Danfoss CF-RS Standard Room Thermostat Installationsguide

varumärke
Danfoss
Modell
CF-RS Standard Room Thermostat
Typ
Installationsguide
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
34
VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
1. Funktionsöversikt ........................................... 35
2. Installation ......................................................... 36
3. Kommunikationstest .................................... 38
4. Montering .......................................................... 39
5. Avinstallation .................................................... 39
6. Speci kationer ................................................ 40
7. Felsökning ......................................................... 41
8. Bilder och illustrationer ...................... A1-A2-A3
SE
Innehåll
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
35VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Vred och tryckknapp
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Lysdiod Aktivitet
• Fast sken Tänds
• Lyser inte Släcks
• Långsam blinkning Blinkar
• Snabb blinkning Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lossa vred
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
36
VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Vred - bild 3
Lossar vredet
Begränsning av rumstemperatur
- bild 4
Minimigräns (blå) (från 10 °C)
Maximigräns (röd) (upp till 30 °C)
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumster-
mostaten för att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd
av maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Aktivering av Install på masterregula-
torn - bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Install.
Lysdioden Install
blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Install. Lysdioden
Install
tänds.
Aktivering av Install-läget på rum-
stermostaten
Tryck på knappen . Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
37VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder på masterregu-
latorn
lyser med fast sken, utom den första
av dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen
, välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK
.
Alla utgångsdioder
släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tillde-
las  era utgångar.
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
38
VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
3. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från
rumstermostaten - bild 1
Tryck på knappen
Lysdioden tänds
Förbindelsetestet är tillfredsstäl-
lande.
Lysdioden släcks
Förbindelsetestet är inte tillfredsstäl-
lande.
Lysdioden blinkar fem gånger
Det  nns ingen förbindelse till rum-
stermostaten.
Prova att ändra rumstermostatens placering i
rummet
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn och
rumstermostaten
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på masterregu-
latorn som är ansluten/-na till rumstermostaten
blinkar under förbindelsetesten.
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
39VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
4. Montering
Rumstermostatens placering - bild 5
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där
påverkan från drag, solljus och andra värmekällor
(till exempel TV) med mera undviks.
Montering med skruvar - bild 2
5. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på master-
regulatorn - bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Uninstall
(avinstallera). Lysdioden Uninstall imrar.
Tryck på OK för att aktivera Uninstall (avin-
stallera). Lysdioden Uninstall tänds.
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
40
VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Bortval av utgång på masterregula-
torn
Tryck på utgångsknappen för att gå till den
utgång som ska väljas bort.
Tryck på OK för att välja bort den blinkande
utgången
6. Speci kationer
Temperaturinställnings-
område
5-35 °C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Kommunikationsräckvidd i
vanliga byggnader (upp till)
30 m
Kommunikationse ekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp
till)
3-4 år
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
Bruksanvisning till CF-RS standardrumstermostat
41VI.UH.L3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
7. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Indikatorerna blinkar
var femte minut
Låg batteriladdningsnivå
Indikatorerna blinkar Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå
Indikatorerna blinkar
fem gånger
Installations-/förbindelse-
testet är inte tillfredsstäl-
lande
/