Fujitsu HGG09LVCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
BRUKSANVISNING
Artikelnr. 9378532052-02
LUFTKONDITIONERING
GOLVMODELL
Svenska
Sv-1
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................... Sv-1
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ...................... Sv-2
NAMN PÅ DELAR ................................................... Sv-3
FÖRBEREDELSE ................................................... Sv-5
DRIFT ...................................................................... Sv-6
TIMERANVÄNDNING ............................................. Sv-8
SLEEP TIMER-ANVÄNDNING ................................ Sv-9
JUSTERA RIKTNINGEN FÖR
LUFTCIRKULATIONEN ......................................... Sv-10
VAL AV LUFTUTLOPP ......................................... Sv-11
10°C VÄRMEDRIFT .............................................. Sv-12
EKONOMISK ANVÄNDNING ................................ Sv-12
SWING-FUNKTION ............................................... Sv-13
MANUAL AUTO-ANVÄNDNING ............................Sv-13
RENGÖRING OCH SKÖTSEL ..............................Sv-14
FELSÖKNING ....................................................... Sv-16
FUNKTIONSTIPS .................................................. Sv-17
INNEHÅLL
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (GOLVMODELL)
Artikelnr. 9378532052-02
l För att undvika personskada eller egendomsskada, läs denna sektionen noga innan du använder produkten,
och se till att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
l Felaktig användning på grund av underlåtenhet att följa instruktioner kan orsaka skada, vars allvar klassi
ceras enligt följande:
VARNING
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan
resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren.
VAR FÖRSIKTIG
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resul-
tera i personskada för användaren, eller skada på egendom.
VARNING
• Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera
alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation
och ytt av denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage,
elstöt eller brand.
• I händelse av en funktionsstörning såsom som brinnande
lukt, ska driften stoppas omedelbart av lufkonditioneringen
och strömförsöjningen kopplas bort genom att stänga av
den elektriska brytaren eller strömsladden kopplas bort.
Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
• Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet.
Om den är skadad, bör den endast bytas ut av auktoriserad
servicepersonal.
• I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från
branden och brandfarliga föremål objekt och kontakta
auktoriserad servicepersonal.
• I händelse av ett åskväder eller tidigare tecken på ett
blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen,
och avstå från att beröra produkten eller strömkällan för att
förhindra el olyckor.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller
mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och
erfarenheter, om det inte har fått tillräcklig övervakning
eller instruktioner gällande användning av enheten från
en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
• Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att
sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på
eller stänga av strömbrytaren.
• Använd inte lättantändliga gaser i närheten av produkten.
• Utsätt dig inte direkt för det kylande luft ödet under många
timmar.
• För inte in dina ngrar eller andra föremål
i utloppsöppningen, öppna panelen, eller inloppsgallret.
• Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
• Se till att det då och då nns ventilation under användning.
• Använd alltid denna produkt med luft ltren installerade.
• Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från
antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
• Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder
produkten under längre perioder.
• Efter en längre tids användning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten för att förhindra att den här
produkten faller ned.
• Luft ödesriktning och rumstemperatur bör övervägas noga,
när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn,
barn, gamla eller sjuka personer.
• Placera inte några andra elektriska produkter eller
hushållstillbehör under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem,
och orsaka skador eller fel på din fastighet.
• Utsätt inte produkten direkt för vatten.
• Använd inte den här produkten för konservering av
livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller
andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av
dessa föremål.
• Utsätt inte djur eller växter för direkt luft öde.
• Drick inte dräneringsvattnet från luftkonditioneringen.
• Dra inte ut elkabeln.
• Rör inte aluminium änsarna av värmeväxlare inbyggda
i denna produkt för att undvika personskador när du
installerar eller upprätthåller enheten.
• Rikta inte luft ödet mot eldstäder eller
uppvärmningsapparater.
• Blockera inte eller täck över inlopps- och utloppsöppningen.
• Tryck inte alltför hårt på kyl änsarna.
• Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna
produkt.
Sv-2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
INVERTER
I början av användningen används mycket ström för att snabbt
få önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar enheten auto-
matiskt till en lägre effektinställning för ekonomisk och bekväm
användning.
AUTOMATISKT BYTE
Användningsläget (kylning, torkning, uppvärmning) växlar au-
tomatiskt för att bevara den inställda temperaturen och tempe-
raturen hålls alltid konstant.
10°C VÄRMEDRIFT
Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C för att förhindra att
rumstemperaturen faller för lågt.
EKONOMISK ANVÄNDNING
När ECONOMY-läget används blir rumstemperaturen något
högre än den inställda temperaturen i kylningsläge och lägre
än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan econo-
my-läget spara mer energi än andra normala lägen.
PROGRAMTIMER
Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer
i en enkel sekvens. Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från
OFF timer till ON timer, eller från ON timer till OFF timer, inom
en 24-timmarsperiod.
SLEEP TIMER
När SLEEP timer-knappen trycks in i uppvärmningsläge sänks
luftkonditioneringens termostatinställning gradvis under an-
vändningsperioden; under kylningsläge ökar termostatinställ-
ningen gradvis under användningsperioden. När den inställda
tiden uppnås stängs enheten automatiskt av.
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollen medger bekväm styrning av driften
för luftkonditioneringen.
SWING-FUNKTION
Luft ödesriktningen för ventilationsgallren svänger automatiskt
upp och ned, så att luften når varje skrymsle och vrå i ditt rum.
BORTTAGNINGSBAR ÖPPEN PANEL
Inomhusenhetens öppen panel kan tas bort för enklare rengö-
ring och underhåll.
SUPERTYST DRIFT
När FAN-knappen används för att välja QUIET, startar inom-
husenheten supertyst drift; inomhusenhetens luft öde minskar
för att skapa tystare drift.
