Philips 3080 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
AJ3080/00 page 1
AJ 3080
Clock Radio
black film width 138 mm
Instructions for use
Mode d’emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Manual de utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Ãδηγίες øρήσεως
100 • 104 • 108
Megahartz
FM
1000 1300 1600
kilohertz
MW
FM
Megahartz
88 • 92 • 96 •
MW
kilohertz
530 630 800
ALARM
ALARM
REPEAT ALARM
REPEAT ALARM
SLUMBER OFF
SLUMBER OFF
FM
MW
VOLUME
TUNING
ALARM RESET
BAND
BAND
RUN
ALARM
TIME SET
SLUMBER
FM
MW
VOLUME
TUNING
ALARM RESET
RUN
ALARM
TIME SET
SLUMBER
HR
MIN
HR
MIN
AJ3080
FM/MW Clock Radio
AJ3080
FM/MW Clock Radio
KNAPPAR INSTALLATION RADIO/KLOCKA
1 ALARM RESET - för att hoppa över
väckning i 24 timmar.
2 SLUMBER - för att aktivera insomningstid.
3 CLOCK:
RUN - för att gå tillbaka till att visa klocka
efter ställning av klocka eller inställning av
väckning.
ALARM - för att ställa in/kontrollera
ALARM.
TIME SET - för att ställa klockan.
HR -
För att ställa om timmarna för klocka och
väckning.
MIN -
För att ställa om minuterna för klocka
och väckning.
4
SLUMBER OFF / REPEAT ALARM
- för att stänga av insomningsfunktionen.
- för att stoppa aktiv väckning i 9 minuter.
5 Display - visar timmar, minuter och
aktiverad väckning.
6 BAND - för att välja frekvensband FM-MV
(eller LV).
7 VOLUME - för att ställa in volymen.
8 TUNING - för att ställa in radiostationer.
9 RADIO - för att stänga AV och PÅ radioläge.
0 ALARM:
OFF - för att stänga av ALARM.
RAD (radio) - för att aktivera ALARM med
radion.
BUZ (signal) - för att aktivera ALARM med
väckningssignal.
! Batterilucka - för batteri för reservkraft.
@ Nätkabel - för kraftförsörjning från nätet.
.
# Trådantenn - för FM-mottagning.
1.
Kontrollera att eltypen som anges på
märkplåten är samma som den du har.
2.
Sätt i kontakten i vägguttaget. Radion får då
ström, och siffrorna i displayen börjar blinka.
Du måste ställa klockan.
3.
Om du vill göra radion helt strömlös måste du
dra ut kontakten ur vägguttaget.
Du kan använda klockradion som enbart radio.
1.
Ställ RADIO-knappen på ON.
2.
Välj frekvensband med BAND-knappen.
3.
Använd TUNING för att ställa in önskad
radiostation.
4.
Ställ in ljudet med VOLUME.
5.
När du vill stänga av radion ställer du RADIO-
knappen på OFF.
För att förbättra radiomottagningen
För
MV (LV)
finns det en inbyggd antenn i
radion, som helst ska stå på ett icke-
metalliskt underlag, t.ex. av trä eller plast. Du
riktar sedan in antennen genom att vrida
radion åt olika håll.
För
FM
reception drar du ut antennen baktill
på radion för att få bäst mottagning.
Klockdisplayen
Klockan anges enligt 24-timmarssystemet.
Viktigt!
När du ställer in väckningstiden måste du trycka
på antingen
H
R
-knappen eller
M
IN
-knappen, inte
båda samtidigt, annars blir inte inställningen
tillräckligt noggrann.
Hur du ställer klockan
1.
Ställ CLOCK-knappen till läget TIME SET.
2.
Håll
HR
- eller
MIN
-knappen för att ställa in
timmarna respektive minuterna.
Håll ner
HR
med fingret. Då ökar timmarna,
från
00
till
23
.
Håll ner
MIN
med fingret. Då ökar
minuterna, från
00
till
59
.
KLOCKAN
FM/MW RADIO
ANSLUTNING TILL NÄTET
BAK
se fig.
1
OVANPÅ OCH PÅ SIDAN
se fig.
1
36
Svenska
AJ3080/00 page 36
KLOCKA VÄCKNING
3.
Släpp upp knapp
HR
respektive
MIN
när
klockan visar rätt.
4.
Ställ CLOCK-knappen till läget RUN för att
förhindra att klockan ställs om av misstag.
Allmänt
Om du ska använda väckningsfunktionen ställer
du först in väckningstiden. Du kan välja mellan
att väckas av en ringning eller av radion.
I displayen kan du också se om du har ställt in
väckning. Det anges av en punkt intill ALARM i
displayen.
1.
Ställ CLOCK-knappen till läget ALARM.
2.
Håll
HR
- eller
MIN
-knappen för att ställa in
timmarna respektive minuterna.
Håll ner
HR
med fingret. Då ökar timmarna,
från
00
till
23
.
Håll ner
MIN
med fingret. Då ökar
minuterna, från
00
till
59
.
3.
Släpp upp knapp
HR
respektive
MIN
när du
kommit till önskad väckningstid.
4.
Ställ CLOCK-knappen till läget RUN så att
displayen visar klockan igen.
För att kontrollera vilken väckningstid du
har ställt in, ställer du CLOCK-knappen till
läget ALARM.
5.
För att ställa in väckningsmetod ställer du
knappen ALARM till ‘
RAD’ (radio) eller ‘BUZ
(signal).
Om du har valt radioläge måste du se till
att du har volymen inställd så högt att du
vaknar av den.
Ringningen har fast volym och kan inte
ändras.
Du kan stänga av väckingssignalen på tre sätt:
Om du inte väljer att stänga av väckningsfunk-
tionen helt, ställs ALARM RESET automatiskt in
efter 1 timma och 59 minuter efter första
väckningssignalen.
ALRM RESET (Daglig väckning)
Om du vill stänga av väckningen omedelbart och
samtidigt ställa in väckning vid samma tid nästa
dag, gör du så här:
Tryck på ALARM RESET under pågående
väckningssignal.
REPEAT ALARM (Upprepad väckning)
Så här gör du om du vill bli väckt igen efter 9
minuter.
Tryck på
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
Tryck på
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM igen
under nästa väckningssignal, om du vill bli
väckt igen efter 9 minuter.
Om du inte trycker på
SLUMBER OFF/REPEAT
ALARM igen, ringer väckningssignalen i 1
timma och 59 minuter, och därefter stängs
den av. Radion går då automatiskt in i läget
ALARM RESET, och väckningssignalen ringer
vid samma tid nästa dag.
Fullständig avstängning av
väckningsfunktionen
Ställ knappen ALARM till läget OFF innan
eller under väckningssignalen.
Då försvinner väckningsindikatorn från
displayen.
STÄNGA AV VÄCKNING
AKTIVERA VÄCKNING
STÄLLA IN VÄCKNING
6:45
37
Svenska
AJ3080/00 page 37
INSOMNING YTTERLIGARE INFORMATION
Klockradion har en inbyggd insomningsfunktion
som du kan använda för att få radion att stänga
av sig automatiskt efter 59 minuter. Då kan du
ligga och lyssna och somna från radion, som
sedan slår av sig automatiskt. Den högsta
insomningstiden du kan ställa in är 59 minuter.
1.
Kontrollera att CLOCK-reglaget står i läget
RUN.
1.
Ställ RADIO-knappen till läget OFF.
2.
Ställ in insomningstiden genom att trycka på
SLUMBER-knappen.
I displayen visas insomningstiden
O:59
.
För att stänga av insomningsfunktionen eller
stänga av radion innan insomningstiden har
gått, trycker du på
SLUMBER OFF/REPEAT
ALARM.
Anmärkningar:
Insomningsfunktionen påverkar inte
väckningsfunktionens inställningar.
Om du har vridit ner volymen under
insomningsfunktionen eller har väckning med
radio inställd, måste du tänka på att vrida
upp volymen tillräckligt högt för att du ska
väckas av radion nästa dag.
Om du inte tänker använda din klockradio på
en tid bör du koppla från strömförsörjningen
genom att dra ut nätkabeln. Du bör också ta
ut batteriet så att det inte läcker och skadar
radion.
Använd en ren mjuk fuktad trasa eller ett
sämskskinn för att avlägsna fingermärken,
damm och smuts från radion. Använd inte
produkter som innehåller bensen, thinner etc,
som kan skada höljet.
Om det blir strömavbrott stängs hela
klockradion av helt.
När strömmen kommer tillbaka börjar
siffrorna i displayen att blinka. Det betyder
att du måste ställa klockan igen.
För att tiden och den inställda väckningstiden
inte ska gå förlorade vid strömavbrott eller
om du drar ut kabeln, kan du sätta i ett 9-
voltsbatteri av typ 6F22
(medföljer ej)
i
batterifacket. Inte heller väckning och radio på
FM/MV (LV) fungerar.
Batteriet används alltså bara för att bevara
klockans och väckningstiden inställningar.
När strömmen kommer tillbaka visar
displayen rätt tid.
1.
Sätt i kabeln i vägguttaget innan du sätter i
batteriet.
2.
Lägg i batteriet i batterifacket.
Byt ut batteriet en gång om året eller vid
behov.
Batterier innehåller kemikalier, därför bör
de kastas bort på säkert sätt.
RESERVKRAFT VID STRÖMAVBROTT
UNDERHÅLL
AVSTÄNGNING AV
INSOMNINGSFUNKTIONEN
0:59
AKTIVERING AV
INSOMNINGSFUNKTIONEN
INSOMNING
38
Svenska
AJ3080/00 page 38
FELSÖKNING
PROBLEM
Möjlig orsak
Åtgärd
Inget ljud
Volymen fel inställd.
Ställ in volymen.
Dålig mottagning av MV (eller LV)
Svag radiosignal.
Vrid radion för att försöka få bättre
mottagning. Ställ radion på ett icke-metalliskt
underlag.
Oavbrutet knastrande eller brus under MV-
eller LV-mottagning
Störningar från annan elektrisk utrustning
som TV, datorer eller lysrör.
Flytta bort radion från elektrisk utrustning.
Återkommande knastrande under FM-
mottagning
Svag signal.
Justera trådantennen.
Väckningen fungerar inte
Väckning inte inställd.
Ställ in väckningstid och ställ ALARM-
knappen på ‘
BUZ’ (signal) eller ‘RAD’ (radio).
Radiovolymen för låg.
Öka volymen.
Insomningsfunktionen fungerar inte
RADIO-knappen står på ON.
Ställ RADIO-knappen på OFF.
Klockreglaget är i läget TIME SET eller
ALARM.
Ställ tillbaka klockreglaget i läget RUN.
Vi har utelämnat allt onödigt
förpackningsmaterial och försökt underlätta
källsortering i tre material, nämligen papp
(lådan), skumplast (det stötdämpande materialet)
och polyeten (plastpåsarna).
Radion består av material som kan återvinnas av
ett specialistföretag. Följ din kommuns
rekommendationer vid kassering av
förpackningsmaterial, uttjänta batterier och
gammal utrustning.
MILJÖINFORMATION
39
Svenska
AJ3080/00 page 39
Om det blir fel på radion ska du först kontrollera nedanstående punkter innan du lämnar in radion
för reparation.
Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av tipsen nedan, ska du vända dig till butiken eller
till en serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter att själv reparera radion.
Då gäller inte garantin längre.
Observa! Strömbrytaren POWER ON är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
Märkplåten sitter på undersidan av radion.
Denna apparat motsvarar EG:s avstörningskrav.
1 / 1

Philips 3080 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual