AudioSonic CL-480 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
50
VARNING
RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE
EN BLIXT MED PILSPETS I
EN LIKSIDIG TRIANGEL är
avsedd att uppmärksamma
anndaren att det finns
oisolerad ”farlig spänning”
inuti produktens da
som kan vara av tillcklig
storleksordning för att utgöra
risk för personer att få elstötar.
Försiktighet: för att förhindra risk
för elstötar ta inte bort skyddet
(eller bakstycket). Det finns inga
delar som ska underhållas av
användaren inuti. All service ska
överlåtas på servicepersonal.
Ett utropstecken i en
liksidig triangel används
r att visa att en specifik
komponent av säkerhetsskäl
endast får ersättas med en
komponent som specificeras i
dokumentationen.
Var uppmärksam på små delar och batterier, svälj dem inte. De kan vara farliga för
din hälsa och medföra kvävning. Vänligen tillse att små delar och batterier förvaras
utom räckhåll för barn.
VIKTIGT RÄD BETRÄFFANDERSELSKYDD
Försiktighet:
Du är rädd om din hörsel och så är vi.
Därför ska du vara försiktig när du använder denna apparat.
Våra rekommendationer: Undvik hög ljudstyrka.
Barn ska övervakas när de använder hörlurar; se till att dessa tillbehör inte är
inställda på hög volym.
Försiktighet:
Höga volymer kan medföra kroniska skador på barnens öron.
Tillåt INTE någon, speciellt barn att sticka in föremål i hål, spår eller öppningar
på denna enhet. Detta kan leda till döden genom elstöt. Apparaten får endast
öppnas av en kvalificerad tekniker.
Apparaten ska bara användas för dess avsedda ändamål.
Denna enhet får bara användas i hushåll och kontorslokaler.
Förvara denna bruksanvisning för framtida behov.
INSTRUKTIONER FÖR MILSKYDD
Denna produkt får inte kastas med normalt hushållsavfall efter dess brukstid;
överlämna den till en uppsamlingsstation för återanvändning av elektriska och
elektroniska apparater. Symbolen på produkten, instruktionen för produktens
användning informerar om avfallshanteringen.
Materialen är återanvändbara som nämns i dess märkning. Vid återanvändning,
materialåteranvändning eller andra former av återanvändning av gamla
apparater, bidrar du till att skydda miljön.
Ta reda på dina lokala myndigheter för lokalisering av återvinningsstationer.
Täck inte över apparatens ventilation. Se till att inte gardiner, dagstidningar,
möbler eller andra föremål blockerar ventilationssystemet på apparaten.
Ventilationen måste alltid vara fri fån hinder! Överhettning kan leda till allvarlig
skada på enheten och minska dess prestanda och livstid.
Hetta och värme
Exponera inte apparaten för direkt solljus.
Se till att apparaten inte placeras i närheten av varma källor som element eller
öppen eld.
Se till att ventilationsöppningar på enheten inte är övertäckta.
Fukt och rengöring
Denna apparat är inte vattentät! Sänk inte ner i vatten. Se till att enheten inte kommer i
kontakt med vatten Kommer vatten in i apparaten, kan det medföra allvarliga skador.
Annd inte renringsmedel som innehåller alkohol, amoniak, bensin eller
slipmedel dessa kan skada enheten. För rengöring, annd en mjuk, fuktad trasa.
Professionell återanvändning
Batterier och förpackning ska inte kastas i avfallet. Batterier ska
överlämnas till en återvinningsstation för gamla batterier. Separat
avfallshantering av förpackningsmaterial är ekologiskt riktigt.
Användare
51
KERHETSANVISNINGAR
1. LÄS ANVISNINGARNA - Läs igenom alla säkerhets- och bruksanvisningar innan
enheten is används.
2. BEHÅLL ANVISNINGARNA - Behåll säkerhets- och bruksanvisningarna för
framtida behov.
