Toshiba RAS-B05 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
SVENSKA
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
RAS-B05, 07, 10, 13, 16E2KVG-E
RAS-18, 24E2KVG-E
Outdoor unit
RAS-05, 07, 10, 13, 16, 18, 24E2AVG-E
1144180201
OWNER’S MANUAL
R32 or R410A
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHETEN
Läs säkerhetsföreskrifterna i
denna manual noggrant innan
du använder enheten.
Denna apparat är fylld med
R32.
Varningssignaler på luftkonditioneringsenheten
Varningssignal Beskrivning
CAUTION
BURST HAZARD
Open the service valves
before the operation,
otherwise there might be
the burst.
VAR FÖRSIKTIG
EXPLOSIONSRISK
Öppna underhållsventilerna innan drift annars kan
det leda till en explosion.
Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i
affärer, inom lättare industri och på lantgårdar, eller för kommersiell användning av
lekmän.
Föreskrifterna som nns här är klassade som FARA, VARNING och VAR FÖRSIKTIG.
De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter
utan att missa någon del.
FARA
Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för
högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur.
Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare
med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor
(till exempel öppna ammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när
skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan nnas nära enheten.
VARNING
Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre
perioder.
Stick inte in ngrarna eller något annat i in-/utblåset.
Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något
onormalt inträffar (att det luktar bränt e.dyl.).
Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer
med fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet
och kunskap, förutsatt att de har fått övervakning eller instruktioner angående
användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte
utföras av barn utan övervakning.
SV
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHETEN
Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med
fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller
kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående
användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Luftkonditioneringen måste monteras, underhållas, repareras och avlägsnas
av en behörig montör eller behörig servicepersonal. Be en behörig montör eller
behörig servicepersonal att utföra dessa arbeten om de måste utföras.
Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som
komplement eller ersättning. Annars kan onormalt högt tryck genereras i
kylcykeln vilket kan leda till fel på eller explosion i enheten eller kroppsskador.
Använd inte några sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för att rengöra
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor
(till exempel: öppna ammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
Var medveten om att köldmedier kan vara luktlösa.
Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte
apparaten för värme, ammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i
så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.
Apparat och rörledning skall installeras, användas och förvaras i ett rum med en
golvyta större än Amin m2.
Hur du får fram Amin m2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h0))2
M är köldmediemängden i apparaten i kg. h0 är apparatens installationshöjd i m:
0,6 m. för golvstående/1,8 m. för väggmonterad/1,0 m. för fönstermonterad/
2,2 m. för takmonterad.
(För dessa enheter rekommenderas installationshöjden 2,5 m.)
VAR FÖRSIKTIG
Rengör inte enheten med vatten. Risk för elektriska stötar.
Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering,
djurhållning o.d.
Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem.
Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
Aluminium äns får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska
användas på länge.
Det är rekommenderat att underhållet sköts av en specialist då enheten använts
under en längre tid.
Tillverkaren kommer inte ansvara för skador som uppstår från oaktsamhet
gällande det angivna i denna handbok.
SWING
FAN
FIX
QUIET
ECO
Hi POWER
8°C
1
$4
6
5
)
&
#
!
"
.
+
2
3
7
%
(
9
~
-
,
8
Förbereda ltren
1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luft ltren.
2. Sätt fast ltren. (se detaljerad beskrivning i Monteringshandbok).
Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)
1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och
(–) -polerna rätt vända.
Inställning av Klocka
1. Tryck med en pennspets.
Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.
2. Tryck eller : justera tiden.
3. Tryck : Ställ in tiden.
Nollställa fjärrkontrollen
Tryck på med en pennspets eller
1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck .
3. Sätt i batterierna.
FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING
2
LUFTFLÖDETS RIKTNING
3
FJÄRRKONTROLL
4
1Infraröd signalsändare
2Start-/stoppknapp
3Knapp för lägesval (MODE)
4Temperaturknapp (TEMP)
5Fläkthastighetsknapp (FAN)
6Knapp för svängning av luftriktarspjällen
(SWING)
7Inställningsknapp för luftriktarspjällen
(FIX)
88°C-uppvärmning (8°C)
9På-timerknapp (ON)
!Av-timerknapp (OFF)
Timerbekräftelse (SET)
#Rensa-knapp (CLR)
$Minnes- och snabbvalsknapp (PRESET)
%Tyst drift-knapp (SILENT)
&Knapp för högeffektsdrift (Hi POWER)
(Energisparknapp (ECO)
)
Knapp för tyst drift (QUIET)
~
Komfortknapp för viloläge (COMFORT
SLEEP)
+Filteråterställningsknapp (FILTER)
,Ställ klocka-knappen (CLOCK)
-Kontrollknapp (CHECK)
.Återställningsknappen (RESET)
TYST DRIFT
5
TYST DRIFT ( )
Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar
sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten till
att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen
(Tyst 1 och Tyst 2).
Det nns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2
Tyst 1:
Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten
(eller kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i
rummet.
Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet
(eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.
Tyst 2:
Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller
kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens
ljudnivå prioriteras högt.
Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med
4 dB(A).
Obs:
Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten
(eller kylkapaciteten) blir otillräcklig.
Tyst Drift (Utomhusenhet)
Tryck på
TYST#1 TYST#2 Inga
AUTOMATISK DRIFT
6
Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast äkt-drift
1. Tryck
02'(
: Välj
2. Tryck : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck
)$1
: Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED ,
MED+ eller HIGH .
AVFUKTNING
8
För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.
1. Tryck
02'(
: Välj Avfuktning .
2. Tryck : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Obs: För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.
Hi POWER-DRIFT
9
För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luft ödet för snabbare
nedkylning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST
FLÄKT)
Tryck på
+L32:(5
: Stäng av och slå på driften.
1Tryck på
),;
: Flytta
luftriktarspjällen i önskad vertikal
riktning.
2Tryck på
6:,1*
: Gör att
luftströmmen svänger automatiskt och
tryck igen för att avbryta.
3Luftströmmens horisontella inriktning
justeras manuellt.
Obs:
Flytta ej luftspjällen på annat sätt.
Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget
aktiveras.
INOMHUSENHETENS DISPLAY
1
Displayens ljusstyrka kan justeras, följ proceduren på %.
w Kräver en trådlös-LAN-anslutningsadapter som är tillgänglig som tillbehör.
1ECO (Vit)
2Wi-Fi-åtkomst (Vit) w
3Hi POWER (Vit)
4Timer (Vit)
5Driftläge (Vit)
1. Tryck
02'(
: Välj mellan Cool (Kyla) , Heat (Värme) eller
Fan only (Endast äkt) .
2. Tryck : Ställ in önskad temperatur.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast äkt: Ingen temperaturangivelse
3. Tryck
)$1
: Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED ,
MED+ eller HIGH .
KYLA / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT
7
Obs:
Den tillhandahållna fjärrkontrollen är en trådlös typ, som också kan
användas med sladd. Vänligen se ”Hur man ansluter fjärrkontrollen för
trådlös drift ”, som ligger i monteringsanvisningen om den trådbundna
kontrollen eftersträvas.
Under trådad drift, kommer fjärrkontrollen återgå till första inställningen
(PRESET, TIMER och CLOCK kommer återställas till första inställningen)
när användaren stänger av luftkonditioneringens strömtillförsell.
SV
1. Tryck 8°C för att ändra till 8°C som driftstemperatur för
uppvärmning.
2. Tryck för att justera inställning av temperatur mellan 5°C till
13°C.
Obs: 8°C kommer att fungera i värmeläge. Om Luftkonditionering utför i
kyldrift (inklusive automatisk kylning) eller avfuktning kommer det att
ändras till uppvärmningsdrift.
TILLFÄLLIG DRIFT
8°C OPERATION
12
11
Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är
urladdad
Tryck på knappen RESET så kan
luftkonditioneringen slås på och av utan
fjärrkontrollen.
Användarläget är satt till AUTOMATIC,
den förinställda temperaturen till 24°C
och äktdriften går med automatisk
hastighet.
TIMER-DRIFT
13
Ställ in timern då luftkonditioneraren används.
Slå på (ON) timern Slå av (OFF) timern
1
Tryck på :
Ställ in önskad
ON-timer.
Tryck på : Ställ in önskad
OFF-timer.
2
Tryck på : Ställ in timern. Tryck på : Ställ in timern.
3
Tryck på : Avbryt timern. Tryck på : Avbryt timern.
Daglig timer låter användaren ställa in både ON- & OFF-timers och
aktiveras dagligen.
Ställa in Daglig Timer
1
Tryck på : Ställ in
ON-timern.
3
Tryck på .
2
Tryck på : Ställ in
OFF-timern.
4
Tryck på knappen
när ( eller ) blinkar.
Båda pilarna ( , ) är indikerade när den dagliga timern aktiveras.
Obs:
Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan
aktiveringen bli en kvart försenad.
Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.
SNABBVALSDRIFT
15
Ställ in önskad drift för framtida användning. Denna inställning memoreras av
apparaten för framtida drift (utom luft ödesriktning).
1. Välj driftsläge.
2. Tryck på och håll ner i 3 sekunder för att spara
inställningen.
Symbolen P visas.
3. Tryck : Kör det förinställda driftläget.
FUNKTIONSINSTÄLLNING AV
AUTOMATISK OMSTART
16
Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om
automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.
Information
Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge.
Stäng OFF den om den här funktionen inte behövs.
Hur man stänger OFF funktionen för automatisk omstart
Tryck in och håll ner knappen [OPERATION] på inomhusenheten i
3 sekunder
(3 pipljud men lampan OPERATION blinkar ej).
Hur man slår ON funktionen för automatisk omstart
Tryck in och håll ner knappen [OPERATION] på inomhusenheten i
3 sekunder
(3 pipljud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder).
Obs:
Om timer ON (PÅ) eller timer OFF (AV) är inställt, aktiveras inte STÄLLA
IN AUTOMATISK OMSTART
För att köra aggregatet med mycket låg äkthastighet för tyst drift (förutom i
AVFUKTNING-läge)
Tryck på
48,(7
: Stäng av och slå på driften.
Obs: I vissa omständigheter, kanske inte QUIET-funktionen ger tillräcklig
nedkylning på grund av funktionen som ger lågt ljud.
För bekväm drift då du sover, kontrollera luft ödet automatiskt och OFF av
automatiskt.
Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timer-drift.
Obs: Nedkylning, den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga
med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning).
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.
TYST DRIFT
17
KOMFORT I VILOLÄGE
18
Stäng först av strömbrytaren.
Inomhusenheten och fjärrkontrollen
Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid
behov.
Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt
behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas.
Luft lter
Rengör varannan vecka
1. Öppna luftintagsgallret.
2. Ta bort luft ltret.
3. Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
4. Sätt tillbaka luft ltret och stäng luftinloppsgallret.
UNDERHÅLL
19
JUSTERING OFF DISPLAYLAMPANS
LJUSSTYRKA
14
För att minska skärmlampans ljusstyrka eller stänga av den.
1. Tryck och håll
)$1
i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån ( ,
, eller ) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan
knappen.
2. Tryck Öka eller
Minska
för att justera ljusstyrkan i
4 nivåer.
OPERATION/RESET-knapp
ENERGISPARDRIFT (ECO)
10
För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi
(utom i lägena TORRT och bara FLÄKT)
Tryck på
ECO
: Stäng av och slå på driften.
Obs: Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med
1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning).
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.
Skärm på
fjärrkontrollen Driftdisplay Ljusstyrka
Lampan tänds med full ljusstyrka.
100%
Lampan tänds med 50% ljusstyrka.
50%
Lampan tänds med 50% ljusstyrka och
driftslampan stängs av.
50%
Alla lampor släcks.
Alla släckta
I exemplen och tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.
DRIFT OCH PRESTANDA
22
Enheten arbetar inte.
Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
Huvudströmbrytaren är
avslagen.
Strömbrytaren har
aktiverats för att bryta
strömförsörjningen.
Strömavbrott
ON-timern är inställd.
Filtren är blockerade av damm.
Temperaturen är inte rätt inställd.
Fönstren eller dörrarna står öppna.
Luftintaget eller utblåset på
utomhusenheten är blockerat.
Fläkten snurrar inte fort nog.
Driftsläge FAN eller DRY är inställt
EFFEKTVALSFUNKTIONEN är
inställd på 75% eller 50% (Denna
funktion beror på fjärrkontrollen).
FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)
23
1. Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras
under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan
uppvärmningsdriften startas.
3. Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur
börjar äkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten
stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i
rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination
med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten
på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat
skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång.
Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av
utvidgning/hopdragning av plast.
Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.
Driftsmiljö för luftkonditioneringen
Temp.
Drift Utomhustemperatur Rumstemperatur
Uppvärmning –15°C ~ 24°C Under 28°C
Kylning –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Avfuktning –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C
MANUELL AVFROSTNING
21
För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift.
Tryck på och håll ner
SET
intryckt i 5 sekunder. Därefter visas [ ]
som bild 1 i 2 sekunder på fjärrkontrollens display.
SJÄLVTVÄTT
(ENDAST VID KYLA- OCH AVFUKTNING-DRIFT)
20
För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.
1. En knapptryckning på knappen under läge ”Kyla” eller
”Avfuktning”, gör att äkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den
stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
2. För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom
30 sekunder.
12
FJÄRRKONTROLL A-B VAL
24
För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2
luftkonditionerare är installerade nära varandra.
Fjärrkontroll B Inställning.
1. Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på
luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll ner knappen på Fjärrkontrollen med en pennspets.
”00” visas nu på displayen. (Bild 1)
4. Tryck
02'(
medan du håller nere . ”B” visas på displayen
och ”00” försvinner och luftkonditioneringen stängs av.
Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild 2)
Obs: 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte ”A”-display.
3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Toshiba RAS-B05 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning