den aktuella
rumstemperaturen. Uppvärmningsläget fungerar inte om den förinställda
temperaturen är lägre än den faktiska rumstemperaturen.
Under kylning/torkläge:
Ställ in temperaturen på en temperatur som är lägre än den aktuella
rumstemperaturen. Kyl- och torklägena fungerar inte om den förinställ-
da temperaturen är inställd högre än den faktiska rumstemperaturen
(i kylläget fungerar äkten ensam).
Under äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma och kyla ditt rum.
TIMERDRIFT
Innan du använder timerfunktionen, se till att fjärrkontrollen är
inställd på rätt aktuell tid (se sidan 2).
För att använda timer ON eller OFF
1
Tryck på knappen "START/STOP"
(Om enheten redan är igång, fortsätt till
steg 2).
Indikatorlampa för OPERATION (grön) tänds på mottaga-
renhetens kontrollpanel.
2
Tryck på “TIMER MODE” -knappen för
att välja timer OFF eller ON.
Varje gång knappen trycks in ändras timerläge enligt
följande:

AVBRYT AV
PROGRAM
(AV PÅ, AV PÅ)
Mottagarenhetens TIMER-indikatorlampa (orange) tänds.
3
Använd “TIMER /TIMER ”-knappen
för att justera önskad OFF-tid eller ON-
tid.
Ställ in tiden medan tidsdisplayen blinkar (den blinkar i
cirka 5 sekunder).
-knappen: Tryck för att ytta tiden framåt.
-knappen: Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
För att avbryta timern
Använd “TIMER MODE”-knappen för att välja “CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal användning.
Så här ändrar du timerinställningarna
Utför steg 2 och 3.
För att stoppa luftkonditioneringen medan timern är i drift
Tryck in “START/STOP”-knappen.
För att ändra driftinställningar
Om du vill ändra driftsförhållanden (läge, äkthastighet, temperaturinställ-
ning), efter att göra så att timerinställningen väntar tills hela displayen
visas igen: Tryck sedan på lämpliga knappar för att ändra driftsinställning.
För att använda programtimern
1
Tryck på knappen "START/STOP"
(Om enheten redan är igång, fortsätt till
steg 2).
Indikatorlampa för OPERATION (grön) tänds på mottaga-
renhetens kontrollpanel.
2
Ställ in önskade tider för timer OFF eller
ON.
Se avsnittet “Att använda timer ON eller OFF” för att ställa
in önskat driftläge och tider.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Mottagarenhetens TIMER-indikatorlampa (orange) tänds.
3
Tryck på “TIMER MODE”-knappen för att
välja PROGRAM-timer-funktionen (OFF
ON eller OFF ON kommer att visas).
Displayen visar växelvis “OFF timer” och “ON timer” och
ändras sedan för att visa tidsinställningen för driftläget
som ska komma först.
Programtimern startar. (Om ON-timern har valts för att
fungera först, kommer enheten att sluta arbeta vid denna
punkt.)
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
För att avbryta timern
Använd “TIMER MODE”-knappen för att välja “CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal användning.
Så här ändrar du timerinställningarna
1. Följ anvisningarna i avsnittet “Att använda timer ON eller OFF” för att
välja timerinställningen du vill ändra.
2. Tryck på knappen “TIMER MODE” för att välja OFF ON eller
OFF
ON.
För att stoppa luftkonditioneringen medan timern är i drift
Tryck in “START/STOP”-knappen.
Sv-5
För att ändra driftinställningar
Om du vill ändra driftsförhållanden (läge, äkthastighet, temperaturinställ-
ning), efter att göra så att timerinställningen väntar tills hela displayen
visas igen: Tryck sedan på lämpliga knappar för att ändra driftsinställning.
Om programtimern
Programtimern låter dig integrera timer OFF och ON i en enda
sekvens. Sekvensen kan involvera 1 övergång från timer OFF
till ON, eller från timer ON till OFF, inom en 24-timmarsperiod.
Den första timerfunktionen som ska användas blir den som
ligger närmast aktuell tid. Driftsordningen indikeras av pilen
på fjärrkontrollens display (OFF ON eller OFF ON).
Ett exempel på användning av programtimer kan vara att låta
luftkonditioneringen stanna automatiskt (timer OFF) efter att
du går och lägger dig och sedan starta (timer ON) automatiskt
på morgonen innan du går upp.
SOVTIMERDRIFT
Till skillnad från andra timerfunktioner används timer SLEEP för
att ställa in tiden tills luftkonditioneringen stoppas.
Så här använder du SLEEP-timern
Tryck på “SLEEP”-knappen medan luftkondi-
tioneringen är i drift eller stoppad.
OPERATION-indikatorlampan (grön) och TIMER-indikatorlampan
(orange) tänds på mottagarenhetens kontrollpanel.
Så här ändrar du timerinställningarna
Tryck på “SLEEP”-knappen igen och ställ in
tiden med knappen “TIMER
/ TIMER ” .
-knappen: Tryck för att ytta tiden framåt.
-knappen: Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
För att avbryta timern
Använd “TIMER MODE”-knappen för att välja “CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal användning.
Så här stoppar du luftkonditioneringen under timerdrift:
Tryck in “START/STOP”-knappen.
Om SLEEP-timern
För att förhindra överdriven uppvärmning eller kylning i viloläge,
ändrar SLEEP-timerfunktionen temperaturen automatiskt i enlig-
het med inställd tidsinställning. När den inställda tiden har för utit
stoppas luftkonditioneringen helt.
Baserat på temperaturen inställd i fjärrkontrollen varierar inomhu-
senhetens temperatur en aning. I detta fall varierar emellertid inte
temperaturangivelsen på fjärrkontrollen, eftersom den fortsätter
att ange temperaturen när timer SLEEP ställdes in.
Under uppvärmning (inomhusenhet):
När timer SLEEP är inställt sänks
temperaturinställningen automa-
tiskt med 1 °C var 30:e minut. När
den förinställda temperaturen har
sänkts totalt 4 °C bibehålls tem-
peraturinställningen vid den tiden
tills den inställda tiden har gått, då
luftkonditioneringen automatiskt
stängs av.
Under kylning/torkdrift (inomhusenhet):
När timer SLEEP är inställt, höjs
temperaturinställningen auto-
matiskt 1 °C varje 1 timme. När
den förinställda temperaturen
har sänkts totalt 2 °C bibehålls
temperaturinställningen vid den
tiden tills den inställda tiden har
gått, då luftkonditioneringen automatiskt stängs av.
MANUELL AUTODRIFT
Använd MANUAL AUTO-driftläget om fjärrkontrollen går förlorad
eller annars inte är tillgänglig.
Hur man använder kontrollerna på huvudenheten
Tryck på knappen “MANUAL AUTO” på mot-
tagarenhetens kontrollpanel.
Tryck på knappen “MANUELL AUTO” igen för att stoppa funk-
tionen.
När luftkonditioneringsapparaten används med kontrollerna på
mottagarenheten, fungerar den i samma läge som AUTO-läget som
valts på fjärrkontrollen.
Om luftkonditionering Multi-type har valts följer värmepumpsmodellen
driftsläget för den andra inomhusenheten.
Den valda äkthastigheten är “AUTO” och temperaturinställningen
är 24 °C.
ENERGISPARDRIFT
Starta luftkonditioneringen innan du utför denna procedur.
Att använda ECONOMY-drift
Tryck på “ECONOMY”-knappen.
“ECO” visas på fjärrkontrollens display.
Sparläget startar.
För att stoppa ECONOMY-drift
Tryck på “ECONOMY”-knappen igen.
“ECO” försvinner från fjärrkontrollens display.
Normal användning påbörjas.
Om sparläget
Sparläge kan ställas in med fjärrkontrollen.
Temperaturinställningen förskjuts automatiskt under en viss
tidsperiod.
Baserat på temperaturen inställd i fjärrkontrollen varierar inomhu-
senhetens temperatur en aning. I detta fall varierar emellertid inte
temperaturangivelsen på fjärrkontrollen, eftersom den fortsätter
att ange temperaturen när sparläget ställdes in.
SLEEP-timerinställning
2 °C
3 °C
4 °C
30
minuter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tiden
Ställ in tiden
1 timme
1 °C
2 °C
SLEEP-timerinställning
Sv-6
Spara temperatur
Inställd kyltemperatur
Inställd uppvärmningstemperatur
Spara temperatur
Minimum
ECONOMY-drift
Start
Kylning
Uppvärm-
ning
ÅTERSTÄLLNING AV FILTER
När du rengör inomhusenhetens luft lter, återställ displayen som
visar schemat för lterrengöring.
För att använda FILTERÅTERSTÄLLNING
Tryck på “FILTER RESET”-knappen.
VAL AV SIGNALKOD FÖR
FJÄRRKONTROLL
När två eller era luftkonditioneringsapparater är installerade i
ett rum och fjärrkontrollen använder en annan luftkonditionering
än den du vill ställa in, ändrar du fjärrkontrollens signalkod så
att den bara styr den luftkonditioneringsapparat du vill ställa in
(4 val möjliga).
När två eller era luftkonditioneringsapparater är installerade i ett
rum, vänligen kontakta auktoriserad servicepersonal för att ställa
in de enskilda luftkonditioneringssignalkoderna.
Val av signalkod för fjärrkontroll
Använd följande steg för att välja fjärrkontrollens signalkod. (Ob-
servera att luftkonditioneringsapparaten inte kan ta emot en
signalkod om luftkonditioneringsapparaten inte har ställts in för
signalkoden.)
1
Tryck på knappen “START / STOP” tills
bara klockan visas på fjärrkontrollens
display.
2
Tryck på “MODE”-knappen
i minst 5 sekunder för att
visa den aktuella signalko-
den (initialt inställd på
).
3
Tryck på knappen “ SET
TEMP. / SET TEMP.
” för att
ändra signalkoden mellan
. Anpassa koden
på displayen till luftkonditioneringssig-
nalkoden.
4
Tryck på “MODE”-knappen igen för att
återgå till klockvisningen. Signalkoden
kommer att ändras.
Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter signalkoden
visas återgår systemet till den ursprungliga klockvisningen. Börja
i så fall igen från steg 1.
Luftkonditioneringssignalkoden är inställd på A före leverans.
Kontakta auktoriserad servicepersonal för att ändra signalkoden.
Fjärrkontrollen återställs till signalkod A när batterierna i fjärrkon-
trollen byts ut. Om du använder en annan signalkod än signalkod
A, återställ signalkoden efter att batterierna har bytts ut.
Om du inte känner till inställningen för luftkonditioneringssignal-
koden kan du prova var och en av signalkoderna (
)
tills du hittar koden som styr luftkonditioneringsapparaten
.
ANVÄNDARTIPS
Det kan hända att fjärrkontrollen inte är tillgänglig beroende
på funktionerna, medan lokal drift med en standardfjärr-
kontrollenhet, inklusive en trådlös fjärrkontrollenhet, är
förbjuden.
Visning av driftsförhållande på inomhusenheten och denna
enhet kan skilja sig åt medan inomhusenheten används med
RC Prohibition-styrning.
Instruktioner för uppvärmning (*) är endast tillämpliga på
“HEAT PUMP MODEL”.
* Uppvärmningsprestanda
Denna luftkonditionering fungerar enligt värmepumpsprincipen.
Den absorberar värme från utomhusluften och överför den
värmen inomhus. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar
när utomhuslufttemperaturen faller. Om du känner att otillräcklig
värmeprestanda produceras rekommenderar vi att du använder
denna luftkonditioneringsapparat tillsammans med en annan
typ av uppvärmning.
Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera luf-
ten, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten av
luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.
* När inomhus- och utomhustempera-
turen är hög
När både inomhus- och utomhustemperaturer är höga under
användning av värmningsläget kan utomhusenhetens äkt
stanna ibland.
Fläkthastighet: AUTO
*Uppvärmning:
Fläkten fungerar dock med mycket låg hastighet när tempera-
turen i luften från inomhusenheten är låg.
Kylning:
När rumstemperaturen närmar sig temperaturinställningen blir
äkthastigheten långsammare.
Torka:
Fläkten körs i låg äkthastighet.
Sv-7
* Mikrodatorstyrd automatisk avfrost-
ning
Vid användning av uppvärmningsläget under låg utomhustem-
peratur med hög luftfuktighet, kan det bildas frost på utomhu-
senheten, vilket resulterar i minskad arbetsprestanda.
För att förhindra denna typ av reducerade prestanda är den här
enheten utrustad med en mikrodatorstyrd automatisk avfrost-
ningsfunktion. Om det bildas frost stoppas luftkonditioneringen
tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar kort (i omkring 4 till 15
minuter).
Under automatisk avfrostning blinkar indikatorlampan OPERA-
TION (grön).
Låg omgivningskylning
När utomhustemperaturen sjunker kan utomhusenhetens äktar
växla till låg hastighet.
* Varmstart (för uppvärmning)
Inomhusenheten förhindrar kalldrag när uppvärmningsarbetet
påbörjas.
Inomhusenheten startar inte eller startar i väldigt låg hastighet
tills värmeväxlaren når den inställda temperaturen.
Funktionsläge: AUTO
KYLMODELL
När rumstemperaturen är högre än den de nierade tempera-
turen i temperaturinställningen växlar läget mellan kylning och
torkning.
VÄRMEPUMPSMODELL
Automatisk övergångsfunktion
När AUTO CHANGEOVER är valt väljer luftkonditioneringen
lämpligt driftsläge (kylning eller uppvärmning) beroende på
rummets nuvarande temperatur.
När AUTO CHANGEOVER först väljs, kommer äkten att ar-
beta med en mycket låg hastighet under cirka 1 minut medan
enheten fastställer rummets aktuella förhållanden och väljer
rätt driftsläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen ligger nära den inställda temperaturen
Bestäms av utomhustemperaturen
Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen
Värmeläge
Under torkningsläget bör FAN-inställningen växlas till LOW för
en svag kylning under vilken äkten tillfälligt kan sluta rotera.
De nierad tem-
peratur i tempe-
raturinställning
Kylning eller torkning
Bestäms av utom-
hustemperaturen
Uppvärmning
När rumstemperaturen är nära temperaturinställningen kommer
luftkonditioneringen att börja övervakningen. I monitorns drift-
läge fungerar äkten med mycket låg hastighet. Om rumstem-
peraturen därefter ändras väljer luftkonditioneringsapparaten
återigen lämpligt driftläge (Uppvärmning, Kylning) för att justera
temperaturen till det värde som ställts in på inomhusenheten.
(Monitorns driftområde är ± 2 °C relativt temperaturinställning-
en.)
Om lägesinställd drift
*Uppvärmning:
Används för att värma upp rummet.
När värmningsläget är valt fungerar luftkonditioneringen med
mycket låg äkthastighet i cirka 3 till 5 minuter, varefter den
växlar till den valda äktinställningen. Den tidsperiod det tar
att låta inomhusenheten värmas upp innan full drift påbörjas.
När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på en-
hetens utsida och prestandan minska. För att ta bort sådan
frost övergår enheten automatiskt i avfrostningsprogrammet
med jämna mellanrum. Under automatisk avfrostning kommer
indikatorlampan OPERATION (grön) att blinka och värme-
funktionen avbryts.
Sedan uppvärmningen har startat tar det lite tid innan rummet
blir varmare.
Kylning:
Används för att kyla ned rummet.
Torka:
Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
Du kan inte värma rummet under avfuktningsläge.
Vid avfuktningsläge fungerar enheten med låg hastighet; för
att justera luftfuktigheten kan inomhusenhetens äkt stanna
då och då. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid
justering av rummets luftfuktighet.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktnings-
läge har valts.
Fläkt:
Används för att cirkulera luften i rummet.
Under uppvärmningsläge:
Ställ in temperaturen på en temperatur som är högre än den aktuella
rumstemperaturen. Uppvärmningsläget fungerar inte om den förinställda
temperaturen är lägre än den faktiska rumstemperaturen.
Under kylning/torkläge:
Ställ in temperaturen på en temperatur som är lägre än den aktuella
rumstemperaturen. Kyl- och torklägena fungerar inte om den förinställda
temperaturen är inställd högre än den faktiska rumstemperaturen (i
kylläget fungerar äkten ensam).
Under äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma och kyla ditt rum.
AUTO omstart
I händelse av strömavbrott
Om luftkonditioneringen drabbas av strömavbrott kommer
den automatiskt att starta om det senast använda läget när
strömmen kommer tillbaka.
Om ett strömavbrott inträffar under TIMER-drift återställs timern
och enheten börjar (eller stoppar) under den nya timerinställ-
ningen. I detta fall blinkar TIMER-indikatorlampan (orange).
Användning av andra elektriska enheter (elektrisk rakhyvel etc.)
eller närliggande användning av en trådlös radiosändare kan
orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar. I detta fall, koppla
ur dra aur elkontakten tillfälligt, anslut den igen och använd
sedan fjärrkontrollen för att återuppta drift.
Sv-8
FELSÖKNING
Instruktioner för uppvärmning (*) är endast tillämpliga på
“HEAT PUMP MODEL”.
VARNING
I händelse av fel (brandlukt etc.) ska du omedelbart avbryta drif-
ten, dra ur elkontakten eller koppla ur elsäkringen och kontakta
auktoriserad servicepersonal.
Att bara stänga av enhetens strömbrytare kopplar inte bort
enheten från strömkällan helt och hållet. Se alltid till att dra ur
elkontakten eller koppla ur elsäkringen för att säkerställa att
strömmen är helt avstängd.
Kontrollera följande innan du kontaktar service:
NORMAL FUNKTION
Fungerar inte omedelbart:
Om enheten stannar och sedan startar igen arbetar inte
kompressorn på omkring 3 minuter, för att förhindra att säk-
ringar går.
Om strömsladden dras ut och kopplas i igen, arbetar säker-
hetskretsen i omkring 3 minuter, vilket förhindrar att enheten
används under perioden.
Ljud hörs:
Under användning eller omedelbart efter att enheten stop-
pats kan det höras ett ljud från vatten som rinner i luft-
konditioneringen. Ljudet kan bli speciellt tydligt omkring
2 till 3 minuter efter att åtgärden startat (ljud från kylmedel
som ödar).
Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta
är resultatet av en mindre expandering och sammandrag-
ning av frampanelen på grund av temperaturförändringar.
* Under uppvärmning kan ett fräsande ljud höras ibland. Det
här ljudet produceras av automatisk avfrostning. (se sidan 7)
Lukt:
Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här lukten
kommer från rummet (tobak etc.), som har tagits in till luft-
konditioneringen.
Dimma eller ånga släpps ut:
Under kylning eller torr drift kan en tunn dimma komma ut
från inomhusenheten. Detta är resultatet av den plötsliga
kylningen av rumsluften av luften som släpps ut från luftkon-
ditioneringen, vilket resulterar i kondens och dimbildning.
* Under uppvärmning kan utomhusenhetens äkt stanna, och
ånga kan komma från enheten. Detta beror på den automa-
tiska avfrostningen. (se sidan 7)
Luft ödet är svagt eller stoppat:
* När uppvärmningen startas är fläkthastigheten tillfälligt
mycket låg för att låta inre delar värmas upp.
* Vid uppvärmning, om rumstemperaturen stiger över tempe-
raturinställningen, startar fläkten på inomhusenheten och
stannar. Om du vill värma rummet ytterligare, ställ in den
förinställda temperaturen till en högre inställning.
* Under uppvärmningsdrift stannar enheten tillfälligt (mellan
4 och 15 minuter) när läget Automatisk avfrostning slås på.
Under automatisk avfrostning blinkar indikatorlampan OPE-
RATION (grön). (se sidan 7)
Fläkten kan arbeta med mycket låg hastighet under torkdrift
eller när enheten övervakar rumstemperaturen.
I monitorns AUTO-läge fungerar fläkten med mycket låg
hastighet.
Vatten tränger ut från utomhusenheten:
* Under uppvärmning kan vatten produceras från utomhusen-
heten på grund av automatisk avfrostning. (se sidan 7)
Instruktioner för uppvärmning (*) är endast tillämpliga på
“HEAT PUMP MODEL”.
KONTROLLERA EN GÅNG TILL
Fungerar inte alls:
Har kretsbrytaren stängts av?
Har det uppstått ett strömavbrott?
Har en säkring gått, eller har kretsbrytaren fastnat?
Dålig kylning (eller uppvärmning):
Fungerar timern? (Se sidan 4 till 5)
Är luft ltret smutsigt?
Är luftkonditioneringens inlopps- eller utloppsgaller blocke-
rat?
Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt?
Är ett fönster eller en dörr öppen?
Vid kylning, låter något fönster starkt solljus komma in? (Dra
för gardinerna.)
Vid kylning, nns det uppvärmningsapparater och datorer i
rummet, eller nns det för många människor i rummet?
Enheten fungerar annorlunda än fjärrkontrollens inställ-
ning:
Är fjärrkontrollens batterier slut? (Se sidan 2)
Är batterierna på fjärrkontrollen korrekt laddade? (Se sidan 2)
Signalen tas inte emot efter att batterierna har bytts ut för
fjärrkontrollen:
Använder du en annan luftkonditioneringssignalkod än sig-
nalkod A? (Se sidan 6)
Om problemet kvarstår efter att ha utfört dessa kontroller, eller
om du märker brandlukt, eller TIMER-indikatorlampan (orange)
och DRIFT-indikatorlampan (grön) blinkar, ska du omedelbart
avbryta driften, dra ur elkontakten och rådfråga auktoriserad
servicepersonal.
SPECIFIKATIONER
FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS TYP)
MODELL
UTY-LNH
EFFEKT DC 3 V
MÅTT OCH VIKT
HÖJD 170 mm
BREDD 56 mm
DJUP 19 mm
VIKT 85 g (utan batterier)
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

Fujitsu UTY-LNHY Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Denna manual är också lämplig för