3. BEAKTA ALLA VARNINGAR - Alla varningar på enheten och i bruksanvisningen.
4. FÖLJ ANVISNINGARNA - Följ alla bruksanvisningar.
5. VATTEN OCH FUKT - Apparaten får inte användas i närheten av vatten, till
exempel i närheten av badkar, tvättfat, köksvaskar, tvättbaljor, swimmingpoolar
eller i fuktiga källare.
6. VENTILATION – Öppningar på enheten ska ge tilltäcklig ventilation som
är nödvändig för funktionen och förhindra överhettning. Enheten should
be situated so that its location or position does not interfere with its
proper ventilation. Placera inte den på sängar, soffor, mattor eller liknande
ytor som kan blockera ventilationsöppningarna, eller i en installation, till
exempel bokhyllor eller förvaringsskåp, som kan hindra flödet genom
ventilationsöppningarna.
7. VÄRME - Apparaten ska ställas på avstånd från värmekällor som värmeelement,
kaminer eller andra apparater (inkl. förstärkare) som alstrar värme.
8. STRÖMKÄLLA- Apparaten Apparaten får endast anslutas till sådan strömkälla
som anges i bruksanvisningen eller på apparaten.
9. SKYDDA STRÖMKABELN - Dra strömkablar så att de inte trampas på eller kläms
av saker som ställs på eller mot dem.
10. VID –OANVÄNDNING Vid längre perioder utan användning koppla bort
huvudströmmen och antennen.
11. SKYDDA MOT FÖREMÅL OCH TSKOR - Var försiktig så att inte föremål faller
ned på apparaten och så att inga vätskor kommer in genom apparatens
öppningar.
12. SKADA SOM KVER SERVICE- Enheten ska lämnas till en kvalificerad person när:
a. Strömkabeln eller kontakten har skadats.
b. Föremål har kommit in i eller vätska spillts på enhetens hölje.
c. Enheten har exponerats för regn eller fukt.
d. Apparaten inte fungerar normalt. Använd bara kontrollerna på apparaten så
som beskrivs i denna manual;
e. Apparaten tappats, eller höljet skadats.
f. Apparatens display har ändrat sin prestanda betydligt.
13. SERVICE - Användaren får inte försöka sig på att utföra service på apparaten
förutom vad som anges i bruksanvisningen. All annan service ska utföras av
kvalificerad servicepersonal.
14. RENGÖRING – Innan rengöring koppla bort huvudströmmen. Använd inte
vätska eller spray rengöringsmedel, använd bara en fuktad trasa. Följ skötsel
och underhållsinstruktionerna i denna manual.
15. ÅSKVÄDER – Vid åskväder och längre perioder utan användning koppla bort
huvudströmmen och antennen.
16. SÄKERHETSKONTROLL – Efter service be kundservice göra en säkerhetskontroll.
17. ÖVERBELASTNING – För att undvika brand och el-stötar överbelasta inte
vägguttag och bekvämlighetsuttag.
18. ELEKTROSTATISK URLADDNING- Koppla ur huvudströmmen och ta ur
batterierna om enheten inte fungerar korrekt. Återanslut efter en kort stund.
INSTALLATION
Undvik installering av spelaren i områden med:
1) direkt solljus eller värmeelement eller stängda bilar;
2) hög temperatur eller hög fuktighet;
3) onormalt hög dammhalt;
4) överdriven vibration, eftersom inre delar kan skadas.
Stapling:
Placera enheten i en upprätt ställning. Placera inte enheten på eller under
förstärkare eller annan utrustning, som kan uppvärmas.
Huvudströmförsörjning:
Beakta följande anvisningar för att förhindra felfunktion, brand, skada och elstötar:
Kontrollera spänningen som anges på typplåten (på enhetens undersida)
överensstämmer med spänningen från ditt uttag. Denna enhet är designad för
AC 230V~50Hz.
sV
Användare
13
16
14
17
19
15
18
20
52
Anslut huvudledningen till huvuduttaget och vägguttag.
För att dra ut anslutningen från vägguttaget dra enbart i kontakten och inte i
kabeln.
Håll stadigt i kontakten vid anslutning eller urkoppling från vägguttaget.
Vidrör inte strömsladden med våta händer.
Skydda sladden från värmealstrande apparater..
Stäng av enheten och kontakta en auktoriserad kundservice om den har tappats
eller skadats på annat sätt.
Batteri Säkerhetsåtgärder:
Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Sätt i batterierna med beaktande av polariteten (+/-). Att inte justera batteriets
polaritet kan medföra personskada och eller skada på egendom.
Ta bort gamla batterier från apparaten. Ta ur batterierna när enheten inte
ska användas på ett tag för att förhindra skada på grund korroderade eller
försämrats.
Släng aldrig batterier i öppen eld. Exponera inte batterier för brand eller
värmeköllor.
Batteri avfall: utgångna batterier ska avfallshanteras korrekt och återvinnas
i enlighet med tillämpliga lagar. För detaljinformation kontakta dina lokala
myndigheter.
Följ också batteritillverkarens säkerhets-, bruks- och avfallsinstruktioner.
KONTROLLERNAS PLACERING
1. volym min/max kontroll
2. tidsinställning
3. alarm radio/summer
4. min
5. alarm på/av
6. tim
7. band am/fm
8. alarm inställning
9. inställningskontroll
10. sleep
11. snooze
12. på/av
13. Typetikett
14. Display
15. Batteri fack
16. Högtalare
17. uttag ingående ledning
18. dimmer låg/hög
19. FM trådantenn
20. Huvudströmkabel
Användare
1 2 3
10
4 5
11
6 7
12
8 9
53
ANSLUTNINGAR
Antennanslutning
Klockradion levereras med en FM trådantenn på baksidan, justera för bästa
mottagning.
Strömförsörjning
Enheten drivs av 230V~50Hz huvudström. 3V litium knappcell CR2032 (ingår
inte) används bara för back upp av klockan. Avlägsna batteriet vid längre tids
oanvändning för att undvika batteriläckage.
För att förhindra skador som inte täcks av garantin anslut endast enheten till ovan
angivna strömförsörjning.
Lägg i /byta Back-Up Batteri
Sätt i back-up batteri i batterifacket på enhetens baksida; du behöver en
stjärnskruvmejsel för att öppna batterifacket. Se till att beakta polariteten.
Byt back-up batteriet en gång om året.
Dina inställningar (alarm, aktuell tid, osv.) bibehålls vid strömavbrott eller vid
tillfällig bortkoppling från huvudströmmen, enheten kopplar automatiskt om till
back-up batteriet.
GRUNDFUNKTIONER
Klockradio På/Av
Stäng av radion med på/av , när den inte används Vrid volym min/max för
att justera volymen. Välj frekvensband med bandväljaren am/fm, strömbrytare
mellan FM och MV.
Stäng av apparaten efter användning. För att spara energi, koppla bort enheten
från huvudströmmen och ta ur batteriet för att undvika batteriläckage när
enheten inte används under en längre tid.
Displayen visar antingen aktuell tid eller radiostationens frekvens.
Enheten är designad för kontinuerligt bruk, den är antingen PÅ eller i standby läge.
Display skärpa
Du kan ställa in skärpan på displayen med vippströmbrytaren dimmer låg/hög på
enhetens baksida. Ställ in låg för dunkel och hög för bättre skärpa.
Ställ in aktuell tid
När enheten ansluts första gången visar enheten 0:00.
Tryck och håll tidknappen och samtidigt tryck timknappen för att ställa in timmar
i 24 tim läge. Tryck och håll knappen för snabb inställning eller klicka på den för
att öka tiden med en timma i taget.
Ställ nu in minuter med tid (tryck och håll) och min.
Tryck och håll knappen för snabb inställning eller klicka på den för att öka tiden
med en timma i taget. Aktuell tid har ställts in.
Radio
Tryck på/av för att slå på radion. Displayen visar frekvensbandet (MW eller
FM och frekvensen (t.ex. 100.6 MHz och 525 KHz). Välj frekvensband med
bandväljaren am/fm, strömbrytare mellan FM och MV Med inställning söker du
din favoritstation, frekvensen visas med stora siffror på displayen.
Vrid volym min/max för att justera volymen.
Tryck på/av för att stänga av radion.
Radion levereras med en FM trådantenn på baksidan, justera för bästa
mottagning. För bästa MW mottagning justera radion.
Uttag ingående ledning
Anslut din bärbara MP3 spelare eller annan ljudkälla via 3.5mm ljudkabel till uttaget
sV
Användare
54
(ingår inte) för uppspelning via din klockradio.
Väckas till radio eller summer
Välj den önskade radiostationen och ljudnivån.
Tryck och håll alarminställningsknappen och samtidigt tryck tim.
inställningsknappen för att ställa in den önskade väckningstimmen. Tryck och
håll knappen för snabb inställning eller klicka på den för att öka tiden med en
timma i taget.
Tryck och håll alarminställningsknappen och samtidigt tryck min.
inställningsknappen för att ställa in den önskade väckningsminuten. Tryck och
håll knappen för snabb inställning eller klicka på den för att öka tiden med en
timma i taget.
Tryck nu alarm på/av alarm indikeringen tänds på displayen Radion startar
för att väcka dig vid den inställda tiden med din favoritstation. Den spelar i en
timma och stängs därefter av automatiskt.
För alarm med din favoritstation ställ in radio/buzz på radio.
För att vakna med summer istället för radio, se till att alarm radio/buzz vrids till
buzz.
Tryck alarm på/av för att stänga av radio eller summer, alarmindikeringen
stängs av.
Alarmet återkommer vid samma tid följande dag.
Snooze funktion
När summern ljuder eller radion slås på, tryck snozze för att stänga av summern
eller radion tillfälligt.. Ungefär. 5 minuter senare ljuder summern eller radion
på nytt.
Snooze upprepas upp till en timma eller tills du trycker alarm knappen på/av.
Efter 1 timma återställs automatiskt snooze funtkionen.
Somna till radio
Välj den önskade radiostationen och ljudnivån.
Tryck sleep knappen för att öppna sleep timern, displayen visar 90 och SLEEP.
Tryck upprepat sleep time för 90, 60, 30 och 10 minuter, den motsvarande tiden
visas på displayen och SLEEP blinkar i några sekunder. Displayen återgår till
frekvensen och SLEEP visas.
Radion spelar den inställda tiden och stängs därefter av automatiskt.
För att stänga av radion tidigare, tryck snooze knappen.
Somna till radio och väckas till radio eller summer.
Välj den önskade radiostationen och ljudnivån.
Tryck sleep knappen och ställ in den önskade sleep tiden som beskrivits ovan.
Ställ in alarmet som beskrivs ovan.
Radion stängs av efter den förinställda tiden och väcker dig nästa morgon med
summer eller radio, i enlighet med dina inställningar.
Användare
55
PROBLEMLÖSNING
Om ett fel uppstår kolla först följande punkter innan du tar enheten för reparation.
Om du inte kan lösa problemen med följande råd, kontakta din återförsäljare eller
en auktoriserad service.
VARNING: Öppna aldrig enheten. Kontakta alltid service eller underhållscenter
med auktoriserad personal.
Problem Orsak Lösning
Inget ljud Volymen för lågt
inställd. Ingen
strömanslutning.
Justera volymen.
Anslut kontakten till
vägguttaget
Nyckel felfunktioner Elektrostatisk laddning. Stäng av enheten och
på igen.
Alternativt, stäng av
enheten, koppla bort
strömmen och back-up
batteriet och anslut
igen.
Svag mottagning. Dålig signal. Störningar
från elektriska apparater
(TV, VCR, Dator, osv.)
Justera antennen.
Håll avstånd till andra
elektriska apparate.
sV
Användare
1 / 1

AudioSonic CL-480 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual