Fujitsu ASYG30LFCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Svenska
LUFTKONDITIONERING
Väggmonterad modell
BRUKSANVISNING
Artikelnr. 9315345547-02
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
Sv-1
INNEHÅLL
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING
Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid
auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och ytt av
denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller
brand.
Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart
driften lufkonditioneringen och koppla bort all strömförsöjning ge-
nom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur strömslad-
den. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet.
Om den är skadad, bör den endast bytas ut av auktoriserad servi-
cepersonal.
I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från brand och
brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal.
Vid händelsen av ett åskväder eller något tidigare tecken på en
blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och
avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elo-
lyckor.
Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklu-
sive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga,
eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om det inte har fått
tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av
enheten från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i
eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av
strömbrytaren.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
Utsätt dig inte direkt för de kylande luft öded under många timmar.
För inte in dina ngrar eller andra föremål i utloppsöppningen,
öppna panelen, eller inloppsgallret.
Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
Se till att det nns ventilation under användning.
Använd alltid denna produkt med luft lter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från an-
tingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten
under längre perioder.
Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen
av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla
ned.
Luft ödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du
använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn gammla
eller sjuka personer.
Rikta inte luft ödet i eldstäder för uppvärmning.
Blockera inte eller täck över intagsgaller och utloppsöppningen.
Tryck inte på aggregatets trådar.
Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.
Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillhörig-
heter under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och
orsaka skador eller fel på din fastighet.
Utsätt inte produkten direkt för vatten.
Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, väx-
ter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta
kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
Utsätt inte djur eller växter för direkt luft öde.
Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.
Rör inte aluminium änsarna av värmeväxlare inbyggda i denna
produkt för att undvika personskador när du upprätthåller enheten.
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs denna sektionen noga innan du använder produkten, och se till
att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassi ceras enligt
följande:
BRUKSANVISNING
VÄGGMONTERAD MODELL
Artikelnr. 9315345547-02
VARNING
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan re-
sultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren eller servicepersonalen.
VAR FÖRSIKTIG
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resul-
tera i personskada för användaren, eller skada på egendom.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................. Sv-1
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ....................Sv-2
NAMN PÅ DELAR .................................................Sv-3
FÖRBEREDELSE .................................................Sv-5
DRIFT .................................................................... Sv-6
TIMERANVÄNDNING ...........................................Sv-8
SLEEP TIMER-ANVÄNDNING ..............................Sv-9
JUSTERA RIKTNINGEN FÖR
LUFTCIRKULATIONEN .......................................Sv-10
SWING-FUNKTION ............................................. Sv-11
EKONOMISK ANVÄNDNING .............................. Sv-11
10 °C VÄRMEDRIFT ...........................................Sv-12
MANUAL AUTO-ANVÄNDNING ..........................Sv-12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL ............................Sv-13
VÄLJA ANPASSAD KOD FÖR
FJÄRRKONTROLL ..............................................Sv-15
FELSÖKNING .....................................................Sv-16
FUNKTIONSTIPS ................................................Sv-17
Sv-2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONEREGENSKAPER OCH FUNKTIONER
Energispar och komfortfunktion
INVERTER
I början av användningen används mycket ström för att snabbt
få önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar enheten auto-
matiskt till en lägre effektinställning för ekonomisk och bekväm
användning.
EKONOMISK ANVÄNDNING
När ECONOMY-användningsläget används blir rumstempera-
turen något högre än den inställda temperaturen i kylningsläge
och lägre än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan
ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.
HORISONTALT LUFTFLÖDE: KYLNING/NED-
ÅTGÅENDE LUFTFLÖDE: UPPVÄRMNING
För kylning använder du horisontalt luft öde så att den kylda
luften inte blåses direkt på personerna i rummet. För uppvärm-
ning använder du det nedåtgående luftflödet för att föra ut
kraftfull, varm luft mot golvet och skapa en bekväm miljö.
RUNTOMRIKTAT LUFTFLÖDE
(SWING-ANVÄNDNING)
3-dimensionell styrning över luftriktning är möjlig genom dubbel
användning av både luftriktningen UP/DOWN swing och luftrikt-
ningen RIGHT/LEFT swing. Eftersom luftriktningsluckorna UP/
DOWN arbetar automatiskt enligt enhetens driftsläge går det att
ställa in luftriktningen baserat på användarläge.
SUPERTYST DRIFT
När FAN-knappen används för att välja QUIET, startar inom-
husenheten supertyst drift; inomhusenhetens luft öde minskar
för att skapa tystare drift.
AUTOMATISKT BYTE
Användningsläget (kylning, torkning, uppvärmning) växlar au-
tomatiskt för att bevara den inställda temperaturen och tempe-
raturen hålls alltid konstant.
10°C VÄRMEDRIFT
Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C för att förhindra att
rumstemperaturen faller för lågt.
Komfortfunktion
PROGRAMTIMER
Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer i en en-
kel sekvens. Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från OFF timer till
ON timer, eller från ON timer till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.
SLEEP TIMER
När SLEEP timer-knappen trycks in i uppvärmningsläge sänks
luftkonditioneringens termostatinställning gradvis under an-
vändningsperioden; under kylning eller i torrt läge ökar termo-
statinställningen gradvis under användningsperioden. När den
inställda tiden uppnås stängs enheten automatiskt av.
Rengöringsfunktion
LÖSTAGBART INLOPPSGALLER
Inomhusenhetens inloppsgaller kan tas bort för enkel rengö-
ring och skötsel.
APPLE-CATECHIN-FILTER
APPLE-CATECHIN FILTER använder statisk elektricitet för att
rengöra na partiklar och damm i luften, såsom tobaksrök och
pollen, som är för små att se.
JONDEODORISERINGSFILTER
Filtret deodoriseras genom att kraftfullt dekompostera absor-
berade odörer med oxidering och minska effekterna av joner
som genererats av den ultra na partikelkeramiken.
Fjärrkontroll
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollen medger bekväm styrning av luft-
konditioneringen.
FJÄRRKONTROLL MED KABEL (ALTERNATIV)
Valfri fjärrkontroll med kabel kan användas. Vid användning av
fjärrkontrollen nns några punkter enligt jämförelse med an-
vändning av trådlös fjärrkontroll.
[Ytterligare funktioner för kabelalternativ]
• Veckotimer
• Temperaturinställningstimer
Du kan använda både fjärrkontroll med och utan fjärrkontroll
samtidigt. (Men funktionen är begränsad)
När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används
hörs en signal, OPERATION, TIMER och den 3:e lampan på
inomhusenheten blinkar.
[Begränsade funktioner för kabelfria alternativ]
• 10°C VÄRMEDRIFT
• TIMER (ON timer, OFF timer och Program timer)
• SLEEP TIMER
Sv-3
Fig. 5
Fig. 6
För att förenkla förklaringen har medföljande il-
lustration ritats för att visa alla möjliga indikatorer; i
faktisk drift, men skärmen visar bara indikatorerna
som passar för den aktuella driften.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
NAMN PÅ DELAR
Sv-4
Fig. 5 Fjärrkontroll
F
Signalsändare
G
MODE-knapp
H
10 °C HEAT-knapp
I
ECONOMY-knapp
J
SLEEP-knapp
K
TIMER MODE-knapp
L
FAN-knapp
M
START/STOP-knapp
N
SET-knapp (Vertikal)
O
SET-knapp (Horisontal)
P
SWING-knapp
Q
SET TEMP.-knapp (
/ )
R
TIMER SET ( / ) button
S
CLOCK ADJUST-knapp
T
TEST RUN-knapp
Den här knappen används vid installation
av luftkonditioneringen och ska inte använ-
das under normala förhållanden, eftersom
det gör att inomhusenhetens termostat inte
fungerar som den ska.
Om den här knappen trycks in under nor-
mal användning växlar inomhusenheten till
testanvändningsläge och inomhusenhetens
OPERATION-indikator och TIMER-indikator
börjar blinka samtidigt.
För att stoppa testanvändningsläge trycker
du på START/STOP-knappen för att stoppa
luftkonditioneringen.
U
RESET-knapp
V
Fjärrkontrollsskärm (Fig.6)
W
Temperature SET-skärm
X
Operation Mode-skärm
Y
SLEEP TIMER-skärm
Z
Transmit-indikator
[
Fan Speed-skärm
\
SWING-skärm
]
Timer Mode-skärm
^
Clock-skärm
Fig. 1 Inomhusenhet
1
Operatörskontrollpanel (Fig. 2)
2
MANUAL AUTO-knapp
När MANUAL AUTO-knappen trycks in i mer
än 10 sekunder startar tvingad kylningsdrift.
Den tvingade kylningen används vid tiden
för installationen.
Endast för användning av auktoriserad ser-
vicepersonal.
När tvingad kylningsanvändning startar
trycker du på knappen START/STOP för att
stoppa driften.
Tryck på knappen vid FILTERINDIKATORÅ-
TERSTÄLLNING.
3
Indikator (Fig. 3)
4
Signalmottagare för fjärrkontroll
5
OPERATION-indikator (grön)
6
TIMER-indikator (orange)
Om TIMER-indikatorn blinkar när timern ar-
betar indikerar det att det har uppstått ett fel
med timerinställningarna (Se sidan 18 Auto-
omstart).
7
ECONOMY-indikator (grön)
ECONOMY-indikatorn tänds när ECONOMY
OPERATION och 10 °C HEAT OPERATION
är igång.
8
INLOPPSGALLER (Fig.4)
9
Frontpanel
0
Luft lter
A
Luft ödesriktningslucka
B
Strömfördelare
C
Höger-vänster lucka
(bakom luft ödesriktningsluckan)
D
Dräneringsslang
E
Luftrengörings lter
Sv-5
FÖRBEREDELSE
VARNING
Var noga med att undvika att spädbarn och
småbarn råkar svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra fel eller skada på fjärrkon-
trollen:
- Placera fjärrkontrollen på där den inte
kommer utsättas för direkt solljus eller hög
värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- Urladdade batterier måste tas bort
omedelbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
Om läckande batterivätska kommer i kon-
takt med huden, ögonen eller munnen ska
du omedelbart skölja med rent vatten, och
kontakta din läkare.
Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka den lämpliga signalöverföring.
Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
Försök inte ladda torrbatterier.
Använd inte urladdade batterier som har
laddats.
Använd endast speciella typer av batte-
rier.
Blanda inte nya och använda batterier.
Batterier kan användas omkring 1 år vid
normala förhållanden. Om fjärrkontrollens
räckvidd förkortas avsevärt ska du byta
batterierna och trycka på knappen ”RE-
SET” med spetesen av en kulspetspenna
eller ett annat vasst föremål.
Sätt i batterierna (AAA/R03/LR03
2)
1
Tryck på och skjut batterifacksluckan på motsatt sida
för att öppna den.
Skjut i pilens riktning, samtidigt som du trycker på -markeringen.
2
Sätt i batterierna.
Se till att rikta in batteripolerna ( ) åt rätt håll.
3
Stäng batteriluckan.
Ställ in aktuell tid
1
Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5
S
).
Använd spetsen på en kulspetspenna eller ett annat litet föremål för att
trycka på knappen.
2
Använd TIMER SET-knapparna ( / ) (Fig. 5
R
)
för att justera klockan till aktuell tid.
-knapp:
Tryck för att ytta tiden framåt.
-knapp:
Tryck för att ytta tiden bakåt.
(Varje gång knapparna trycks in går tiden framåt/bakåt i steg om 1 minut; håll
knapparna nedtryckta för att ändra tiden snabbt i steg om 10 minuter.)
3
Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5
S
) igen.
Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.
Så här använder du fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen måste riktas mot en signalmottagare (Fig.3
4
) för att fungera korrekt.
Räckvidd: Omkring 7 m.
När en signal tas emot av luftkonditioneringen hörs en signal.
Om ingen signal hörs ska du trycka på fjärrkontrollsknappen igen.
Fjärrkontrollshållare
3
Så här tar du bort fjärrkon-
trollen (vid manuell använd-
ning).
1
Montera hållaren.
2
Kon gurera fjärrkontrollen.
Skruvar
Infoga
Tryck in
Skjut upp
Dra ut
Slå på strömmen
1
Slå på kretsbrytaren
Sv-6
Så här väljer du lägesdrift
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig.5
M
).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
5
) tänds.
Luftkonditioneringen börjar arbeta.