APPLE-CATECHIN-FILTER
APPLE-CATECHIN FILTER använder statisk elektricitet för att
rengöra na partiklar och damm i luften, såsom tobaksrök och
pollen, som är för små att se.
JONDEODORISERINGSFILTER
Filtret deodoriseras genom att kraftfullt dekompostera absor-
berade odörer med oxidering och minska effekterna av joner
som genererats av den ultra na partikelkeramiken.
FJÄRRKONTROLL MED KABEL
(ALTERNATIV)
Valfri
fjärrkontroll
med kabel kan användas.
Vid användning av fjärrkontrollen nns några punkter enligt jäm-
förelse med användning av trådlös fjärrkontroll.
[Ytterligare funktioner för kabelalternativ]
• Veckotimer
• Temperaturinställningstimer
Du kan använda både fjärrkontroll med och utan fjärrkontroll
samtidigt.
(Men funktionen är begränsad)
När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används
hörs en signal, OPERATION, TIMER och den 3:e lampan på
inomhusenheten blinkar.
[Begränsade funktioner för trådlösa alternativ]
• SLEEP TIMER
• TIMER
• 10°C UPPVÄRMNING
Sv-3
Fig. 6
Fig. 5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NAMN PÅ DELAR
För att förenkla förklaringen har medföljande illustration
ritats för att visa alla möjliga indikatorer; i faktisk drift,
men skärmen visar bara indikatorerna som passar för
den aktuella driften.
E
F
9
9
4
1
A=
D
C
1
4
GB
7 6 58
2 3
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
TIMER OPERATION ECONOMY
Sv-4
Fig. 5 Fjärrkontroll
H
Signalsändare
I
MODE-knapp
J
10°C HEAT-knapp
K
ECONOMY-knapp
L
SLEEP-knapp
M
TIMER MODE-knapp
N
FAN-knapp
O
START/STOP-knapp
P
SET TEMP-knapp (
/ )
Q
SET-knapp
R
SWING-knapp
S
TIMER SET ( / ) -knapp
T
CLOCK ADJUST-knapp
U
TEST RUN-knapp
Den här knappen används vid installation
av enheten och ska inte användas under
normala förhållanden, eftersom luftkonditio-
neringens termostat inte kommer att fung-
era som den ska.
Om den här knappen trycks in under normal
användning växlar enheten till testanvänd-
ningsläge och inomhusenhetens OPERA-
TION-indikator och TIMER-indikatorn börjar
blinka samtidigt.
För att stoppa testanvändningsläge trycker
du på START/STOP-knappen för att stoppa
luftkonditioneringen.
V
RESET-knapp
W
Fjärrkontrollsskärm (Fig. 6)
X
Temperature SET-skärm
Y
Operation Mode-skärm
Z
SLEEP-skärm
[
Transmit-indikator
\
Fan Speed-skärm
]
SWING-skärm
`
Timer Mode-skärm
a
Clock-skärm
Fig. 1 Inomhusenhet
1
Operatörskontrollpanel (Fig. 2)
2
Omkopplare för luftutlopp
3
MANUAL AUTO-knapp
När MANUAL AUTO-knappen trycks in i mer
än 10 sekunder startar tvingad kylningsdrift.
Den tvingade kylningen används vid
tiden för installationen.
Endast för användning av auktoriserad ser-
vicepersonal.
När tvingad kylningsanvändning startar
trycker du på knappen START/STOP för att
stoppa driften.
4
Indikator (Fig. 3)
5
Signalmottagare för fjärrkontroll
6
OPERATION-indikator (grön)
7
TIMER-indikator (orange)
Om TIMER-indikatorn blinkar när timern ar-
betar indikerar det att det har uppstått ett fel
med timerinställningarna (Se sidan 16 Auto-
omstart).
8
ECONOMY-indikator (grön)
9
Inloppsgaller (Fig. 4)
0
Frontpanel
A
Luft lter
B
Luft ödesriktning av ventilationsgaller
C
Dämpare
D
Höger-vänster ventilationsgaller
(luftflödesriktning bakom ventilations-
galler och dämpare)
E
Dräneringsslang
F
Luftrengörings lter
G
Rep
Sv-5
FÖRBEREDELSE
3
Så här tar du bort fjärrkon-
trollen (vid manuell använd-
ning).
1
Montera hållaren.
2
Kon gurera fjärrkontrollen.
Skruvar
Infoga
Tryck in
Skjut upp
Dra ut
Sätt i batterierna (R03/LR03
×
2)
1
Tryck på och skjut luckan på batterifacket på motsatt
sida för att öppna den.
Skjut i pilens riktning, samtidigt som du trycker på -markeringen.
2
Sätt i batterierna.
Se till att rikta in batteripolerna ( ) åt rätt håll.
3
Stäng batteriluckan.
Ställ in aktuell tid
1
Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5
T
).
Använd spetsen på en kulspetspenna eller ett annat litet föremål för att
trycka på knappen.
2
Använd TIMER SET (
/ ) -knapparna (Fig. 5
S
)
för att justera klockan till aktuell tid.
knapp: Tryck för att ytta tiden framåt.
knapp: Tryck för att ytta tiden bakåt.
(Varje gång knapparna trycks in går tiden framåt/bakåt i steg om 1 minut; håll
knapparna nedtryckta för att ändra tiden snabbt i steg om 10 minuter.)
3
Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5
T
) igen.
Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.
Så här använder du fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste riktas mot en signalmottagare (Fig. 1 5) för att fungera korrekt.
Räckvidd: Ungefär 7 meter.
När en signal tas emot av luftkonditioneringen hörs en signal.
Om ingen signal hörs ska du trycka på fjärrkontrollsknappen igen.
Fjärrkontrollshållare
VARNING
Var noga med att undvika att spädbarn och
småbarn råkar svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra fel eller skada på fjärrkon-
trollen:
- Placera fjärrkontrollen där den inte kom-
mer utsättas för direkt solljus eller hög
värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- Urladdade batterier måste tas bort ome-
delbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
Om läckande batterivätska kommer i kon-
takt med huden, ögonen eller munnen, ska
du omedelbart skölja med rent vatten, och
kontakta din läkare.
Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka den lämpliga signalöverföring.
Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrol-
len.
Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
Försök inte ladda torrbatterier.
Använd inte urladdade batterier som har
laddats.
Använd endast speciella typer av batte-
rier.
Blanda inte nya och använda batterier.
Batterier kan användas omkring 1 år vid
normala förhållanden. Om fjärrkontrollens
räckvidd förkortas avsevärt ska du byta
batterierna och trycka på knappen ”RE-
SET” med spetesen av en kulspetspenna
eller ett annat vasst föremål.
Sv-6
Så här väljer du lägesdrift
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
O
).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
6
) tänds.
Luftkonditioneringen börjar arbeta.
2
Tryck på MODE-knappen (Fig. 5
I
) för att välja öns-
katläge.
Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande.
AUTO COOL DRY
HEAT FAN
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här säller du in termostaten
Tryck på SET TEMP-knappen (Fig. 5
P
).
knapp: Tryck på termostatinställningen.
knapp: Tryck för att sänka termostatinställningen.
Termostatinstälningsområde:
AUTO ....................................18-30°C
Kylning/avfuktning .................18-30°C
Uppvärmning .........................16-30°C
Termostaten kan inte användas för att ställa in rumstemperaturen i FAN-läge (tempera-
turen visas inte på fjärrkontrollens skärm).
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Termostatinställningen ska betraktas som standardvärde och kan skilja sig något
från faktisk rumstemperatur.
Så här ställer du in äkthastigheten
Tryck på FAN-knappen (Fig. 5
N
).
Varje gång knappen trycks in ändras äktläget enligt följande:
AUTO HIGH MED LOW QUIET
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Vid inställning på AUTO:
Uppvärmning : Fläkten arbetar för optimal cirkulation av varm luft.
Fläkten arbetar dock i mycket låg hastighet när temperaturen i luften
som kommer från inomhusenheten är låg.
Kylning : I takt med att rumstemperaturen närmar sig termostatinställningen
blir äkthastigheten långsammare.
Fläkt : Fläkten körs i låg äkthastighet.
Fläkten arbetar med mycket låg inställning under monitordrift i början av uppvärmnings-
läget.
SUPERTYST drift
SUPER QUIET-läget aktiveras. Inomhusenhetens luft öde minskar för tystare drift.
SUPER QUIET-funktionen kan inte användas i avfuktningsläge. (Samma sak gäller
när avfuktningsläget väljs under AUTO-lägesdrift.)
Under användning av Super Quiet-läget minskar värme- och kylningsprestandan något.
Om rummet inte värms upp/kyls ned vid anävndning av SUPER QUIET-läge ska du
justera luftkonditioneringens äkthastighet.
DRIFT
Exempel: Vid inställning på COOL.
Exempel: Vid inställning på 26°C.
Exempel: Vid inställning på AUTO.
Sv-7
Så här stoppar du driften
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
O
).
Indikatorlampan för OPERATION (grön) (Fig. 3
6
) släcks.
Om drift av AUTO CHANGEOVER
AUTO: Vid AUTO-drift (CHANGEOVER) arbetar äkten i mycket låg hastighet
i några minuter, under vilken inomhusenheten känner av rumsförhållanden
och väljer rätt användarläge
Om skillnaden mellan inställning av termostat och faktisk rumstemperatur
är mer än ±2°C Kylnings- eller avfuktningsdrift
Om skillnaden mellan inställningen av termostat och faktisk rumstemperatur
är inom ±2°C Fastställs av utomhustemperatur
Om skillnaden mellan inställning av termostaten och faktiska rumstempe-
raturen är mer än –2 °C Uppvärmningsdrift
När inomhusenheten har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga
nära termostatinställningen börjar monitordriften. VI monitoranvändningsläge
arbetar äkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer
inomhusenheten återigen korrekt drift (uppvärmning, nedkylning) för att
justera temperaturen enligt det värde som ställts in i termostaten.
Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du
ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Om lägesdrift
Uppvärmning:
Används för att värma upp rummet.
Vid uppvärmningsläget arbetar luftkonditioneringen i mycket låg äkthas-
tighet i omkring 3 till 5 minuter, varefter det växlar till vald äktinställning
Den tidsperiod det tar att låta inomhusenheten värmas upp innan full drift
påbörjas.
När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på enhetens utsida och
prestandan minska. För att ta bort sådan frost övergår enheten automatiskt
i avfrostningsprogrammet med jämna mellanrum. Under drift av automatisk
avfrostning blinkar indikatorn för OPERATION och driften för uppvärmning
avbryts.
Kylning: Används för att kyla ned rummet.
Avfuktning:
Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
Under avfuktningsläge arbetar enheten i låg hastighet; för att justera rum-
mets luftfuktighet kan inomhusenhetens äkt stoppas med jämna mellan-
rum. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering av rummets
luftfuktighet.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläget valts.
Fläkt: Används för att cirkulera luften i rummet.
Under uppvärmningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är högre än den aktuella rumstemperatu-
ren. Uppvärmningsläget fungerar itne om
termostaten är inställd på en lägre nivå än
den faktiska rumstemperaturen.
Under kylnings-/torkningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än den aktuella rumstemperaturen.
Kylnings- och torkningnslägen arbetar inte
om termostaten är inställd på en högre
nivå än den faktiska rumstemperaturen
(i kylningsläge arbetar äkten separat).
Under äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
upp och kyla rummet.
Sv-8
Att använda ON timer eller OFF timer
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
O
)
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
6
) tänds.
2
Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5
M
) för att välja
drift för OFF-timer eller ON-timer.
Varje gång knappen trycks in ändras timerläge enligt följande:
CANCEL OFF ON
PROGRAM (OFF
ON, OFF
ON)
Inomhusenhetens gröna indikatorlampa för TIMER (orange) (Fig. 3
7
)
tänds.
3
Använd TIMER SET-knapparna (Fig. 5
S
) för att jus-
tera önskad OFF time eller On time.
Ange tiden när tiden visas blinkande (blinkandet fortsätter i omkring 5 sekun-
der).
knapp: Tryck för att ytta tiden framåt.
knapp: Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här använder du programtimern
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
O
).
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
6
) tänds.
2
Ställ in önskade tider för OFF-timer och ON-timer.
Se avsnittet ”Använda ON timer eller OFF timer” för att ange önskat läge och
önskade tider.
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens gröna indikatorlampa för TIMER (orange) (Fig. 3
7
) tänds.
3
Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5
M
) för att välja
PROGRAM-timeranvändning (OFF
ON eller OFF
ON visas).
Displayen visar alternerat ”OFF timer” och ”ON timer”, och sedan visas änd-
ras för att visa tidsinställningen för att funktionen ska ske först.
Programtimer påbörjar driften. (Om ON timer har valts för att användas först
stoppas enheten vid den här punkten.)
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Om programtimern
Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer i en enkel sekvens.
Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från OFF timer till ON timer, eller från ON timer
till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.
Den första timerfunktionen som ska användas blir den som ligger närmast aktuell
tid. Driftsekvensen indikeras med pilen i fjärrkontrollens display (OFF ON, or eller
OFF ON).
Ett exempel på programtimeranvändning kan vara att låta luftkonditioneringen auto-
matiskt stoppas (OFF timer) efter att du övergår till vila och starta sedan (ON timer)
automatiskt på morgonen innan du går upp.
TIMERANVÄNDNING
Innan du använder timerfunktionen ska du se till att fjärrkontrollen är inställd på korrekt aktuell tid (
S. 5).
Så här avbryter du timern
Använd knappen TIMER för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här ändrar du timerinställningar
Utför stegen 2 och 3.
Så här stoppar du luftkonditionerings-
användning när timern används
Tryck på START/STOP-knappen.
Så här ändrar du driftsförhållanden
Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode,
Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER
QUIET), efter att du har gjort timerinställning-
en ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
Så här avbryter du timern
Använd knappen TIMER MODE för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här ändrar du timerinställningar
1.
Följ instruktionerna som ges i avsnittet
”Så här använder du ON Timer eller OFF Timer”
för att välja den timerinställning du vill ändra.
2. Tryck på knappen TIMER MODE för att välja
antingen OFF ON eller OFF ON.
Så här stoppar du luftkonditionerings-
användning när timern används
Tryck på START/STOP-knappen.
Så här ändrar du driftsförhållanden
Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode,
Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER
QUIET), efter att du har gjort timerinställning-
en ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
Sv-9
SLEEP TIMER-ANVÄNDNING
Till skillnad från andra timerfunktioner används SLEEP timer för att ange tidsperioden tills luftkonditioneringsanvändningen stoppats.
Så här använder du SLEEP Timer
När luftkonditioneringen arbetar eller stoppas trycker du på
SLEEP-knappen (Fig. 5
L
).
Inomhusenhetens OPERATION-indikator (grön) (Fig. 3
6
) tänds och TIMER-indikatorn
tänds (orange) (Fig. 3
7
).
Så här ändrar du timerinställningar
Tryck på SLEEP-knappen (Fig. 5
L
) en gång till och ställ in
tiden med TIMER SET (
/ ) -knapparna (Fig. 5
S
).
Ange tiden när skärmen för timerläge blinkar (blinkandet fortsätter i omkring 5 sekun-
der).
knapp: Tryck för att ytta tiden framåt.
knapp: Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här avbryter du timern:
Använd knappen TIMER MODE för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här stoppar du luftkonditioneringen
under timeranvändning:
Tryck på START/STOP-knappen.
Om SLEEP Timer
För att förhindra överdriven värme eller kyla när du sover modi erar SLEEP-timerfunktionen automatiskt termostatinställningen i en-
lighet med angiven tidsinställning. När den inställda tiden har för utit stoppas luftkonditioneringen helt.
Under kylnings-/torkningsläge:
När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automa-
tiskt 1°C varje timme. När termostaten har nått en total nivå
på 2°C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills den
inställda tiden har förflutig, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
SLEEP timer-inställningar
Under uppvärmningsläge:
När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automa-
tiskt 1°C var 30:e minut. När termostaten har sänkts till en total
nivå på 4°C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills
den inställda tiden har för utig, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
SLEEP timer-inställningar
2 °C
3 °C
4 °C
30
minuter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tid
Ställ in tid
1 timme
1 °C
2 °C
Sv-10
VARNING
Stick aldrig in fingrar eller främmande fö-
remål i utloppsportarna, eftersom den in-
byggda äkten arbetar i hög hastighet och
kan orsaka personskada.
Använd alltid fjärrkontrollens SET-knapp
för att justera de vertikala ventilations-
gallren för luft öde Om du försöker ytta
dem manuellt kan det resultera i olämplig
användning; i så fall ska du stoppa driften
och starta om. Luckorna ska börja arbeta
ordentligt igen.
Vid användning i ett rum med spädbarn,
barn, äldre och sjuka personer ska luftrikt-
ningen och rumstemperaturen noggrant
beaktas när inställningarna görs.
När inomhusenheten är inbäddad i en
vägg, är luft öde xerat i horisontell rikt-
ning 5.
Be servicepersonalen utföra inbädd-
ningen i en vägg.
Vertikal luftriktningsinställning
Tryck på SET-knappen (Fig. 5
Q
).
Varje gång knappen trycks in ändras luftriktnings ödet enligt följande:
1
2
3
4
5
Fjärrkontrollens skärm ändras inte.
Använd luftriktningsinställningar inom de intervaller som visas ovan.
Den vertikala luft ödesriktningen ställs in automatiskt så som visas på bilden, i enlighet
med den användartyp som väljs.
Under kylnings-/torkningsläge: Uppåtriktat öde 1
Under uppvärmningsläge: Horisontalt öde 4
Under användning av AUTO-läge kan inte luftriktningen justeras under den första
minuten efter påbörjad användning, utan blir uppåtriktad.
Under drift av uppvärmningsläge, kommer luft ödet vara uppåtriktat 1 när lufttempe-
raturen från inomhus är låg.
Höger-vänster justering
Justera höger-vänster ventilationsgaller.
Flytta höger-vänster ventilationsgaller för att justera luft ödet i den riktning som du
föredrar.
JUSTERA RIKTNINGEN FÖR LUFTCIRKULATIONEN
Vertikal (upp-ned) riktning av luft ödet justeras genom att trycka på SET-knappen på fjärrkontrollen. Horisontell (höger-vänster) rikt-
ning av luft ödet justeras manuellt, genom att ytta ventilationsgallren för riktning av luft öde.
När man utför horisontella justeringar av luft ödet, starta driften av luftkonditioneringen och se till att de vertikala ventilationsgallren
för riktning av luft stoppas.
VARNING
Justera alltid höger-vänster ventilationsgall-
ren när dämparen är öppen. Öppnande av
dämparen med våld kan leda till funktions-
störning i dämparen.
1
2
3
4
5
Sv-11
VAL AV LUFTUTLOPP
Med denna funktion, strömmar luft ut samtidigt från de övre och nedre luftutloppen, så att rummet kan kylas eller värmas effektivt.
Denna funktion är inställd med knappen bakom det främre gallret på inomhusenheten. (Denna funktion är tillgänglig i kylnings- och
uppvärmningsdrift.)
Hur man ställer in för att blåsa ut luft från de övre och nedre luftutloppen
Ställ in valreglaget för luftutlopp till
Luft blåser ut automatiskt från övre och nedre luftutlopp
som visas i tabellen nedan.
OBS:
Ställ in valreglaget för luftutlopp till slutet. Annars kan luftutloppet inte väljas som avsetts.
Beskrivning av drift
Drift COOLING-läge DRY-läge HEATING-lägeMode
Luft öde
Förhållanden
Övre och nedre
luft öde
Övre luft öde Endast övre luft-
öde
Övre och nedre
luft öde
Övre luft öde
Rumstemperatur
och inställd tem-
peratur är olika.
Rumstemperatur
är nära inställd
temperatur eller
luftkonditionering-
en fungerat
i 1 timme.
_
Luftflödestempe-
raturen är hög.
Luftflödestempe-
raturen är låg.
(Under avfrost-
ningsdrift, start av
drift, etc.)
Hur man ställer in för att endast blåsa ut luft från övre luftutlopp
Ställ in valreglaget för luftutlopp till
Sv-12
10°C VÄRMEDRIFT
• Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C genom att trycka på 10°C HEAT-knappen
(Fig. 5
J
) och förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.
Så här använder du 10°C DRIFT FÖR UPPVÄRMNING
Tryck på 10°C HEAT-knappen (Fig. 5
J
)
OPERATION-indikatorlampan (grön) (Fig. 3
6
) släcks och tänds och ECONOMY-
indikatorlampan (grön) (Fig. 3
8
) tänds.
• Riktningen av luft ödet ställs in till horisontell.
Så här stoppar du 10°C DRIFT FÖR UPPVÄRMNING
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
O
)
Sedan stannar driften.
Om 10°C DRIFT FÖR UPPVÄRMNING
• Värmeläget arbetar inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
• Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C genom att trycka på 10°C HEAT-knappen (Fig. 5
J
) och förhindrar att rumstemperaturen
sjunker för lågt.
• I fall med era typer av luftkonditionering stiger temperaturen i rummet om inomhusenheten används för uppvärmning, om ”10°C
HEAT” används. Vid användning av ”10°C HEAT”-funktionen rekommenderar vi att alla inomhusenheter ska köras i läget ”10°C
HEAT”.
EKONOMISK ANVÄNDNING
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Så här använder du ECONOMY-funktion
Tryck på ECONOMY-knappen (Fig. 5
K
).
OPERATION-indikatorlampan (grön) (Fig. 3
6
) och ECONOMY-indikatorlampan
(grön) (Fig. 3
8
) tänds.
Ekonomi-drift aktiveras.
Så här stoppar du ECONOMY-användning
Tryck på ECONOMY-knappen (Fig. 5
K
) igen.
Indikatorlampan för ECONOMY (grön) (Fig. 3
8
) släcks.
Normal användning påbörjas.
Om ECONOMY-användning
I fallen med enkel typ av luftkonditionering, och maximal uteffekt, är ECONOMY-driften omkring 70% vid normal drift av luftkonditio-
neringen för kylning och uppvärmning.
Under ECONOMY-drift ändras inställningen av termostaten automatiskt i enlighet med temperaturen för att undvika onödiga kyl-
ning och uppvärmning för bästa ekonomiska drift.
IOm rummet inte kyls ned (eller värms upp) effektivt under ekonomisk drift, väljer du normal drift.
I fall där det handlar om typ av luftkonditioneringar med multifunktion, är driften i ekonomiläge endast tillgänglig för den inställda
inomhusenheten.
Indikatorlampa
TIMER OPERATION ECONOMY
: Belysning : OFF
Indikatorlampa
TIMER OPERATION ECONOMY
: Belysning : OFF
Samtidigt som 10°C DRIFT FÖR
UPPVÄRMNING används kan följan-
de åtgärd användas.
SET
Sv-13
SWING-FUNKTION
MANUAL AUTO-ANVÄNDNING
Använd MANUAL AUTO-användningen om fjärrkontrollen försvinner eller inte används.
Så här använder du kontrollerna på huvudenheten
Tryck MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2
3
) i mer än
3 sekunder och mindre än 10 sekunder på huvudenhetens
kontrollpanel.
För att stoppa driften, trycker du på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2
3
) i 3 sekunder.
När luftkonditioneringen körs med kontrol-
lerna på huvudenheten, kommer den att
köras i samma läge som AUTO-läget som
väljs på fjärrkontrollen (se sidan 6).
Den valda äkthastigheten blir ”AUTO”
och termostatinställningen blir standard.
(24°C)
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Så här väljer du SWING-funktionen
Tryck på SWING-knappen (Fig. 5
R
).
SWING-skärmen (Fig. 6
]
) tänds.
I det här läget, kommer ventilationsgallren för riktning av luft ödet svänga automatiskt
för att styra luft ödet både upp och ner.
Så här stoppar du SWING-funktionen
Tryck på SWING-knappen (Fig. 5
R
) en gång till.
SWING-skärmen (Fig. 6
]
) släcks.
Luft ödesriktningen återgår till inställningen innan swing-funktionen påbörjas.
Om Swing-funktionen
Svänger mellan
1
och
5
.
SWING-funktionen kan tillfälligt stoppas när luftkonditioneringens äkt inte används, eller
när den används i mycket låga hastigheter.
Sv-14
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
Var noga med att inloppsgallret (Fig. 1 9) installeras ordentligt.
När man tar bort och sätter tillbaka luft ltret, se till att inte röra värmeväxlaren, vilket kan leda till per-
sonskada.
Utsätt inte enheten för ytande insektsmedel eller hårspray.
Rengöra inloppsgallret
1. Ta bort inloppsgallret.
1 Placera ngrarna på båda översta indikatorerna på gril-
len och dra framåt; om grillen verkar delvis fångas upp i
rörelsen fortsätter du dra nedåt för att ta bort den.
2 Haka av repen som håller gallret.
2. Rengör med vatten.
Ta bort damm med en dammsugare, torka enheten med
varmt vatten och sedan med en ren, mjuk trasa.
3. Byt inloppsgallret.
1 Haka på repen.
2 Ställa in vänster och höger monteringsfäste i lagren längst
ned på panelen.
3 Tryck på den plats där märket på diagrammet anger och
stäng inloppsgallret.
Rengöra luft ltret
1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfil-
tret.
Tryck ner luft ltrets handtag, koppla bort de 2 övre ikarna
och dra ut.
2. Ta bort damm med en dammsugare eller
genom att tvätta det.
Efter att du har tvättat det ska du låta det torka ordentligt
på en skuggig plats.
3. Byt luft ltret och stäng inloppsgallret.
1 Rikta in sidorna på luft ltret mot panelen och tryck in dem
helt. Se till att de 2 nedre ikarna återförs korrekt till hålen
i panelen.
2 Stäng inloppsgallret.
Damm kan avlägsnas från luft ltret, antingen med en damm-
sugare, eller genom att skölja ltret i en lösning med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Efter att du har tvättat det
ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats innan du
monterar det på nytt.
Om smuts får samlas i luft ltret minskar luft ödet, vilket sänker
effekten och ökar ljudet.
Under perioder av normal användning ska luft ltren rengöras
varannan vecka.
Vid användning under lägnre perioder kan enheten samla smuts, som minskar prestandan. Vi rekommenderar att enheten re-
gelbundet inspekteras, utöver din egen rengöring och skötsel. För mer information, kontakta behörig kundtjänst.
Vid rengöring av enheten får du inte använda varmare vatten än 40°C, och inte heller några skarpa rengöringsmedel eller farliga
ämnen, såsom bensen eller tinner
Om enheten inte kommer att köras under en period på 1 månad eller mer, ska du låta enhetens inre delar torka ordentligt, i förväg,
med att köra enheten i äktläge en halv dag.
Inloppsgaller
3
2
1
2
1
3
Rep
1
1
2
2
Inloppsgaller
Rep
PANEL
LUFTFILTER
LUFTFILTER
PANEL
VAR FÖRSIKTIG
Sv-15
Installation av luftrengörings lter
1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfil-
tret.
2. Installera luftrengörings lter (set om 2).
Ställ in ltret för luftrening i panelen.
Fånga det på 5 platser av val.
(3 platser i de övre delarna och 2 platser i de nedre de-
larna.)
3. Installera luftfilter och stäng inlopps-
gallret.
När luftrengörings lter används ökar effekten genom att ställa
in äkthastigheten på ”High”.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
2. Byt dem mot 2 nya luftrengörings lter.
1 Ta bort gamla rengöringsluft lter i omvänd ordning mot
installationen.
2 Installera på samma sätt som för installation av luftrengö-
rings lteruppsättning.
3.
Installera luft lter och stäng inloppsgallret.
Med hänsyn till luftrengörings lter
APPLE-CATECHIN FILTER (1 ark)
Filtren är engångs lter. (De kan inte tvättas och återanvän-
das.)
För förvaring av lter, använd ltren så snart som möjligt efter
att förpackningen öppnats.
(Luftrengörinseffekten minskar när ltren lämnas i en öppnad
förpackning)
I allmänhet ska ltren bytas omkring var tredje månad.
Använd APPLE-CATECHIN FILTER (UTR-FC03-2) (sälj sepa-
rat) för att byta använda, smutsiga luftrengörings lter
.
[ION DEODORIZATION FILTER (1 ark) — ljusblått]
Filtren ska bytas vart 3:e år för att bevara deodoriseringsef-
fekten.
Använd JONDEODORISERINGSFILTER (UTR-FC03-3) (sälj
separat) för att byta ut lter.
Underhåll av JONDEODORISERINGSFILTER
För att bevara deodoriseringseffekten ber vi dig rengöra ltret
på följadne sätt en gång var 3:e månad.
1 Ta bort ltret.
2 Rengör med vatten och låt lufttorka.
1) Spola ltren med högtrycksvatten tills ltrens yta är
täckta med vatten. Spola med utspätt neutralt rengö-
ringsmedel.
Skölj aldrig med slipmedel och gnugga inte, eftersom
det kan skada deodoriseringseffekten.
2) Skölj med vatten.
3) Torka i skuggan.
3 Sätt i ltret igen.
Byta smutsiga luftrengörings lter
Byt ltren mot följande (köps separat).
APPLE-CATECHIN FILTER : UTR-FC03-2
ION DEODORIZATION FILTER: UTR-FC03-3
1.
Öppna inloppsgallret och ta bort luft ltret.
Filterindikatoråterställning (specialinställningar)
Kan användas om det är korrekt inställt under installation.
Kontakta auktoriserad service vid användninga den
här funktionen
.
Tänds när det är dags att rengöra luft ltren.
Rengör ltret enligt instruktionerna i ”RENGÖRING OCH
SKÖTSEL”.
Efte rengöring trycker du på MANUAL AUTO-knappen
(Fig. 2 3) i 2 sekunder eller mindre på inomhusenheten.
Luftrengörings lter
Indikatorlampa
TIMER DRIFT ECONOMY
: Blinkande : OFF
Sv-16
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all ström-
försörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din åter-
försäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om en-
heten är avstängd.
• Enheten luktar bränd eller ryker
• Vatten läcker från enheten
FELSÖKNING
VARNING
Kontrollera följande innan du kontaktar service:
Symptom Orsak
Se
sidan
NORMAL
FUNKTION
Arbetar inte direkt: Om enheten stannar och sedan startar igen arbetar inte kompressorn
på omkring 3 minuter, för att förhindra att säkringar går.
När den elektriska brytaren är avstängd och sedan på igen eller
nätkabelns kontakt är urkopplad och sedan åter ansluten, kommer
skyddskretsen verka i ca 3 minuter, vilken förhindrar drift av enheten
under denna period.
Ljud hörs: Under drift eller omedelbart efter att enheten stoppats, kan ljudet
från vatten höras som rinner i luftkonditioneringen. Ljudet kan bli
speciellt tydligt i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften startat (ljud
från kylmedel som ödar).
Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är resul-
tatet av en mindre expandering och sammandragning av panelen
på grund av temperaturförändringar.
Under uppvärmningsdrift, kan ett fräsande ljud höras då och då. Det
här ljudet produceras av automatisk avfrostning.
18
Lukt: Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här lukten kommer
från rummet (tobak etc.), som har tagits in till inomhusenhet.
Ånga eller imma tränger ut:
Under kylning kan en tunn dimma synas runt inomhusenheten. Detta
resulterar i plötslig kylning av rummet genom att luft som strömmar
ut från inomhusenhet resulterar i kondens och dimma.
Under uppvärmningsdrift kan utomhusenhetens äkt stanna och
ånga kan ses strömma ut från enheten. Detta beror på automatisk
avfrostning.
18
Luft ödet är svagt eller
stoppat:
När uppvärmningsdriften startat, kan inomhusenhetens äkt tillfälligt
stanna, vilket gör det möjligt för att de invändiga delarna värms upp.
Under uppvärmningsdrift stoppas utomhusenheten, om rumstempe-
raturen stiger över inställningen för termostaten och inomhusenhe-
tens äkt arbetar vid mycket låg hastighet. Om du vill värma rummet
ytterligare ska du ställa in termostaten på en högre inställning.
Under uppvärmningsdriften stoppas enheten tillfälligt (mellan 7 och
15 minuter), när den automatiska avfrostningen arbetar. Under au-
tomatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn.
18
Fläkten kan köras på mycket låg hastighet under drift med avfuktning
eller när enheten övervakar rummets temperatur.
6 - 7
Vid SUPER QUIET-användning arbetar äkten på lägsta hastighet. 6
Vid övervakning av AUTO-drift, arbetar äkten på lägsta hastighet. 7
Vid användnign av en Multi-typenhet, om era enheter används
i olika funktionslägen, så som visas nedan, kommer enheterna som
används efteråt att stoppas och OPERATION-indikatorn att blinka
(grönt).
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge)
Uppvärmningsläge och äktläge
19
Vatten tränger ut från
utomhusenheten:
Under uppvärmningsdrift kan vatten produceras från utomhusenhe-
ten på grund av automatisk drift för avfrostning.
18
Sv-17
FELSÖKNING
Om problemet kvarstår efter utförande av dessa kontroller, eller om du märker en lukt av bränt, eller om indikatorlampan för OPE-
RATION (Fig. 3
6
) och indikatorlampan för TIMER (Fig. 3
7
) blinkar, och indikatorlampan för ECONOMY (Fig.3
8
) blinkar snabbt.
Stoppa driften omedelbart, oc stäng av den elektriska brytaren och konsultera behörig servicepersonal.
Symptom Orsak
Se
sidan
NORMAL
FUNKTION
Dämparen öppnas och
stängs automatiskt
Dämparen styrs automatiskt av en mikrodator enligt luft ödestem-
peratur och luftkonditioneringens drifttid.
Symptom Diagnostik
Se
sidan
KONTROLLE-
RA EN GÅNG
TILL
Arbetar inte alls: Har kretsbrytaren stängts av?
Har det uppstått ett strömavbrott?
Har en säkring gått, eller har kretsbrytaren fastnat?
Fungerar timern?
8 - 9
Dålig kylningsprestanda
(eller uppvärmning):
prestanda:
Är ltret smutsigt?
Är luftkonditioneringens inlopps- eller utloppsöppning blockerad?
Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt (termostaten)?
Är ett fönster eller en dörr öppen?
När det gäller kylning, nns det ett fönster som släpper in sol? (Dra
för gardinerna.)
I fall där det handlar om kylning, nns det värmealstrande apparater
och datorer i rummet, eller många människor?
Se till att det nedre luftutloppet inte är tilltäppt med främmande ma-
terial, som orsakar onormal drift av dämparen.
Är enheten inställd på SUPER QUIET-drift? 6
Enheterna används se-
parat från fjärrkontrollens
inställningar:
Är fjärrkontrollens batterier urladdade?
Är fjärrkontrollens batterier ordentligt laddade?
5
FUNKTIONSTIPS
Arbete och prestanda
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning
Vid användning av värmeläget under låg utomhustemperatur
med hög luftfuktighet, kan det bildas frost på utomhusenheten,
vilket resulterar i minskad arbetsprestanda.
För att förhindra den här typen av minskad prestanda är
enheten utrustad med en mikrodatorstyrd, automatisk avfrost-
ningsfunktion. Om det bildas frost stoppas luftkonditioneringen
tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar kort (i ungefär -15
minuter).
Under automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn
(grönt).
Efter att uppvärmningen stoppats bildas frost på utomhusen-
heten, och enheten startar automatisk avfrostning. Vid den
här tidpunkten stoppas utomhusenheten automatiskt efter
användning i några minuter.
(Emellertid följer inte denna funktion med vissa luftkonditio-
neringsapparater av multi-typ.)
Värmeprestanda
Värmeläget drivs enligt värmepumpsprincipen och absorberar
värme från utomhusluften och överför värmen till inomhusluf-
ten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhus-
lufttemperaturen faller. Om du upplever att värmeprestandan
är otillräcklig rekommenderar vi att du använder luftkonditio-
neringen tillsammans med en annan typ av värmeanläggning.
Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera
luften, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten
av luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.
Sv-18
FUNKTIONSTIPS
Åtgärden kan utföras i följande driftslägen.
Kylnings- och avfuktningsläge
Kylnings- och äktläge
Avfuktnings- och äktläge
Funktionsläget (uppvärmningsläget eller kylningsläget (av-
fuktning)) i utomhusenheten avgörs av om driftsläget för
inomhusenheten först har använts. Om inomhusenheten har
startat i äktläge avgörs inte driftsläget för utomhusenheten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i äktläge och
inomhusenhet (B) sedan arbetade i värmeläge kommer in-
omhusenhet (A) att tillfälligt starta driften i äktläge, men när
inomhusenhet (B) börjat arbeta i uppvärmningsläge kommer
OPERATION-indikatorn (grön) för inomhusenheten (A) att
börja blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och den skulle sedan
övergå i standby-läge. Inomhusenhet (B) skulle fortsätta
arbeta i uppvärmningsläge.
Samtidig användning av era enheter
Vid anävndning av en luftkonditionering av multityp, kan
era inomhusenheter användas samtidigt, men när två eller
era inomhusenheter av samma grupp används samtidigt
blir uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre än vid
användning av en enda inomhusenhet. Därför ska du när du
vill använda mer än 1 inomhusenhet för nedkylning samtidigt
anvädna koncentrera detta till natten och andra tider när färre
utgångar krävs. På samma sätt gäller att när era enheter
används samtidigt för uppvärmning rekommenderar vi att
de används tillsammans med andra hjälpområdesvärmare,
enligt behov.
Säsongs- och utomhustemperaturförhållanden, strukturen
i rummen och antalet personer kan även resultera i varie-
rande driftsfunktion. Vi rekommenderar att du provar olika
driftsmösnter fö ratt kontrollera nivån för värme och kylning
för dina enheter och använder enheterna på det sätt som
bäst passar din familj.
Om du upptäcker att en eller era enheter levererar en låg
grad av kylning eller uppvärmning under samtidig använd-
ning, rekommenderar vi att du stoppar samtidig användning
av era enheter.
Åtgärden kan inte utföras i följande driftslägen.
Om inomhusenheten är instruerad att använda ett driftsläge
som den inte kan utföra blinkar OPERATION-indikatorn
(grön) på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av) och
enheten övergår till standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge)
Uppvärmningsläge och äktläge
Meddelande
Under användning i uppvärmningsläge börjar utomhusen-
heten avfrostning i korta perioder. Under avfrostning ställer
användaren in inomhusenheten för värme igen och av-
frostnignsläget fortsätter, och värmefunktionen startar efter
sltuförande av avfrostning med resultatet att viss tid kan
krävas innan varm luft tränger ut.
Under användning av uppvärmningsläget kan övre delen på
inomhusenheten bli varm, men detta beror på att kylmedel
cirkulerar runt inomhusenheten även när den är stoppad
och är inte något fel.
Multityps luftkonditionering
Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet av multi-typ. Luftkonditioneringen av multityp tillåter era inomhusenhe-
ter att användas på era platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.
AUTO-omstart
Om ett strömavbrott uppstår under TIMER-användningen, åter-
ställs timern och enheten börjar (eller slutar) arbeta i den nya
tidsinställningen. I händelse av detta, blinkar TIMER-indikatorn
(se sidan 3).
Användning av andra elektriska enheter (elektrisk rakhyvel
etc.) eller närliggande användning av en trådlös radiosändare
kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar. I händelse
av detta, ska du tillfälligt koppla ifrån kretsbrytaren, anslut den
åter och använd sedan fjärrkontrollen för att återuppta driften.
I händelse av strömavbrott
Strömförsörjningen till luftkonditioneringen har avbrutits på
grund av strömavbrott. Luftkonditionineringen startar om
automatiskt i föregående läge när strömmen återställs.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Fujitsu HGG09LVCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar