AudioSonic CD-1591 Användarmanual

Kategori
CD-radio
Typ
Användarmanual
43
Käre kund,
Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanualen
noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga sätt. Denna manual innehåller
alla nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av
apparaten. Om du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det
besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att
använda denna apparat.
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa
anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt, förpackningen (även in-
nerförpackningen) på en säker plats.
Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller baksidan).
Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad
servicepersonal.”
Varning: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark
värme såsom solsken, eld eller liknande.
Varning: Nätkontakten används som frånkopplingsenhet, frånkopplingsenheten skall
vara tillgänglig.
• Osynlig laserstrålning när den är öppen och förseglingarna är brutna. Undvik
exponering för laserstrålen.
• Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
• Man bör ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna av batteribortskaffande.
• Användning av apparaten i måttliga klimat.
• Klassificering och märkningsinformation finns på botten av enheten.
• För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
• Enhetens väggkontakt bör inte blockeras eller bör vara lättåtkomlig under avsedd
användning.
• För att helt koppla bort apparaten från elnätet ska väggkontakten i apparaten
kopplas bort helt från vägguttaget.
• Varning! Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast med samma
eller motsvarande typ.
• För att förhindra brand eller elektriska stötar utsätt inte denna apparat för regn
eller fukt.
• Varning: risk för elektrisk stöt öppna inte.
• Varning: Elstötsrisk-öppna inte.
BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd
att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom
produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar på människor.
UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera
att en specifik komponent skall ersättas endast av den komponent som
anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
Följande etikett har fästs på enheten, uppräknande korrekt förfarande för att arbeta
med laserstrålen:
KLASS 1 LASERPRODUKTETIKETT - Denna etikett är fäst
på plats som visas för att informera att apparaten innehåller
en laserkomponent.
VARNINGSETIKETT SOM INFORMERAR OM STRÅLNING - Denna
etikett är placerad inuti enheten. Som framgår av bilden. För att varna
om ytterligare åtgärder på enheten. Utrustningen innehåller en laser som
avger laserstrålar i enlighet med gränsen för laserprodukter av klass 1.
BEAKTA VARNINGAR -
Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste
följas.
VATTEN OCH FUKT - Apparaten bör inte användas nära vatten, till exempel, nära ett
badkar, handfat, diskbänk, tvättbalja, simbassäng eller i en fuktig källare.
VENTILATION - Apparaten ska placeras så att dess plats eller position inte stör
ventilationen. Placera inte på säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera
ventilationsöppningarna, i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller ett skåp
som kan hindra flödet av luft genom ventilationsöppningarna.
sV
Bruksanvisning
1 2
3
10
1617
5
11
7
13
9
15
6
12
8
14
4
44
Bruksanvisning
VÄRME - Apparaten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element,
spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
STRÖMKÄLLA - Apparaten skall endast anslutas till en strömförsörjning av den typ
som beskrivs i bruksanvisningen eller anges på apparaten.
TSLADDSSKYDD - Elsladdar ska dras så att de inte riskerar att trampas på eller
kläms av föremål som placeras på eller mot dem.
KRAFTLEDNINGAR - En utomhusantenn bör placeras på avstånd från kraftledningar.
FÖREMÅLS- och VÄTSKEINTRÅNG - Försiktighet bör iakttas så att föremål inte
faller och ingen vätska rinner in i apparaten genom öppningarna.
ESD VARNING - Om displayen inte fungerar korrekt eller ingen reaktion på funk-
tionen hos någon kontroll kan bero på elektrostatisk urladdning. Stäng av och koppla
från enheten. Återanslut efter några sekunder.
SKADA SOM KRÄVER SERVICE - Apparaten skall servas av utbildad servicepersonal när:
a. Nätkabeln eller kontakten har skadats.
b. Föremål har fallit in i, eller vätska har spillts in i apparatens hölje.
c. Apparaten har utsatts för regn.
d. Apparaten har tappats eller höljet skadats.
e. Apparaten inte verkar fungera normalt.
SERVICE - Användaren får inte försöka att serva apparaten förutom vad som beskrivs
i bruksanvisningen. All annan service skall utföras av kvalificerad servicepersonal.
Obs:
a. Smutsig eller repig CD kan orsaka överhoppningsproblem. Rengör eller byt ut CD-
skivan.
b. Om ett fel visas eller felaktigheter uppstår, koppla ur nätkabeln och ta bort alla
batterier. Slå sedan på strömmen igen.
Obs: OM CD-SKIVOR.
Eftersom smutsiga, skadade eller skeva skivor kan skada apparaten ska omsorg tas
beträffande följande poster:
a. Användbara cd-skivor. Använd endast CD-skiva med märket som visas nedan.
b. CD-skiva endast med digitala ljudsignaler”
BESKRIVNING AV DELAR
1. LCD-skärm
2. Inställningskontroll
3. Slumra
4. USB-anslutning
5. Standby / Funktion
6. Band / Album
7. Insomning / Tidsinställning
8. Vol + / Alarm 1
9. Vol - / Alarm 2
10. CD-lucka
11. Spela / Paus
12. Stopp
13. Läge
14. Hoppa över +
15. Hoppa över -
16. FM-antenn
17. Nätsladd
45
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
• Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
• Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det finns ett
fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för
installation i ett skåp eller för användning utomhus.
STRÖMKÄLLOR
Växelström
Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden
till nätingången på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att
märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen.
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.
Batteri
Sätt i 6 x batterier av “C”-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt
isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte
kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från
batterierna och därigenom skada din apparat.
Obs: Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier
tillsammans. När du använder apparaten med batterier, koppla bort nätsladden.
ANVÄNDNING
Grundläggande funktion
• Tryck på knappen “ST / FUNK” i standby-läget, för att slå på systemet. (FM-
radioläge som standardläge när du slår på systemet.)
• Tryck på knappen “ST / FUNK” för att växla systemet till CD-läget.
• Tryck och håll nere knappen “ST / FUNK” i 3 sekunder för att stänga av systemet.
(Oavsett i vilket läge.)
Radio
• Tryck på knappen “ST / FUNK” för att välja “RADIO”-läge.
• Tryck på knappen “BAND / ALBUM” för att välja AM eller FM.
• Justera radiofrekvensen till önskad station genom att använda kontrollen
“INSTÄLLNING”
För bättre mottagning
• FM: Denna apparat har en FM-antenn placerad på baksidan av höljet. Se till att
denna antenn är helt utdragen.
• AM: Denna apparat är utrustad med en inbyggd - AM-antenn. Vrid apparaten för
att få bättre mottagning.
CD / MP3 användning
• Tryck på knappen “ST / FUNK” för att välja “CD”-läge.
• Öppna CD-luckan och placera en CD- / MP3-skiva med etiketten uppåt i CD-facket.
• Stäng CD-luckan.
• “Fokussökning utförs när:
- För CD-skiva - Totalt antal spår läses och visas på displayen.
- För MP3-skiva - “”MP3”” visas på displayen.”
• Den startar automatiskt från det första spåret.
• Tryck på knappen “VOL+ / AL1” eller “VOL - / AL 2” för att justera volymen till
önskad nivå.
• Tryck på knappen “SPELA / PAUS” igen när du vill stoppa uppspelningen tillfälligt.
• Tryck på knappen “STOPP” när du är klar.
Val av mapp
Tryck på knappen “BAND / ALBUM” för att välja en mapp. (Mappvalsfunktionen
fungerar endast om skivan är lagrad med minst 2 kataloger / filer.)
Program
• Upp till 20 spår för CD-skiva, 99 spår för MP3-skiva kan programmeras för
skivuppspelning i valfri ordning. Var noga med att trycka på knappen “STOPP” före
användning.
• Tryck på knappen “LÄGE”, displayen kommer att visa “P01”.
• Välj önskat spår genom att använda knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA ÖVER
sV
Bruksanvisning
46
-”. ( Du kan välja önskat album genom att trycka på knappen “ALBUM”).
• Tryck på knappen “LÄGE” igen för att bekräfta önskat spår i programminnet.
• Upprepa steg 2 och 3 för att ange ytterligare spår i programminnet.
• När alla önskade spår har programmerats, tryck på knappen “SPELA / PAUS” för att
spela skivan i den ordning du har programmerat.
• Tryck på knappen “STOPP” två gånger för att avsluta programmerad uppspelning.
Läge
• Tryck på knappen “LÄGE” före eller under uppspelning av CD- / MP3-skiva, varje
tryckning byter lägesfunktionen som följer:
• Upprepa 1
• Upprepa album (* mp3 endast)
• Upprepa alla
• Slumpvis
• Normal uppspelning
• USB-användning
• Anslut din USB-enhet i porten.
• Tryck på knappen “FUNKTION” för att välja “CD”-läge.
• Om det inte finns någon skiva i skivfacket. Den kommer automatiskt att läsa och
spela din USB-enhet.
• Om det finns en skiva i skivfacket. Den kommer automatiskt att läsa och spela
SKIVAN.
• Tryck och håll nere knappen “SPELA / PAUS” i några sekunder för att gå in i USB-
läge när du spelar CD.
• Uppspelningen startar automatiskt från det första spåret och displayen visar “USB”.
• Tryck på knappen “STOPP” när du är klar.
PROGRAMMERINGSLÄGE
Programmeringsläget fungerar på samma sätt som CD- / MP3-programmeringsläge.
Klockinställning
• Tryck och håll inne knappen “ST / FUNK” för att växla enheten till standby-läge.
• Tryck och håll inne knappen”INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING” för att gå in i läget
klockinställning. Displayen visar “24H” och blinkar.
• Justera tidsformat (12h / 24h) genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER + “ eller
“HOPPA ÖVER -”.
• Tryck på knappen”INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING” för att bekräfta tidsformatet,
displayen visar “AM 12:00” om 12H formatet är inställt eller “0:00” om 24H är inställt.
• Justera timmen genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA ÖVER
-”, tryck på “INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING” för att bekräfta.
• Justera minuterna genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA
ÖVER -”, tryck på “INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING” för att bekräfta.
• Obs: Eftersom klockan är i standby-läge är displayen dämpad.
Larminställning
• Larminställning måste ske efter avslutad klockinställning.
• Tryck och håll inne knappen “ST / FUNK” för att växla enheten till standby-läge.
• Tryck på “VOL+ / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att gå in i larminställningsläge.
• Justera timme genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA ÖVER
-”, tryck på “VOL + / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att bekräfta.
• Justera minut genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA ÖVER
-”, tryck på “VOL + / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att bekräfta.
• Trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA ÖVER -” för att välja
• SUMMER
• RADIO
• CD
• USB
• Tryck på knappen “VOL+ / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att bekräfta.
• Justera larmvolymen genom att trycka på knappen “HOPPA ÖVER +” eller “HOPPA
ÖVER -”, tryck på “VOL + / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att bekräfta.
• Efter bekräftelse av larmvolymen kommer displayen automatiskt att skanna din
inställning en gång.
• Displayen visar “1” eller “2”. Larminställningen är nu klar.
• Tryck på knappen “VOL+ / AL 1” eller “VOL - / AL 2” för att aktivera funktionen
larm på / av.
Bruksanvisning
47
• Obs: Om du behöver återställa larmet, tryck och håll nere knappen “VOL+ / AL 1”
eller “VOL - / AL 2” i 3 sekunder för att återgå till larminställningsläge.
Slumra
När larmet utlöses. Du kan trycka på knappen “SLUMRA för att fördröja larmet i yt-
terligare nio minuter.
Insomning
• I CD-läge, tryck och håll nere knappen “INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING” i 3
sekunder, displayen kommer att visa “INSOMNING 90”. Det innebär, att efter 90
minuter slår apparaten automatiskt över till standby-läge.
• Tryck på knappen “INSOMNING” igen för att välja automatisk avstängningstid, från
90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuter.
• Tryck på knappen “INSOMNING” till “INSOMNING 00” för att avbryta
insomningsfunktionen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande
rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
• Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas i
diskmaskin.
GARANTI
• Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som
den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto)
vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på
produkten.
• För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksan-
visningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga
fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna
hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala
myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen
uppdelad.
Produkten
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt
hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett
negativt sätt.
EC-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen
i Lågvoltsdirektivet “Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC
“Elektromagnetisk kompatibilitet” och kraven i direktivet 93/68/EEC.
sV
Bruksanvisning
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

AudioSonic CD-1591 Användarmanual

Kategori
CD-radio
Typ
Användarmanual