2
Tryck på MODE-knappen (Fig.5
G
) för att välja önskat
läge.
Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande.
AUTO COOL DRY
HEAT FAN
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här säller du in termostaten
Tryck på SET TEMP.-knappen (Fig. 5
Q
).
-knapp:
Tryck på termostatinställningen.
-knapp:
Tryck för att sänka termostatinställningen.
Termostatinstälningsområde:
AUTO ....................................18 - 30 °C
Uppvärmning .........................16 - 30 °C
Kylning/avfuktning .................18 - 30 °C
Termostaten kan inte användas för att ställa in rumstemperaturen i FAN-läge (tempera-
turen visas inte på fjärrkontrollens skärm).
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Termostatinställningen ska betraktas som standardvärde och kan skilja sig något
från faktisk rumstemperatur.
Så här ställer du in äkthastigheten
Tryck på FAN-knappen (Fig. 5
L
).
Varje gång knappen trycks in ändras äktläget enligt följande:
AUTO HIGH MED LOW QUIET
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Vid inställning på AUTO:
Uppvärmning :
Fläkten arbetar för optimal cirkulation av varm luft.
Fläkten arbetar dock i mycket låg hastighet när temperaturen i luf-
ten som kommer från inomhusenheten är låg.
Kylning :
I takt med att rumstemperaturen närmar sig termostatinställningen
blir äkthastigheten långsammare.
Fläkt :
Fläkten körs i låg äkthastighet.
Fläkten arbetar med mycket låg inställning under monitordrift i början av uppvärm-
ningsläget.
SUPERTYST drift
Vid inställning på Quiet:
SUPER QUIET-läget aktiveras. Inomhusenhetens luft öde minskar för tystare drift.
SUPER QUIET-funktionen kan inte användas i avfuktningsläge. (Samma sak gäller
när avfuktningsläget väljs under AUTO-lägesdrift.)
Under användning av Super Quiet-läget minskar värme- och kylningsprestandan nå-
got. Om rummet inte värms upp/kyls ned vid anävndning av SUPER QUIET-läge ska
du justera luftkonditioneringens äkthastighet.
Exempel:
Vid inställning på COOL.
Exempel:
Vid inställning på 26 °C.
Exempel:
Vid inställning på AUTO.
DRIFT
Sv-7
DRIFT
Så här stoppar du driften
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
M
).
OPERATION-indikatorn slocknar.
MODE-drift
AUTO:
När AUTO (automatic changeover) väljs kommer luftkonditioneringen att att välja lämpligt driftsläge (kylning eller vär-
me) enligt rummets aktuella temperatur.
Vid AUTO-drift (automatic changeover) arbetar äkten i låg hastighet i omkring en minut, under vilken inomhusenheten
känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen är nära den angivna temperaturen i temperaturinställning-
en Fastställs av utomhustemperaturen
Rumstemperaturen är hlägre ögre än den angivna temperaturen i temperatur-
inställningen Uppvärmningsläge
När luftkonditioneringen har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga nära termostatinställningen börjar monitor-
driften. VI monitoranvändningsläge arbetar äkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer luftkondi-
tioneringen återigen korrekt drift (uppvärmning, nedkylning) för att justera temperaturen enligt det värde som ställts in i
termostaten.
Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Under uppvärmningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är högre än den aktuella rumstemperatu-
ren. Uppvärmningsläget fungerar itne om
termostaten är inställd på en lägre nivå än
den faktiska rumstemperaturen.
Under kylnings-/torkningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än den aktuella rumstemperaturen.
Kylnings- och torkningnslägen arbetar inte
om termostaten är inställd på en högre
nivå än den faktiska rumstemperaturen (i
kylningsläge arbetar äkten separat).
Under äktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
och kyla rummet.
Inomhusenhets äkten styr energispar-
läge:
När rotationen av inomhusenhetens fläkt
stoppas och utomhusenheten stoppas,
möjliggörs energisparanvändning.
I initial inställning aktiveras den här funktio-
nen.
För att inaktivera funktionen ska du kontak-
ta montören eller behörig servicepersonal.
Även om inställningen ändras, om äkthas-
tigheten i kylnings- eller avfuktningsläge
är inställd på ”AUTO”, är funktionen fortfa-
rande verksam för att dämpa spridningen
av cirkulerad inomhusfukt.
HEAT:
Används för att värma upp rummet.
Vid uppvärmningsläget arbetar luftkonditioneringen i mycket låg äkthas-
tighet i omkring 3 till 5 minuter, varefter det växlar till vald äktinställning.
Den tidsperiod det tar att låta inomhusenheten värmas upp innan full drift
påbörjas.
När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på enhetens utsida
och prestandan minska. För att ta bort sådan frost övergår enheten auto-
matiskt i avfrostningsprogrammet med jämna mellanrum. Under automa-
tisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn och värmeanvändningen
avbryts.
Efter början av värmefunktionen tar det lite tid innan rummet blir varmare.
COOL:
Används för att kyla ned rummet.
Under kylningsläget kan inomhus äkten stoppas med jämna mellanrum.
(Inomhusenhets äkten styr energisparläge)
DRY:
Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
Under avfuktningsläge arbetar enheten i låg hastighet; för att justera rum-
mets luftfuktighet kan inomhusenhetens äkt stoppas med jämna mellan-
rum. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering av rummets
luftfuktighet.
Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläget valts.
FAN:
Används för att cirkulera luften i rummet.
De nierad
temperatur i
temperaturin-
ställning
Kylning eller torkning
Fastställs av utom-
hustemperaturen
Uppvärmning
Sv-8
Så här avbryter du timern
Använd knappen TIMER MODE för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här ändrar du timerinställningar
1.
Följ instruktionerna som ges i avsnittet
”Så här använder du ON Timer eller OFF
Timer” för att välja den timerinställning du vill
ändra.
2. Tryck knappen TIMER MODE för att
välja antingen OFF
ON eller OFF
ON.
Så här stoppar du luftkonditionerings-
användning när timern används
Tryck på START/STOP-knappen.
Så här ändrar du driftsförhållanden
Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode,
Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER
QUIET), efter att du har gjort timerinställning-
en ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
TIMERANVÄNDNING
Att använda ON timer eller OFF timer
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
M
)
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
5
) tänds.
2
Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5
K
) för att välja
OFF timer eller ON timerfunktion.
Varje gång knappen trycks in ändras timerläge enligt följande:
CANCEL OFF ON
PROGRAM (OFF
ON, OFF
ON)
Inomhusenhetens TIMER-indikatorlampa (grorangeön) (Fig. 3
6
) tänds.
3
Använd TIMER SET-knapparna (Fig. 5
R
) för att jus-
tera önskad OFF time eller ON time.
Ange tiden när tiden visas blinkande (blinkandet fortsätter i omkring 5 sekun-
der).
-knapp:
Tryck för att ytta tiden framåt.
-knapp:
Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här använder du programtimern
1
Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5
M
).
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
5
) tänds.
2
Ställ in önskade tider för OFF timer och ON timer.
Se avsnittet ”Använda ON timer eller OFF timer” för att ange önskat läge och
önskade tider.
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens TIMER-indikatorlampa (grön) (Fig. 3
6
) tänds.
3
Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5
K
) för att välja
PROGRAM-timeranvändning (OFF
ON eller OFF
ON visas).
Displayen visar alternerat ”OFF timer” och ”ON timer”, och sedan visas änd-
ras för att visa tidsinställningen för att funktionen ska ske först.
Programtimer påbörjar driften. (Om ON timer har valts för att användas
först stoppas enheten vid den här punkten.)
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Om programtimern
Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer i en enkel sekvens.
Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från OFF timer till ON timer, eller från ON timer
till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.
Den första timerfunktionen som ska användas blir den som ligger närmast ak-
tuell tid. Funktionsordningen indikeras med pilen i Fjärrkontrollens display
(OFF
ON, eller OFF
ON).
Ett exempel på programtimeranvändning kan vara att låta luftkonditioneringen auto-
matiskt stoppas (OFF timer) efter att du övergår till vila och starta sedan (ON timer)
automatiskt på morgonen innan du går upp.
Innan du använder timerfunktionen ska du se till att fjärrkontrollen är inställd på korrekt aktuell tid (
P.5).
Så här avbryter du timern
Använd knappen TIMER MODE för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här ändrar du timerinställningar
Utför stegen
2
och
3
.
Så här stoppar du luftkonditionerings-
användning när timern används
Tryck på START/STOP-knappen.
Så här ändrar du driftsförhållanden
Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode,
Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER
QUIET), efter att du har gjort timerinställning-
en ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
Sv-9
SLEEP TIMER-ANVÄNDNING
Till skillnad från andra timerfunktioner används SLEEP timer för att ange tidsperioden tills luftkonditioneringsanvändningen stoppats.
Så här använder du SLEEP Timer
När luftkonditioneringen arbetar eller stoppas trycker du på
SLEEP-knappen (Fig. 5
J
).
Inomhusenhetens OPERATION-indikator (grön) (Fig. 3
5
) tänds och TIMER-indikatorn
tänds (orange) (Fig. 3
6
).
Så här ändrar du timerinställningar
Tryck på SLEEP-knappen (Fig. 5
J
) en gång till och ställ in
tiden med TIMER SET-knapparna ( / ) (Fig. 5
R
).
Ange tiden när timerlägesskärmen visas blinkande (blinkandet fortsätter i omkring 5
sekunder).
-knapp:
Tryck för att ytta tiden framåt.
-knapp:
Tryck för att ytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Så här avbryter du timern:
Använd TIMER MODE-knappen för att välja
”CANCEL”.
Luftkonditioneringen återgår till normal an-
vändning.
Så här stoppar du luftkonditioneringen
under timeranvändning:
Tryck på START/STOP-knappen.
Om SLEEP Timer
För att förhindra överdriven värme eller kyla när du sover modi erar SLEEP-timerfunktionen automatiskt termostatinställningen i en-
lighet med angiven tidsinställning. När den inställda tiden har för utit stoppas luftkonditioneringen helt.
Under kylnings-/torkningsläge:
När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automa-
tiskt 1 °C varje timme. När termostaten har nått en total nivå
på 2 °C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills den
inställda tiden har förflutig, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
SLEEP timer-inställningar
Under uppvärmningsläge:
När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automa-
tiskt 1 °C var 30:e minut. När termostaten har sänkts till en total
nivå på 4 °C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills
den inställda tiden har för utig, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
SLEEP timer-inställningar
2 °C
3 °C
4 °C
30 minu-
ter
1 °C
1 timme
1 timme
30 minuter
Ställ in tid
Ställ in temp.
Ställ in tid
1 timme
1 °C
2 °C
Ställ in
temp.
Sv-10
JUSTERA RIKTNINGEN FÖR LUFTCIRKULATIONEN
Justera riktningen uppåt, nedåt, åt vänster och höger för AIR med AIR DIRECTION-knapparna på fjärrkontrollen.
Använd AIR DIRECTION-knapparna efter att inomhusenheten har börjat arbeta och luftriktningsluckorna har slutat
röra sig.
VARNING
Stick aldrig in fingrar eller främmande fö-
remål i utloppsportarna, eftersom den in-
byggda äkten arbetar i hög hastighet och
kan orsaka personskada.
Använd alltid fjärrkontrollens SET-knapp
för att justera verikala luftflödesluckor.
Om du försöker ytta dem manuellt kan
det resultera i olämplig användning; i så
fall ska du stoppa driften och starta om.
Luckorna ska börja arbeta ordentligt
igen.
Under användning av kylnings- och av-
fuktningslägen ska du inte ställa in lutt-
riktningsluckorna i värmeområdet (
4
-
6
) under längre tidsperioder, eftersom
kondens kan bildas nära utloppsluck-
orna och vattendroppar kan droppa från
luftkonditioneringen. Under kylnings-
och avfuktningslägen kluommer ft ödes-
riktningsluckorna om de lämnas inom
värmeområdet i mer än 20 minuter att
återgå till position
3
.
Vid användning i ett rum med spädbarn,
barn, äldre och sjuka personer ska luft-
riktningen och rumstemperaturen nog-
grant beaktas när inställningarna görs.
Vertikal luftriktningsinställning
Tryck på SET-knappen (vertikal) (Fig. 5
N
).
Varje gång knappen trycks in ändras luftriktnings ödet enligt följande:
1
2
3
4
5
6
Typer av inställningar för luft ödesriktning:
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
: Under värmnings-/kylnings-/torkningsläge
Fjärrkontrollens skärm ändras inte.
Använd luftriktningsinställningar inom de intervaller som visas ovan.
Den vertikala luft ödesriktningen ställs in automatiskt så som visas på bilden, i enlig-
het med den användartyp som väljs.
Under kylnings-/torkningsläge : Horisontalt öde
1
Under uppvärmningsläge : Nedåtgående öde
5
Under AUTO-lägesanvändningen kan inte luftriktningen justeras under de första mi-
nuterna efter påbörjad användning, utan blir horisontal
1
.
Riktning
1
2
Endast riktningen på luft ödesriktningsluckan ändras; riktningen på strömfördelaren
ändras inte.
Luft ödesriktningsinställningen blir tillfälligt
1
när temperaturen på luft ödet är låg
vid början av uppvärmningsläget.
Efter början av att AUTO/HEAT-läget används och automatisk avfrostningstid (se si-
dan 16), luft ödet blir horisontalt
1
.
Luft ödesriktningen kan inte ställas in i början av AUTO-användningsläget.
Horisontal luftriktningsinställning
Tryck på SET-knappen (horisontal) (Fig. 5
O
).
Varje gång knappen trycks in ändras luftriktnings ödet enligt följande:
1
2
3
4
5
Fjärrkontrollens skärm ändras
inte.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Sv-11
Så här väljer du SWING-funktionen
Tryck på SWING-knappen (Fig. 5
P
).
SWING-skärmen (Fig. 6
\
) tänds.
Varje gång SWING-knappen trycks in ändras läget enligt
följande.
Så här stoppar du SWING-funktionen
Tryck på SWING-knappen och välj STOP.
Luft ödesriktningen återgår till inställningen innan swing-funktionen påbörjas.
SWING-FUNKTION
EKONOMISK ANVÄNDNING
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Så här använder du ECONOMY-funktion
Tryck på ECONOMY-knappen (Fig.5
I
).
ECONOMY-indikatorn (grön) (Fig. 3
7
) tänds.
ECONOMY-funktionen aktiveras.
Så här stoppar du ECONOMY-användning
Tryck på ECONOMY-knappen (Fig.5
I
) igen.
ECONOMY-indikator (grön) (Fig. 3
7
) släcks.
Normal användning påbörjas.
Om ECONOMY-användning
I den maximala utsträckning ECONOMY-funktionen används är den omkring 70 % av normal luftkonditioneringsanvändning för kyl-
ning och uppvärmning.
Om rummet inte kyls ned (eller värms upp) effektivt under ECONOMY-användning väljer du normal drift.
Under övervakningsperioden i AUTO-läge ändras inte luftkonditioneringsanävndningen till ECONOMY-funktionen även om
ECONOMY-funktionen väljs genom att trycka på ECONOMY-funktionsknappen.
När ECONOMY-användningsläget används blir rumstemperaturen något högre än den inställda temperaturen i kylningsläge
och lägre än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.
I fall där det handlar om era typer av luftkonditioneringar är endast ECONOMY-användning tillgängligt för inomhusenheten.
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Up/down swing operation Left/right swing operation
Swing operation stops Up/down/left/right swing operation
Om Swing-funktionen
Uppåt-/nedåt-swing: Swing-funktionen börjar med att använ-
da följande intervall enligt den aktuella luft ödesriktningen.
Luft ödesriktningen är 1–4 (för kylning, avfuktning).
Med luckan för övre luft öde i horisontal position
yttar nedre luckan (swing) till direkt luft öde för ett
bredare område.
Luft ödesriktningen är 3-6 (för uppvärmning).
Med luft ödesriktningsluckorna inställda på nedåtgå-
ende eller rakt luft öde styrs luft ödet i huvudsak mot
golvet.
Vänster/höger swing: Luft ödesriktningsluckorna rör sig
(swing) i riktningen vänster/höger.
Upp/ned/vänster/höger swing: Luft ödesriktningsluckorna
rör sig (swing) i riktningen upp/ned och vänster/höger.
SWING-funktionen kan tillfälligt stoppas när luftkonditione-
ringens äkt inte används, eller när den används i mycket
låga hastigheter.
Om SET-knappen (vertikal) trycks in under swing-funktionen
upp/ned, stoppas swing-åtgärden och om SET-knappen
(horisontal) trycks in under vänster/höger swing-funktion, så
stoppas vänster/höger swing-funktion.
OPERATION
TIMER
ECONOMY
Indikatorlampa
: Belysning : AV
Sv-12
10 °C VÄRMEDRIFT
Så här använder du 10 °C VÄRMEDRIFT
Tryck på 10 °C HEAT-knappen (Fig.5
H
)
OPERATION-indikatorn (grön) (Fig. 3
5
) tänds och ECONOMY-indikatorn tänds
(orange) (Fig. 3
7
).
Så här stoppar du 10 °C VÄRMEDRIFT
Tryck på START/STOP-knappen (Fig.5
M
)
OPERATION-läget stoppas och ECONOMY-indikatorn (grön) (Fig. 3
7
) släcks.
Om 10 °C VÄRMEDRIFT
• Värmeläget arbetar inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
• Rumstemperaturen kan bevaras på 10 °C genom att trycka på 10 °C HEAT-knappen
(Fig.5
H
) och förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.
• I fall med flera typer av luftkonditionering stiger temperaturen i rummet om inom-
husenheten används för uppvärmning, om ”10 °C HEAT” används. Vid användning av
”10 °C HEAT”-funktionen rekommenderar vi att alla inomhusenheter ska köras i läget
”10 °C HEAT”
Samtidigt som 10 °C HEAT OPERA-
TION används kan följande åtgärd
användas.
SWING
Så här använder du kontrollerna på huvudenheten
Tryck på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2
2
) mer än 3 sekun-
der och mindre än 10 sekunder på huvudenhetens kontroll-
panel.
För att stoppa funktionen trycker du på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2
2
) igen.
(Kontroller nns i inloppsgallret)
MANUAL AUTO-ANVÄNDNING
Använd MANUAL AUTO-användningen om fjärrkontrollen försvinner eller inte används.
När luftkonditioneringen används
med kontrollerna på MANUAL AUTO-
knappen används de i samma läge som
AUTO-läget som väljs på fjärrkontrollen
(se sidan 7).
Den valda äkthastigheten blir ”AUTO”
och termostatinställningen blir standard.
(24 °C)
OPERATION
TIMER
ECONOMY
Indikatorlampa
: Belysning : AV
Sv-13
Rengöra inloppsgallret
1. Ta bort inloppsgallret.
1
Lägg ngrarna på båda nedre ändarna på grillen och lyft
framåt; om grillen verkar fångas delvis i rörelsen fortsät-
ter du lyfta uppåt för att ta bort dem.
2
Dra förbi den mellanliggande spärren och öppna in-
loppsgallret så att det blir horisontalt.
1
1
2
2
Monteringsaxel
Ratt
Inloppsgaller
2. Rengör med vatten.
Ta bort damm med en dammsugare, torka enheten med
varmt vatten och sedan med en ren, mjuk trasa.
3. Byt inloppsgallret.
1
Dra rattarna hela vägen.
2
Håll grillen horisontalt och ställ in vänster och höger
monteringsaxlar i lagren längst uppe på panelen.
3
Tryck på den plats där pilen på diagrammet indikerar
och stäng sedan inloppsgallret.
1
2
1
2
Inloppsgaller
Monteringsaxel
Ratt
Lager
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan
ha en effekt på välfungerande eller utförandet av luftkonditioneringen.
Rör inte aluminium änsarna av värmeväxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personska-
dor när du håller i enheten.
Utsätt inte inomhusenheten för ytande insektsmedel eller hårspray.
Stå inte på hala, ojämna eller instabila ytor när du hanterar enheten.
Rengöra luft ltret
1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfil-
tret.
Lyft upp luft ltrens handtag, koppla från de 2 nedre ikarna
och dra utåt.
2. Ta bort damm med en dammsugare eller
genom att tvätta det.
Efter att du har tvättat det ska du låta det torka ordentligt
på en skuggig plats.
3.
Byt luft ltret och stäng inloppsgallret.
1
Rikta in sidorna på luftfiltret mot panelen och tryck in
dem helt. Se till att de 2 nedre ikarna återförs korrekt
till hålen i panelen.
2
Stäng inloppsgallret.
(I exemplets syfte visar bilden enheten utan inloppsgallret
monterat.)
Damm kan avlägsnas från luftfiltret, antingen med en
dammsugare, eller genom att skölja ltret i en lösning med
milt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter att du har tvät-
tat det ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats
innan du monterar det på nytt.
Om smuts får samlas i luftfiltret minskar luftflödet, vilket
sänker effekten och ökar ljudet.
Under perioder av normal användning ska luft ltren rengö-
ras varannan vecka.
Använd inte luftkonditioneirngen med öppet inloppsgaller.
Vid användning under lägnre perioder kan enheten samla smuts, som minskar prestandan. Vi rekommenderar att enheten re-
gelbundet inspekteras, utöver din egen rengöring och skötsel. För mer information, kontakta behörig kundtjänst.
Vid rengöring av enhetens kropp får du inte använda varmare vatten än 40 °C, och inte heller några skarpa rengöringsmedel
eller farliga ämnen, såsom bensen eller tinner.
Vid avstängning av enheten i 1 månad eller mer ska du först låta äktläget arbeta kontinuerligt under en halv dag för att låta de
invändiga delarna torka ordentligt.
VAR FÖRSIKTIG
Krokar (2 platser)
Luft lterhandtag
Krokar (2 platser)
Sv-14
Installation av luftrengörings lter
1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfil-
tren.
2. Installera luftrengörings lter (set om 2).
1
Sätt i luftrengörings ltret i luftrengörings lterramen.
2
Koppla in låsen i båda ändar av ltret i de 2 krokarna på
baksidan av luftrengörings lterramen.
Var noggrann så att luftrengörings ltret inte skjuter ut bak-
om ramen.
3
Aktivera de 6 xerplatserna längst upp och längst ned i
luftrengörings lterramen med krokar i luft ltret.
3. Installera 2 luftfilter och stäng inlopps-
gallret.
När luftrengöringsfilter används ökar effekten genom att
ställa in äkthastigheten på ”High”.
Byta smutsiga luftrengörings lter
Byt ltren mot följande (köps separat).
APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA13-1
ION DEODORIZATION FILTER: UTR-FA13-2
1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfil-
tren.
2. Byt dem mot 2 nya luftrengörings lter.
1
Ta bort gamla rengöringsluft lter i omvänd ordning mot
installationen.
2
Installera på samma sätt som för installation av luftren-
görings lteruppsättning.
3. Installera 2 luftfilter och stäng inlopps-
gallret.
Med hänsyn till luftrengörings lter
APPLE-CATECHIN FILTER (1 ark)
Filtren är engångs lter. (De kan inte tvättas och återanvän-
das.)
För förvaring av filter, använd filtren så snart som möjligt
efter att förpackningen öppnats.
(Luftrengörinseffekten minskar när ltren lämnas i en öpp-
nad förpackning)
I allmänhet ska ltren bytas omkring var tredje månad.
Använd APPLE-CATECHIN FILTER (UTR-FA13-1) (sälj separat)
för att byta använda, smutsiga luftrengörings lter.
[ION DEODORIZATION FILTER (1 ark) — ljusblått]
Filtren ska bytas vart 3:e år för att bevara deodoriseringsef-
fekten.
Filterramen är inte en produkt.
Använd JONDEODORISERINGSFILTER (UTR-FA13-2) (sälj
separat) för att byta använda, smutsiga lter.
Underhåll av JONDEODORISERINGSFILTER
För att bevara deodoriseringseffekten ber vi dig rengöra ltret
på följadne sätt en gång var 3:e månad.
1
Ta bort ltret.
2
Rengör med vatten och låt lufttorka.
1) Spola ltren med högtrycksvatten tills ltrens yta är
täckta med vatten. Spola med utspätt neutralt rengö-
ringsmedel.
Skölj aldrig med slipmedel och gnugga inte, efter-
som det kan skada deodoriseringseffekten.
2) Skölj med vatten.
3) Torka i skuggan.
3
Sätt i ltret igen.
Krok (2 platser längst bak)
Lås (2 platser)
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Luft lter (höger och vänster)
Ram för luftrengörings lter
Luftrengörings lter
Set med luftrengörings lter
Luft lter (höger och vänster)
Luft lter (höger och vänster)
Luft lter (höger och vänster)
Bakre delen av ltret
Fixeringsplats, krok (6 platser)
Sv-15
Filterindikatoråterställning (specialinställningar)
Kan användas om det är korrekt inställt under installation.
Kontakta auktoriserad service vid användninga den här funktionen.
Tänds när det är dags att rengöra luft ltren.
Rengör ltret enligt instruktionerna i ”RENGÖRING OCH SKÖTSEL”.
Efte rrengöring trycker du på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2
2
) i 2 sekunder eller
mindre på inomhusenheten.
OPERATION
TIMER
ECONOMY
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
VÄLJA ANPASSAD KOD FÖR FJÄRRKONTROLL
När två eller era av luftkonditioneringarna är installerade i ett rum och fjärrkontrollen arbetar ska du byta till en annan luftkonditione-
ring än den du vill ställa in för fjärrkontrollen fö ratt syra endast den luftkonditionering du vill ställa in (4 möjliga val).
När två eller er luftkonditioneringar installeras i ett rum ber vi dig kontakta din återförsäljare för att ställa in olika luftkonditionerings-
koder.
Välja anpassad kod för fjärrkontroll
Använd ett av följande steg för att välja anpassad kod för fjärrkontrollen. (Observera att
luftkonditioneringen inte kan ta emot en signal om luftkonditioneringen inte har ställts in
för att matcha den anpassade koden.)
1
Tryck på START/STOP-knappen tills klockan visas på
fjärrkontrollens display.
2
Tryck på MODE-knappen i minst fem sekunder för att
visa den aktuella, anpassade koden (initialt inställd
).
3
Tryck på knapparna ( / ) för att ändra den anpas-
sade koden mellan
. Matcha koden på dis-
playen i luftkonditioneringens anpassade kod.
4
Tryck på MODE-knappen igen för att återgå till klock-
skärmen. Den anpassade koden ändras.
Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter att den anpassade koden visas, återgår systemet till originalklockvisning. Börja i så fall igen
från steg 1.
Luftkonditioneringens anpassade kod är inställd på A före leverans. Kontakta återförsäljaren för att ändra koden.
Fjärrkontrollen återställs till anpassad kod A när batterierna i fjärrkontrollen byts. Om du använder en annan anpassad kod än anpassad kod A,
ska du återställa koden efter byte av batterierna.
Om du inte känner till inställningarna för luftkonditioneringens anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade koderna (
)
tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.
Indikatorlampa
: Blinkar : AV
Sv-16
FELSÖKNING
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all ström-
försörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din åter-
försäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om en-
heten är avstängd.
Enheten luktar brinnande eller ryker
Vatten läcker från enheten
Kontrollera följande innan du kontaktar service:
VARNING
Symptom Orsak Se sidan
NORMAL
FUNKTION
Arbetar inte direkt:
Om inomhusenhet stannar och sedan startar igen arbetar inte
kompressorn på omkring 3 minuter, för att förhindra att säk-
ringar går.
När brytaren stängs av och sedan sätts på igen arbetar säker-
hetskretsen i omkring 3 minuter, vilket förhindrar att enheten
används under perioden.
Ljud hörs:
Under användning eller omedelbart efter att enheten stoppats
kan det höras ett ljud från vatten som rinner i luftkonditione-
ringen. Ljudet kan bli speciellt tydligt omkring 2 till 3 minuter
efter att åtgärden startat (ljud från kylmedel som ödar).
Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är
resultatet av en mindre expandering och sammandragning av
panelen på grund av temperaturförändringar.
Under värmearbetet kan ett visslande ljud ibland höras. Det
här ljudet produceras av automatisk avfrostning.
17
Lukt:
Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här lukten
kommer från rummet (tobak etc.), som har tagits in till inom-
husenhet.
Ånga eller imma tränger
ut:
Under kylning kan en tunn dimma synas runt inomhusenhe-
ten. Detta resulterar i plötslig kylning av rummet genom att
luft som kommer från inomhusenhet resulterar i kondens och
dimma.
Under värmeanvändning kan utomhusenhetens äkt stoppas
och ånga kan ses komma ut från enheten. Detta beror på au-
tomatisk avfrostning.
17
Luft ödet är svagt eller
stoppat:
När värmefunktionen startat kan inomhusenhetens äkt tillfäl-
ligt stanna, vilket gör det möjligt för de invändiga delarna att
värmas upp.
Under värmeanvändning stoppas utomhusenheten om rums-
temperaturen stiger över termostatinställningen och inom-
husenhetens äkt stannar. Om du vill värma rummet ytterli-
gare ska du ställa in termostaten på en högre inställning.
Under värmeanvändning stoppas inomhusenhet tillfälligt (max
15 minuter), när den automatiska avfrostningen arbetar. Un-
der automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn.
17
Under avfuktningsläge arbetar inomhusenhet i låg hastighet;
för att justera rummets luftfuktighet kan inomhusenhetens
äkt stoppas med jämna mellanrum. Fläkten arbetar även i
mycket låg hastighet vid justering av rummets luftfuktighet.
7
Vid SUPER QUIET-användning arbetar äkten på lägsta has-
tighet.
6
När utomhusenheten stoppas kan inomhusenhetens äkt för
kylning stoppas med jämna mellanrum.
7
Vid övervakning av AUTO-användning arbetar äkten på läg-
sta hastighet.
7
Vid användnign av en Multi-typenhet, om era enheter an-
vänds i olika funktionslägen, så som visas nedan, kommer
enheterna som används efteråt att stoppas och OPERATION-
indikatorn att blinka (grönt).
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge)
Värmeläge och äktläge
18
Vatten tränger ut från ut-
omhusenheten:
Under värmeanvändning kan vatten produceras från utom-
husenheten på grund av automatisk avfrostning.
17
Sv-17
FELSÖKNING
Symptom Diagnostik Se sidan
KONTROLLERA
EN GÅNG TILL
Arbetar inte alls:
Har kretsbrytaren stängts av?
Har det uppstått ett strömavbrott??
Har en säkring gått, eller har kretsbrytaren fastnat?
Fungerar timern? 8 - 9
Dålig kylningsprestanda
(eller värmning):
Är ltret smutsigt?
Är luftkonditioneringens inlopps- eller utloppsport blockerad?
Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt (termo-
staten)?
Är ett fönster eller en dörr öppen?
När det gäller kylning, nns det ett fönster som släpper in sol?
(Dra för gardinerna.)
I fall där det handlar om kylning, nns det värmealstrande ap-
parater och datorer i rummet, eller många människor?
Är enheten inställd på SUPER QUIET-drift? 6
Enheterna används se-
parat från fjärrkontrollens
inställningar:
Är fjärrkontrollens batterier urladdade?
Är fjärrkontrollens batterier ordentligt laddade?
5
FUNKTIONSTIPS
Om problemet kvarstår efter utförande av dessa kontroller, eller om du märker en lukt av bränt, eller om OPERATION-indikatorn
(Fig. 3
5
) och TIMER-indikatorn blinkar (Fig. 3
6
) och ECONOMY-indikatorn (Fig.3
7
) blinkar snabbt, ska du omedelbart avbryta,
stänga av kretsbrytaren och kontakta behörig servicepersonal.
Arbete och prestanda
Värmeprestanda
Värmeläget drivs enligt värmepumpsprincipen och absor-
berar värme från utomhusluften och överför den värmen till
inomhusluften. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar
när utomhuslufttemperaturen faller. Om du upplever att
värmeprestandan är otillräcklig rekommenderar vi att du an-
vänder luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ
av värmeanläggning.
Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera luf-
ten, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten
av luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning
Vid användning av värmeläget under låg utomhustempe-
ratur med hög luftfuktighet, kan det bildas frost på utom-
husenheten, vilket resulterar i minskad arbetsprestanda.
För att förhindra den här typen av minskad prestanda är
luftkonditionering utrustad med en mikrodatorstyrd, automa-
tisk avfrostningsfunktion. Om det bildas frost stoppas luft-
konditioneringen tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar
kort (i max 15 minuter).
Under automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indika-
torn (grönt).
Efter att uppvärmningen stoppats bildas frost utom-
husenheten, och enheten startar automatisk avfrostning.
Vid den här tidpunkten stoppas utomhusenheten automa-
tiskt efter användning i några minuter.
Sv-18
FUNKTIONSTIPS
Multityps luftkonditionering
Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet av multi-typ. Luftkonditioneringen av multityp tillåter era inomhusenhe-
ter att användas på era platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.
Åtgärden kan utföras i följande driftslägen.
Kylnings- och avfuktningsläge
Kylnings- och äktläge
Avfuktnings- och äktläge
Funktionsläget (uppvärmningsläget eller kylningsläget (av-
fuktning)) i utomhusenheten avgörs av om driftsläget för
inomhusenheten först har använts. Om inomhusenheten
har startat i äktläge avgörs inte driftsläget för utomhusen-
heten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i äktläge och
inomhusenhet (B) sedan arbetade i värmeläge kommer
inomhusenhet (A) att tillfälligt starta driften i äktläge, men
när inomhusenhet (B) börjat arbeta i uppvärmningsläge
kommer OPERATION-indikatorn (grön) för inomhusen-
heten (A) att börja blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och
den skulle sedan övergå i standby-läge. Inomhusenhet (B)
skulle fortsätta arbeta i uppvärmningsläge.
Under användning av uppvärmningsläget kan övre delen
på inomhusenheten bli varm, men detta beror på att kyl-
medel cirkulerar runt inomhusenheten även när den är
stoppad och är inte något fel.
Meddelande
Samtidig användning av era enheter
Vid anävndning av en luftkonditionering av multityp, kan
flera inomhusenheter användas samtidigt, men när två
eller era inomhusenheter av samma grupp används sam-
tidigt blir uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre
än vid användning av en enda inomhusenhet. Därför ska
du när du vill använda mer än 1 inomhusenhet för nedkyl-
ning samtidigt anvädna koncentrera detta till natten och
andra tider när färre utgångar krävs. På samma sätt gäller
att när era enheter används samtidigt för uppvärmning
rekommenderar vi att de används tillsammans med andra
hjälpområdesvärmare, enligt behov.
Säsongs- och utomhustemperaturförhållanden, strukturen
i rummen och antalet personer kan även resultera i varie-
rande driftsfunktion. Vi rekommenderar att du provar olika
driftsmösnter fö ratt kontrollera nivån för värme och kyl-
ning för dina enheter och använder enheterna på det sätt
som bäst passar din familj.
Om du upptäcker att en eller era enheter levererar en låg
grad av kylning eller uppvärmning under samtidig använd-
ning, rekommenderar vi att du stoppar samtidig använd-
ning av era enheter.
Åtgärden kan inte utföras i följande driftslägen.
Om inomhusenheten är instruerad att använda ett driftslä-
ge som den inte kan utföra blinkar OPERATION-indikatorn
(grön) på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av)
och enheten övergår till standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktnings-
läge)
Uppvärmningsläge och äktläge
Under användning i uppvärmningsläge börjar utomhusen-
heten avfrostning i korta perioder. Under avfrostning stäl-
ler användaren in inomhusenheten för värme igen och
avfrostnignsläget fortsätter, och värmefunktionen startar
efter sltuförande av avfrostning med resultatet att viss tid
kan krävas innan varm luft tränger ut.
AUTO-omstart
I händelse av strömavbrott
Om ett strömavbrott uppstår under TIMER-användning
återställs timern och inomhusenheten börjar (eller slutar) ar-
beta i den nya tidsinställningen. I händelse av detta blinkar
TIMER-indikatorn (se sidan 3).
Användning av andra elektriska enheter (elektrisk rakhyvel
etc.) eller närliggande användning av en trådlös radiosän-
dare kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar. I hän-
delse av detta ska du tillfälligt stänga av kretsbrytaren, slå
på den och sedan använda fjärrkontrollen för att återuppta
driften.
Strömförsörjningen till luftkonditioneringen stoppas. Luft-
konditionineringen startar om automatiskt i föregående läge
när strömmen återställs.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Fujitsu ASYG30LFCA Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar